PIO

Krystian Kulesza
Quiz by Krystian Kulesza, updated more than 1 year ago
Krystian Kulesza
Created by Krystian Kulesza over 1 year ago
226
0

Description

Computer Science Quiz on PIO, created by Krystian Kulesza on 01/29/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Dla systemów długoterminowych (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Najbardziej odpowiedni jest ewolucyjny model procesu IO
 • Koszty ewolucji systemu mogą znacznie przekroczyć koszty jego wytworzenia
 • Iteracje w procesie są nieuniknione
 • Bardzo ważne jest odpowiednie pozyskanie i wyspecyfikowanie wymagań

Question 2

Question
Wada ewolucyjnego modelu procesu IO jest:
Answer
 • „Niejawny” proces
 • Brak iteracji
 • Prototypowanie

Question 3

Question
Wymagania niefunkcjonalne to:
Answer
 • Akcje jakie system musi wykonywać wraz z ograniczeniami na te akcje
 • Usługi systemu bez specyfikowania implementacji
 • Akcje jakie system musi wykonywać bez brania pod uwagę ograniczeń
 • Ograniczenia, przy których system ma realizować swoje usługi

Question 4

Question
Koncepcyjny mechanizm porozumiewania sie obiektów (w modelowaniu obiektowym) nazywa sie:
Answer
 • Inicjalizacja
 • Przekazywaniem komunikatów
 • Generalizacja
 • Agregacja

Question 5

Question
Podsystem: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • Jest systemem na swoich własnych prawach
 • Aby działać musi korzystać z usług innych podsystemów/modułów
 • Posiada dobrze zdefiniowany interfejs
 • Składa się z modułów

Question 6

Question
Klasa w notacji UML: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • Jest reprezentowana jako prostokąt podzielony obligatoryjnie na trzy części
 • Może być zwrotnie (z sama sobą) powiązana relacja asocjacji
 • Zawsze posiada dobrze zdefiniowany interfejs
 • Może posiadać publiczne atrybuty

Question 7

Question
W procesie testowania systemu, termin „testy akceptacyjne” oznacza:
Answer
 • Indywidualne testowanie komponentów
 • Testowanie systemu ze szczególnym uwzględnieniem nowych komponentów
 • Testowanie komponentu z wykorzystaniem rzeczywistych danych w celu udowodnienia, ze spełnia wymagania użytkowników

Question 8

Question
Kamień milowy (ang. milestone) to:
Answer
 • Rezultat projektu dostarczany użytkownikom
 • Podział projektu na zadania
 • Końcowy punkt aktywności procesu
 • Prawdopodobieństwo pojawienia sie zagrożenia

Question 9

Question
Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących czynności:
Answer
 • Reorganizacja projektu, aby ryzyko nie miało wpływu, planowanie iteracji, ewaluacja
 • Identyfikacja, analiza, planowanie, monitorowanie
 • Definiowanie macierzy kompromisu, planowanie, szacowanie, zarządzanie projektem
 • Identyfikacja, planowanie, monitoring, iteracja

Question 10

Question
Traceability to:
Answer
 • Zarządzenia ramami projektu
 • Zdolność śledzenia zależności pomiędzy wymaganiami a elementami projektowymi
 • Cechy systemu w ujęciu funkcjonalnym

Question 11

Question
Przypadek użycia (element modelu przypadków użycia) opisuje:
Answer
 • System
 • Otoczenie systemu
 • Projekt systemu
 • Zależność między systemem a systemami zewnętrznymi

Question 12

Question
W procesie testowania systemu, termin „testy jednostkowe” oznacza:
Answer
 • Indywidualne testowanie komponentów
 • Testowanie systemu ze szczególnym uwzględnieniem nowych komponentów
 • Testowanie z wykorzystaniem rzeczywistych danych w celu udowodnienia, że system spełnia wymagania użytkowników

Question 13

Question
Wymaganie „system musi być dostępny przez 24 godz. na dobę” należy do grupy:
Answer
 • Wymagań funkcjonalnych
 • Wymagań niefunkcjonalnych
 • Ograniczeń projektowych

Question 14

Question
Narzędzia RAD to:
Answer
 • Generatory losów
 • Narzędzia umożliwiające szybką budowę prototypów lub gotowych aplikacji
 • Narzędzia umożliwiające testowanie oprogramowania

Question 15

Question
Najważniejszą bazą informacji dla potrzeb planowania projektu jest:
Answer
 • Zbiór wymagań użytkowników
 • Struktura podziału pracy (WBS)
 • Harmonogram projektu
 • Baza danych systemu zarządzania (DBMS)

Question 16

Question
Dwa podstawowe pojęcia do iteracji w procesie IO to:
Answer
 • Model kaskadowy i model ewolucyjny
 • Realizacja przyrostowa i model kaskadowy
 • Realizacja przyrostowa i model spiralny
 • Inżynieria komponentowa i model spiralny

Question 17

Question
Model procesu IO, który bazuje na powtórnym użyciu to:
Answer
 • Model kaskadowy
 • Inżynieria komponentowa
 • Model ewolucyjny
 • Model spiralny

Question 18

Question
Testy wydania (ang. release tests) (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Są testami defektów
 • Mają za zadanie wykazać, że system spełnia swoją specyfikację
 • Są testami zatwierdzającymi
 • Testowany jest kompletny system

Question 19

Question
Testowanie metodą białej skrzynki to:
Answer
 • Podejście, w którym testy wyprowadza się ze specyfikacji programu/komponentu
 • Testowanie integracyjne
 • Testowanie metodą TDD
 • Podejście, w którym testy opracowuje się na podstawie znajomości struktury programu/komponentu

Question 20

Question
Przykładami narzędzi należących do grupy lower-CASE są (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Debugger
 • Repozytorium wymagań
 • Edytor UML
 • Kompilator

Question 21

Question
Orkiestra składa się z kilku sekcji: perkusyjnej, smyczkowej, dętej blaszanej i dętej drewnianej. Zdanie to ilustruje zasadę obiektowości nazywaną:
Answer
 • Zasadą abstrakcji
 • Zasadą hermetyzacji
 • Zasadą modularyzacji
 • Zasadą hierarchizacji

Question 22

Question
Dwa podstawowe czynniki brane pod uwagę podczas analizy zagrożeń to:
Answer
 • Typ zagrożenia oraz strategia przeciwdziałania
 • Prawdopodobieństwo oraz konsekwencji materializacji
 • Zasoby projektu oraz harmonogram
 • Monitoring i plan unikania

Question 23

Question
Do procesu projektowania oprogramowania NIE należy:
Answer
 • Abstrakcyjna specyfikacja
 • Testowanie komponentów
 • Projektowanie architektury

Question 24

Question
Testowanie obciążenia zakłada:
Answer
 • Testowanie systemu do poziomu obciążenia, który nie zapewnia już wymaganej wydajności
 • Testowanie systemu powyżej poziomu maksymalnego obciążenia aż do momentu awarii
 • Testowanie systemu obciążonego maksymalnie
 • Maksymalnie obciążenie procedur testowych

Question 25

Question
Test Driven Development to:
Answer
 • Podejście do procesu testowania systemu
 • Podejście do procesu implementacji systemu
 • Odmiana iteracyjnego procesu inżynierii oprogramowania

Question 26

Question
Extreme Programming (XP) to przykład ... modelu procesu inżynierii oprogramowania:
Answer
 • Ewolucyjnego
 • Kaskadowego
 • Przyrostowego
 • Spiralnego

Question 27

Question
Cztery zasadnicze czynności wykonywane w procesie tworzenia oprogramowania to:
Answer
 • Iteracja, walidacja, zatwierdzenie, pielęgnacja
 • Specyfikacja, tworzenie, zatwierdzenie, ewolucja
 • Planowanie, analiza, projektowanie, programowanie

Question 28

Question
Wymagania systemowe (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Mogą być podstawą do szczegółowego kontraktu między klientem a twórcą oprogramowania
 • Określają sposób implementacji systemu
 • Zawierają informacje o wewnętrznej strukturze systemu
 • Definiują co ma być zaimplementowane

Question 29

Question
Do zalet architektury współdzielonego repozytorium danych można zaliczyć (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Jednolity system danych
 • Ujednolicenie mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem danych
 • Ułatwienie procesu ewolucji schematu
 • Łatwość integrowania nowych podsystemów nawet przy różnicy w schemacie danych

Question 30

Question
Wybierz niepoprawne definicje klasy (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Klasa nie jest kolekcją obiektów
 • Klasa jest abstrakcyjną definicją obiektu
 • Klasa jest instancją obiektu
 • W notacji UML klasa jest reprezentowana za pomocą prostokąta podzielonego na trzy części

Question 31

Question
Krawędzie grafu diagramu stanu w UML reprezentują:
Answer
 • Związki strukturalne zachodzące między stanami
 • Zdarzenia
 • Przepływ sterowania
 • Diagram stanu nie ma krawędzi

Question 32

Question
Które z diagramów UML służą do modelowania strukturalnych aspektów systemu (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Diagram stanów
 • Diagram obiektów
 • Diagram klas
 • Diagram przypadków użycia

Question 33

Question
Termin „agregacja obiektów” oznacza:
Answer
 • Koncepcyjny proces tworzenia obiektów z innych obiektów
 • Budowanie hierarchii klas obiektów poprzez agregowanie atrybutów
 • Modelowanie zachowania obiektów poprzez interakcje z innymi obiektami(tzw. agregatami)
 • Reprezentowanie modelu obiektowego w postaci drzewa dziedziczenia

