Biológia 1 -150

Zuzana Malík
Quiz by Zuzana Malík, updated more than 1 year ago
Zuzana Malík
Created by Zuzana Malík about 2 years ago
77
0

Description

Testy na prijímacie skúšky z biológie na lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Stav, keď sú životné deje obmedzené na minimum sa nazýva:
Answer
 • fagocytóza
 • anabióza
 • pinocytóza
 • aktivácia
 • depresia
 • redukcia
 • amitóza
 • konjugácia

Question 2

Question
Môžu sa bunky v niektorých druhoch kolónií špecializovať na ručité funkcie:
Answer
 • nie
 • áno
 • áno, ak majú žľazy s vnútorným vylučovaním
 • všetky druhy, za optimálnych podmienok
 • áno, napr. u niektorých bičíkovcov
 • áno, napr. u niektorých výtrusovcov
 • áno, tam kde prebieha diferenciácia
 • áno, tam kde neprebieha diferenciácia

Question 3

Question
Reprodukčná izolácia druhu znamená, že:
Answer
 • druh je neohraničenou sústavou
 • druh je systémovou sústavou
 • druh je ohraničenou sústavou
 • druh je ohraničený možnosťou rozmnožovať sa tak, aby vzniklo plodné potomstvo
 • druhy sú navzákom medzi sebou ohraničené možnosťou rozmnožovať sa a ich potomstvo je neplodné
 • druh je otvorená sústava
 • príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom križiť a mať plodné potomstvo
 • príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom križiť a ich potomstvo nie je plodné

Question 4

Question
Význam vody v organizme:
Answer
 • pôsobí ako rozpúšťadlo mnohých látok
 • zúčastňuje sa transportu látok v organizme
 • vplýva na reguláciu teploty
 • umožňuje disociáciu molekúl látok na ióny
 • tvoria sa z nej aminokyseliny
 • zahusťuje hypotonické roztoky
 • bráni vstupu asociovaných látok do bunky
 • priamo sa zúčastňuje mnohých reakcií

Question 5

Question
Akú špecifickosť enzýmov rozoznávame:
Answer
 • substrátovú
 • bunkovú
 • paralytickú
 • funkčnú
 • analytickú
 • katabolickú
 • anabolickú
 • reprodukčnú

Question 6

Question
Čo je podstatné pre vegetatívne rozmnožovanie z hľadiska dedičnosti:
Answer
 • všetci potomkovai sú svojimi dedičnými vlastnosťami zhodní s rodičovským organizmom
 • niekedy nie sú potomkovia zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom
 • vedie k nárastu dedičnej rôznorodosti medzi potomkami
 • niekedy sú potomkovia zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom
 • umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa udržiavajú ich výhodné vlastnosti
 • umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa objavujú u nich nové výhodné vlastnosti
 • umožňuje vznik veľkého počtu geneticky rovnakých potomkov z jedného materského organizmu
 • nevedie k dedičnej rôznorodosti medzi potomkami

Question 7

Question
Gonochorizmus je:
Answer
 • odlíšenie samčích a samičích indivíduí
 • vývoj pohlavných orgánov
 • diferencovaná pohlavnosť
 • podobnosť samčích a samičích indivíduí
 • jav, keď organizmus produkuje jeden typ gamét
 • jav, keď organizmus produkuje obidva typy gamét
 • jav, keď organizmus produkuje makrogaméty alebo mikrogaméty
 • jav keď organizmus produkuje makrogaméty aj mikrogaméty

Question 8

Question
Prispôsobivosť organizmu k podmienkam vonkajšieho prostredia sa nazýva:
Answer
 • anabióza
 • autotrofia
 • adaptabilita
 • homeostáza
 • autolýza
 • heterotrofia
 • replikácia
 • mutácia

Question 9

Question
Inhibítory enzýmov:
Answer
 • sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré aktívny enzým inaktivujú
 • sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú
 • sú látky, ktoré menia koncentráciu substrátu
 • môžu meinť štruktúru aktívneho centra
 • sú látky nachádzajúce sa len v jadre, ktoré aktívny enzým inaktivujú
 • sú látky vstupujúce do buniek, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú
 • sú látky v bunke, ktoré inaktívny substrát aktivizujú
 • sú látky v bunke, ktoré aktívny substrát inaktivujú

Question 10

Question
Je vybavenie bunky enzýmami riadené geneticky:
Answer
 • áno, ale len u prokaryotických buniek
 • áno, ale len u eukaryotických buniek
 • niekedy, podľa typu genómu
 • áno, podľa charakteru bunkového metabolizmu
 • áno, u všetkých buniek
 • spravidla len niekedy, podľa stavu metabolizmu
 • áno, ale len u vírusov
 • spravidla len niekedy, podľa typu bunky

Question 11

Question
V čom spočíva substrátová špecifickosť enzýmov:
Answer
 • v tom, že určitý enzým môže katalyzovať chemickú rekciu s ľubovoľným substrátom
 • v tom, že určitý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu len s určítým substrátom
 • v blokovaní špecifických chemických reakcií
 • v tom, že enzým môže katalyzovať napr. reakciu s glukózou ako substrátom, ale nie s glycerolom
 • v tom, že každý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom
 • v tom, že jeden enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom
 • v tom, že ak reakciu katalyzujú dva enzýmy, jeden je substrátom pre druhý
 • v tom, že špecifickosť enzýmu zabezpečuje substrát, ktorý vytvára jeho aktívne centrum

Question 12

Question
Ako sa nazýva kovalentná väzba v ATP, ktorá obsahuje veľké množstvo energie a ľahko sa štiepi:
Answer
 • makroergická fosfátová väzba
 • vodíkový mostík
 • mikroergická fosfátová väzba
 • peptidová väzba
 • akumulačná väzba
 • akumulačná fosfátová väzba
 • fosfátový mostík
 • iónová väzba

Question 13

Question
Osmotická lýza bunky nastáva v prostredí:
Answer
 • hypotonickom
 • hypertonickom
 • v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita nižšia ako v bunke
 • v atonickom prostredí
 • izotonickom
 • v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita rovnaká ako v bunke
 • v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita vyššia ako v bunke
 • v prostredí, ktoré je hustejšie, ako v bunke

Question 14

Question
Čo je základom pohlavného rozmnožovania mnohobunkových organizmov:
Answer
 • pritomnosť somatických buniek
 • diferencovanie buniek na gaméty
 • pritomnosť pohlavných chromozómov
 • prítomnosť vonkajších pohlavných orgánov
 • prítomnosť pohlavných buniek
 • diferencovanie buniek na zygoty
 • diferencovanie buniek na blastoméry
 • prítomnosť kopulácie

Question 15

Question
Zárodky všetkých mnohobunkových živočíchov prejdú v individuálnom vývine:
Answer
 • štádiom moruly
 • štádiom blastuly
 • štádiom ektodermy, endodermy a mezodermy
 • štádiom gastruly
 • štádiom endodermy
 • štádiom mezodermy
 • štádiom mezoglei
 • štádiom ektodermy

Question 16

Question
Pri ktorom z dvoch hlavných spôsobov rozmnožovania mnohobunkových organizmov je vzniknutý jedinec z genetického hľadiska identický s rodičovským organizmom:
Answer
 • pri pohlavnom rozmnožovaní
 • pri nepríbuzenskom krížení
 • pri príbuzenskom krížení
 • pri nepohlavnom rozmnožovaní
 • pri vegetatívnom rozmnožovaní
 • pri medzidruhovom rozmnožovaní
 • pri medzidruhovom krížení
 • pri sexuálnom rozmnožovaní

Question 17

Question
Aminokyseliny v molekule bielkovín sa spájajú väzbou:
Answer
 • nekovalentnou
 • esterickou
 • peptidovou
 • makroergickou
 • vodíkovou
 • glykozidickou
 • mikroergickou
 • kovalentnou

Question 18

Question
Konjugácia sa vyskytuje u:
Answer
 • vírusov
 • baktérií
 • riasničkavcov
 • hemosporídií
 • plazmidov
 • hubiek
 • človeka
 • placentovcov

Question 19

Question
Pohlavný dimorfizmus je:
Answer
 • odlíšenie spôsobu pohlavného rozmnožovania
 • odlíšenie jedincov primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi
 • existencia rovnakých mužských a ženských pohlavných buniek
 • odlíšenie jedincov gonádami, morfologickými a funkčnými vlastnosťami
 • odlíšenie samčích a samičích indivíduí primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi
 • odlíšenie vonkajšieho a vnútorného oplodnenia
 • jav prítomný u semenných jednodomých rastlín
 • jav prítomný u dvojdomých rastlín

Question 20

Question
Medzi aplikované biologické vedy patrí:
Answer
 • biofyzika
 • poľnohospodárska biológia
 • bionika
 • ontogenéza
 • medicína
 • molekulárna biológia
 • histológia
 • anatómia

Question 21

Question
K modelovým organizmom, ktoré sa používajú v biologických pokusoch patria:
Answer
 • vírusy
 • baktérie
 • drozofily
 • obojživelníky
 • morčatá
 • eobionty
 • šimpanzy
 • ribozómy

Question 22

Question
Inbreeding je:
Answer
 • rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú heterozygoti
 • medzidruhové kríženie
 • príbuzenské kríženie
 • kríženie heterozygotov
 • metóda používaná v šľachtiteľstve
 • kríženie jedincov s veľmi podobnými genotypmi
 • porušenie panmixie, ktorého krajným typom je autogamia
 • rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú homozygoti

Question 23

Question
Energia, uvoľnená pri chemických procesoch, sa viaže do chemických väzieb v zlúčenine, ktorú nazývame:
Answer
 • nukleoproteid
 • nukleínová kyselina
 • ATP
 • hormón
 • adenozíntrifosfát
 • glykogén
 • centrozóm
 • adrenalín

Question 24

Question
Energetický metabolizmus možno charakterizovať ako:
Answer
 • premenu jednoduchých organických látok na zložitejšie
 • energiu obsiahnutú v organických látkach
 • chemické premeny, pri ktorých sa uvoľňuje energia schopná konať prácu (voľná energia) a následné spotrebovanie tejto energie
 • využitie tepelnej energie bunkou
 • chemické premeny, pri ktorých sa uvoľňuje informácia
 • proces výdaja nepotrebných látok z buniek
 • proces prijímania tepla do buniek
 • procesy získavania, premeny a uvoľňovania energie v bunkách

Question 25

Question
Vedecké zákony sú:
Answer
 • predpokladané domnienky
 • neoverené hypotézy
 • overené hypotézy, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia
 • overené hypotézy, ktoré vyjadrujú pracovné predpoklady
 • základné pracovné metódy dedukcie
 • základné pracovné metódy indukcie
 • overené predpoklady, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia
 • axiómy

Question 26

Question
Anaeróbna glykotýza je chemický proces, ktorý prebieha:
Answer
 • len u anaeróbnych organizmov
 • bez prijímania molekulového kyslíka z okolia
 • pri štiepení makroergických väzieb
 • len za prítomnosti kyslíka
 • bez prítomnosti diapedézy
 • bez prítomnosti cukrov
 • u anaeróbnych organizmov
 • u aeróbnych organizmov

Question 27

Question
Čo sú enzýmy:
Answer
 • určitý druh hormónov
 • špecifické makromolekuly, ktoré katalyzujú chemické premeny v priebehu metabolizmu
 • produkty žliaz s vnútorným vylučovaním
 • "nástroje" bunkového metabolizmu
 • špecifické miesto hypofyzárnych hormónov
 • "nástroje" prenosu látok v telových tekutinách
 • špecifické látky zabezpečujúce disociáciu NaCl
 • produkty buniek pre ochranu proti osmotickým javom

Question 28

Question
Ktoréje posledné vývojové štádium indivídua:
Answer
 • pôrod zrelého novorodenca
 • dospelosť
 • obdobie 9. mesiaca vývoja plodu
 • smrť
 • staroba
 • narodenie
 • zhoršovanie funkcie organizmu
 • adolescencia

Question 29

Question
Medicína patrí medzi vedy:
Answer
 • hraničné
 • aplikované
 • fyziologické
 • fylogenetické
 • ontogenetické
 • morfologické
 • systematické
 • taxonomické

Question 30

Question
Katabolizmus je:
Answer
 • súbor bunkových procesov, pri ktorých prebieha prevažne syntéza látok
 • súbor bunkových metabolických procesov, pri ktorých prebieha najmä rozklad látok
 • súbor bunkových procesov pri proteosyntéze
 • metabolické procesy pri reprodukcii bunky
 • súbor procesov, pri ktorých sa rozkladajú látky, napr. glukóza sa oxiduje až na CO2 a H2O
 • súbor bunkových procesov, ktoré sú základom proteosyntézy
 • súbor bunkových procesov, pri ktorých neprebiehajú metabolické procesy
 • súbor bunkových procesov, ktoré sú základom fotosyntézy

Question 31

Question
Do akých vyšších celkov sa zoskupujú rozličné tkanivá:
Answer
 • do špecializovaných tkanív
 • do orgánov
 • do takých, ktoré plnia v organizme určité čiastkové funkcie
 • do organizmov
 • do pletív
 • do tkanivových kultúr
 • do indivíduí vyššieho radu
 • do bunkových kolónií

Question 32

Question
Z hľadiska zložitosti jednotlivca organizmy delíme na:
Answer
 • nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové
 • jednobunkové, mnohobunkové a indivíduá vyššieho stupňa
 • nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové, bunkové kolónie
 • vírusy, jednobunkové, mnohobunkové
 • jednobunkové, bunkové kolónie a mnohobunkové
 • prokaryotické a eukaryotické
 • vírusy, bunkové kolónie a mnohobunkové
 • vírusy, protozoa a protofyta

Question 33

Question
Keď sa rozštiepi jedna makroergická väzba, uvoľní sa energia približne:
Answer
 • 50 J
 • 50 kJ
 • 75 kJ
 • 90 J
 • 5000 J
 • 50000 J
 • 5 kJ
 • 50 gJ

Question 34

Question
Epitely majú funkciu:
Answer
 • resorpčnú
 • vstrebávaciu
 • podpornú
 • prevodovú
 • kryciu
 • vylučovaciu
 • ochrannú
 • kontrakčnú

Question 35

Question
Medzi vedy o vývoji patrí:
Answer
 • veda o dedičnosti a premenlivosti
 • veda o vývine jedinca
 • fylogenéza
 • embryológia
 • veda o zárodočnom vývine
 • náuka o vyhynutých organizmoch
 • náuka o stavbe tkanív a pletív
 • veda o stavbe a tvare organizmov

Question 36

Question
V čom spočíva funkčná špecifickosť enzýmov:
Answer
 • v tom, že určitý enzým katalyzuje len určitý typ chemickej reakcie
 • v tom, že určitý enzým môže katalyzovať niekoľko rôznych typov chemických reakcií
 • v tom, že funkcia enzýmu sa mení podľa metabolickej aktivity bunky
 • v tom, že jeden enzým môže katalyzovať reakciu so substrátom s určitou funkčnou skupinou
 • v tom, že enzýmy sú univerzálne, môžu katalyzovať akúkoľvek reakciu
 • v tom, že každý enzým, ak je prítomný v bunke môže katalyzovať akúkoľvek reakciu
 • v tom, že každý enzým zabezpečuje funkciu len určitého enzýmu
 • v tom, že zabezpečujú fungovanie autolýzy

Question 37

Question
Fertilizácia je:
Answer
 • oplodnenie
 • splynutie gamét opačného pohlavného typu
 • splynutie dvoch haploidných buniek s rozličným dedičným základom
 • splynutie gamét rovnakého pohlavného typu
 • proces, ktorého vysledkom je vznik zygoty
 • proces, ktorý neprebieha u izogamét
 • proces, ktorý prebieha aj u izogamét
 • proces, ktorý prebieha aj u anizogamét

Question 38

Question
Medzi vedy o vývoji nepatrí:
Answer
 • deontológia
 • embryológia
 • fylogenéza
 • paleontológia
 • ontogenéza
 • genetika
 • anatómia
 • histológia

Question 39

Question
Bunky podobnej štruktúry a funkcie sa zoskupujú do vyššich celkov, ktoré sa nazývajú:
Answer
 • špecializované bunky
 • tkanivá
 • sústavy orgánov
 • orgány
 • pletivá
 • pletivá u živočíchov
 • pletivá u baktérií
 • indivíduá vyššieho radu

Question 40

Question
Aké rastlinné pletivá rozlišujeme podľa zhrubnutia bunkovej steny:
Answer
 • mezenchým
 • parenchým
 • kolenchým
 • prozenchým
 • sklerenchým
 • chýmus
 • mezoglea
 • coelom

Question 41

Question
Čím je daná substrátová špecifickosť enzýmu:
Answer
 • charakterom nebielkovinnej zložky substrátu
 • určitým usporiadaním polynukleotidového reťazca enzýmu
 • určitým usporiadaním polypeptidového reťazca v určitom mieste molekuly substrátu
 • určitým usporiadaním polypeptidového reťazca na ľubovolnom mieste molekuly
 • určitým usporiadaním polypeptidového reťazca v určitom mieste molekuly enzýmu
 • náhodným usporiadaním polypeptidového reťazca v určitom mieste molekuly
 • určitým usporiadaním polypeptidového reťazca v ktoromkoľvek mieste molekuly enzýmu
 • sekvenciou aminokyselín v určitom mieste molekuly enzýmu

Question 42

Question
Individuálny vývin každého mnohobunkového živočícha s pohlavným rozmnožovaním má etapu:
Answer
 • embryonálnu
 • perinatálnu
 • postembryonálnu
 • prekoncepčnú
 • blastulačnú
 • embryogenézu
 • diploidnú
 • reprodukčnú

Question 43

Question
Vývoj jedinca z neoplodneného vajíčka sa volá:
Answer
 • adolescencia
 • vonkajšie oplodnenie u rýb
 • partenogenéza
 • vnútorné oplodnenie u vtákov
 • izogamia
 • anizogamia
 • fertilizácia
 • kopulácia

Question 44

Question
Anabolizmus je:
Answer
 • jav vyplývajúci z konzumovania anabolík
 • súbor bunkových procesov, pri ktorých prebieha prevažne odburávanie látok
 • súbor bunkových metabolických procesov, pri ktorých prebieha prevažne syntéza látok
 • súbor bunkových procesov po smrti bunky
 • jav vyplývajúci z poruchy katabolizmu
 • súbor bunkových oxidácií
 • súbor procesov v anafáze
 • súbor procesov, ktoré prebiehajú v lyzozómoch

Question 45

Question
Regulácia v bunke je ovplyvnená:
Answer
 • zmenou pohybu bunkových štruktúr v cytoplazme
 • množstvom enzýmov v cytoplazme a bunkových štruktúrach
 • nukleovými kyselinami
 • zmenou aktivity enzýmov v cytoplazme
 • spomalením pohybu bunkových štruktúr v cytoplazme
 • znížením množstva vody v bunke
 • zmenou aktivity enzýmov v bunkových štruktúrach
 • zrýchlením pohybu bunkových štruktúr v cytoplazme

Question 46

Question
Hermafroditizmus je:
Answer
 • obojpohlavnosť
 • vývoj obidvoch typov pohlavných buniek u toho istého jedinca
 • rozlíšenie pohlaví
 • vývoj obidvoch typov pohlavných orgánov u toho istého jedinca
 • gonochorizmus
 • prítomný napr. u niektorých mechúrnikov
 • prítomný napr. u všetkých dvojdomých semenných rastlín
 • základ pohlavného rozmnožovania
Show full summary Hide full summary

Similar

Növénykórtan
József .Kádár
Gyümölcsök
Enikő Csernus
Mapa Mental - Como Criar um Mapa Mental
miminoma
Ratios Quiz
rory.examtime
Physics Revision
Tom Mitchell
A-Level Physics: Course Overview
cian.buckley+1
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
PuKW STEP6 - Hummel
Antonia Ilieva
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
Fisica moderna (atomo cuantico y teoria de plank)
Quenary Dalay
economia america latina durante la guerra mundial
juan fore