פסיכולוגיה

sarit88
Mind Map by , created almost 6 years ago

פסיכולוגיה Mind Map on פסיכולוגיה, created by sarit88 on 01/11/2014.

160
0
0
Tags
sarit88
Created by sarit88 almost 6 years ago
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
Unit 2 flashcards
C R
Camera Angles
saradevine97
Chemistry (C3)
Amy Lashkari
How did the Cold War develop?
Elisa de Toro Arias
פסיכולוגיה
דורון קול
פסיכולוגיה - created from Mind Map
דורון קול
Untitled - created from Mind Map
sarit88
Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
Spanish Vocab Flash Cards
Clarice Thorn
פסיכולוגיה
1 הפסיכולוגיה בחיים
1.1 גישות מנוגדות
1.1.1 סטרקטורליזם
1.1.1.1 חקירת המבנה המנטלי והתנהגותי
1.1.2 פונקציונליזם
1.1.2.1 תודעה עם מטרה
1.2 גישות בזמננו
1.2.1 פסיכו-דינמי
1.2.2 ביהביוריסטי
1.2.3 הומניסטי
1.2.4 קוגנטיבי
1.2.5 ביולוגי
1.2.6 אבולוציוני
1.2.7 חברתי-תרבותי
1.3 מטרות הפסיכולוגיה
1.3.1 להסביר התנהגות
1.3.1.1 גורמים חיצוניים
1.3.1.2 גורמים פנימיים
1.3.2 לנבא התנהגות
1.3.3 לתאר התנהגות
1.3.4 לפקח על התנהגות
2 מחקר בפסיכולוגיה
2.1 תהליך המחקר
2.1.1 שלב 1- תצפית ראשונית או שאלה
2.1.1.1 שלב 2- ניסוח השערה
2.1.1.1.1 שלב 3- תכנון המחקר
2.1.1.1.1.1 שלב 4- ניתוח התוצאות והסקת מסקנות
2.1.1.1.1.1.1 שלב 5- דיווח על הממצאים
2.1.1.1.1.1.1.1 שלב 6 – שאלות פתוחות
2.2 הטיות הצופה והגדרות אופרציונליות
2.2.1 שאיפה לאובייקטיביות
2.2.1.1 הטיית הצופה
2.2.1.1.1 סטנדרטיזציה
2.3 שיטות ניסוי
2.3.1 משתנה מתערב
2.3.1.1 אפקט הציפייה
2.3.1.2 אפקט הפלסבו
2.3.1.3 התיקון
2.3.1.3.1 בקרת כפל עיוורון
2.3.1.3.2 בקרת פלסבו
2.3.2 מערכות מחקר
2.3.2.1 מערך בין נבדקים
2.3.2.2 מערך בתוך נבדקים
2.3.3 מתי שיטות הניסוי אינן עובדות
2.3.3.1 שיטות מתאמיות
2.3.3.2 השפעה תת סיפית
2.4 מדדים פסיכולוגיים
2.4.1 מהימנות
2.4.2 תוקף
2.4.3 מדדים של דיווח עצמי
2.4.3.1 מתי אינו עובד
2.4.3.1.1 ילדים בשלב קדם-שפתי, אנאלפביתים, דוברי שפות זרות, בעלי הפרעות נפשיות ובעלי חיים
2.4.3.1.2 לא מבינים את השאלות או לא זוכרים
2.4.3.1.3 אנשים עלולים להשיב תשובות מטעות כדי להציג עצמם באור חיובי
2.4.4 תצפיות בהתנהגות
2.4.4.1 תצפית ישירה
2.4.4.2 תצפית בסביבה טבעית
2.4.5 סוגיות אתיות בחקר בני אדם ובעלי חיים
2.4.5.1 הסכמה מדעת
2.4.5.2 הערכת רווח מול הפסד
2.4.5.3 הטעייה מכוונת
2.4.5.4 שיחת הבהרה
2.4.5.5 סוגיות בחקר בעלי חיים
3 חישה ותפיסה
3.1 חישה, ארגון, זיהוי והיכר
3.2 גירויים
3.2.1 גירוי קרוב
3.2.2 גירוי רחוק
3.3 מציאות, דו –משמעות ואילוזיות
3.4 פסיכו פיזיקה
3.4.1 סף מוחלט של גירוי
3.4.2 הסתגלות חישתית
3.4.3 הטיית תגובה ותיאוריית גילוי האותות
3.4.4 סף הבדל
3.5 מערכת הראייה
3.5.1 העין האנושית
3.5.1.1 האישון והעדשה
3.5.2 הרשתית
3.5.3 תהליכים במוח
3.5.4 ראיית צבע
3.5.4.1 ספקטרום האלקטרומגנטי
3.5.4.2 תיאוריות של ראיית צבע
3.5.4.2.1 תיאוריית שלושת הצבעים
3.5.4.2.2 תיאוריית ההליך המנוגד
3.6 מערכת השמיעה
3.6.1 הפיזיקה של השמיעה
3.6.2 הפיזיולוגיה של השמיעה
3.7 חוש הריח
3.8 חוש הטעם
3.9 חוש המגע
3.10 חוש שיווי המשקל
3.11 חוש הקינסתזיה
3.12 כאב
3.13 אינטגרציה של מרחב ואינטגרציה של זמן
3.13.1 תפיסת תנועה
3.13.2 תופעת פי
3.13.3 תפיסת המרחב
3.13.4 רמזי תמונה
3.14 קביעויות תפיסה
3.14.1 קביעות גודל
3.15 תהליכי זיהוי והיכר
3.15.1 עיבוד מלמטה –למעלה
3.15.2 עיבוד מלמעלה –למטה
3.15.2.1 שחזור פונמי (עיבוד מלמעלה –למטה)
3.16 השפעתם של הקשרים ושל ציפיות
3.16.1 מערך מוטורי
3.16.2 מערך תפיסתי
3.16.3 מערך מנטאלי
4 למידה וניתוח התנהגות
4.1 ביהביוריזם
4.2 התנייה קלאסית
4.2.1 רפלקס
4.2.1.1 גירוי בלתי מותנה
4.2.1.2 תגובה בלתי מותנת
4.2.1.3 גירוי מותנה
4.2.1.4 תגובה מותנית
4.2.2 תהליכי התניה
4.2.2.1 רכישה והכחדה
4.2.2.2 התניה מושהית
4.2.2.2.1 התניית עקבה
4.2.2.2.2 התניה בו בזמן
4.2.2.3 הבחנה בין גירויים
4.2.2.4 התמקדות ברכישה
4.2.3 ייישומים
4.2.3.1 התניה לפחד
4.2.3.2 התמכרות לסמים
4.3 התניה אופרנטית
4.3.1 חוק התוצאה
4.3.2 ניתוח ניסויי של התנהגות
4.3.3 התנהגות תלוית חיזוקים
4.3.3.1 חיזוק חיובי
4.3.3.2 חיזוק שלילי
4.3.3.2.1 התניית בריחה
4.3.3.2.2 התניית הימנעות
4.3.3.3 עונש חיובי ושלילי
4.3.3.4 תכונות של מחזקים
4.3.3.4.1 מחזקים ראשונים
4.3.3.4.2 מחזקים מותנים
4.3.3.4.3 כלכלת אסימונים
4.3.3.4.4 תכנית חיזוקים ברווח קבוע
4.3.3.4.5 תכנית חיזוקים ברווח משתנה
4.3.3.4.6 עיצוב ע"י קירוב הדרגתי
4.4 ביולוגיה ולמידה
4.4.1 סחף אינסטינקטיבי
4.4.2 סלידה נלמדת מטעם
4.5 קוגניציה של בעלי חיים
4.5.1 מפות קוגניטיביות
4.5.2 התנהגות מושגית
4.5.3 למידה באמצעות צפייה
5 זיכרון
5.1 סוגי זיכרון
5.1.1 זיכרון חבוי וזיכרון גלוי
5.1.2 זיכרון מוצהר וזיכרון תהליכי-
5.2 תהליכי זיכרון
5.2.1 קידוד
5.2.2 אחסון
5.2.3 שליפה
5.3 זיכרון לטווח קצר
5.3.1 זיכרון אייקוני (תמונתי)י
5.4 טכניקת זכירה
5.4.1 שינון
5.4.2 ארגון במקבצים
5.5 משאבים
5.5.1 זיכרון עבודה
5.5.2 לולאה פונולוגית
5.5.3 לוח חזותי מרחבי
5.5.4 מנגנון הבקרה המרכזי
5.6 זיכרון לטווח ארוך
5.6.1 שליפה
5.6.1.1 רמזי שליפה
5.6.1.2 זמן החזקה
5.6.1.3 זיכרון אפיזודי וזיכרון סמנטי
5.6.2 הקשר וקידוד
5.6.2.1 ייחודיות הקידוד
5.6.2.2 אפקט המקום הסדרתי
5.6.2.2.1 אפקט הראשונות
5.6.2.2.2 אפקט האחרונות
5.6.3 מבני זיכרון
5.6.3.1 קטגוריות ומושגים
5.6.3.2 דמיון משפחתי
5.6.3.3 רמות בסיסיות ומדרגים
5.6.3.4 סכמות
5.7 תהליכי קידוד ושליפה
5.7.1 רמות העיבוד
5.7.2 תהליכים וזיכרון חבוי
5.7.2.1 אפקט ההטרמה
5.8 שיפור הזיכרון למידע לא מובנה
5.8.1 שינון מעמיק
5.8.2 דימוי חזותי
5.8.3 נמוניות
5.8.4 טכניקת המקומות
5.8.5 טכניקת מילות המפתח
5.9 מטה זיכרון
5.9.1 השערת הרמז המוכר
5.9.2 השערת הנגישות
5.10 זכירה כתהליך בנייה מחדש
5.10.1 השטחה
5.10.2 חידוד
5.10.3 הטמעה
5.11 היבטים ביולוגיים
5.11.1 המוחון או המוח הקטן
5.11.2 הסטריאטום
5.11.3 קליפת המוח
5.11.4 האמיגדלה וההיפוקמפוס
5.11.5 התלמוס, מסד המוח הקדמי והקורטקס הקדם מצחי
5.12 אמנזיה- שכחון
5.12.1 שיכחון למאוחר
5.12.2 שיכחון למוקדם

Media attachments