legislació en matèria preventiva

albert quilez
Mind Map by albert quilez, updated more than 1 year ago
albert quilez
Created by albert quilez almost 4 years ago
2
0

Description

per repassar
Tags

Resource summary

legislació en matèria preventiva
1 quines són les normes més importants?
1.1 internes
1.1.1 Constitució Espanyola
1.1.2 Estatut dels treballadors
1.1.3 llei de prevenció de riscos laborals (LPRL)
1.1.4 La Llei 8/1988 d’infraccions i sancions en l’ordre social
1.1.4.1 estableix sancions a l'empresari per infraccions en matèria preventiva
1.1.4.1.1 entre 30 i 60.000 euros i fins i tot cessament de l'activitat
1.1.5 diversos reials decrets
1.1.6 convenis col.lectius
1.2 externes
1.2.1 OIT
Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 2A: Legislació. Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments a Catalunya.
Jaouad OB
TEMA 11A: Prevenció i protecció contra incendis. Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums.
Jaouad OB
Recomanacions de SEGURETAT
Jaume Soriano Sivera
drets i deures en matèria de prevenció
Albert Quílez
TEMA 2B: Llei 5/1994 de 4 de maig de prevenció i extinció d’incendis
Jaouad OB
Control medi T.3
Lidia Bermúdez Colomer
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
MARIA GUERRERO
normes de seguretat per al dispositiu
krampus 2071
Proves Seguretat TIC
seguretat.tic
pla de prevenció
Albert Quílez
1.2. Patrimonialització de la cultura + protecció
Sara Hernando Ma