ESTADÍSTICA GRUP 1 3C

emma balue pac
Mind Map by emma balue pac, updated more than 1 year ago
1
0
0

Description

estadística
Tags

Resource summary

ESTADÍSTICA GRUP 1 3C
1 POBLACIÓ
1.1 És un conjunt de tots els elements que es sotmeten a un estudi estadístic.
2 MOSTRA
2.1 És un conjunt representatiu de tota la població de referència.
3 VARIABLES ESTADISTIQUES
3.1 QUALITATIVES:
3.1.1 Són les que no apareixen de forma numèrica
3.1.2 QUALITATÍVES NOMINALS
3.1.2.1 Presenta modalitats no numèriques que no admeten un criteri de ordre.
3.1.3 QUALITATÍVES ORDINALS
3.1.3.1 Presenta modalitats no numèriques, en les que existeix un ordre.
3.2 QUANTITATÍVES:
3.2.1 Són les que poden expressar-se numèricament
3.2.1.1 • Quantitatives discretes
3.2.1.1.1 És aquella que tria valors aïllats, es a dir, no admet valors intermitjos entre dos valors específics.
3.2.1.1.1.1 Exemples:
3.2.1.1.1.1.1 Quants ordenadors hi ha? 25
3.2.1.1.1.1.2 Quants estats hi ha a Europa? 50
3.2.1.1.1.1.3 Quants pobles hi ha a Lleida? 73
3.2.1.2 • Quantitatives contínues
3.2.1.2.1 És aquella que pot tenir valors comprenguts entre dos números.
3.2.1.2.1.1 Exemples:
3.2.1.2.1.1.1 Pes
3.2.1.2.1.1.2 Altura
3.2.1.2.1.1.3 Regle
3.3 Una variable és una propietat capaç d'adoptar diferents valors , els quals poden mesurar-se o observar .
4 FREQUÈNCIES I TAULES:
4.1 La freqüència és la mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps.
5 GRÀFICS ESTADÍSTICS
5.1 Presenten les dades en forma de dibuix.
5.2 Finalitat: percebre fàcilment els fets essencials i comparar-los amb altres
5.3 Exemples
5.3.1 Gràfic de Barres
5.3.2 Gràfic de Sectors
5.3.3 Gràfics de Línies
6 MESURES DE POSICIÓ
6.1 Són les més utilitzades per resumir les dades d'una distribució estadística.
7 PARÀMETRES DE DISPERSIÓ
7.1 Informen sobre el grau de separació o concentració de les dades.
7.1.1 Els més habituals són: el rang, la variància i la desviació estàndard.
8 PARÀMETRES DE CENTRALITZACIÓ
8.1 Informen sobre el valor central al voltant del qual es distribueixen les dades.
8.1.1 Els més habituals són: la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.
Show full summary Hide full summary

Suggestions

FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
roberth2193
Clasificación de variables
Rober Sanchez
La estadistica, mapa conceptual
Edwin Ramirez
Mapa conceptual sobre ALGORITMOS
William Giraldo
MAPA MENTAL ESTADISTICA
fidel451
Estadística: definiciones
MatíasOlivera
Preguntas de Repaso Examen C
Liz Alvarez
ESTADÍSTICA
k_ariflores
FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
darwin jaramillo
CAMPOS DE APLICACION DE LA ESTADISTICA
charbel naddaf
test de estadistica descriptiva
adri95lozano
5º VARIABLES, VALORES,CONSTRUCTOS,HIPOTESIS
darwin jaramillo
Examen de estadística descriptiva
Leticia Medina
LA ESTADÍSTICA
camilotheus
Variables
Rober Sanchez
Variables, indicadores y valores
Rober Sanchez
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
eloisa abigail campos rangel
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
OSCAR AUGUSTO PE
Mapa Conceptual de Probabilidad
robinson conde
Determina si las siguientes variables son cualitativas o cuantitativas
mileon19