Question 34

Question
Aktywność procesu inżynierii wymagań, na podstawie rezultatów której, można podjąć decyzję o kontynuacji prac nad systemem, nazywa się:
Answer
 • Określeniem i analizowaniem wymagań
 • Zatwierdzeniem wymagań
 • Studium wykonalności

Question 35

Question
Podsystem:
Answer
 • Jest wyposażony w interfejs
 • Zazwyczaj nie jest niezależny
 • Jest częścią składową modułów systemu

Question 36

Question
Aktor(element modelu przypadku użycia) opisuje:
Answer
 • System
 • Otoczenie systemu
 • Projekt systemu
 • Zależność między systemem a systemami zewnętrznymi

Question 37

Question
Klasy równoważności:
Answer
 • Klasa powiązanych danych wyjściowych produkowanych przez system dla takich samych danych wyjściowych
 • Klasa powiązanych danych wejściowych, w ramach której program zachowuje się w porównywalny sposób dla każdego jej elementu
 • Klasa powiązanych danych wejściowych, dla których system generuje takie same dane wyjściowe
 • Pojedyncza wartość wejściowa, która jest równoważna klasie wartości wyjściowych

Question 38

Question
Wymaganie „baza danych systemu musi być wykorzystywać system Oracle” należy do grupy:
Answer
 • Wymagań funkcjonalnych
 • Wymagań niefunkcjonalnych
 • Ograniczeń projektowych

Question 39

Question
Podstawową wielkością wykorzystywaną przy szacowaniu kosztów oraz czasu trwania projektu jest:
Answer
 • Zbiór wymagań użytkowników (ang. User requirements)
 • Dostępność personelu (ang. availability)
 • Nakład pracy (ang. effort)
 • Struktura podziału pracy(WBS)

Question 40

Question
Model procesu IO, w którym specyfikacja, rozwój i walidacja odbywają się równolegle to:
Answer
 • Model kaskadowy
 • Inżynieria komponentowa
 • Model ewolucyjny
 • Model spiralny

Question 41

Question
Testy jednostkowe(ang. Unit tests) (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Są testami defektów
 • Mają za zadanie wykazać, że system spełnia swoją specyfikacje
 • Są testami zatwierdzającymi
 • Komponenty systemu testowane są w izolacji

Question 42

Question
Testowanie metodą czarnej skrzynki to:
Answer
 • Podejście, w którym testy wprowadza się ze specyfikacji programu/komponentu
 • Testowanie integracyjne
 • Testowanie metoda TDD
 • Podejście, w którym testy opracowuje się na podstawie znajomości struktury programu/komponentu

Question 43

Question
Przykładami narzędzi należących do grupy Upper-case są (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Debugger
 • Repozytorium wymagań
 • Edytor UML
 • Kompilator

Question 44

Question
Koty, psy i rybki są typami zwierząt domowych. Zadanie to ilustruje zasadę obiektowości nazywaną:
Answer
 • Zasadą abstrakcji
 • Zasadą hermetyzacji
 • Zasadą modularyzacji
 • Zasadą hierarchizacji

Question 45

Question
Do procesu inżynierii wymagań NIE należy:
Answer
 • Studium wykonywalności
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Projektowanie interfejsów

Question 46

Question
Testowanie wydajności zakłada:
Answer
 • Testowanie systemu do poziomu obciążenia, który nie zapewnia już wymaganej wydajności
 • Testowania systemu powyżej poziomu maksymalnego obciążenia aż do momentu awarii
 • Maksymalne obciążenie procedur testowych
 • Testowanie systemu obciążonego maksymalnie

Question 47

Question
Rational Unified Process(RUP) to przykład ………. modelu procesu inżynierii oprogramowania:
Answer
 • Ewolucyjnego
 • Kaskadowego
 • Przyrostowego
 • Spiralnego

Question 48

Question
Do zalet modelu architektury zdarzeniowej nazywanego modelem rozgłoszenia(ang. Broadcast) można zaliczyć (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Prosty w implementacji i użyciu
 • Umożliwia implementacje szybkich odpowiedzi systemu na zdarzenia
 • Prostota ewolucji systemu
 • Możliwość integrowania podsystemów pracujących na różnych platformach i komunikujących się za pomocą sieci komputerowej

Question 49

Question
Metoda PDM(Precedence Diagramming Method) to:
Answer
 • Metoda pozwalająca na określenie minimalnego czasu trwania projektu
 • Graficzna reprezentacja aktywności projektu w postaci sieci aktywności
 • Metoda polegająca na konstruowaniu sieci aktywności projektu
 • Metoda wykorzystywana w zarządzaniu ryzykiem do identyfikacji zagrożeń

Question 50

Question
Relacja dziedziczenia(generalizacji/specjalizacji) jest (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Relacją pomiędzy klasami a nie obiektami
 • Silniejsza od asocjacji
 • Mechanizmem ponownego użyczana na poziomie klas obiektów
 • Słabsza od kompozycji

Question 51

Question
Koncepcyjny mechanizm porozumiewania się obiektów (w modelowaniu obiektowym) nazywa się:
Answer
 • Inicjalizacją
 • Przekazywaniem komunikatów
 • Generalizacją
 • Agregacją

Question 52

Question
Które z diagramów UML służą do modelowania zachowania systemu (wybierz poprawne odpowiedzi):
Answer
 • Diagram klas
 • Diagram sekwencji
 • Diagram stanów
 • Diagram przypadków użycia

Question 53

Question
Podstawowym obecnie powodem kryzysu oprogramowania jest:
Answer
 • złożoność produktów informatyki i procesów ich wytwarzania
 • zbyt szybki rozwój sprzętu komputerowego
 • użytkownicy systemu i ich nieznajomość informatyki
 • nienaturalność języka maszynowego

Question 54

Question
Hermetyzacja to:
Answer
 • porządkowanie (szeregowanie) pojęć w strukturę drzewiastą
 • rozdzielenie czegoś złożonego na małe łatwiejsze do zarządzania fragmenty
 • ukrywanie informacji
 • wyodrębnianie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego zbioru bytów i wprowadzanie pojęć lub symboli oznaczających takie cechy

Question 55

Question
Diagramy języka UML dzielą się na dwie grupy:
Answer
 • interakcji i klas
 • przypadków użycia i aktywności
 • dynamiczne i statyczne

Question 56

Question
Podstawowe modele architektury repozytorium danych to:
Answer
 • model warstwowy i model obiektowy
 • model repozytorium i model zdecentralizowany
 • model zarządcy i model wywołanie-powrót

Question 57

Question
Modularyzacja to:
Answer
 • rozdzielenie czegoś złożonego na małe łatwiejsze do zarządzania fragmenty
 • wyodrębnianie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego zbioru bytów i wprowadzanie pojęć lub symboli oznaczających takie cechy
 • ukrywanie informacji
 • porządkowanie (szeregowanie) pojęć w strukturę drzewiastą

Question 58

Question
Skrót CASE oznacza:
Answer
 • Computer Automated of Software Engineering
 • Computer-Aided Software Engineering
 • Computer Augmented Software Evolution

Question 59

Question
Modelowanie pojęciowe oznacza:
Answer
 • Tworzenie modelu projektowego
 • Implementację projektu z uwzględnieniem koncepcyjnego języka programowania
 • Procesy myślowe towarzyszące pracy nad oprogramowaniem

Question 60

Question
Określenie zakresu przedsięwzięcia w fazie strategicznej oznacza:
Answer
 • określenie systemów, organizacji i użytkowników, z którymi tworzony system ma współpracować
 • określenie fragmentu procesów informacyjnych zachodzących w organizacji, które będą objęte przedsięwzięciem
 • określenie celu biznesowego przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta

Question 61

Question
Decyzje, które powinny być podjęte w fazie strategicznej to m.in.:
Answer
 • wybór interfejsów oraz podsystemów
 • wybór modelu, narzędzi CASE, stopnia wykorzystania gotowych komponentów
 • wybór obiektów oraz modułów

Question 62

Question
Narzędzia CASSE dzielą się na:
Answer
 • front - case i back – case
 • better – case i worst – case
 • upper – case i lower – case

Question 63

Question
Elementami trójkąta kompromisu (ang. Tradeoff triangle) są:
Answer
 • funkcje, zakres przedsięwzięcia, cechy systemu
 • harmonogram, zakres, cechy
 • zasoby, harmonogram, cechy systemu

Question 64

Question
Podstawowe zasady obiektowości to:
Answer
 • hermetyzacja, abstrakcja, dekompozycja, generalizacja
 • hermetyzacja, abstrakcja, modularyzacja, hierarchizacja
 • hermetyzacja, dekompozycja, modularyzacja, hierarchizacja
 • hermetyzacja, tożsamość, abstrakcja, modularyzacja

Question 65

Question
Dwa podstawowe modele architektury związane z kontrolą przepływu sterowania pomiędzy podsystemami to:
Answer
 • model warstwowy i model obiektowy
 • model kontroli scentralizowanej oraz model kontroli sterowanej zdarzeniami
 • model zarządcy i model wywołanie – powrót

Question 66

Question
Wymaganie „użytkownik może wybrać przedział czasowy raportu” należy do grupy:
Answer
 • wymagań niefunkcjonalnych
 • wymagań funkcjonalnych
 • ograniczeń projektowych

Question 67

Question
Model przypadków użycia służy do opisu:
Answer
 • wymagań funkcjonalnych
 • wymagań niefunkcjonalnych
 • przypadków testowych

Question 68

Question
Jedna z zasad modelowania zwraca uwagę na to, że:
Answer
 • wybór modelu nie ma wpływu na to jak będziemy postrzegać rzeczywistość
 • pojedynczy model jest niewystarczający
 • należy modelować przy użyciu języka UML

Question 69

Question
Model sterowania, w którym jeden z podsystemów steruje rozpoczynaniem, zatrzymywaniem i koordynacją pozostałych procesów nazywa się:
Answer
 • modelem z przerwaniami
 • modelem wywołanie – powrót
 • modelem zarządcy
 • modelem rozgłaszania

Question 70

Question
Atrybuty dobrego oprogramowania to:
Answer
 • Funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo, czytelność
 • Wiarygodność, sprawność, użyteczność, zarządzalność
 • Sprawność, wydajność, bezpieczeństwo, jakość

Question 71

Question
Formalizm matematyczny w specyfikacji wymagań:
Answer
 • Stosuje się rzadko, do specyficznych celów
 • Stosuje się często, szczególnie dla aplikacji biznesowych
 • Nie jest stosowany

Question 72

Question
Faza strategiczna jest nazywana również:
Answer
 • studium osiągalności
 • fazą analizy wymagań
 • fazą projektowania

Question 73

Question
Co to jest proces inżynierii oprogramowania:
Answer
 • zestaw działań, których celem jest wytworzenie lub ewolucja oprogramowania
 • proces modelowania systemu
 • zestaw działań, których celem jest oszacowanie nakładów potrzebnych do wytworzenia oprogramowania

Question 74

Question
Wymaganie „system musi być napisany w języku JAVA” należy do grupy:
Answer
 • wymagań niefunkcjonalnych
 • ograniczeń projektowych
 • wymagań funkcjonalnych

Question 75

Question
Tworzenie systemu zorientowanego usługowo (ang. Service - oriented systems) oznacza:
Answer
 • integracja istniejących systemów poprzez zdefiniowanie zestawu interfejsów i udostępnienie ich funkcjonalności za pomocą tych interfejsów
 • tworzenie systemu na zasadzie integracji komponentów zgodnym ze standardem modelu komponentowego
 • Tworzenie systemu na zasadzie łączenia współdzielonych usług, które mogą być dostarczane zewnętrznie

Question 76

Question
Wymagania funkcjonalne to:
Answer
 • funkcje systemu i sposób ich implementacji
 • akcje jakie system musi wykonywać wraz z ograniczeniami na te akcje
 • akcje jakie system musi wykonywać bez brania pod uwagę ograniczeń
 • atrybuty (cechy) systemu

Question 77

Question
Model sterowania, w którym sterowanie zaczyna się na wierzchołku hierarchii i przez wywołanie podprogramów przechodzi do najniższych poziomów drzewa wywołań nazywa się:
Answer
 • modelem z przerwaniami
 • modelem zarządcy
 • modelem rozgłaszania
 • modelem wywołanie- powrót

Question 78

Question
Wymagania stawiane oprogramowaniu dzielą się na:
Answer
 • wymagania dotyczące interfejsu, sprzętu i oprogramowania
 • wymagania funkcjonalne, systemowe i niezawodnościowe
 • wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz ograniczenia projektowe

Question 79

Question
Metoda szacowania kosztów zwana Metoda Punktów Funkcyjnych należy do kategorii:
Answer
 • szacowania przez osąd ekspertów
 • metod parametrycznych
 • szacowania przez analogię
 • szacowania wstępnego

Question 80

Question
Wzorzec projektowy to:
Answer
 • projekt podsystemu złożony z kolekcji klas (abstrakcyjnych i konkretnych) oraz interfejsów
 • mechanizm umożliwiający ponowne użycie wiedzy nt. problemu i sposobu jego rozwiązania
 • tworzenie systemów na zasadzie integracji istniejących aplikacji

Question 81

Question
Elementami trójkąta kompromisu (ang. Tradeoff triangle) są:
Answer
 • funkcje, zakres przedsięwzięcia, cechy systemu
 • zasoby, harmonogram, cechy systemu
 • harmonogram, zakres, cechy

Question 82

Question
Model sterowania, w którym zdarzenie jest przesyłane do wszystkich podsystemów nazywa się:
Answer
 • modelem z przerwaniami
 • modelem wywołanie- powrót
 • modelem zarządcy
 • modelem rozgłaszania

Question 83

Question
Dekompozycja obiektowa powoduje, że:
Answer
 • Struktura podsystemu jest zbiorem luźno powiązanych obiektów z dobrze zdefiniowanymi interfejsami
 • podsystem dekomponowany jest do postaci modułów funkcjonalnych transformujących wejście na wyjście
 • jeden podsystem jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań

Question 84

Question
Termin „jednostka konfiguracji oprogramowania” może odnosić się do: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • dokumentu opisującego wymaganie
 • projektu systemu
 • przypadków testowych
 • wersji kodu źródłowego

