Les consonants finals

Valeria  Moreno Pallarés
Mind Map by Valeria Moreno Pallarés , updated more than 1 year ago
Valeria  Moreno Pallarés
Created by Valeria Moreno Pallarés over 3 years ago
3
0

Description

Quan escribim les consonants finals?

Resource summary

Les consonants finals
1 Quan trobem p/b, t/d i c/g a final de paraula sonen igual.
1.1 Darrere vocal tònica s'escriu P,T i C
1.1.1 Excepcions
1.1.1.1 S'escriuen amb B: cub,tub,club,adob,Carib,esnob.
1.1.1.2 S'escriuen amb D: mots acabats en -etud i -itud.
1.1.1.3 S'escriurn amb G : mots acabats en -leg , -gog i -fog.
1.2 Darrere vocal àtona o consonant s'escriu P/B, T/D i C/G segons els derivats.
1.2.1 Excepcions
1.2.1.1 Préssec,espàrrec,mànec,càrrec.ànec,fàstic.
1.3 A interior de paraula , per saber com s'escriu el final d'una síl·laba, es important recordar aquests grups de paraules:
1.3.1 ab-,ob-,sub-,cap-,-pt-,-pc-,-ps-,-pn-,ad-, -tg-, -tj-, -tl-, -tll-, -tm-, -tn-, -ts-, -tz-, -gd-, -gg-, -gm-, -gn-, -cc-, -cs-, -cz-, -ct-
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Faltas de Orotografía
Maria del Rosario Arvizu Olvera
Faltas de Orotografía
MÓNICA VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Faltas de Orotografía
Elder Quiroa
LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch