UNDSEN HUULIIN ERKH ZUIN TEST GANGAA BAGSH

Noara Gankhuu
Quiz by Noara Gankhuu, updated more than 1 year ago
Noara Gankhuu
Created by Noara Gankhuu over 3 years ago
870
2

Description

Д.Гангабааатар багшийн номны 122 тест

Resource summary

Question 1

Question
Төрийн бүрэн эрхт байдлыг аль нь илүү тодорхойлох вэ?
Answer
 • Төрийн тэргүүнээ сонгох эрх
 • Хууль тогтоомж батлах эрх
 • Бүх нийтийн сонгуулийн зарчим
 • Бусад улстай гэрээ байгуулах эрх

Question 2

Question
Аль нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн хамгийн чухал зорилгод хамаарах вэ?
Answer
 • Төрд эрх мэдэл олгох
 • Засгийн газар, УИХ, Шүүх болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид эрх мэдэл олгох
 • Төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдэд эрх мэдэл олгох
 • Төрд эрх олгож, олгосон эрхээ хязгаарлах

Question 3

Question
Үндсэн хуульт ёс гэдэг нь
Answer
 • Төрийн үйлдэл хуулийн зүйл, заалт зөрчсөн эсэхийг тогтоодог
 • Хуулиар олгосон эрх мэдэл үндсэн хуульд нийцсэн байхыг хэлнэ
 • Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах зорилготой
 • Гүйцэтгэх болон шүүх эрх мэдлийн зүгээс хуулийг хэрэглэх, хэрэгжүүлэхдээ эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглахгүй байхыг хэлнэ.

Question 4

Question
Үндсэн хуулийн эрх зүйг
Answer
 • Төрийн эрх зүй гэх нь зөв
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй гэх нь зөв
 • Дээрхийн аль аль нь байж болно
 • Хэрхэн нэрлэх нь чухал биш

Question 5

Question
Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулах зүйл нь
Answer
 • Нийгмийн бүх харилцаа
 • Гагцхүү суурь харилцаа
 • Хүний эрх
 • Улс төр мөн

Question 6

Question
Үндсэн хуулийг яагаад тулгуур хууль гэдэг вэ?
Answer
 • Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмждэг
 • Үндсэн хуулийг парламент баталдаг
 • Шүүхийн хараат бус байдлыг хангадаг
 • Эрх мэдлийг хуваарилж, хүний эрхийг хамгаалдаг

Question 7

Question
Орчин үед ач холбогдлоо алдаагүй хэвээр байгаа үндсэн хуулийн ангилал
Answer
 • Төрөлжүүлсэн эмхэтгэсэн ба эмхэтгээгүй
 • Хатуу ба уян хатан
 • Бүгд найрамдах ба хаант
 • Нэгдмэл ба холбооны

Question 8

Question
Шүүхийн жишиг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүйн эх сурвалж
Answer
 • Мөн
 • Биш
 • Зарим тохиолдолд мөн
 • Мөн болохыг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 61-р зүйлд тусгасан.

Question 9

Question
Аристотель Үндсэн хуулийг
Answer
 • Сурвалжит, хаант, үндсэн хуульт
 • Нэг хүний, олонхийн, нэг намын
 • Дарангуйлагч, олигархын, анархист
 • Үндсэн хуульт, ардчилсан, дарангуйлагч гэж ангилсан

Question 10

Question
1924,1940,1960 оны Үндсэн хуулиудын нийтлэг тал нь
Answer
 • Хүний эрхийг дээдэлсэн
 • Төрийн эрхийг хуваарилсан
 • Нийгэм журамт ёсыг эрхэмлэн дээдэлсэн
 • Коммунизм байгуулахыг зорьсон явдал мөн

Question 11

Question
Washington Consensus нь
Answer
 • Монгол Улсын Үндсэн хуулийг батлахад шууд нөлөөлсөн
 • Монгол улсын Үндсэн хуульд нөлөөлөөгүй
 • Шууд бусаар нөлөөлсөн
 • Зөвхөн үнэ чөлөөлөхөд нөлөөлсөн

Question 12

Question
Монгол улсад төрийн бүрэн эрх хэнд байдаг вэ?
Answer
 • Ард түмэнд
 • Үндэстэнд
 • Төрийн эрх барих дээд байгууллага буюу УИХ-д
 • Үндсэн хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг Үндсэн хуулийн цэцэд

Question 13

Question
Эрх зүйт төрийн тухай ойлголты дагуу төр эрх мэдлээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх гэдэгт
Answer
 • Зөвхөн позитив хуулийг дагаж мөрдөх
 • Үндсэн хуульт ёс, хууль ёсны эсэх шалгуурыг дагаж мөрдөх
 • Дээрх бүгд зөв
 • Дээрх бүгд буруу

Question 14

Question
Төрийн бүрэн эрхт байдал нь
Answer
 • Тусгаар тогтнолоор хэмжигдэнэ.
 • Хил халдашгүй байх зарчмаар хэмжигдэнэ
 • Парламентийн бүрэн эрхт байдлаар илэрнэ
 • Үндэстний бүрэн эрхт байдлаар илэрнэ

Question 15

Question
Нэгдмэл ба холбооны улс дараах гол шинжээр ялгагдана.
Answer
 • Парламентийн нэг ба хоёр танхимтай гэдгээр
 • Сонгуулийн олонхийн ба хувь тэнцүүлсэн системээр
 • Нутаг дэвсгэрийн нэгжид хуваагдана
 • Эрх мэдэл хуваарилах эх сурвалжаар

Question 16

Question
Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт Их цагаан туг нь
Answer
 • Төвийг сахисан статусын бэлгэдэл
 • Энх тайван, шударга ёсны бэлгэдэл
 • Эзэн Чингис хааны түүхэн уламжлал
 • Монгол Улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлгэдэл мөн

Question 17

Question
Монгол улсын олон улсын гэрээ
Answer
 • Зөрчигдсөн бол Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж болохгүй
 • Үндсэн хуульд харшилсан бол мөрдөхгүй
 • Дотоодын хуульд нийцсэн байна.
 • Монгол улсын Үндсэн хууль нийцэх ёстой

Question 18

Question
Ардчилалын сул тал
Answer
 • Төлөөллийн ардчилал
 • Цөөнхийн эрхийг хамгаалах асуудал
 • Шууд ардчилал
 • Сонгуулийн систем

Question 19

Question
Төр нь үндэсний эдийг засгийг
Answer
 • Зохицуулна
 • Зах зээлд даатгана
 • Төвлөрүүлэн төлөвлөж зохицуулна
 • Дээрх бүгд зөв

Question 20

Question
Аль нь зөв бэ?
Answer
 • Соёрхон батлахаас өмнө олон улсын гэрээ хүчин төгөлдөр болохгүй
 • Олон улсын гэрээний заалтыг МУ-ын хууль тогтоомжинд тусгах хүртэл МУ гэрээний дагуу үүрэг хүлээхгүй
 • МУ олон улсын гэрээнд нэгдэн орсон цагаас эхлэн уг гэрээ нь дотоодын хуультай адил хүчинтэй үйлчилж эхлэнэ.
 • Нэгдэн орохоос өмнө олон улсын гэрээ хүчин төгөлдөр болохгүй

Question 21

Question
Мал сүрэг
Answer
 • Үндэсний баялаг учир төрийн өмч мөн
 • Үндэсний баялаг боловч хувийн өмч байна
 • Үндэсний баялаг тул төрийн хамгаалалтанд байна.
 • Үндэсний баялаг тул мал өмчлөх эрхийг төрөөс хязгаарлаж болно

Question 22

Question
Төрөөс үндэсний эдийн засгийг зохицуулахтай холбоотой үзэл санаа нь
Answer
 • эрх зүй ба эдийн засаг онолтой шууд холбоотой
 • цахилгаан, дулаан шугам сүлжээтэй холбоотой
 • зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой
 • хувийн өмчийг хэрхэн ашиглахтай холбогдоно

Question 23

Question
Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуульд "ЗГ үнийн өсөлтийн төвшинг харгалзан албан татвар ногдуулах жилийн орлогын хэмжээг өөрчилнө" гэж заасан нь Үндсэн хууль зөрчсөн үү?
Answer
 • УИХ хууль батлах эрхээ хэрэгжүүлж, ЗГ-т эрх шилжүүлсэн тул Үндсэн хуульд нийцнэ
 • Эдийн засгийн хямралтай үед зөв зохицуулалт
 • Үнэ өссөн тохиолдолд иргэдийг татварын дарамтаас чөлөөлөх гэсэн зорилготой тул Үндсэн хууль зөрчөөгүй
 • Монгол улсын иргэн албан татвар төлөх тухай Үндсэн хуулийг заалтыг зөрчсөн

Question 24

Question
Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын ажилд орохоор өргөдөл гаргасан иргэн Д-г эмэгтэй хүн гэдэг шалтгаанаар хассаныг тэрбээр Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзжээ.
Answer
 • 16.3 -г зөрчсөн
 • 14.2 -г зөрчсөн
 • 16.5 -г зөрчсөн
 • Үндсэн хууль зөрчөөгүй

Question 25

Question
Орон гэргүй иргэн Л хувийн эмнэлэгт шинжилгээ өгч эмчилгээ хийлгэхээр орсон боловч түүнийг эмнэлгийн хаалгаар оруулсангүй. Тэрбээр хар арьстай болохоор ялгаварлан гадуурхан тул Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзжээ.
Answer
 • Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхаж ҮХ зөрчсөн байна
 • Нийгмийн гарал, байдлаар нь ялгаж ҮХ зөрчсөн байна
 • Хөрөнгө чинээгээр нь гадуурхаж ҮХ зөрчсөн байна
 • Үндсэн хууль зөрчөөгүй

Question 26

Question
Гэр бүлийн тухай хуулийн 49.2-р зүйлд 59 -с дээш настай хүнд хүүхэд үрчлүүлэхийг хориглоно гэж заасан нь Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн иргэн Ш гомдол гаргажээ.
Answer
 • ҮХ-ийн 15.2-г зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 16.13-г зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 14.2-г зөрчсөн
 • Үндсэн хууль зөрчөөгүй

Question 27

Question
Аль нь хүний эрхийн тухай ойлголтыг зөв тодорхойлж байна вэ?
Answer
 • Монгол улсын ҮХ-д тусгагдсан хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулж УИХ-аас баталсан хууль
 • Монгол цэрэг НҮБ-ын эхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаа
 • Бүх хүн эдлэх эрхтэй үндсэн эрх, эрх чөлөө
 • Үг хэлэх, шашин бүтэх эс шүтэх эрх

Question 28

Question
Онц байдал зарласан тохиолдолд хуулиар хязгаарлаж болохгүй хүний эрх, эрх чөлөө
Answer
 • Жагсаж, цуглах
 • Хэвлэн нийтлэх
 • Итгэл үнэмшилтэй байх
 • Чөлөөтэй зорчих

Question 29

Question
Монгол улсад хүний эрхийг хамгийн үр дүнтэй хамгаалах механизм
Answer
 • ОУ-ын шүүх
 • МУ-ын Үндсэн хууль
 • Магна Харт
 • Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

Question 30

Question
Иргэд хүний эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ
Answer
 • Шаардлагатай бол хууль зөрчиж болно
 • Нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй
 • Үндсэн эрхээ эдлэхдээ хууль зөрчиж болно
 • Хүний эрхийг хязгаарласан хуулийг дагаж мөрдөхгүй

Question 31

Question
Монгол улсад орогнох эрхийг гадаадын иргэнд
Answer
 • Улс төрийн шалтгаанаар хавчигдсан бол олгож болно
 • Олгохгүй
 • Зөвхөн хөрөнгө оруулагч бол олгоно
 • Зөвхөн урлаг, спортын од, алдартай эрдэмтэнд олгож болно.

Question 32

Question
Монгол улсад хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үндсэн баримт бмчмгт хамаарахыг ол
Answer
 • Иргэдийн хариуцлагын талаар тусгасан баримт бичиг
 • Хүн амын төвлөрлийг сааруулах тухай баримт бичиг
 • НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмж
 • Монгол улсын Үндсэн хууль

Question 33

Question
Монгол улсын иргэний үндсэн үүрэг
Answer
 • Хөдөлмөрлөх
 • Эрүүл мэндээ хамгаалах
 • Хууль дээдлэх, сахин биелүүлэх
 • Байгаль орчноо хамгаалах багтана

Question 34

Question
Хувь хүний нууцыг хамгаалах тухай хуулийн 15.5 дах хэсэгт "хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоор өвчилсөн тухай мэдээлэл нь хувь хүний эрүүл мэндийн нууцад хамаарахгүй" гэсэн нь
Answer
 • Нийтэд аюултай зарим онцлог халдварт өвчний талаарх мэдээллийг хувь хүний нууцад хамаарахгүй байхаар заасан нь уг өвчний тархлалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой учир Үндсэн хууль зөрчөөгүй
 • Хувь хүний нууцыг хамгаалахтай холбоотой Үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн байна
 • Өвчтний нэр, төр, алдар хүндэд халдах, хувийн нууцтай холбоотой мэдээллийг нийтэд ил болгоно гэсэн уга агуулаагүй тул Үндсэн хууль зөрчөөгүй
 • Тэгш эрх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох тухай Үндсэн хуулийн зохицуулалтыг зөрчсөн байна.

Question 35

Question
Арбитрын тухай хуулийн 19.4 дэх хэсэгт "арбитарч томилох журмыг зөрчсөн, эсхүл талууд тохиролцсон журмынхаа дагуу арбитрчийг томилж чадаагүй бол сонирхогч тал давж заалдах шатны шүүхэд хүсэлт гаргах бөгөөд маргаантай асуудлаар гаргасан давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр эцсийн байна" гэсэн нь
Answer
 • ҮХ-ийн 16.14 дэх заалтын "МУ-ын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ... шударга шүүхээр шүүлгэх, ... шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхтэй " гэж заасныг зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 48.1 дэх хэсэгт "Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно" гэж заасныг зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 50.1 дэх хэсгийн 2 дах заалтад "Давж заалдах болон хяналтын журмаар доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хянан үзэх" гэж заасны зөрчсөн
 • Үндсэн хууль зөрчөөгүй
 • Үндсэн хуулийн 50.2 дах хэсэгт "Улсын дээд шүүхийн шийдвэр нь шүүхийн эцсийн шийдвэр байх" гэж заасныг зөрчсөн байна.

