Lei de servizos sociais de Galicia

alba_hr
Mind Map by , created almost 6 years ago

AUC Mind Map on Lei de servizos sociais de Galicia, created by alba_hr on 11/24/2013.

31
1
0
Tags
alba_hr
Created by alba_hr almost 6 years ago
Ultimas modificaciones Legislativas
inaharrolo
Normativa Ley Serv. Soc. CLM 2010
inaharrolo
CONCEPTOS BÁSICOS
inaharrolo
GCSE Biology Quiz
joannaherbert
Flashcards de Inglês - Vocabulário Intermédio
miminoma
Problemática de los Servicios Sociales.
María Lozano Gar
ANTECEDENTES DE "LA VIOLENCIA" EN COLOMBIA
Alejandro Mateus
Masacre de Mapiripán
Catalina Rendón
M.1-. Ley Serv. Soc. CLM
inaharrolo
Lei de servizos sociais de Galicia
1 Provén de:
1.1 Dereitos Humanos
1.1.1 Art. 25
1.1.1.1 Toda persoa terá dereito a un nivel de vida digno que lles asegure,xunto coa súa familia, a saúde e o benestar, e en especial, a alimentación, o vestido, e a vivenda, a asistencia médica e máis servizos sociais necesarios
1.2 Constitución Española
1.2.1 Art. 9.2
1.2.1.1 Los poderes públicos quedan compelidos a desenvolver accións positivas que creen as condicións necesarias para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos onde se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social
2 Disposición xerais
2.1 Obxecto
2.1.1 Construción do sistema galego de benestar
2.1.2 Facilitar a participación de todas as persoas na vida política, económica, social e cultural
2.1.3 Coordinación do sistema galego de servicios sociais cos demais elementos do sistema galego de benestar
2.2 Sistema galego de Servizos Sociais
2.2.1 Conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades
2.3 Obxectivos do sistema galego de servizos sociais
2.3.1 Facilitar alternativas, recursos e itinerarios de integración social
2.3.2 Garantir a vida independiente e a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia
2.3.3 Protección e oportunidad social e educativa a menores
2.3.4 Prevención en situacións de exclusión, desigualldade ou desprotección
2.3.5 Garantir a igualdade entre homes e mulleres
2.3.6 Favorecer a integración se persoas migrantes
2.3.7 Promover e dinamizar a participación comunitaria
2.3.8 Aplicar políticas transversais para a eliminación da discriminación e exclusión
2.3.9 Apoio ás familias
2.3.10 Sensibilizar, informar e promover valores de solidariedade e integración
2.3.11 Promover o dereito universal de acceso aos servizos sociais
2.4 Principios xerais dos servizos sociais
2.4.1 Universalidade
2.4.2 Prevención
2.4.3 Responsabilidade pública
2.4.4 Igualdade
2.4.5 Equidade e equilibrio territorial
2.4.6 Solidariedade
2.4.7 Acción integral
2.4.8 Autonomía persoal e vida independiente
2.4.9 Participación
2.4.10 Integración e normalización
2.4.11 Globalidade
2.4.12 Descentralización e proximidade
2.4.13 Coordinación
2.4.14 Economía, eficacia e eficiencia
2.4.15 Planificación
2.4.16 Avaliación e calidade
2.5 Titulares do dereito de acceso aos servizos sociais
2.5.1 Todas as persoas membros da UE empadroadas en Galicia
2.5.2 Persoas extranxeiras empadroadas en Galicia
2.5.3 Persoas en situación de emerxencia
2.5.4 Descendentes de galegos/as residentes fóra de Galicia
2.6 Deberes das persoas en relación aos servizos sociais
2.6.1 Cumplir as normas, requisitos e procedementos para o acceso o acceso o sistema galego de SS.SS.
2.6.2 Comunicar o persoal de referencia calquera cambio que pudera modificar a intervención
2.6.3 Colaborar co persoal encargado de prestarlles a atención necesaria
2.6.4 Manter unha actitude positiva de colaboración cás persoas profesionais dos SS.SS.
2.6.5 Participar de forma activa no seu proceso de mellora
2.6.6 Destinar as prestacións recibidas o fin para o que foron concedidas
2.6.7 Contribuir á financiación do coste dos servicios con arranxo á normativa vixente
2.6.8 Observar os regramentos de réxime interior e normas de funcionamento o convivencia
2.7 Dereitos das persoas en relación aos servizos sociais
2.7.1 Utilizar o sistema de servizos sociais en condicións de igualdade
