Les forces i les maquines

Ainhoa  López
Note by Ainhoa López , updated more than 1 year ago
Ainhoa  López
Created by Ainhoa López over 4 years ago
15
0

Description

estos son mis apuntes reducidos y que nme estan sirviendo para estudiar

Resource summary

Page 1

LES FORCES I LES MAQUINES

1. QUÈ ES UNA FORÇA?Una força es qualsevol acció, que al aplicar-la en un cos pot tenir dos efectes:Estàtic: desforma el cosDinamic: canvia el moviment del cos, es a dir accelera i frena La unitat de la força són els Newtons. Les forces es representen amb una fletxa anomenda vector: la punta de la fletxa es el sentit, la vora de la fletxa es la direcció i l'espai que hi ha dins de la fletxa es el mòdul. Un dinamometre es un aparell que serveix per medir les forces. Rang: interval de mesures.Precissió: variació minima de mesura. Forces de contacte: són les forces en que els dos cosos que la fan servir es toquen. Forces a distancia: són les forces en que els dos cosos que la fan servir no es toquen.

2. FORCES ESTÀTIIQUES Rigids. no es desformen per l'acció de una força. Elàstics: es deformen per l'acció de una força, després tornen a la seva forma quan la força s'ha anat. Plàstics: es desformen per l'acció d'una força i no tornen a la seva forma. Llei de Hooke: si en els problemes posa accelera es fa servir la formula F= k·Al si en els problemes posa s'estira es fa servir la formula F=k·l

3. ACCIÓ DE DIVERSES FORCES Forces concurrets: son aquelles direccions de les quals sempre coincideixen en un punt. Si tenen mateixa direcció i mateix sentit es sumen. Si tenen mateixa direcció i sentit oposat es resten. Si tenen mateixa direcció i senti perpendiular es fa la arrel cuadrada de la suma dels catets al quadrat. Quan un cos està en equilibri la suma de les forces es 0.

Page 2

LES FORCES I LES MAQUINES

4. ALGUNES FORCES I ELS SEUS EFECTES Pes: el pes es la força que un planeta fa quan atrau un objecte la direcció del pes sempre es vertical y el sentit sempre cap al centre de la terra per saber el pes d'un objecte fem servir la formula de : P= Nº Kg· 9,8 N/kg= nº N FORÇA DE TENSIÓ: es la força que fa un cable quan un cos l'estira. FORÇA NORMAL: es la força que fa la superficie sobre els cossos que estan recolzats. FORÇA DE FREGAMENT: es una força que s'oposa moviment

5. LES FORCES I LES MAQUINES les maquines són objectes que ens ajuden a treballar de manera comoda, ràpida i descansada. LA RODA: en ajuda a disminuir el fregamentam el terra. LA PALANCA: barra rigida que es recolce en un suport i permet variar la intensitat de la força PALANCA DE PRIMER GRAU: resistencia+ suport+ forçaPALANCA DE SEGON GRAU: força+ resistencia+ suportPALANCA DE TERCER GRAU: suport+ força+ resistenciaPer saber la força que es fa en tota la màquina es fa la formula de Resistencia · Braç de Resistencia= Força · Braç de Força LA POLITJA: es una roda i n solc, per on pasa una corda. Permet cambiar el sentit de la força EL POLISPAT: es la combinació de una politja mòbil i fixa, permet cambiar el sentit i la intesitat de la frorça EL PLA INCLINAT: disminueix la quantitat de la força

6. LES FORCES I LA PRESSIÓ La pressió: es la força repartida per la superficie, 0 la seva formula es : P= F/S 1 atm: 101.300 Pa1 bar: 100.000 PammHg: 760 mmHg: 1 atm: 101.300 Pa Per calcular la presió d'uns maons es fa la formula de P= m · g

Show full summary Hide full summary

Similar

formulas físicas basica
michelkiss25
Tema 10. 4. LA NATURALEZA COMO CULTURA
Lenah Sanz
Unidad Didáctica. Reacciones químicas. 3 ESO
Juan Carlos Sánchez Díaz
Reacciones Químicas
Maria J. Antolinez
UD 6 Las reacciones químicas.
Natalia Cardalliaguet
Prueba de contenidos - Tema 4 - FQ 3º ESO
gcodoner
PROPIEDADES TERMICAS Y QUIMICAS
Francisco Luis Ozáez Gracia
Física y Química (3º ESO): Los átomos
Carlos Moreno
cartas gamificación 3ºESO
Ana Sanjuán
DIAGNÓSTICO_QUÍMICA I
yonnathan montaño muñoz
Tema 4. El movimiento
JOSE LUIS FERNANDEZ GAMAZA