Question 36

Question
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 75.2.4 дэх заалтад "төлбөр төлөгч болон түүний гэр бүлийн гишүүний улирал бүрийн нэг ээлжийн хувцас"-ыг төлбөр хураан авч болохгүй гэсэн заалт нь гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүлийн гишүүдэд халдаахгүй байх Үндсэн хуулийн зарчмыг зөрчсөн үү?
Answer
 • ҮХ-ийн 16.14 дэх заалтыг зөрчсөн байна
 • Гэр бүлийн зайлшгүй шаардлагатай анхдагч хэрэгцээний эд зүйлсийг хурааж, авахгүй гэж зохицуулсан тул дээрх зарчимд нийцэж байна.
 • ҮХ-ийн 16.6 дах заалтыг зөрчсөн
 • Төлбөр төлөгчийн "гэр бүлийн гишүүний улирал бүрийн нэг ээлжийн хувцас"-ыг төлбөрт авахгүй гэсэн нь төлбөр төлөгчийн ял, зэмлэлийг гэр бүлд нь халдааж буй хэрэг биш.

Question 37

Question
АНУ-ын үндсэн хуулийн эрх зүйд ямар эрх, эрх чөлөөг баруун Европын улсуудаас илүү хамгаалдаг вэ?
Answer
 • Жагсаж цуглах
 • Амьд явах
 • Эрүүл орчинд амьдрах
 • Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх

Question 38

Question
Хэт үндэсрхэг үзэл залуустай хийсэн ярилцлагыг Үндэсний телевизээр нэвтрүүлжээ. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд үндэсний телевиз, радиогоор үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг дэмжсэн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн үү?
Answer
 • Зөрчсөн
 • Хэт үндэсрхэг, нацист үзлийг хуулиар хамгаалж болохгүй
 • Хувийн хэвлэлд нийтэлж болно. Үндэсний телевизээр нэвтрүүлэх зохисгүй.
 • Зөрчөөгүй

Question 39

Question
Монгол Улсын түүхийг гуйвуулахыг хориглосон хууль УИХ батлажээ. Гэтэл 2 иргэн МУ-ын манжийн дарлалд нухлагдаж байсан Монголчуудыг Хятадууд авсан гэсэн агуулгатай ном бичиж хэвлүүлжээ. Хууль зөрчсөн хэргээг шүүх хурал болсон. Түүхийг гуйвуулж бичихийг хориглосон хууль Үндсэн хууль зөрчсөн үү?
Answer
 • Хэдийгээр үндэстний хувьд чухал асуудал хөндсөн боловч илэрхийлсэн үзэл санаа нь түүхийн маргаантай асуудал байна. Хууль ҮХ зөрчөөгүй.
 • Үг хэлэх эрхийг зөрчжээ
 • Барон Унгери МУ-ын манжийн дарлалаас салгасан тул хууль ҮХ зөрчөөгүй.
 • Улаан арми МУ-ыг Хятадын дарлалаас ангижруулсан тул ҮХ зөрчөөгүй

Question 40

Question
Хүчирхийлэлд уриалсан үг олон нийтийн дунд хэлэрийг хориглосон заалт Үндсэн хуульд нийцэх үү?
Answer
 • Хуулийн заалт бодитой, зайлшгүй аюул учруулж байгаа талаар шалгуур тогтоосон эсэхээс хамаарна
 • Төрийн эсрэг бусдыг өдөөн турхирсан үйлдлийг хориглох нь зүйтэй
 • Гадаадын уул уурхайн компаний дарангуйллаас сэргийлэх үүднээс хүчирхийлллийг уриалж болно. Үндсэн хууль зөрчсөн байна.
 • Харин дарангуйллын эсрэг хүчирхийллийг уриалах нь буруу

Question 41

Question
Үг хэлэх эрх чөлөө гэдэгт хамаарахгүйг ол
Answer
 • Билэгдлийн хувцас өмсөх
 • Бүжгийн хөдөлгөөн
 • Чимээгүй зул асааж жагсах
 • Наадмаар туг, далбаа намируулах
 • Сонгуулийн өдөр гэртээ унтах

Question 42

Question
Цэргийн зарлан дуудах хуудсыг олны өмнө шатааж байгаа нь үг хэлэх эрх чөлөөний илрэх хэлбэр мөн үү
Answer
 • Үг яриа биш үйлдэл учир үг хэлэх рэх чөнөөлнд хамаарахгүй
 • Speech plus доктринны дагуу үг хэлэх эрх чөлөөнд хамаарна
 • Хууль зөрчсөн үйлдэл тул үг хэлэх эрх чөлөөний илрэх хэлбэр биш
 • Энэ үйлдэл ҮХ-д нийцэхгүй төдийгүй үг хэлэх эрх чөлөөтэй хамаагүй

Question 43

Question
Үг хэлэх эрх чөлөө туйлын эрх мөн үү
Answer
 • Туйлын эрх биш
 • Мөн
 • Хүний эрх, эрх чөлөө бүр туйлын эрх мөн
 • Үг хэлэх эрх чөлөө үндсэн эрх учир туйлын эрх мөн

Question 44

Question
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалах шаардлага юу вэ?
Answer
 • Үг хэлэх эрх чөлөө нь ард түмэн бүх нийтийн сонгуулиар бодлого, шийдвэр гаргах ёстой гэсэн үзэл санааны нэг хэсэг учраас
 • Үнэн мөнний хамгийн зөв шалгуур нь үзэл бодол, үг яриа өөрөө зах зээлийн өрсөлдөөн дундаас хүлээн зөвшөөрөгдөх явдал учраас
 • Зоргоор үг хэлэх эрхтэй байх нь өөрийгөө илэрхийлэх, тодорхойлох эрхтэй байхын илрэл учраас
 • Тэвчээрийг хөгжүүлдэг учраас
 • Дээрх бүгд зөв
 • Дээрх бүгд буруу

Question 45

Question
Үг хэлэх эрх чөлөөг агуулгаас хамаарч хязгаарлах нь ҮХ зөрчсөн болох уу?
Answer
 • Тодорхой үзэл бодлын агуулгыг хязгаарласан тохиолдолд үг хэлэх эрх чөлөөг зөрчсөн байх магадлал хамгийн өндөр
 • Бусдыг доромжилсон яриаг агуулгаар нь хязгаарлаж болно.
 • Үзэл бодлыг агуулгаар нь ялгаварлах нь төрийн хууль ёсны эрх мэдэл мөн
 • Төр нь буруу үзэл бодол нийгэмд түгэхээс сэргийлэх зорилгоор үзэл бодлыг агуулгаар нь хязгаарлаж болно
 • Засгийн газрын зөв шийдвэрийг эсэргүүцэх нь нийтийн эрх ашигт харгш тул агуулгаар нь хязгаарлаж болно

Question 46

Question
Чингисийн талбайд зөвхөн цалин, хангамжаа нэмэгдүүлэхтэй холбоотой жагсаал цуглаан хийж болно. Бусад төрлийн жагсаал цуглааныг өөр газар хийхийг даалгасан хууль ҮХ зөрчсөн үү?
Answer
 • Өөр газар үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжтой тул үг хэлэх эрхийг зөрчөөгүй
 • Тодорхой сэдвээр үзэл бодлоо илэрхийлэхийг хязгаарласан тул ҮХ зөрчсөн байна
 • Цалин, хангамж бол төрөөс иргэний урамшуулах арга хэрэгсэл тул хуулийн зохицуулалт ҮХ-д нийцэж байна.
 • Жагсаал цуглаан хийхийг бүрмөсөн хориглоогүй тул төр эрхийнхээ хүрээнд зохицуулжээ.