Question 85

Question
W procesie zarządzania konfiguracją budowanie systemu odbywa się: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • z pomocą obsługi budowania powiązanej z systemem kontroli wersji
 • lokalnie w środowisku prywatnym programisty
 • w ramach procesu zatwierdzania zgłoszenia zmiany (ang. change request)

Question 86

Question
Załóżmy, że testujemy system transakcyjny, zaprojektowany do przewarzania maximum 300 transakcji na sekundę (tx/s). Wykonanie testów obciążenia (ang. stress testing) wymaga:
Answer
 • wykonania pojedynczego testu na poziomie 300 tx/s
 • wykonania serii testów o wzrastającym obciążeniu do poziomu przekraczającego 300 tx/s i/lub powodującego błąd systemu
 • wykonania serii testów o wzrastającym obciążeniu do poziomu 300 tx/s
 • wykonania testów integracyjnych

Question 87

Question
Jaka relacja powinna wziąć klasę Okno przeglądarki oraz Menu
Image:
Gfhgfhgfhdg
Answer
 • Generalizacji
 • Zależności
 • Asocjacji
 • Agregacji

Question 88

Question
Wiele kopii repozytorium kontroli wersji może istnieć w systemach kontroli wersji typu:
Answer
 • lokalnego
 • scentralizowanego
 • rozproszonego

Question 89

Question
Wymaganie „użytkownik może wybrać przedział czasowy raportu” należy do grupy:
Answer
 • Wymagań niefunkcjonalnych
 • Wymagań funkcjonalnych
 • Ograniczeń projektowych

Question 90

Question
Opis klasy w UML składa się z trzech części zawierających:
Answer
 • nazwę klasy, stereotyp i dziedziczenie
 • nazwę klasy, inwarianty publiczne oraz inwarianty prywatne
 • nazwę klasy, atrybuty i wyjątki
 • nazwę klasy, atrybuty oraz operacje

Question 91

Question
Do czynności procesu ciągłej integracji (ang. continous integration) należą: (wyberz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • Automatyczne raportowanie stanu integracji
 • Budowa oprogramowania
 • Implementacja oprogramowania
 • Automatyczne uruchamianie testów

Question 92

Question
Komponent systemu będący pod kontrolą systemu zarządzania konfiguracją: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • Identyfikowana jest przez nazwę oraz wersję
 • Może posiadać wiele instalacji (wersji)
 • Nazywa się jednostką konfiguracji systemu
 • Może znajdować się w więcej niż jednej linii kodu

Question 93

Question
Architektura zorientowana usługowo (ang. Service Oriented Architecture) to podejście polegające na:
Answer
 • udostępnieniu klientowi dostępu do usług aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • budowaniu systemu w postaci zbioru usług, które mogą być dostarczane przez różnych dostawców
 • decentralizacji systemu w celu wykorzystania mocy obliczeniowej wszystkich węzłów

Question 94

Question
Komunikacja pomiędzy komponentami systemu rozproszonego może odbywać się z wykorzystaniem modelu: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • zdalnego wywołania procedury
 • warstwy pośredniej
 • interakcji bazującej na komunikatach
 • klient – serwer

Question 95

Question
Inspekcje oprogramowania są przykładem:
Answer
 • Statycznej analizy wybieranych reprezentacji systemu (np. kodu źródłowego)
 • Procesu kontroli oprogramowania w trakcie jego działania w środowisku docelowym
 • Dynamicznej analizy poprzez obserwacje zachowania systemu

Question 96

Question
Testy, których priorytetem jest znalezienie takich danych wejściowych, które ujawniają niepoprawne zachowanie systemu, to testy:
Answer
 • akceptacyjne
 • zatwierdzające
 • usterek

Question 97

Question
W rozproszonym modelu kontroli wersji:
Answer
 • Każda stacja robocza przechowuje własną kopię repozytorium
 • Nie istnieje potrzeba synchronizacji przy łączeniu niezależnych gałęzi kodu
 • Jest jedno centralne repozytorium i rozproszone stacje robocze
 • Wersja jest zwiększana w momencie zapisania zmian na centralnym serwerze

Question 98

Question
Własności opisujące asocjację (w UML) to:
Answer
 • Liczność, skierowanie, nazwa
 • Liczność, modularność, hermetyzacja
 • Instancja, liczność, hierarchia, dekompozycja
 • Liczebność, agregacja, skierowanie, kompozycyjność

Question 99

Question
Testy, wykonywane przez użytkowników/klientów, które mają ocenić gotowość systemu do wdrożenia, nazywają się:
Answer
 • testami akceptacyjnymi
 • testami wydania
 • testami usterek
 • testami zatwierdzającymi

Question 100

Question
W metodyce Scrum rola kierownika projektu:
Answer
 • jest pełniona przez rolę: Mistrza młyna(ang. Scrum Master)
 • nie występuje
 • jest pełniona przez rolę: Zespół (ang. Team)
 • jest pełniona przez rolę: Właściciel produktu (ang. Product Owner)

Question 101

Question
W idealnej sytuacji dodanie nowych cech do oprogramowania nie powinno wymagać modyfikacji istniejącego kodu. Jaka jest zasada SOLID bezpośrednio wspiera to założenie?
Answer
 • Segregacji interfejsów (ang. interface segregacjon)
 • Pojedynczej odpowiedzialności (ang. single responsibility)
 • otwarte/zamknięte (ang. open/close)

Question 102

Question
Wymaganie „format wydruku musi być zgodny z normą zakładową nr 44D/99” należy do grupy:
Answer
 • Wymagań funkcjonalnych
 • Ograniczeń projektowych
 • Wymagań niefunkcjonalnych

Question 103

Question
Do pożądanych cech zaawansowanego systemu automatyzującego procesy budowy systemu należą: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • Raportowanie rezultatów
 • Integracja z systemem zarządzania wersami
 • Automatyzacja testów
 • Minimalizacja rekompilacji

Question 104

Question
Testy użytkowników: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • mogą być testami zatwierdzającymi
 • to tylko testy akceptacyjne
 • mogą być testami usterek

Question 105

Question
Dwa podstawowe modele architektury repozytorium danych to
Answer
 • Modele warstwowy i model obiektowy
 • Model repozytorium i model zdecentralizowany
 • Model zarządcy i model wywołanie-powrót

Question 106

Question
Jednym z najbardziej znanych zrębów do projektowania graficznego interfejsu użytkownika jak i interfejsu webowego nazywa się
Answer
 • GUI
 • Singleton
 • MVC
 • ASP.NET

Question 107

Question
Które z poniższych stwierdzeń przedstawia jedną z podstawowych zasad metodyki RUP
Answer
 • implementujemy dopiero po zaprojektowaniu całości systemu
 • miarą postępu jest działający kod
 • najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego personelu projektowego

Question 108

Question
Metodyka to
Answer
 • zestaw pojęć, modeli, języków, technik i sposobów postępowania
 • wymagania dla systemu zapisane w języku formalnym
 • notacja służąca do definiowana modeli
 • realizacja pełnego systemu zgodnie z modelem kaskadowym

Question 109

Question
Testem jednostkowym może być objęta
Answer
 • procedura
 • moduł
 • podsystem
 • klasa obiektów

Question 110

Question
Celem testowania defektów/usterek oprogramowania jest
Answer
 • wykazanie, że system nie posiada defektów
 • ujawnienie utajnionych defektów w systemie
 • wykazanie, że system spełnia swoją specyfikacje
 • ujawnienie defektów w specyfikacji wymagań dla systemu

Question 111

Question
Dwa podstawowe modele architektury przepływu sterowania między podsystemami to
Answer
 • sterowanie współbieżne oraz sterowanie sekwencyjne
 • sterowanie za pomocą rozgłaszania oraz sterowanie scentralizowane
 • sterowanie scentralizowane oraz sterowanie zdarzeniowe
 • sterowanie wywołanie-powrót oraz sterowanie za pomocą przerwań

Question 112

Question
Dwa rodzaje modeli architektonicznych charakterystycznych dla dziedziny nazywane są:
Answer
 • wzorcami obiektowymi oraz wzorcami projektowymi
 • wzorcami architektonicznymi oraz wzorcami dziedzinowymi
 • modelami ogólnymi oraz modelami odniesienia
 • modelami środowiskowymi oraz modelami fabryk oprogramowania

Question 113

Question
Abstrakcja to
Answer
 • wyodrębnianie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego zbioru bytów i wprowadzenie pojęć lub symboli oznaczających te cechy
 • rozdzielenie czegoś złożonego na małe łatwiejsze do zarządzania fragmenty
 • porządkowanie pojęć w strukturę drzewiastą
 • ukrywanie informacji

Question 114

Question
Inspekcje oprogramowania są przykładem
Answer
 • statycznej analizy wybranych reprezentacji systemu
 • dynamicznej analizy przez obserwacje zachowania systemu
 • procesu kontroli oprogramowania w trakcie jego działania w środowisku docelowym

Question 115

Question
Przykładem systemu opartego na kontroli wersji jest
Answer
 • oprogramowanie wiki
 • system bankowy
 • oprogramowanie sterowania robotem przemysłowym
 • Eclipse IDE

Question 116

Question
Uczelnia jest instytucją, gdzie wykładowcy prowadzą zajęcia dla studentów na wielu kierunkach. Zdanie to ilustruję zasadę obiektowości nazywaną
Answer
 • zasadą abstrakcji
 • zasadą hermetyzacji
 • zasadą hierarchizacji
 • zasadą modularyzacji

