Účto Fífa 3/6

Description

Quiz on Fífa účto 3/3, created by Bára Drahošová on 13/12/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová over 5 years ago
1522
24

Resource summary

Question 1

Question
Příjmy příštích období jsou
Answer
 • Pohledávkou
 • Nejsou ani dluhem, ani pohledávkou, ani nákladem
 • Nákladem
 • Dluhem

Question 2

Question
Která z následujících transakcí vyvolá zvýšení aktiv a snížení dluhů?
Answer
 • Úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu
 • Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti
 • Zvýšení aktiv a snížení dluhů je porušením bilančního principu
 • Nákup zboží na dodavatelskou fakturu

Question 3

Question
Výsledovka při účelovém členění nákladů neobsahuje:
Answer
 • Obchodní režii
 • Odbytovou režii
 • Výrobní náklady nerealizovaných výrobků
 • Správní režii

Question 4

Question
Které z následujících položek nepatří do vlastního kapitálu?
Answer
 • Ažio
 • Rezervy na záruční opravy
 • Kapitálový fond
 • Výsledek hospodaření minulých let

Question 5

Question
Co neobsahují celkově vykázané náklady běžného období:
Answer
 • Výrobní náklady realizovaných výrobků
 • Výrobní náklady hotových výrobků na skladě
 • Náklady na prodané zboží
 • Náklady na reklamu výrobků běžném období

Question 6

Question
Úbytek prodaného zboží ze skladu se zaúčtuje:
Answer
 • MD: zboží, D: tržby z prodeje zboží
 • MD: dodavatelé, D: tržby z prodeje zboží
 • MD: náklady na prodané zboží, D: zboží
 • MD: pohledávky za odběrateli, D: zboží

Question 7

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu u banky
 • Majetkové cenné papíry
 • Peněžní prostředky v hotovosti
 • Dluhové cenné papíry

Question 8

Question
Stálost účetních metod znamená:
Answer
 • Shodný počet účetních dokladů v každém účetním období
 • Shodné zachycování stejných transakcí jak během roku, tak v příštích letech
 • Shodou mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy
 • Shodné počáteční a konečné zůstatky účtů

Question 9

Question
Co představuje pojem akruální účetnictví?
Answer
 • Účetnictví na bázi historických cen
 • Účetnictví s náklady a výnosy
 • Dodržování kontinuity – návaznosti
 • Účetnictví o příjmech a výdajích

Question 10

Question
Do oceňovacích technik při úbytku zásob stejného druhu patří:
Answer
 • Prodejní cena snížena o náklady na odbyt
 • Prodejní cena snížena o opravné položky
 • Cena zjištěna váženým aritmetickým průměrem
 • Prodejní cena

Question 11

Question
Do nákladů souvisejících s pořízením zboží se nezahrnují a součástí pořizovací ceny nakupovaného zboží nejsou:
Answer
 • Dopravné
 • Náklady na skladování a manipulaci se zbožím na skladě
 • Clo
 • Provize za zprostředkování nákupu zboží

Question 12

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Náklad a výnos způsobí změnu vlastního kapitálu
 • Výnos vždy předchází příjmu
 • Příjem vždy předchází výnosu
 • Výdaj vede vždy ke vzniku nákladu ve shodném období

Question 13

Question
Provozní Cashflow informuje:
Answer
 • O nákupu a prodeji aktiv
 • O běžné a mimořádné činnosti podniku
 • O příjmech a výdajích z běžného provozu podniku
 • O zdrojích financování podniku

Question 14

Question
V předvaze jsou zachyceny:
Answer
 • Obraty stran účtů
 • Počáteční a konečné zůstatky účtů a obraty stran účtů
 • Konečně zůstatky účtů
 • Počáteční a konečné zůstatky účtů

Question 15

Question
Účelová výsledovka má v oblasti provozních nákladů tyto položky:
Answer
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady na odbyt
 • Spotřeba materiálu, náklady na odbyt, náklady na výzkum a vývoj
 • Spotřeba energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Náklady na prodané zboží, výrobky nebo služby, náklady na odbyt, náklady na správu (administrativu) aj. například náklady na výzkum a vývoj

Question 16

Question
Které změny v rozvaze nemohu nastat?
Answer
 • Aktiva se sníží a zvýší
 • Aktiva se sníží a pasiva se sníží
 • Pasiva se zvýší, aktiva se sníží
 • Vlastní zdroje se zvýší a sníží

Question 17

Question
Jakou metodou se oceňuje položka nedokončená výroba v rozvaze?
Answer
 • Prodejní cena snížena o náklady na reklamace
 • Vynaložené vlastní náklady
 • Pořizovací cena
 • Neoceňuje se, protože se neeviduje

Question 18

Question
Stálost účetních metod znamená:
Answer
 • Že počáteční zůstatky účtů musí navazovat na konečné zůstatky účtů v předchozím účetním období
 • Že mezi náklady a výnosy musí být věcná a časová shoda
 • Že účetní jednotka nesmí přerušit odpisování dlouhodobého majetku
 • Shodný přístup k zachycování shodného typu transakce jak během roku, tak i v příštích letech

Question 19

Question
Co představuje pojem akruální účetnictví?
Answer
 • Účetnictví založené na sledování příjmů a výdajů
 • Účetnictví založené na zásadě dokladovosti
 • Účetnictví založené na sledování výnosů a nákladů
 • Účetnictví založené za předpokladu trvání podniku

Question 20

Question
Výnos z prodeje zboží, pokud níže uvedené skutečnosti nastanou v odlišných okamžicích, je v účetnictví uznán:
Answer
 • V okamžiku vystavení faktury
 • V okamžiku jeho objednání
 • V okamžiku jeho dodání

Question 21

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé:
Answer
 • Výdaj vede vždy ke vzniku nákladu ve shodnem období
 • Příjem vždy předchází výnosu
 • Výnos vždy předchází příjmu
 • Náklad a výnos způsobí změnu vlastního kapitálu

Question 22

Question
Poskytnuté zálohy dodavatelům zboží jsou vykazovány:
Answer
 • V nákladech
 • Ve vlastním kapitálu
 • V aktivech
 • V dluzích

Question 23

Question
Které změny v rozvaze nemohu nastat:
Answer
 • Aktiva se sníží, pasiva sníží
 • Vlastní kapitál se zvýší a sníží
 • Pasiva zvýší, aktiva se sníží
 • Aktiva se zvýší a sníží

Question 24

Question
Základní kapitál:
Answer
 • Může být větší než vlastní kapitál
 • Je vždy větší než vlastní kapitál
 • Může být záporný
 • Je vždy menší než vlastní kapitál

Question 25

Question
Peněžní vklad společníka, který mu není uznán do základního kapitálu:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Bilanční suma se nezmění a povede současně ke zvýšení a snížení vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Question 26

Question
Která z následujících položek výsledovky se přebírá do rozvahy jako výsledek hospodaření za běžné účetní období?
Answer
 • Zisk po zdanění
 • Provozní zisk
 • Zisk před zdaněním
 • Obchodní marže

Question 27

Question
Účelová výsledovka má v oblasti provozních nákladů tyto položky
Answer
 • Náklady na prodané zboží, výrobky nebo služby, náklady na odbyt, náklady na správu (administrativu)
 • Spotřeba energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Spotřeba materiálu, náklady jeho byt, náklady na výzkum a vývoj
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady na odbyt

Question 28

Question
Co je Cashflow?
Answer
 • Příjmy - výdaje
 • Rozdíl výnosů, které jsou zároveň příjmem, a nákladů, které jsou zároveň výdajem
 • Rozdíl výnosů, které nejsou zároveň příjmem, a nákladů, které nejsou zároveň výdaje
 • Rozdíl nákladů a výnosů

Question 29

Question
Co nepatří do účelové výsledovky?
Answer
 • Změna stavu výrobků
 • Odbytová režie
 • Tržby za prodané výrobky
 • Náklady na prodané zboží

Question 30

Question
Co nelze zařadit do aktiv?
Answer
 • Nakoupené akcie ke spekulaci
 • Zničený vyřazený majetek
 • Dluhopisy z pozice věřitele
 • Tvojí mámu

Question 31

Question
Realizované náklady výkonu se vykazují:
Answer
 • Ve výsledovce ve výrobních nákladech
 • V rozvaze v prodejních cenách
 • Ve výsledovce v prodejních cenách
 • V rozvaze ve výrobních nákladech

Question 32

Question
Výnosy příštích období:
Answer
 • Jsou pohledávkou
 • Jsou závazkem
 • Nejsou ani pohledávkou, ani závazkem, ani výnosem
 • Jsou výnosem

Question 33

Question
Při které operaci vznikla pohledávka a zároveň to vedlo ke zvýšení bilanční sumy:
Answer
 • Prodáno zboží na fakturu
 • Z bankovního účtu poskytnuta záloha dodavatelům
 • Poskytnutí půjčky z bankovního účtu
 • Záloha přijatá od odběratelů hotovosti

Question 34

Question
Z účelové výsledovky nezjistíme:
Answer
 • Celkovou výši odpisů
 • Náklady na správní režii
 • Výrobní marži
 • Obchodní marži

Question 35

Question
Jakým způsobem lze zjistit výši vlastního kapitálu?
Answer
 • Suma aktiv - suma závazků + rezervy
 • Suma všech složek vlastního kapitálu - rezervy
 • Suma aktiv - suma všech závazků - rezervy
 • Suma aktiv - suma závazků

Question 36

Question
Které z následujících transakcí vyvolá zvýšení aktiv a snížení pasiv?
Answer
 • Nákup zboží v hotovosti
 • Převod bankovního úvěru k čerpání na běžný účet
 • Nákup materiálu na dodavatelskou fakturu
 • Taková transakce neexistuje

Question 37

Question
Investiční Cashflow je definováno jako:
Answer
 • Výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv
 • Výdaje a příjmy investiční společnosti
 • Výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem finančních investic
 • Výdaje a příjmy investora na burze

Question 38

Question
Která z následujících položek není účetním odhadem?
Answer
 • Odpisy
 • Rezervy
 • Hotovost
 • Opravné položky

Question 39

Question
Které tvrzení platí?
Answer
 • Inventarizace je součástí inventury
 • Inventura slouží k úpravám skutečnosti podle účetnictví
 • Inventarizace a inventura znamená totéž
 • Inventura je součástí inventarizace

Question 40

Question
Která z následujících položek nemůže být součástí pořizovací ceny dlouhodobého aktiva?
Answer
 • Montáž
 • Doprava
 • Školení
 • Cena pořízení

Question 41

Question
Co není součástí druhové výsledovky:
Answer
 • Změna stavu výrobků
 • Tržby za výrobky
 • Náklady na prodané výrobky
 • Náklady na prodané zboží

Question 42

Question
Fífova bradka je:
Answer
 • Úžasná
 • Voňavá
 • Sexy
 • Veškeré zde uvedené odpovědi jsou správné
Show full summary Hide full summary

Similar

Social Psychology - Social Influence
ebramhall
Crime and Deviance with sociological methods key terms
emzelise1996
I'm the king of the castle
archita.kmr
PHYSICS P1 1
x_clairey_x
GCSE Music (Edexcel) Quiz
corelledavis
Carbohydrates
anna.mat1997
English / FRUIT
Jan Laxckey
GCSE Chemistry C1 (OCR)
Usman Rauf
8 eLearning trends teachers should know about
megclark
maths notes
grace tassell
NSI / PSBD MODEL QUESTION 2019
Dhiraj Thapaliya