EDUCACIÓ INCLUSIVA

Marina pujol por
Mind Map by Marina pujol por, updated more than 1 year ago
Marina pujol por
Created by Marina pujol por over 4 years ago
11
0

Description

Mind Map on EDUCACIÓ INCLUSIVA, created by Marina pujol por on 12/15/2015.

Resource summary

EDUCACIÓ INCLUSIVA
1 RECORREGUT HISTÒRIC PER L'EDUCACIÓ ESPECIAL
1.1 Segle XVIII
1.1.1 Haúy
1.1.1.1 crea
1.1.1.1.1 institut per a persones cegues
1.1.2 l'Epeé
1.1.2.1 empra
1.1.2.1.1 llenguatge mímic per persones sordes
1.2 Segle XIX
1.2.1 progressos
1.2.1.1 tots els ambits, sobretot en medicina
1.2.2 naixement de l'educació especial
1.2.3 persones deficients
1.2.3.1 tractades com a persones.
1.2.4 Montessori
1.2.4.1 problema educatiu
1.2.4.1.1 sensacions i el moviment
1.2.4.1.1.1 persones amb retard mental poden aprendre
1.2.5 Declory
1.2.5.1 estudi de "l'infancia anormal"
1.3 meitat del segle XX
1.3.1 Esdeveniments notables
1.3.1.1 Redescobriment de la genètica
1.3.1.2 Test d'intel.ligència
1.3.1.2.1 Binnet, 1905
1.3.1.3 Actituds negatives
1.3.1.3.1 Context social
1.4 Dècades dels 50 als 80 del segle XX
1.4.1 Inicis d'un canvi de concepció
1.4.1.1 Prosperitat econòmica
1.4.1.2 Reforma d'institucions
1.4.1.3 formació del professionals
1.4.1.4 Principis fonamentals
2 L'INCLUSIÓ
2.1 Just, necessari i possible
2.2 Principis bàsics
2.2.1 Participació
2.2.2 Presència
2.2.3 Progrés
3 LES INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES
3.1 Verbal
3.2 Visual-espacial
3.3 Kinestèsica
3.4 Lógico-matemàtica
3.5 Musical
3.6 Intrapersonal
3.7 Interpersonal
3.8 Naturalista
4 MODELS
4.1 DEFICITARI
4.1.1 DIVERSITAT INVISIBLE I VISIBLE
4.1.2 CENTRAT AMB EL QUE NO SAP FER L'ALUMNE
4.1.3 SOBREVALORACIÓ DELS ESPECIALISTES
4.1.4 CURRÍCULUM DIESENYAT PER ESPECIALISTES
4.2 COMPETENCIAL
4.2.1 EDUCACIÓ DE QUALITAT
4.2.1.1 FIXAT AMB EL QUE SAP I POT FER L'ALUMNE
4.2.2 SUBJECTES ACTIUS I PROTAGONISTES
4.2.3 FACILITACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL DELS ALUMNES
4.2.4 CENTRAT AMB LES POSSIBILITATS
4.2.5 CURRÍCULUM DISENYAT PER ESPECIALISTES
5 TUTORIES ENTRE IGUALS. TREBALL EN PARELLES
5.1 INTERCANVI DE ROL ENTRE TUTORS I TUTORATS
5.2 BON CONEIXEMENT DELS ALUMNES
5.3 ELS ALUMNES APRENEN A RESOLDRE CONFLICTES A COMPARTIR I A INTERCANVIAR IDEES
5.4 APRENENTATGE
5.4.1 OBSERVACIÓ
5.4.2 COMUNICACIÓ
5.4.3 PREGUNTES
5.4.4 PRÀCTICA
6 TREBALL COOPERATIU
6.1 SOCIALITZACIÓ
6.2 APRENENTATGE PER ENSENYAR ALS ALTRES
6.3 INTERACCIÓ
6.3.1 MESTRE-ALUMNE
6.3.2 ALUMNE-ALUMNE
6.4 TREBALL INDIVIDUAL DUIT A TERME AMB ELS ALTRES
6.5 APRENDRE A COOPERAR I COOPERAR PER APRENDRE
7 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
7.1 FACILITAR L'APRENENTATGE DELS ALUMNES
7.2 NO ETIQUETES
7.3 RESPOSTES A LES NECESSITATS EDUCATIVES DELS ALUMNES
7.4 PROGRAMMATIONS DIDÀCTIQUES FLEXIBLES
7.5 ATENCIÓ INTEGRAL A L'ALUMNAT AMB NESE
8 FLIPPED CLASSROOM
8.1 TÈCNIQUES I METODOLOGIES DIDÀCTIQUES
8.2 TAXONOMIA DE BLOOM
8.2.1 CREAR
8.2.2 AVALUAR
8.2.3 ANALITZAR
8.2.4 APLICAR
8.2.5 COMPRENDRE
8.2.6 RECORDAR
8.3 MILLORA LA PARTICIPACIÓ
8.4 POSSIBILITA DIFERENTS RITMES D'APRENENTATGE I DISSENYA DIFERENTS ACTIVITATS
8.5 PROPORCIONA OPORTUNITATS
8.6 CONTINGUTS
8.6.1 ORDINADOR
8.6.2 2.0
8.6.3 MÒBIL
8.7 TREBALL FORA DE L'AULA
9 LEGISLACIÓ
9.1 LOGSE
9.1.1 COMPRENSIBILITAT
9.1.2 NEE DINS EL MARC JURÍDIC
9.1.3 ADAPTACIÓ DE L'ENSENYAMENT
9.1.4 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE TOT L'ALUMNAT
9.2 LGE
9.2.1 INSTITUT NACIONAL D'EDUACIÓ ESPECIAL, 1975
9.2.2 TITULACIÓ DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
9.2.3 CREACIÓ D'AULES I CENTRES D'EDUACIÓ ESPECIAL
9.2.4 ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITATS
9.3 TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA
9.3.1 OBLIGATORIETAT EDUCACIÓ ESPECIAL
9.3.2 ESCOLARITAT PER A TOTS
10 EDUACIÓ COMPRENSIVA
10.1 ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA
10.2 EVITAM LA SEPARACIÓ I LA SEGREGACIÓ
10.3 ENTENIMENT DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE
11 ENSENYAMENT MULTINIVELL
11.1 PLANIFICACIO
11.1.1 MÈTODES DE PRESENTACIÓ, PRÀCTICA I AVALUACIÓ
11.1.2 FLEXIBILITAT I INCLUSIÓ DE TOTS ELS ALUMNES
11.2 NO EXCLUSIÓ
11.3 APRENENTATGE PER MÚLTIPLES NIVELLS DE DIFICULTATS
11.4 RESPECTE PER LES DIFERÈNCIES
11.5 SUPORTS EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS
11.5.1 MESTRES, ALUMNES I ESPECIALISTES
11.6 DIFERENTS OPCIONS PER ARRIBA AL FINAL DELS ESTUDIS
12 DISENY UNIVERSAL D'APRENENTATGE
12.1 DUIT A TERME PER TOT L'ESCOLA O PER TOT UN CICLE
12.2 CENTRAT EN L'APRENENTATGE, ENSENYANÇA I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM
12.3 PRINCIPIS
12.3.1 MOTIVACIÓ
12.3.2 REPRESENTACIÓ
12.3.3 EXPRESSIÓ
12.4 FASES
12.4.1 ESTRATÈGIES
12.4.1.1 ENSENYAMENT
12.4.1.2 APRENENTATGE
12.4.1.3 AVALUACIÓ
12.4.2 IDENTIFICACIÓ DELS CONTINGUTS
12.5 AVALUACIÓ
12.5.1 INVESTIGCIÓ SOBRE PROCESSOS CEREBRALS
12.5.2 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
12.5.2.1 RESPONDRE A LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS DE L'APRENENTATGE
12.6 ELIMINAR BARRERES
12.6.1 CURRICULARS
12.6.2 SOCIALS
12.6.3 PERSONALS
12.6.4 COGNITIVES
12.6.5 CULTURALS
12.6.6 ACTITUDINALS
13 NECESITATS EDUCATIVES ESPECIALS
13.1 CANVI D'ENFOCAMENT
13.1.1 REPERCUSSIONS
13.1.1.1 DIFICULTATS MÚLTIPLES I VARIADES
13.1.1.2 ALUMNES AMB NECESSITATS PERMANENTS
13.2 NEE
13.2.1 L'ESCOLA HA D'OFERIR LES NECESSITATS QUE NECESITA CADA ALUMNE
13.2.1.1 PERMANENTS
13.2.1.2 NO PERMANENTS
Show full summary Hide full summary

Similar

Newton's Three Laws of Motion
PatrickNoonan
Work, Energy & Power: Quiz
alex.examtime9373
German GCSE Vocab
naomisargent
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
Physics 2
Peter Hoskins
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
Macbeth Quotes To Learn
Sophie Brokenshire
Účto Fífa 2/6
Bára Drahošová