การใช้งานอินเตอร์เน็ต

Description

1.นายวราเทพ คงฉิม เลขที่ 11 2.นายคมกฤษ ช่วยโครธะ เลขที่ 22 3.นางสาว หทัยรัตน์ โตประโคน เลขที่ 30
561104
Mind Map by 561104, updated more than 1 year ago
561104
Created by 561104 over 9 years ago
179
0

Resource summary

การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 1. เครือข่ายนิราศรัย หรือ NirasNet (Nomad Infrastructure & Remote Access Service) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเครือข่าย CUNET เพื่อให้ประชาคมชาวจุฬาฯ ใช้งานระบบเครือข่าย CUNET ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานดังกล่าว จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนิราศรัย ได้หลังจากทำการลงทะเบียนใช้งานแล้ว และสามารถใช้เครือข่ายนิราศรัยได้ทุกๆ แห่งทั่วจุฬาฯ
  1. 2.การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
  2. - อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา
   1. 3.ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
   2. อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่าย เดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
    1. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
     1. ด้านการศึกษา
      1. - สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ - นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น
       1. ด้านธุรกิจและการพาณิชย์
        1. - ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น
         1. ด้านความบันเทิง
          1. - การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine o­nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป - สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ - สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้
     2. 1.ความหมายของอินเตอร์เน็ต
     3. 4.บริการในอินเตอร์เน็ต
      1. 1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) เป็นบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ มีผู้นิยมใช้บริการกันมากที่สุด สามารถส่งตัวอักษร ข้อความ แฟ้มข้อมูล ภาพ เสียง ผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับ
       1. 2.สนทนาแบบออนไลน์ (Chat) ผู้ใช้บรกิารสามารถคุยโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่นๆ ในเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน เสมือนกับการคุยกันแต่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของทั้งสอง
        1. 3.กระดานข่าวหรือบูเลตินบอร์ด (Bulletin Board) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการในลักษณะของการกระดานข่าวหรือบูเลตินบอร์ด
         1. 4.บริการเข้าระบบระยะไกล (Telnet) ในกรณีผู้ใช้ต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องซึ่งตั้งไกลออกไป
          1. 5.Skype Net2Phone เป็นบริการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์ที่บ้าน (PC to phone) และได้รับความนิยมอย่างมาก
           1. 6.FTP บริการโอนย้่ายข้อมูล เป็นบิรการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งบนเครือข่าย
            1. 7.www เป็นบริการที่ต้องการใช้โปรแกรม Web Browser เช่น Firefox Internet Exploere Opera
             1. 8.เกมออนไลน์ เกมกลยุทธ์หลายเกม เป็นการจำลองสถานการณ์การรบหรือการแข่งขัน
              1. 9.Software Updating มีโปรแกรมมากมายที่ใช้ประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      Atoms, Protons, Neutrons & Electrons quiz
      leonie.examtime
      The Heart
      annalieharrison
      SAT Exam 'Word of the Day' Set 2
      SAT Prep Group
      Lord of the Flies Quotes
      sstead98
      P2 Radioactivity and Stars
      dfreeman
      EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
      mvloch
      AQA Biology B1 Questions
      Bella Statham
      Biology B2.3
      Jade Allatt
      Using GoConqr to learn Spanish
      Sarah Egan
      Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
      Brianne Wright
      1PR101 2.test - Část 3.
      Nikola Truong