Question 47

Question
Гадаад улсын элчин сайдын яамнаас 500М-ийн зайнд тухайн улсыг шүүмжилсэн лоозон, мэдэгдэл байрлуулахыг хориглосон тогтоол ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Үзэл бодлыг агуулгаар нь хязгаарласан байна.
 • Хоёр улсын найрсаг харилцааг хадгалах зорилготой тул ҮХ-д нийцнэ.
 • Олон улсын эрх зүйн хүрээнд дипломат албан хаагчийг хамгаалах үүргээ хэрэгжүүлжээ
 • Хоёр талт гэрээний үүргээ биелүүлсэн тул ҮХ-д нийцнэ.

Question 48

Question
Хөдөлмөрийн маргаанаас бусад асуудоаар орон сууцны хорооллын дотор суулт хийхийг хориглосон хуулийн заалт ҮХ-ийг зөрчсөн үү?
Answer
 • Олон нийтийн газар үг хэлэх эхийг зөрчих нь төрийн үүрэг мөн
 • Хороолол дотор суулт хийх нь иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах тул хориглосон хууль ҮХ зөрчөөгүй.
 • Хорооллыг онцолсон нь хүндэтгэх шалтгаангүй тул ҮХ зөрчсөн
 • Хөдөлмөртэй холбоотой сэдвээр үг хэлэх эрхийг зөвшөөрч бусад сэдвээр үг хэлэх эрхийг хязгаарласан нь ҮХ зөрчжээ

Question 49

Question
Шүүхийн байрны үүдэнд төрөл бүрийн зар тавихыг хориглосон хуулийн заалт ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Бусад байгууллагын үүдэнд зар тавихыг хориглоогүй тул ҮХ зөрчсөн
 • Агуулгаар хязгаарласан тул ҮХ зөрчсөн
 • Сэдвээр хязгаарласан тул ҮХ зөрчсөн
 • Утга санаагаар хязгаарласан тул ҮХ зөрчсөн
 • Бүх төрлийн зарыг хориглосон тул ҮХ зөрчөөгүй байна.

Question 50

Question
Орон сууцны хороолол, сүм, парк, сургуулийн ойролцоо 1000м газарт насанд хүрэгчдэд зориулсан кино гаргадаг кино театр байгуулахыг хориглосон захирамж ҮХ зөрчсөн үү?
Answer
 • Үүдэн гарах сөрөг үр дагавараас сэргийлэхэд чиглэсэн бол зөрчөөгүй
 • Тодорхой төрлийн киног хориглосон тул ҮХ зөрчсөн
 • Агуулгаар хязгаарласан
 • Сэдвээр хязгаарласан

Question 51

Question
төрийн өмчийн их сургуулийн оюутны клбут төсвөөс санхүүжилт олгох тухай хууль баталжээ. Өөрсдийнх нь огт сонирхдоггүй үйл ажиллагааг төсвийн хөрөнгөөр дэмжиж байгаад дургүйцсэн оюутан Цэцэд хандав. Хууль ҮХ зөрчсөн үү?
Answer
 • Уг оюутны сонирходоггүй үйл ажиллагаанд төсвийн хөрөнгийг зарцуулж байгаа нь үг хэлэх эрх чөлөөг агуулгаар нь хязгаарласан байна. Зөрчсөн.
 • Бүх төрлийн клуб, дугуйланг байгуулж, адил санхүүжилт өгөх ёстой байсан. Зөрчсөн
 • Аль нэг үзэл санааг тухайлан дэмжээгүй, төвийг сахисан учир ҮХ зөрчөөгүй.
 • Хувийн сургууль байсан бол ҮХ-ийн зөрчил гарахгүй байсан.

Question 52

Question
Аль нэг сэжиг бүхий байгууллагын гишүүнчлэлтэй хүнийг төрийн албанд ажилуулахыг хориглоно гэсэн хуулийн заалт ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Терроризмыг аюулаас сэргийлэх хууль тул ҮХ-д нийцнэ.
 • Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд хориглох ёстой
 • Үндэсрхэг үзэл бүлгэмийн гишүүн төрийн албанд байх нь зохисгүй тул ҮХ-д нийцнэ.
 • Сэжиг бүхий байгууллага гэлэг нь тодорхойгүй тул албан тушаалтан зоргоор шийдэх боломж олгосон тул ҮХ зөрчсөн.

Question 53

Question
Найзыг нь баривчлах гэж байсан цагдаатай ярилцаж анхаарлыг нь сарниулсан гээд нэг иргэнийг баривчилсан. Цагдаа ажил үүргээ гүйцэтгэж байхад нь саад болохыг хориглоно гэсэн хуулийн заалт ҮХ зөрчсөн үү?
Answer
 • Цагдаагийн ажилд үйлдлээрээ саад учруулсан тохиолдолд л энэ хуулийн заалтад хамаарна. Хууль ҮХ зөрчөөгүй
 • Цагдааг харааж, хэрэлдэж, доромжилсон бол саад болсонд тооцно. Хууль ҮХ зөрчөөгүй.
 • Хэлсэн үгийнх нь агуулгаас хамаарч бусдыг баривчлах нь эрх мэдлээ хэтрүүлсэн хэрэг мөн. Хууль ҮХ зөрчөөгүй.
 • Хэрэв ажил үүргээ гүйцэтгэж байхад нь саад болох гэдэгт хажууд нь зогсох үедээ хэлсэн үг яриа бүгдийг хамруулах бол энэ хууль ҮХ зөрчсөн болно

Question 54

Question
Хүүхдийг тоглуулсан насанд хүрэгчдийн кино нэвтрүүлэхийг хориглосон хууль ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Зохиолын, урлагийн бүтээлийн агуулгыг хязгаарласан тул ҮХ зөрчсөн
 • Үндсэн хууль зөрчсөн
 • Үндсэн хуульд нийцнэ.
 • Дээрх бүгд буруу

Question 55

Question
Үг хэлэх эрх чөлөөнд урьдчилсан хориг тавих нь ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Хориглоогүй мөртлөө үзэл бодлоо илэрхийлснийх нь дараа шийтгэл ногдуулах нь эрх зүйт төрийн зарчимд нийцэхгүй. Хориг тавих нь ҮХ-д нийцнэ.
 • Чөлөөт төрийн үндэс болох хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалахын тулд урьдчилсан хориг тавих учиргүй. Нийцэхгүй.
 • Нэгэнт нийтийн хүртээл болсон хойно нь хориглох нь хожимдох тул нийтэл түгэхээс нь өмнө үг хэлэх эрх чөлөөг хязгаарлах ёстой. Нийцнэ.
 • Хуулиар хориглосон зохицуулалтыг өмнө нь баталсан байх ёстой. ҮХ-д нийцнэ.

Question 56

Question
Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзээд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байж болох уу?
Answer
 • Үндсэн хууль зөрчсөн хууль, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх үүрэггүй.
 • Биелүүлэх үүрэгтэй.
 • Үндсэн хууль зөрчсөн нь сүүлд батлагдах магадлал өндөр бол шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байж болно.
 • Үндсэн хууль зөрчсөн бүх шийдвэрийг иргэд дагаж мөрдөхгүй байж болно.

Question 57

Question
Өдөр тутмын бүх сонинд төрийн эрх мэдэлтний нэр хүндэд халдсан мэдээлэл гаргахыг хориглосон хуулийн заалт ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Хэвлэл мэдээллээр дуртай мэдээллээ цацаж, бусдын нэр хүндэд халдах нь буруу тул ҮХ-д нийцнэ.
 • Үг хэлэх эрх чөлөөгөө урвуулан ашиглах магадлал байдаг тул ҮХ-д нийцнэ.
 • Бүх хүнд бус зөвхөн төрийн эрх мэдэлтэнд хамаарах хууль тул ҮХ зөрчсөн
 • Үг хэлэх эрхээ урвуугаар ашиглах магадлалтай гэдэг нь урьдчилсан хориг тавих нь зүйтэй гэх үндэслэл болохгүй.

Question 58

Question
Аль нь Үндсэн хуульд нийцсэн хязгаарлалт вэ?
Answer
 • Төрийн нууц, цэргийн тоо, зэвсгийн тоо, байршилтай холбоотой мэдээлэл түгээхийг хориглосон
 • Садар самууныг сурталчлахыг хориглосон
 • Төрийн эрхийг хууль бусаар авахыг уриалсан
 • Дээрх бүгд зөв
 • Дээрх бүгд буруу

Question 59

Question
Өмчийн эрхийн гэрээний эрхээс ялгарах онцлог шинжийг ол
Answer
 • Гуравдагч этгээдийн эзэмшилд шилжүүлэхгүй байх эрх
 • Төрийн байгууллагаас зөвшөөрөл авахгүй байх
 • Дэлхийн бүх хүмүүс өмчлөгчийн өмнө үүрэг хүлээдэг
 • Өмчийн эрхийг ҮХ-д тусгасан явдал

Question 60

Question
Өмчлөх эрхийн Үндсэн хуулиар онцгойлон хамгаалахын зорилго нь
Answer
 • Төрийн оролцоог зогсоохын тулд
 • Хувь хүн эрх чөлөөгөө эдлэх, хамгаалалтын бүс бий болгодог тул
 • Туйлын эрх тул
 • Өмчийн эрхийн бусад эрх, эрх чөлөөнөөс тусгайлан зохицуулах шаардлагагүй

Question 61

Question
Хувийн өмчийн газрыг төрөөс хязгаарлах ҮХ-ийн зохицуулалтууд
Answer
 • Эргүүлэн авах, үүрэг хүлээлгэх, хураан авах
 • Дайчлан авах, үүрэг хүлээлгэх, гадаадын иргэдэд арилжаалах
 • Дайчлан авах, хураан авах, нөхөн авах
 • Үүрэг хүлээлгэх, эргүүлэн авах, бусдад шилжүүлэх

Question 62

Question
Газрыг дайчлан авах хэлбэрүүд
Answer
 • Шууд ба шууд бус
 • Хуулийн дагуу ба хуульд нийцүүлэн
 • Эзэмших ба ашиглах эрхийг цуцлах
 • Өмчлөх ба эзэмших эрхийг цуцлах

Question 63

Question
Өмчлөгчийн эрхийг
Answer
 • Зөвхөн ҮХ-иар
 • Зөвхөн УИХ-ын тогтоолоор
 • Зөвхөн хуулиар
 • Зөвхөн онц байдал зарласан тохиолдолд хязгаарлаж болно

Question 64

Question
Газар, түүний хэвлий
Answer
 • Ард түмний мэдэлд, хувийн өмчид байна.
 • Ард түмний өмчид, төрийн мэдэлд байна.
 • Ард түмний мэдэлд, төрийн хамгаалалтанд
 • Нийтийн өмчид, газрын эзний мэдэлд байна.

Question 65

Question
Төрийн зохицуулалтын үр дүнд иргэн өмчийн газрынхаа эдийн засгийн үр шимийг хүртэх боломжгүй болсон бол
Answer
 • Шүүхэд хандах эрхгүй
 • Нөхөх олговор олгохгүй
 • Шууд бусаар дайчлан авсан
 • Өмчийн газраа худалдана.

Question 66

Question
Газрыг гадаадын иргэнд
Answer
 • Төр өмчлүүлэх, иргэн барьцаалж болно
 • Төр ашиглуулж, иргэн зөвшөөрөл авсан бол шилжүүлж болно.
 • Иргэн ашиглуулна, төр дуудлага худалдаагаар худалдана
 • Худалдахгүй, иргэд зөвшөөрөл авсан бол ашиглуулна

Question 67

Question
Төр хувийн өмчийн газрыг
Answer
 • Хүн амын эрүүл мэндэд харшаар ашиглавал хураан авна
 • Зохицуулна, эргүүлэн авахгүй
 • Шаардлагатай бол эргүүлэн авна
 • Хүссэн үедээ нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авна

Question 68

Question
Төрөөс иргэний хувийн өмчийн газрыг эргүүлэн авахад нөхөх олговор
Answer
 • Олгоно
 • Нийтийн хэрэгцээнд зориулан эргүүлэн авсан бол нөхөх олговор олгохгүй
 • Зөвшөөрөл авахаасаа өмнө дур мэдэн газар хашиж авсан бол нөхөх олговоргүйгээр хураан авч болно
 • Хүн амын эрүүл мэндэд харшаар ашиглавал нөхөх олговортойгоор дайчлан авна
 • Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор эргүүлэн авахдаа нөхөх олговор олгоно

Question 69

Question
1992 оны ҮХ-д зааснаар аль нь төрийн өмч вэ?
Answer
 • Газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг
 • Иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг ой, усны нөөц, ан амьтан
 • Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв
 • Монголын ард түмний түүх, оюуны өмч, дурсгалт газар

Question 70

Question
Монгол улсын иргэн өмчийн газраа бусдад ашиглуулахдаа
Answer
 • Салшгүй эрхээ төрд шилжүүлээгүй тул хэнээс ч зөвшөөрөл авахгүй
 • Зөвхөн эзэмшил газраа бусдад ашиглуулахад л зөвшөөрөл авдаг тул зөвшөөрөл авах шаардлагагүй
 • Төрийн байгууллагаас зөвшөөрөл заавал авна.
 • Зөвхөн бэлчээр, газрын хэвлий,ойг ашиглах, бусдад ашиглуулах тохиолдолд төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг авна

Question 71

Question
Төр, шашны харилцаанд баримтлах үндсэн зарчим
Answer
 • Төр, сүм хийд бүрэн тусгаар байна.
 • Төр, сүм хийдийн харилцааг ЗГ зохицуулна
 • Төрөөс сүм хийд байгуулж болохгүй
 • Төвийг сахих

Question 72

Question
МУИС-ийн төгсөгчдийн хонхны баяраар христийн сүмийн санваартан ирж адислал хүртээхийг хуулиар зөвшөөрөх нь
Answer
 • Христийн шашин шүтэхийг төрөөс албадсан
 • Нэг шашныг илүүд үзэж ялгавартай хандсан
 • Оюутнууд залбирахгүй байх сонголттой байсан тул ҮХ-д нийцнэ.
 • гадны шашин тул ҮХ зөрчсөн

Question 73

Question
Ерөнхийлөгч зарим буддын сүм, хийдийг сэргээх тухай зарлиг гаргах нь
Answer
 • ҮХ-ийн удиртгал хэсэгт үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлэх, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөх гэсэнтэй нийцэж байна.
 • Төр, сүм хийдийн харилцаа тусгаар байх ҮХ-ин зарчимд харшилж байна.
 • Төвийг сахих зарчимд нийцэж байна.
 • Аялал жуулчлал хөгжүүлэх зорилготой бол болно

Question 74

Question
Дунд сургуулийн хичээлд шашны залбирал үйлдэхийг хуулиар зөвшөөрөх нь
Answer
 • Шашин шүтэх эрхийг хязгаарлаж байна.
 • Албадлага биш учир ҮХ зөрчөөгүй
 • Төрөөс шашин шүтэхийг хүчээр албадаж байна.
 • Сургуулийн удирдлагын шийдэх асуудал

Question 75

Question
Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт дээр бурхан дор итгэмүй хэмээн бичсэн нь
Answer
 • Төр шашны хэрэгт оролцсон байгаан илрэл
 • Төрөөс шашныг дэмжиж байгаан илрэл
 • Төрөөс шашныг ялгаварлаж байгаан илрэл
 • Соёл түүхийн уламжлалыг нандигнан өвлөж байгаан илрэл

Question 76

Question
Шашныг гаднаас зохион байгуулалттайгаар нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг явуулахыг хориглох нь
Answer
 • Бүх шашинд тэгш хандах зарчмыг зөрчсөн байна.
 • МУ-ын олон улсын гэрээг зөрчсөн байна
 • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүний шашин сурталчилах эрхийг зөрчжээ
 • Аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн зохицуулалт тул ҮХ зөрчөөгүй байна.

Question 77

Question
Эрх мэдэл хуваарилах зарчмыг
Answer
 • Чиг үүргийн, институцийн, хүн хүчний
 • Хүн хүчний, хэвтээ, чиг үүргийн
 • Босоо, чиг үүргийн, институцийн
 • Босоо, хэвтээ, чиг үүргийн гэж ангилна

Question 78

Question
МУ-ын ҮХ-д эрх мэдэл хуваарилах зарчим тусгагдсан уу?
Answer
 • Тийм, ҮХ 1.2-т
 • Тийм, ҮХ-ийн 25.1-т
 • Тусгагдсан
 • Онолын ойлголт тул тусгагдаагүй

Question 79

Question
Эрх мэдлийн гурван салбар тусгаар үйл ажиллагааг явуулахыг
Answer
 • Эрх мэдэл бүрэн хуваарилах зарчим
 • Засаглал тусгаар байх зарчим
 • Эрх мэдэл хэсэгчлэн хуваарилах зарчим
 • Засаглалын салаа мөчрийн зарчим гэнэ.

Question 80

Question
Эрх мэдэл хэсэгчлэн хуваах зарчим
Answer
 • Эрх мэдлийн хяналт, тэнцвэр бүхий хуваарилалт хийх
 • Эрх мэдлийг бүх намууд тэнцүү хуваах
 • Ерөнхийлөгчийг оруулаад дөрвөн салбарт төрийн эрх мэдлийг тэнцүү хуваарилах
 • Гүйцэтгэх эрх мэдлийг Ерөнхийлөгч, ЗГ хоёрт тэгш хуваарилахыг хэлнэ.

Question 81

Question
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дах хэсэгт "Энэ хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг УИХ-ын нийт гишүүний 2/3-оос доошгүйн саналаар шийдвэрлэнэ" гэсэн заалт нь ҮХ-д тусгагдсан УИХ-ын болон Байнгын хорооны хуралдааны үйл ажиллагааны ерөнхий зарчимд нийцэх үү?
Answer
 • Тийм, тусгайлан босго тогтоох нь бусад улсын парламентийн хууль тогтоох практикт байдаг нийтлэг жишиг юм.
 • Тийм, УИХ тодорхой асуудлыг бодлогын төвшинд онцгойлон авч үзэж, түүнийг батлах дэг, журам тогтоох нь УИХ-ын онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудал мөн
 • Үгүй, ҮХ-ийн 27.6-дах хэсгийг зөрчсөн байна.
 • Тийм, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин тогтворгүй байх нь эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх учир улс орны эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хуульчилсан зохицуулалт тул ҮХ-д нийцэж байна.

Question 82

Question
УИХ-ын гишүүн улс төрийн байгууллагын даргын албан тушаал хаших нь УИХ-ын гишүүний хуулиар тогтоосон үүрэгт харшлах уу?
Answer
 • Хуулиар тогтоосон хууль батлах чиг үүрэгт хамааралгүй учир ҮХ зөрчсөн
 • Ерөнхий сайд, ЗГ-ын гишүүнээс өөр ажил, албан тушаал тул ЗХ зөрчсөн
 • Намын даргаас бусад албан тушаал хаших нь хуулиар тогтоосон үүрэгт нь харшилна
 • Улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад ажиллах нь хуулиар тогтоосон үүрэгт нь харшилахгүй

Question 83

Question
Хууль санаачлах эрх бүхий субъект
Answer
 • Ерөнхийлөгч, УИХ, ЗГ
 • ЗГ-ын гишүүн, УИХ, Ерөнхийлөгч
 • Ерөнхийлөгч, ЗГ-ын гишүүн, УИХ-ын гишүүн
 • Дээрх бүгд зөв
 • Дээрх бүгд буруу

Question 84

Question
УИХ-ын бүрэн эрхийн хугацаа
Answer
 • 4 жилээс илүү байж болохгүй
 • Дайны үед 4 жилээс урт байж болно
 • Ард нийтийн санал асуулгаар дахин 4 жилээр сунгаж болно
 • Зарим гишүүн дахин дахин сонгогддог

Question 85

Question
УИХ дараах тохиолдолд тарна
Answer
 • Нийт гишүүний 2/3 нь УИХ бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзсэн
 • Засгийн газар УИХ-д итгэл үзүүлээгүй
 • Ерөнхийлөгч санал болгосноор
 • УИХ-ын дарга тараах шийдвэр гаргасан

Question 86

Question
УИХ-ын дэд даргыг
Answer
 • Улсын цол, одон медал бий болгох
 • Уучлал үзүүлэх
 • Гадаадад улсаа бүрэн эрхтэй төлөөлнө
 • Бүх нийтийн цэргийг дайчилгаа зарлах

Question 87

Question
Парламентийн засаглал нь ерөнхийлөгчийн засаглалаас дараах байдлаар ялгаатай
Answer
 • Ерөнхийлөгчийг парламент заавал сонгоно
 • Засгийн газар парламентийн гишүүдээс бүрдэнэ
 • Засгийн газар парламентийн өмнө хариуцлага хүлээнэ
 • Ерөнхийлөгч парламентийн өмнө бус ард түмний өмнө хариуцлага хүлээнэ

Question 88

Question
Халдашгүй байдал гэдэг нь
Answer
 • УИХ-ын гишүүн хариуцлага хүлээхгүй байх
 • Төсвөөс цалин, машин, байр авах явдал
 • УИХ-ын гишүүний онцгой бүрэн эрх
 • Бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зориулагдсан хуулийн хамгаалалт

Question 89

Question
Даатгалын тухай хуульд "Зохицуулах хороо даатгагчийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг хуульд заасан хэмжээнээс дээгүүр тогтоож болно" гэсэн нь ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Хууль тогтоогч хууль батлах эрхээ шилжүүлсэн байх тул болно
 • Даатгалын үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарах нарийвчилсан зохицуулалт тул ҮХ зөрчөөгүй
 • УИХ-ын хууль тогтоох эрх мэдэлд халдсан тул ҮХ зөрчсөн
 • УИХ өөрөө хуулиар эрх олгосон байх тул ҮХ зөрчөөгүй

Question 90

Question
Халдашгүй байдалд хамаарахыг ол
Answer
 • Бусдыг гэмт этгээд гэж гүтгэсэн
 • Гэмт үйлдэл үйлдснийг шүүх тогтоосон
 • Гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь баривчилсан
 • Хуралдааны үеэр бусдыг доромжилсон

Question 91

Question
УИХ-ын сонгуулийн зарчим
Answer
 • Бүх нийт, шууд, нууцлаг, тогтмол
 • Шууд, чөлөөт, тэгш, нууцлаг
 • Чөлөөтэй, саналаа нууцаар гаргах
 • Шууд, чөлөөтэй, бүр иргэд оролцсон

Question 92

Question
Сонгуулийн системийн үр дагавар
Answer
 • АН сонгуульд ялах эсэхэд нөлөөлнө
 • МАХН эвсэлд нэгдэх эсэхийг шийднэ
 • Ардчилсан төр орших эсэхэд нөлөөлнө
 • Аль нам засгийн эрх авахад нөлөөлнө

Question 93

Question
Олонхийн тогтолцооны давуу тал
Answer
 • Парламент хүчтэй сөрөг хүчинтэй болно
 • Цөөнхийн төлөөлөл суудалгүй хоцрох
 • Зарим сонгогчдын санал суудалд хувирдаггүй
 • Мөрийн хөтөлбөрөөр өрсөлдөх бус нутаг, нуга, нэр хүндээр өрсөлдөх

Question 94

Question
Хувь тэнцүүлэх системийн онцлог
Answer
 • Зарим санал намд, зарим санал хүнд
 • Хоёр том намын тогтолцоо бүрдэнэ
 • Сонгогчид намд санал өгнө
 • Нэр дэвшигчдийг эрэмбэлнэ

Question 95

Question
Сонгуулийн холимог тогтолцоо
Answer
 • Олонхийн системийн нэг хувилбар мөн
 • -ны парлелль хувилбарыг УИХ-ын сонгуульд хэрэглэж байна
 • -ны холимог мандаттай хувь тэнцүүлэх системийг УИХ-ын сонгуульд хэрэглэж байна
 • Хувь тэнцүүлэх системийн хувилбар мөн

Question 96

Question
МУ-ын Шүүхийн тухай хуульд "Шүүгчийг шилж сонгохтой холбогдож гарсан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шийдвэр эцсийн байна" гэсэн нь ҮХ-д нийцэх үү?
Answer
 • Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хуулиар олгогдсон эрх тул ҮХ зөрчөөгүй
 • Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах зохицуулалт тул ҮХ зөрчөөгүй
 • Шүүгчийг шилж олох үүрэг нь ҮХ-иар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд олгогдсон тул ҮХ зөрчөөгүй
 • ҮХ-д нийцэхгүй

Question 97

Question
Шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилготой байгууллага
Answer
 • Ерөнхийлөгч
 • Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
 • Улсын Дээд Шүүх
 • Дээрх бүгд зөв

Question 98

Question
Монгол Улсын дээд шүүх
Answer
 • Хуулиар харъяалуулан бол хэрэг маргааныг анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэнэ
 • Зөвхөн хяналтын журмаар доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хянаж шийдвэрлэнэ
 • Зөвхөн давж заалдах журмаар доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хянаж шийдвэрлэнэ
 • Шүүхийн дээд байгууллага тул ҮХ-ийг тайлбарлана

Question 99

Question
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3 дах хэсэгт Аймаг, нийслэлийн хурлын шийдвэр нь хууль тогтоомжинд нийцээгүй бол түүнийг УИХ хүчингүй болгох эрхтэй гэж заасан нь ҮХ зөрчсөн гэж иргэн Р өргөдөл гаргажээ.
Answer
 • ҮХ-ийн 37.5 -г зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 62.2-г зөрчсөн
 • ҮХ-ийн 63.3-г зөрчсөн
 • Үндсэн хууль зөрчөөгүй

Question 100

Question
Эрх мэдлийн босоо хуваарилалт гэдэг нь
Answer
 • Аймаг сумдын засаг захиргаанд эрх мэдэо илүү олгох
 • ҮХ-иар төрийн эрх мэдлийг гурван салбарт хуваарилах
 • Төвлөрлийг сааруулах
 • Хууль тогтоомжоор орон нутагт өргөн эрх мэдэл олгохыг ойлгоно
 • Дээрх бүгд зөв

Question 101

Question
Орчин үеийн либерал үндсэн хуулийн үндсэн онцлог
Answer
 • Төрийн байгууллагын тогтолцоог бий болгох
 • Шүүхийн хяналт
 • Шүүхийн хараат бус байдлыг хангах
 • Парламент төрийн эрх барих дээд байгууллага байх

Question 102

Question
Үндсэн хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага
Answer
 • Дээд шүүх
 • Ердийн шүүх
 • Үндсэн хуулийн шүүх
 • Үндсэн хуулийн зөвлөх
 • Дээрх бүгд зөв
 • Бүгд буруу

Question 103

Question
Үндсэн хуулийн хяналтын хэлбэр
Answer
 • Хийсвэрлэл ба бодитой хяналт
 • Негатив ба мажоритар хяналт
 • Хийсвэр ба бодит хяналт
 • Хууль батлахын өмнөх ба батлах үеийн хяналт

Question 104

Question
Үндсэн хуулийн цэцийн хяналт нь
Answer
 • ҮХ-ийн биелэлтэнд дээд хяналт тавихад оршино
 • ҮХ-иар хамгаалагдсан үндсэн эрхийн зөрчлийг арилгах, хохирлыг барагдуулахад оршино
 • ҮХЦ-ийн гишүүний хараат бус байдлыг хангахад оршино
 • Иргэдийн гомдол, албан тушаалтны хүсэлтээр маргааныг магадлан шийдвэрлэхэд оршино

Question 105

Question
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдийн хэдийг нь Ерөнхийлөгч томилох вэ?
Answer
 • 3
 • 2
 • 1
 • Дээрх бүгд зөв
 • Бүгд буруу

Question 106

Question
Цэцийн гишүүн заавал хуульч мэргэжилтэй байх ҮХ-ын шалгуур нь
Answer
 • Зөв
 • Буруу
 • Тийм шалгуур байхгүй
 • Зарим улсад дээд боловсролтой байхад л болдог

Question 107

Question
Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр гармагцаа хүчин төгөлдөр болно гэдэг нь
Answer
 • Зөвхөн цэцийн тогтоолд хамаарна
 • Зөвхөн дүгнэлт ба тогтоолд хамаарна
 • Бүх шийдвэрт хамаарна
 • Хууль үндсэн хууль зөрчсөн тухай дүгнэлтэд хамаарахгүй

Question 108

Question
Цэцийн гишүүн заавал хуульч мэргэжилтэй байх ҮХ-ийн шалгуур нь
Answer
 • Зөв
 • Буруу
 • Тийм шалгуур байхгүй
 • Зарим улсад дээд болосвролтой байхад л болдог

Question 109

Question
Үндсэн хуулийн цэц иргэний өргөдөл, гомдлын дагуу маргаан үүсгэхдээ
Answer
 • Үндсэн хуулийн 66.2.1,2,3,4 дэх хэсэгт заасан маргаантай асуудлыг хэлэлцэнэ
 • Үндсэн хуулийн 66.1.3-4-т заасан маргааныг хэлэлцэнэ
 • Овог, нэр, гэрийн хаягаа бичсэн эсэхийг харгалзаж үзнэ
 • Үндсэн хууль зөрчсөн талаарх үндэслэлээ тусгасан эсэхийг шалгана
 • Дээрх бүгд буруу

Question 110

Question
Цэц, үндсэн хуулийг тайлбарлахдаа
Answer
 • Үг, үсэг бүтцэд тулгуурлана
 • Зорилгыг чухалчилна
 • Өнөөгийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг харгалзана
 • Дээрх бүгд зөв
 • Дээрх бүгд буруу

Question 111

Question
Цэцийн бүрэлдэхүүн
Answer
 • Бага суудал, дунд суудал, их суудал
 • Нэн бага, бага, дунд ба их суудал
 • 9 гишүүн дээр Цэцийн даргыг нэмээд 10 гишүүнтэй

Question 112

Question
Монгол улсын Үндсэн хуулийг хэн тайлбарлах вэ?
Answer
 • УИХ
 • ҮХ-ийн цэц
 • Ерөнхийлөгч
 • ЗГ
 • Дээрх бүгд зөв
 • Бүгд буруу

Question 113

Question
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой цаг хугацааны хязгаарлалт Үндсэн хуульд
Answer
 • Бий, 63.3
 • Байхгүй
 • Бий 69.2

Question 114

Question
УИХ-ын гишүүдийн олонхийн саналаар ард нийтийн санал асуулга
Answer
 • Явуулж болно
 • Явуулж болохгүй
 • Зөвхөн ҮХ-ийн 25.1.16-д заасан үндэслэлийн дагуу болно
 • ҮХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол 8 жилийн дотор дахин нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй

Question 115

Question
Монгол Улсын ҮХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой хязгаарлалт ҮХ-д
Answer
 • Бий
 • Байхгүй
 • ҮХ-ийн 68-р зүйлд тусгасан
 • Төрийн удирдлагын хэлбэрийг өөрчлөхийг хориглосон

Question 116

Question
Бүх нийтийн санал асуулга нь ҮХ батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Answer
 • Үр дүнтэй арга
 • Түгээмэл арга
 • Эрсдлийн арга
 • Шинэлэг арга

Question 117

Question
Хатуу ба уян хатан гэсэн ангилал нь
Answer
 • ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахад парламентийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналыг авахыг хэлнэ
 • Үндсэн хуулийг батлахад ард түмэн оролцсон эсэхэд үндэслэнэ
 • ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахатай холбоотой ангилал юм
 • ҮХ-ийн заншил хуулийн хүчинтэй үйлчилдэг эсэхэд тулгуурлана

Question 118

Question
ҮХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэдэг нь
Answer
 • Зүйл, заалтыг өөрчлөхийг
 • Зүйл, заалт нэмэхийг
 • Зүйл, заалтыг хүчингүйд тооцохыг
 • Дээрх бүгд
 • Бүгд буруу

Question 119

Question
Монгол Улсын ҮХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглосон
Answer
 • Бий
 • Үгүй
 • Байх ёстой
 • Төрийн удирдлагын хэлбэрийг өөрчлөхийг хориглосон

Question 120

Question
Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа
Answer
 • УИХ-ын нийт гишүүний олонхийн саналаар
 • УИХ-ын хуралдаанд оролцогч гишүүдийн 3/4-аас доошгүйн саналаар
 • УИХ-ын нийт гишүүний 3/4 доошгүйн саналаар
 • УИХ-ын нийт гишүүний 2/3-оос доошгүйн саналаар ч

Question 121

Question
Онц болон дайны байдал зарласан үед ҮХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг
Answer
 • Хориглоно
 • Зөвшөөрнө
 • Ерөнхийлөгч шийдвэрлэнэ
 • ЗГ шийдвэрлэнэ

Question 122

Question
Мали улсын цэргийн дээд албаны хүмүүс хууль бусаар төрийн эргэлт хийсэн байна. Ерөнхийлөгч Amadou Toumani Toure зарим нэг засгийн газрын гишүүний хамт зугтаж амжсан бол түүний засгийн газар
Answer
 • De jure бүрэн эрхтэй
 • De facto бүрэн эрхтэй
 • Бүрэн эрхгүй
 • a,b хариулт зөв.
Show full summary Hide full summary

Similar

Omissions
ameliathorn0325
FREE CONSENT
kharul_arifah
Copyright
Luzelda Maré
Civil Law
Ben Davis
Civil Courts Quiz
aimej.sullivan
GCSE Law Unit 2
Ben Davis
Civil Law Quiz
Sean Thomson
Our Legal System
celandreth
Criminal + Civil Law ch. 5-8
Natasha Janevska
Civil Law - Torts
Sarah Levey
Law in Action
cisabeld4922