Trắc nghiệm Đường Lối 176 - 234

Nguyễn Duy
Quiz by Nguyễn Duy, updated more than 1 year ago
Nguyễn Duy
Created by Nguyễn Duy over 2 years ago
550
1

Description

Quiz on Trắc nghiệm Đường Lối 176 - 234, created by Nguyễn Duy on 19/05/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Trong lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội, tiền đề nào là quan trọng cho sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường?
Answer
 • Thị trường
 • Sản xuất và trao đổi hàng hóa
 • Sản xuất
 • Trao đổi hàng hóa

Question 2

Question
Điền vào chỗ trống: Trong một nền kinh tế khi các ...................... được phân bằng nguyên tắc thị trường gọi là kinh tế thị trường
Answer
 • Điều kiện kinh tế
 • Nguồn lực kinh tế
 • Quan hệ kinh tế
 • Môi trường kinh tế

Question 3

Question
Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo, là công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế?
Answer
 • Kinh tế tập thể
 • Kinh tế tư nhân
 • Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Kinh tế nhà nước

Question 4

Question
Điền vào chỗ trống: Tại Đại hội XI, Đảng đã khẳng định: kinh tế Nhà nước cùng với ..................... ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân
Answer
 • Kinh tế tư nhân
 • Kinh tế tập thể
 • Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể

Question 5

Question
Thể chế kinh tế thị trường bao gồm những gì? Chọn phương án SAI.
Answer
 • Các nguyên tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường - các bên tham gia thị trường với tư cách là các chủ thể thị trường
 • Thực hiện các quy tắc nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia thị trường mong muốn
 • Các thị trường - nơi hàng hóa được giao dịch ,trao đổi trên cơ sở các yêu cầu quy định của luật lệ (các thị trường quan trọng như hàng hóa và dịch vụ, vốn, lao động, công nghệ ,bất động sản....
 • Quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị

Question 6

Question
Thời kỳ đổi mới ,quản lý nhà nước về kinh tế được thể hiện như thế nào?
Answer
 • Can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng mệnh lệnh hành chính
 • Quản lý bằng pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các công cụ điều tiết vĩ mô khác
 • Không quản lý, để thị trường tự điều tiết
 • Quản lý theo chế độ "cấp phát - giao nộp"

Question 7

Question
Bộ phận nào giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân trong cả hệ thống chính trị?
Answer
 • Đảng chính trị
 • Nhà nước
 • Các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân
 • Các bộ phận đều có vai trò ngang nhau

Question 8

Question
Sự kiện gì đánh dấu sự hình thành của ở nước ta một hệ thống chính trị cách mạng?
Answer
 • Đảng cộng sản Việt Nam ra rời (1930)
 • Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra rời (1945)
 • Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập (1976)
 • Cuộc tổng tuyển cử (1946)

Question 9

Question
Khẩu hiệu nào được xem là cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị dân chủ nhân dân ở nước ta (1945 - 1954)?
Answer
 • "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết"
 • "Ruộng đất cho dân cày nghèo"
 • "Kháng chiến, kiến quốc"
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 10

Question
Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị trong hệ thống chính trị chuyên chính vô sản trước đổi mới ở nước ta là gì?
Answer
 • Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của nhân dân
 • Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của giai cấp công nhân
 • Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của giai cấp công - nông
 • Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản

Question 11

Question
Trong các thành tố của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay ,thành tố nào vừa là lãnh đạo hệ thống chính trị, vừa là bộ phận của hệ thống đó?
Answer
 • Đảng Cộng sản VIệt Nam
 • Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc Viết Nam
 • Các đoàn thể chính trị - xã hội

Question 12

Question
Điền vào chỗ trống: Đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ đổi mới tư duy, chính là tư duy .............?
Answer
 • Chính trị
 • Xã hội
 • Giáo dục
 • Kinh tế

Question 13

Question
Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? Chọn phương án SAI.
Answer
 • Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính tị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế
 • Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị hoạt động năng động hơn, hiệu quả hơn, phù hợp,với đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước
 • Đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp
 • Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội

Question 14

Question
Trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, vấn đề mấu chốt nhất và cũng là khó khăn nhất là gì?
Answer
 • Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị
 • Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
 • Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Question 15

Question
Điền vào ô trống: Ở nước ta chủ trương xây dựng hệ thống chính trị xác định quyền làm chủ của ...... được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức
Answer
 • Chính phủ
 • Nhân dân
 • Đảng cộng sản VIệt Nam
 • Nhà nước

Question 16

Question
Điền vào ô trống: Nội dung xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta xác định ............. là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản
Answer
 • Chính phủ
 • Nhân dân
 • Đảng Cộng sản
 • Nhà nước

Question 17

Question
Trong nội dung xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động theo cơ chế nào?
Answer
 • Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý
 • Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ
 • Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý
 • Nhân dân làm chủ, Đảng và Nhà nước quản lý

Question 18

Question
Biện pháp cải cách hành chính là nhằm xây dựng thành tố nào trong hệ thống chính trị Việt Nam?
Answer
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Các đoàn thể chính trị - Xã hội
 • Nhà nước pháp quyền XHCN

Question 19

Question
Biện pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội là nhằm xây dựng thành tố nào trong hệ thống chính trị Việt Nam?
Answer
 • Đảng cộng sản VIệt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Các đoàn thể chính trị - xã hội
 • Nhà nước pháp quyền XHCN

Question 20

Question
Vai trò và sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay là gì?
Answer
 • Khả năng tập hợp quần chúng
 • Hiễu rõ tâm tư và nguyện vọng của quần chúng
 • Nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho quần chúng
 • Cả 3 phương án trên

Question 21

Question
Vai trò giám sát và phản biện xã hội là thuộc thành tố nào trong hệ thống chính trị Việt Nam?
Answer
 • Đảng cộng sản Việt Nam
 • Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Question 22

Question
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam động theo nguyên tắc nào?
Answer
 • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
 • Tự chỉnh đốn, tự đổi mới
 • Phê bình và tự phê bình, hiệp thương dân chủ
 • Hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên

Question 23

Question
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò gì?
Answer
 • Tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân
 • Đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân
 • Đề xuất các chủ trương, chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng
 • Cả 3 phương án trên

Question 24

Question
Đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm khắc phục tình trạng gì?
Answer
 • Khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương ,hình thức
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội
 • Làm tốt công tác dân vận động theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dany nói , nói dân hiểu, làm dân tin
 • Cả 3 phương án trên

Question 25

Question
Tác phẩm nào được xem như bản Tuyên ngôn, là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa?
Answer
 • Đề cương văn hóa Việt Nam (1943)
 • Đời sống mới (1947)
 • Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam (1948)
 • Kháng chiến kiến quốc (1945)

Question 26

Question
Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) đã xác định nguyên tắc của nền văn hóa mới là gì?
Answer
 • Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Dân tộc, đại chúng
 • Nội dung XHCN và tính chất dân tộc
 • Dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa

Question 27

Question
Nguyên tắc của nền văn hóa mới được đề ra trong bản "Đề cương văn hóa Việt Nam" là gì ? Chọn phương án SAI.
Answer
 • Dân tộc hóa
 • Đại chúng hóa
 • Văn hóa hóa
 • Khoa học hóa

Question 28

Question
Nhiệm vụ cấp bách đầu tiên về xây dựng văn hóa mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày trong phiên họp của Hội đồng Chính phủ (3-9-1945) là gì?
Answer
 • Chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân
 • Diệt giặc dốt
 • Nâng cao đời sống văn hóa
 • Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Question 29

Question
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tài liệu Đời sống mới khoảng thời gian nào?
Answer
 • 2/1947
 • 3/1947
 • 4/1947
 • 5/1947

Question 30

Question
Đại hội VI xác định yếu tố nào có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, là động lực lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội?
Answer
 • Giáo dục đào tạo
 • An ninh quốc phòng
 • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
 • Khoa học - kỹ thuật

Question 31

Question
Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) của Đảng ta khẳng định lĩnh vực nào có vai trò then chốt, động lực, là quốc sách hàng đầu trong sự phiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ?
Answer
 • Giáo dục - đào tạo.
 • Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
 • Khoa học - công nghệ
 • An ninh, chính trị

Question 32

Question
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH lần đầu tiên đưa ra quan niệm nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng gì?
Answer
 • Văn hóa dân chủ mới
 • Nên văn hóa dân tộc - khoa học - đại chúng
 • Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Nên văn hóa có hình thức dân tộc, nội dung XHCN

Question 33

Question
Quan niệm về nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng : tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội nào của Đảng ta ?
Answer
 • Đại hội IV
 • Đại hội V
 • Đại hội VI
 • Đại hội VII

Question 34

Question
Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về " xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"?
Answer
 • Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII
 • Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII
 • Hội nghị lần thứ 3 khóa V
 • Hội nghị lần thứ 5 khóa V

Question 35

Question
Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 (khóa VIII) coi giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là gì?
Answer
 • Là nhiệm vụ quan trọng nhất
 • Là nhiệm vụ hàng đầu
 • Là nhiệm vụ chiến lược
 • Là quốc sách hàng đầu

Question 36

Question
Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa IX (1-2004) đã xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển gì?
Answer
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển kinh tế
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triền chính trị
 • Phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển xã hội
 • Phát triển văn hóa phải giữ gìn bản sắc dân tộc

Question 37

Question
Quan điểm nào sau đây nói về chức năng, vị trí ,vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển xã hội?
Answer
 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội ,vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
 • Nên văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng

Question 38

Question
Chủ trương "làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội" phù hợp với quan điểm nào sau đây của Đảng để chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới?
Answer
 • Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội
 • Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển xã hội
 • Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người
 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Question 39

Question
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên là gì?
Answer
 • Là bồi dưỡng đạo đức cách mạng
 • Trang bị tri thức
 • Là lí tưởng sống, lối sống, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam
 • Là nhân cách , trình độ văn hóa

Question 40

Question
Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản nào?
Answer
 • Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
 • Yêu nước , đoàn kết, cần cù, sáng tạo
 • Yêu nước, nhân ái, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
 • Trung thực, đoàn kết , cần cù, sáng tạo

Question 41

Question
Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ của ai?
Answer
 • Nhiệm vụ của giai cấp công nhân và nông dân
 • Nhiệm vụ của những người làm công tác văn hóa
 • Nhiệm vụ của đội ngũ trí thức
 • Nhiệm vụ của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng

Question 42

Question
Tại Đại hội Đảng lần thứ mấy, lần đầu tiên Đảng ta nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội?
Answer
 • Đại hội VI (1986)
 • Đại hội VII (1991)
 • Đại hội VIII (1996)
 • Đại hội IX (2001)

Question 43

Question
Ở nước ta, chính sách xã hội được thể hiện trên cơ sở nào?
Answer
 • Phát triền kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ
 • Kinh tế phát triển
 • Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ
 • Phát huy mạnh mẽ dân chủ

Question 44

Question
Để triển khai chủ trương của Đảng về kinh tế đối ngoại , 12-1987, luật nào được ban hành ở Việt Nam?
Answer
 • Luật kinh doanh hàng hải quốc tế
 • Luật thuế xuất nhập khẩu
 • Luật tỷ giá hối đoái
 • Luật đầu tư nước ngoài

Question 45

Question
Tại Đại hội Đảng lần thứ mấy,trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Đảng đưa ra chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài?
Answer
 • Đại hội VI (1986)
 • Đại hội VII (1991)
 • Đại hội VIII (1996)
 • Đại hội IX (2001)

Question 46

Question
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ nào?
Answer
 • Nhiệm kỳ 2006 - 2007
 • Nhiệm kỳ 2007 - 2008
 • Nhiệm kỳ 2008 - 2009
 • Nhiệm kỳ 2009 - 2010

Question 47

Question
Hội nhập kinh tế quốc tế ,mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay nhằm mục đích gì?
Answer
 • Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài ,thu hút công nghệ hiện đại
 • Học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới
 • Khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ các sản phẩm mà nước ta có nhiều lợi thế, có sức cạnh tranh cao
 • Cả 3 phương án trên

Question 48

Question
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã chỉ ra nguyên nhân cơ bản của những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn năm 1975 - 1986 là gì?
Answer
 • Bệnh chủ quan, "ngủ say" trong chiến thắng
 • Chưa nắm bắt xu thế chuyển đổi từ đối đầu sang hòa hoãn
 • Bệnh chủ quan ,duy ý chí ,lối suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan
 • Chưa nắm bắt được xu thế chạy đua kinh tế trên thế giới

Question 49

Question
Giai đoạn 1986 - 1996, Đảng đã xác lập và phát triển Đường lối đối ngoại như thế nào?
Answer
 • Độc lập tự chủ
 • Mở rộng quan hệ đối ngoại
 • Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế
 • Cả 3 phương án trên

Question 50

Question
Tháng 5-1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 đề ra chủ trương gì về chính sách đối ngoại?
Answer
 • Chuyển từ đối đầu sang đấu tranh và hợp tác cùng tồn tại hòa bình
 • Tận dụng sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
 • Kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
 • Cả 3 phương án trên

Question 51

Question
Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6-1996) đưa ra chủ trương gì để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế?
Answer
 • Gắn thị trường trong nước với xuất khẩu
 • Xây dựng nền kinh tế mở, đón nhận tất cả những thành quả của chủ nghĩa tư bản
 • Xây dựng nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
 • Đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực

Question 52

Question
Chủ trương xây dựng đối tác trong quan hệ quốc tế thời kỳ đổi mới: "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển" được đề ra tại Đại hội của Đảng ta?
Answer
 • Đại hội VI
 • Đại hội VII
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX

Question 53

Question
Chủ trương "chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?
Answer
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX
 • Đại hội X
 • Đại hội XI

Question 54

Question
Chủ trương "tích cực và chủ động hội nhập quốc tế" được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?
Answer
 • Đại hội VIII
 • Đại hội IX
 • Đại hội X
 • Đại hội XI

Question 55

Question
ASEM là tên viết tắt của tổ chức nào?
Answer
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác Á-Âu
 • Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
 • Tổ chức thương mại thế giới

Question 56

Question
WTO là tên viết tắt của tổ chức nào?
Answer
 • Tổ chức thương mại thế giới
 • Diễn đàn hợp tác Á-Âu
 • Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Question 57

Question
APEC là là tên viết tắt của tổ chức nào?
Answer
 • Tổ chức thương mại thế giới
 • Diễn đàn hợp tác Á-Âu
 • Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Question 58

Question
AFTA là tên viết tắt của tổ chức nào?
Answer
 • Tổ chức thương mại thế giới
 • Diễn đàn hợp tác Á-Âu
 • Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Question 59

Question
Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm nào?
Answer
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
Show full summary Hide full summary

Similar

CHEMISTRY C1 6
x_clairey_x
Key Biology Definitions/Terms
mia.rigby
Creating Mind Maps with GoConqr
Andrea Leyden
Educación y El Mercado de Trabajo
tania suchite
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
Mapa Conceptual Comportamientos del Consumidor
kariina jaime
CICLOS ECONOMICOS CLASICOS EN MEXICO:EL CASO DE SINALOA Y SONORA, 1900-1996
JOSE ANGEL MORALES
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
Mapa Conceptual
Julio Perez
Cualidades de la Voz y Variedad Vocal "Expresión Oral"
Gressia Edith Velasquez
fundamentos de los derechos humanos
Elizzeo Chellito