2.7.2 Recibir trato acorde coa dignidade da persoa
2.7.3 Intervención individualizada
2.7.4 Recibir información de xeito áxil, suficiente e veraz
2.7.5 Ter asignada a unha persoa profesional de referencia
2.7.6 Confidencialidade
2.7.7 Acceder o expediente persoal
2.7.8 Á calidade dos servizos e prestacións
2.7.9 A dar instruccións dos coidados que se lle podan administrar
2.7.10 Respecto dos dereitos lingüísticos
3 Estructura do sistema
3.1 Servicios sociais comunitarios
3.1.1 Básicos
3.1.1.1 Estudio e diagnóstico social de la comunidad. Detección e análisis de necesidades e demandas
3.1.1.2 Elaboración dun plan de intervención comunitario
3.1.1.3 Identificación de grupos de poboación vulnerables
3.1.1.4 Atención das situacións individuais
3.1.1.5 Gestión de prestacións económicas
3.1.1.6 Información, orientación e asesoramento
3.1.1.7 Fomento da participación da cidadanía
3.1.2 Específicos
3.1.2.1 Programas e actividades para previr a exclusión
3.1.2.2 Atención directa a colectivos en risco de exclusión a través de programas de medio aberto
3.1.2.3 Xestión de equipamentos comunitarios
3.2 Servicios sociais especializados
3.2.1 Valorar, diagnosticar e intervir ante situacións que requiran unha alta especialización técnica e interdisciplinar
3.2.2 Xestionar centros e programas especializados
3.2.3 Promover medios de reinserción
3.2.4 Prestar colaboración e asesoramento técnico aos servizos sociais comunitarios
4 Órganos consultivos e de participación
4.1 Consello Galego de Benestar Social
4.1.1 Evaluar as políticas de servizos sociais
4.1.2 Informar os proxectos de planificación e programación e a normativa
4.1.3 Emitir dictámenes
4.1.4 Conocer da xestión de servicios sociais
4.1.5 Fomentar a participación da sociedade e administración
4.1.6 Seguimento de proxectos de inserción
4.1.7 Evaluación dos proxectos de inserción
4.1.8 Elaborar/modificar o regramento interior
4.2 Observatorio Galego de SS.SS.
4.2.1 Presentar un informe anual, no que se reflexen as variedades sociais e se formulen propostas para o desenvolvemento de políticas sociais en Galicia
4.3 Mesa Galega de SS.SS.
4.3.1 Coñecer os anteproxectos de lei ou os proxevtos de normas regramentarias
4.3.2 Recibir información sobre a planificación dos SS.SS.
4.3.3 Propor directrices e liñas de actuación
4.3.4 Propor a adopción de iniciativas lexislativas ou actuacións concretas
4.4 Participación cidadá e das persoas usuarias dos SS.SS.
4.4.1 Establecemento de sistema de consulta e debate abertos a cidadanía
4.4.2 Formulación de instrumentos de planificación e xestión de SS.SS.
5 Competencias das administracións públicas
5.1 Competencias da Xunta
5.1.1 Establecemento do marco normativo
5.1.2 Planificación e programación dos SS.SS.
5.1.3 Rexistro de Entidades Prestadoras de SS.SS.
5.1.4 Autorización e acreditación de centros, servizos e programas sociais
5.1.5 Formación e investigación
5.1.6 Asesoramento e asistencia técnica ás entidades prestadoras
5.1.7 Diseño, creación, xestión e coordinación dun sistema de información estatística
5.1.8 Supervisión e evaluación da prestación de SS.SS.
5.1.9 Creación, mantemento e xestión de ss.ss. especializados
5.1.10 Recoñecemento de dereitos aos servizos e prestacións económicas
5.1.11 Concesión de prestacións económicas
5.1.12 Xestión de subvencións
5.1.13 Investigación e sanción
5.2 Competencias do Concello
5.2.1 Creación, xestión e manetemento dos SS.SS. básicos e específicos
5.2.2 Colaboración no fomento dos SS.SS. prestados por entidades de iniciativa social
5.2.3 Promoción e realización de estudos sobre problemáticas
5.2.4 Detección e análisis das necesidades sociais
5.2.5 Elaboración de plans e programas
5.2.6 Participación na xestión de audas económicas
5.2.7 Fomento e promoción da solidariedade
5.2.8 Creación de mecanismos de participación social
5.2.9 Coordinación dos SS.SS. cos servizos municipais e administración no desenvolvemento de plans e programas

Media attachments