Naborett - Tankekart

Pascual Strømsnæs
Mind Map by Pascual Strømsnæs, updated more than 1 year ago
Pascual Strømsnæs
Created by Pascual Strømsnæs over 3 years ago
45
0

Description

Tankekart over naboretten i JUS124 - Tingsrett. Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Resource summary

Naborett - Tankekart
1 Statisk tingsrett
1.1 Innhold, omfang og begrensede til ting
1.2 Naborett
1.2.1 Granneloven av 16. juni 1961nr. 15
1.2.1.1 Tilstøtende lover
1.2.1.1.1 Vassressurslova
1.2.1.1.1.1 Konsesjonsystem
1.2.1.1.2 Forurensingsloven
1.2.1.1.2.1 Grenser for aktivitet på egen eiendom
1.2.1.1.3 Plan- og bygningsloven
1.2.1.1.3.1 Plikter og krav ved bygging og planarbeid på egen eiendom
1.2.1.2 gl. § 2
1.2.1.2.1 Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.
1.2.1.2.2 I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.
1.2.1.2.3 I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.
1.2.1.2.4 Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.»
1.2.1.2.5 Tilknytningskravet
1.2.1.2.5.1 Krav om tilkytning til den faste eiendommen skaden eller ulempen kommer fra
1.2.1.2.5.2 Den som er vernet må også ha en tilknytning til en fast eiendom
1.2.1.2.5.2.1 «granneeigedom» forstås videre enn tilgrensede eiendom. All fast eiendom som påvirkes tilfredstiller vilkåret.
1.2.1.2.5.3 Krenkelse av servitutt skal løses med servituttloven, ikke granneloven
1.2.1.2.6 Årsakskravet
1.2.1.2.6.1 «ha, gjera, eller setja i verk noko»
1.2.1.2.6.1.1 Positive handlinger
1.2.1.2.6.1.1.1 anleggsarbeider, industribedrifter, bunkerstasjoner, skytebane, flyplasser eller vindmølleparker
1.2.1.2.6.1.2 Unnlatelse
1.2.1.2.6.1.2.1 Unnlate å forebygge skade eller ulempe for naboen
1.2.1.2.7 «skade eller ulempe»
1.2.1.2.7.1 Det ulovlige
1.2.1.2.7.2 Skade
1.2.1.2.7.2.1 Typisk en fysisk hendelse
1.2.1.2.7.2.1.1 utrasing av mur og vegger, sprekker, vann som vasker bort jord, forurensing som legger seg på bakken, skade på avlinger
1.2.1.2.7.3 Ulempe
1.2.1.2.7.3.1 Støy, lukt
1.2.1.2.7.3.1.1 Kan være rent estetiske forhold som tap av utsikt
1.2.1.2.7.3.1.1.1 Rt. 2011 s. 780 - Vindmølle-dommen
1.2.1.2.7.4 Kan være tale om både skade og ulempe i kombinasjon
1.2.1.2.7.5 Tiltak av kort varighet?
1.2.1.2.7.5.1 Slike tilfeller faller innenfor ved skade
1.2.1.2.7.5.2 Ved ulempe må det foreligge en viss kontinuitet
1.2.1.2.7.5.2.1 Eks. byggearbeid
1.2.1.2.7.5.2.2 Selv vesentlige ulemper av kort varighet vil kunne aksepteres
1.2.1.2.7.5.2.2.1 Rt- 1972 s. 142
1.2.1.2.8 «urimelig eller uturvande»
1.2.1.2.8.1 kvalifiserer skade eller ulempe
1.2.1.2.8.2 det unødvendige er ofte også urimelig, men ikke alltid
1.2.1.2.8.3 vurderingstema
1.2.1.2.8.3.1 hva er ventelig eller sedvanlig på stedet?
1.2.1.2.8.3.1.1 det som kan forventes kan innebære at det unødige ikke nødvengivs er urimelig
1.2.1.2.8.3.1.2 for særlig sensitive naboer kan det som er rimelig, fortsatt være unødvendig
1.2.1.2.8.3.1.3 Unødvendig
1.2.1.2.8.3.1.3.1 Ren sjikane åpenbart rammet
1.2.1.2.8.3.1.3.2 kan den elimineres eller reduseres ved akseptable tiltak?
1.2.1.2.8.3.1.3.2.1 rimelighetsvurdering: hva er akseptabelt?
1.2.1.2.8.3.1.4 Urimelig
1.2.1.2.8.3.1.4.1 Hva er teknisk og økonomisk mulig?
1.2.1.2.8.3.1.4.1.1 forarbeidene fastslår at en objektiv norm skal legges til grunn
2 Dynamisk tingsrett
2.1 Stiftelse, opphør og overføring av rettigheter
2.1.1 Ikke pensum i JUS124
Show full summary Hide full summary

Similar

JUS124 - Tingsrett - Rettspraksis
Pascual Strømsnæs
Servitutter - Quiz
Pascual Strømsnæs
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
Pasos para la investigación documental.
Luis Gerardo Farias Orozco
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
Norma ISO 19011:2018
KARLA ESTEVA
mi mapa conceptual
Brisa Jimenez Robles
Estado e Relaçao de Poder
Adeildoethatiane Silva
FEDERACIÓN CENTROAMERICANA
marta estrada
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz