ESTADÍSTICA 1

marcarbones
Mind Map by marcarbones, updated more than 1 year ago
marcarbones
Created by marcarbones over 6 years ago
14
0

Description

Mapa mental de l'assignatura d'estadística. És el primer.

Resource summary

ESTADÍSTICA 1
 1. CONCEPTES BÀSICS
  1. Població
   1. Elements que es sotmeten a l'estudi
   2. Variables estadístiques
    1. Aspectes que es volen conèixer de la població
     1. Tipus
      1. Qualitatives
       1. NO es poden medir o contar
       2. Quantitatives
        1. SI es poden contar o medir
      2. Mostra
       1. Conjunt representatiu de la població en referència
      3. TAULES I FREQÜÈNCIES
       1. Freqüències
        1. Diferents valors de la variable
         1. Tipus
          1. Frecuencia absoluta
           1. Nombre de vegades que es repeteix el valor
           2. Frecuencia relativa
            1. Quocient entre la freqüència absoluta el nombre de dades
            2. Frecuencia absoluta acumulada
             1. Suma de las freqüències absolutes dels valors menors o iguales a 0
             2. Frecuencia relativa acumulada
              1. Quocient entre la freqüència absoluta acumulada del valor i el nombre total de dedes
            3. Taules
             1. Es formen varies columnes
              1. Hi ha representades
               1. Valors de la variable
                1. Freqüències absolutes
                 1. Freqüències relatives
                  1. Freqüències absolutes acumulades
                   1. Freqüències relativesacumulades
                    1. Altres percentatges
                 2. GRÀFICS ESTADÍSTICS
                  1. Fa comprensible la informació estadística
                   1. Tipus
                    1. Diagrama de barres i polígon de freqüències
                     1. Variables qualitatives i quantitatives
                      1. No agrupa en classes
                       1. Es representen les freqüències absolutes en
                        1. Eix d'ordenades y
                         1. Eix d'abscisses x
                          1. Sobre cada valor de la variable s'aixeca una barra (freqüència absoluta)
                           1. Si unim els punts formem el polígon de freqüències
                         2. Histograma i polígon de freqüències
                          1. Variables quantitatives en grups
                           1. Representació
                            1. Eix x: tipus de classes
                             1. Eix y: freqüències absolutes
                              1. Construcció de rectangles
                               1. Base: amplitud de cada classe
                                1. Altura: freqüències absolutes de cada classe
                                2. En unir els punts mitjos dels costats del rectangle
                                 1. polígon de freqüències
                               2. Diagrama de sectors
                                1. Variables qualitatives
                                 1. Divisió del cercle en tantes parts com modalitats
                                  1. Angle central de cada part és proporcional a la freqüència absoluta
                               3. MESURES CENTRALITZACIÓ
                                1. Mitjana aritmètica
                                 1. Suma valors i posterior divisió entre quantitat de sumants
                                 2. Mitjana
                                  1. Valor de la variable
                                   1. Ocupa el valor central
                                   2. Ex Me = 57’5
                                   3. Moda
                                    1. Valor amb major freqüència absoluta
                                     1. Ex Mo = 2
                                    2. MESURES DISPERSIÓ
                                     1. Rang o recorregut
                                      1. Diferència entre valor més gran i valor més petit
                                       1. Ex Rang = 8 – 0 = 8
                                       2. Variància
                                        1. Mitjana aritmètica dels quadrats de les desviacions
                                        2. Desviació típica
                                         1. Arrel quadrada positiva de la variància
                                         2. Coeficient de variació
                                          1. Relació entre desviación típica i mitjana
                                           1. Expressada en percentatge (%)
                                          2. MESURES POSICIÓ
                                           1. Es col·loquen les dades de major a menor
                                            1. En funció de la seva disposición hi ha
                                             1. Quartils
                                              1. 1er quartil
                                               1. 1er valor després del 25%
                                                1. Q1
                                               2. 3er quartil
                                                1. 1er valor després del 75%
                                                 1. Q3
                                               3. Percentils
                                                1. Per a altres valors
                                                 1. 1er valor després del 10
                                                  1. P10
                                             Show full summary Hide full summary

                                             Similar

                                             BIOESTADISTICA
                                             Ad Card
                                             Conceptos de estadística y probabilidad
                                             Diego Santos
                                             PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
                                             jennydaza28
                                             Mapas Conceptuales con GoConqr
                                             Diego Santos
                                             Mapa conceptual
                                             karina montealeg
                                             Mapa Conceptual
                                             Laura Laguna
                                             Mapa conceptual
                                             Franchesk Maestr
                                             CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
                                             ivon nieto
                                             Mapa Conceptual
                                             Laura Perez6723
                                             Compás de 4/4
                                             mariajesus camino
                                             PRESENT CONTINUOS
                                             fapn