Question 117

Question
Elementami procesu projektowania obiektowego (OOD) są (zaznacz kilka odpowiedzi)
Answer
 • identyfikacja głównych obiektów systemu
 • identyfikacja wymagań systemu
 • wyspecyfikowanie interfejsów obiektów
 • wyspecyfikowanie przypadków użycia obiektów

Question 118

Question
Metoda Delphi to
Answer
 • metoda szacowania nakładów pracy
 • metoda określania jakości oprogramowania
 • metoda szacowania czasu trwania projektu
 • nie ma takiej metody

Question 119

Question
Moduł
Answer
 • jest niezależny
 • jest częścią składowa podsystemu
 • jest zawsze wyposażony w interfejs

Question 120

Question
Zasada „Nie mieszkaj z wybitym oknem” dotyczy
Answer
 • projektowania pomieszczeń dla programistów
 • takiego planowania projektu by personel miał dogodne warunki do pracy
 • takiego konstruowania kodu by nie pozostały w nim luki i niedociągnięcia
 • takiego konstruowania kodu by pozostawić w nim „okna” do dalszego rozwijania danego oprogramowania

Question 121

Question
Efekt skali w projektach informatycznych powoduje
Answer
 • liniowy wzrost kosztów i czasu trwania projektu przy wzroście wielkości projektu
 • szybszy niż liniowy wzrost kosztów i czasu trwania trwania projektu przy wzroście wielkości projektu wraz z jego wielkością
 • wzrost kosztów i czasu trwania projektu wolniejszy niż liniowy przy wzroście wielkości projektu
 • szybszy niż liniowy wzrost kosztów i liniowy wzrost czasu trwania projektu przy wzroście jego wielkości

Question 122

Question
Kamień milowy (ang. milestone) to (zaznacz kilka odpowiedzi):
Answer
 • Rezultat projektu dostarczany użytkownikom
 • Podział projektu na zadania
 • Końcowy punkt aktywności procesu
 • Prawdopodobieństwo pojawienia sie zagrożenia
 • Reprezentowany zwykle jako aktywność o zerowym czasie trwania i zerowych zasobach

Question 123

Question
Test wydania (zaznacz kilka odpowiedzi)
Answer
 • są testami defektów
 • mają za zadanie wykazać, że system spełnia swoją specyfikację
 • testowany jest kompletny system
 • są testami zatwierdzającymi

Question 124

Question
W przypadku systemów dopasowanych
Answer
 • koszty ewolucji mogą znacznie przewyższać koszty budowy
 • koszty testowania są proporcjonalne do kosztów specyfikowania systemu
 • stosuje się wyłącznie proces ewolucyjny

Question 125

Question
Kroki zarządzania zmianą wymagania składają sie z czynności (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • analiza problemu i specyfikacja zmiany
 • analiza zmiany i ocena kosztów
 • implementacja zmiany
 • raport o błędach w wymaganiach

Question 126

Question
Wadą modelu kaskadowego procesu IO jest: (zaznacz kilka odpowiedzi)
Answer
 • narzucenie twórcom oprogramowania ścisłej kolejności wykonywania prac
 • brak fazy testowania
 • duże ryzyko utrzymujące się przez cały projekt
 • zbyt duża liczba faz

Question 127

Question
Wydanie oprogramowania: (zaznacz kilka odpowiedzi)
Answer
 • strona biznesowa oprogramowania musi być dostępna w momencie wydania
 • może być publiczne i prywatne
 • może być pierwotne i aktualizacyjne
 • jest dostarczane dla klienta tylko na fizycznym nośniku

Question 128

Question
Na kroki zarządzania zmianą wymagania składają się czynności: (zaznacz kilka odpowiedzi)
Answer
 • raport o błędach w wymaganiach
 • analiza zmiany i kosztów
 • analiza problemu i specyfikacja zmiany
 • implementacja zmiany

Question 129

Question
Wymagania funkcjonalne to: (wybierz poprawne odpowiedzi)
Answer
 • funkcje systemu i sposób ich implementacji
 • akcje jakie system musi wykonywać wraz z ograniczeniami na te akcje
 • akcje jakie system musi wykonywać bez brania pod uwagę ograniczeń
 • atrybuty (cechy) systemu
 • ograniczenia przy których system ma realizować swoje usługi
Show full summary Hide full summary

Similar

Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
SFDC App Builder 2
Parker Webb-Mitchell
Intake7 BIM L1
Stanley Chia
Data Types
Jacob Sedore
CCNA Answers – CCNA Exam
Abdul Demir
Software Processes
Nurul Aiman Abdu
Design Patterns
Erica Solum
Abstraction
Shannon Anderson-Rush
Spyware
Sam2
Database Replication
Michael Mahfouz
Data Analytics
anelvr