ENERGIA TÈRMICA

avila_a_a
Mind Map by avila_a_a, updated more than 1 year ago
avila_a_a
Created by avila_a_a almost 5 years ago
17
1

Description

Mapa conceptual sobre l'energia tèrmica 1r Batxillerat.
Tags

Resource summary

ENERGIA TÈRMICA
1 Energia interna
1.1 Potencial

Annotations:

  • A causa de les forces atractives i repulsives entre les partícules.
1.2 Cinètica

Annotations:

  • A conseqüència dels moviments de translació, vibració i rotació.
2 Temperatura

Annotations:

  • La temperatura dels cossos és una mesura de l'energia cinètica mitjana de les seves partícules.
2.1 Termòmetres
2.1.1 Escala Celsius

Annotations:

  • 0ºC = punt de fusió de l'aigua 100ºC = punt d'ebullició de l'aigua
2.1.2 Escala Kelvin

Annotations:

  • 0 K = zero absolut 273,15 K = punt de fusió de l'aigua 373,15 K = punt d'ebullició de l'aigua
2.1.3 Escala Fahrenheit

Annotations:

  • 32ºF = punt de fusió de l'aigua 212ºF = punt d'ebullició de l'aigua
3 Calor
3.1 Variació de la temperatura

Annotations:

  • La quantitat de calor absorbida o cedida d'un cos depèn de l'increment de temperatura, de la seva massa i de la seva pròpia naturalesa.
3.1.1 Valor de la calor absorbida
3.1.2 Equilibri tèrmic
3.2 Canvis d'estat d'agregació
3.2.1 Calor de fusió

Annotations:

  • Calor necessària perquè la unitat de massa d'una substància passi de sòlid a líquid a la temperatura de fusió.
3.2.2 Calor de vaporització

Annotations:

  • Calor necessària perquè la unitat de massa d'una substància passi de líquid a vapor a la temperatura d'ebullició.
4 Dilatació tèrmica

Annotations:

  • Augment de volum que experimenten els cossos en elevar-ne la temperatura.
4.1 Gasos
4.2 Líquids
4.3 Sòlids
4.3.1 Lineal
4.3.2 Superficial
4.3.3 Cúbica
Show full summary Hide full summary

Similar

Diferencias entre la Química y Física
maya velasquez
Física: Conceptos Básicos
maya velasquez
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
moises silva daza
CUESTIONARIO DE FÍSICA
amam3105
Pilas y electrolisis - Repaso para Selectividad
Diego Santos
formulas físicas basica
michelkiss25
Fundamentos Básicos de la electricidad
SC IDEA
INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y SIMBOLOGÍA ELECTRICA - VOLTAJE.
Teresa Villa
CAPACIDADES CONDICIONALES O CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
Delia Marín
Electrotecnia Básica
Felipe Soto
Transporte y Movilidad
juliana Clavijo