ESTADÍSTICA

ALEIX Jr
Mind Map by ALEIX Jr, updated more than 1 year ago
ALEIX Jr
Created by ALEIX Jr almost 5 years ago
10
0

Description

grup 1 Alicia Almacelles, Paula Aguilà, Judith Abert i Aleix Culell
Tags

Resource summary

ESTADÍSTICA
1 Població i mostra
1.1 Mostra
1.1.1 és
1.1.1.1 subconjunt de la població
1.1.1.1.1 Propietat important
1.1.1.1.1.1 representativitat
1.2 Poblacio
1.2.1 Conjunt d'elements
1.2.1.1 Sobre una caracteristica
1.2.2 Conjunt d'individus
1.2.2.1 Amb característiques comunes
1.2.2.1.1 Sobre el que es fa un estudi estadístic
1.3
2 Variables estadístiques
2.1 Qualitativa
2.1.1 NO valors numerics
2.1.2 Nacionalitat
2.1.2.1
2.1.3 Professió
2.1.3.1
2.1.4 Sexe
2.1.4.1
2.1.5 Exemples:
2.1.6 Són les que no apareixen de forma numèrica
2.2 Quantitativa
2.2.1 Discreta
2.2.1.1 Edat
2.2.1.2 Germans
2.2.1.3 Exemples:
2.2.1.4 Diagrama de barres
2.2.1.5 son
2.2.2 Continua
2.2.2.1 Alçada
2.2.2.2 Pes
2.2.2.2.1
2.2.2.3 Exemples:
2.2.2.4 Histograma
2.2.2.5 Polígon de freqüències
2.2.2.6 son
2.2.3 Són les que poden expressar-se numèricament
2.3
2.4 Característica que s'estudia en una població
3 Freqüències i taules
3.1 qualitativa
3.2 quantitativa discreta
3.3
4 Gràfics estadístics
4.1 visió global
5 Mesures de centralització
5.1 mediana
5.1.1 meitat de les observacions són majors que ell i l'altra meitat menors.
5.1.1.1
5.2 moda
5.2.1 es repeteix més que qualsevol altra
5.2.1.1
5.3 mitjana aritmetica
5.3.1 suma dels N nombres dividida entre N
5.3.1.1
5.4
6  Mesures de posició
6.1 valors que representen
6.1.1 conjunt de valors
6.1.1.1 obtinguts en una població o mostra
6.2
7 Mesures de dispersió
7.1 rang
7.1.1 diferència entre la major i la menor de les dades
7.1.1.1
7.2 variancia
7.2.1 mitjana aritmètica dels quadrats de les diferències
7.3 desviació tipica
7.3.1 L'arrel quadrada positiva de la variància
7.4 coeficient de variació
7.5
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
BIOESTADISTICA
Ad Card
Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
Fernando Henao Castaño
Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
Olga sofia Gonzalez
METODOS PROBABILISTICOS
duvan heavy
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS
Edison Andres Pinto
MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Yumary Lima Ruiz
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz
ESTADÍSTICA
pauporta
PROVA
mcgarau18
Estadística (isolda, laia, carles i francesc) 3rA
Carles Puigfel Camarasa