ESTADISTICA

miquelhellin16
Mind Map by miquelhellin16, updated more than 1 year ago
miquelhellin16
Created by miquelhellin16 over 5 years ago
3
0

Description

Carles bosch Jaume Medina Alex Puyalto Miquel Hellin
Tags

Resource summary

ESTADISTICA
1 CONCEPTES BÀSICS
1.1 Població i mostra
1.1.1 conjunt finit o infinit
1.1.1.1 se representa amb N
1.2 variables i estadístiques
1.2.1 v.qualitativa ordinal
1.2.1.1 Ordre
1.2.1.1.1 la nota aprovat, suspes.
1.2.2 Variable continua
1.2.2.1 valors entre dos nombres
1.2.3 V. Qualitativa nominal
1.2.3.1 per exemple
1.2.3.1.1 El estat civil
1.2.4 Variable discreta
1.2.4.1 valors aillats
1.2.4.1.1 no valors intermedis
1.2.5 Variable quantitativa
1.2.5.1 expresada amb numeros
1.2.5.1.1 Operacions aritmetiques
1.2.6 V.Qualitativa
1.2.6.1 característiques
1.2.6.2 Qualitats
2 Freqüencies
2.1 Taules de dades.
2.2 Tipus
2.2.1 frecuencia relativa
2.2.1.1 Quocient expressa proporció
2.2.2 Frecuencia absoluta
2.2.2.1 nombre de vegades d'un valor
2.2.3 frecuencia absoluta acumulada
2.2.3.1 valor variable
2.2.3.1.1 suma les frequencies absolutes
2.2.4 frequencia relativa acomulada
2.2.4.1 valor variable
2.2.4.1.1 quocient entre la freqüencia absoluta
3 Gràfics estadístics
3.1 Donen una visió global de les dades representades
3.2 Segons com estigui fet el gràfic podem treure impresions força diferents
4 MESURES
4.1 Mesures de centralització
4.1.1 La mitja
4.1.1.1
4.1.2 La mitjana
4.1.2.1
4.1.3 La moda
4.1.3.1 son valors que resumeixen la informació de la mostra
4.2 mesures de posició
4.2.1 quartils
4.2.1.1 Tres valors de la variable que dibideixen un conjuntde dades ordenades en quatre parts iguals.
4.2.2 decils
4.2.2.1 son els nou valors que divideixen les dades en deu parts iguals.
4.2.3 percentils
4.2.3.1 son els 99 valors que divideixen les dades en 100 parts iguals.
4.3 Mesures de disperció
4.3.1 variabilitat d'una distribució
4.3.2 Desviació mitja
4.3.2.1 Es la diferencia en valor absolut entre cada valor de la variable estadistica i la mitjana aritmetica.
4.3.3 Variança
4.3.3.1 Es la mitjana aritmetica del cuadrat de les desviacions respecte a la mitjana.
4.3.4 Desviació tipica
4.3.4.1 Es la arrel quadrada de la variança
4.3.5 recorregut
4.3.5.1 diferència entre la dada major i la dada menor
Show full summary Hide full summary

Similar

MAPA MENTAL ESTADISTICA
fidel451
Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
Saddy Jair Aragon Pimentel
BIOESTADISTICA
Ad Card
GRAFICOS EN ESTADISTICAS
Adriana Cortes Barbosa
Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
Fernando Henao Castaño
Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
Olga sofia Gonzalez
METODOS PROBABILISTICOS
duvan heavy
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS
Edison Andres Pinto Forero
MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Yumary Lima Ruiz
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz