Test 6 Preguntes reals

Albert Trebla
Quiz by Albert Trebla, updated more than 1 year ago
Albert Trebla
Created by Albert Trebla over 2 years ago
101
0

Description

Quiz on Test 6 Preguntes reals, created by Albert Trebla on 16/04/2019.

Resource summary

Question 1

Question
El Departament d’Empresa i Coneixement es planteja la revisió d’un acte administratiu favorable a l’interessat perquè ha detectat que incorre en un supòsit d’anul·labilitat. Pot fer-ho?
Answer
 • No, els actes favorables per als interessats no es poden revisar en cap cas
 • Si, en qualsevol moment, amb el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora
 • Si, excepte si es produeixen perjudicis als interessats
 • Si, impugnant-lo davant la jurisdicció contenciosa administrativa, prèvia la declaració de lesivitat per a l’interès públic

Question 2

Question
El senyor Ferran, en qualitat de representant d’una comunicat de bens, vol comunicar-se amb el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat per fer un tràmit d’un procediment administratiu. De quina manera preveu la normativa que tindrà la obligació de fer-ho?
Answer
 • A través de qualsevol oficina de correus
 • A través de mitjans electrònics
 • A través del registre d’entrada de qualsevol departament de la Generalitat
 • A través del registre d’entrada del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat

Question 3

Question
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, una unitat d’atenció al públic es planteja a quines persones interessades haurà d’assistir en l’ús dels mitjans electrònics i conclou
Answer
 • A les entitats sense personalitat jurídica
 • A les persones jurídiques
 • A aquells que representin un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració
 • Als interessats que així ho sol·licitin

Question 4

Question
Quina resposta és correcta en relació amb la inderogabilitat singular dels reglaments
Answer
 • Les resolucions administratives de caràcter particular poden vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general si es dictada per un òrgan de superior jerarquia
 • Les resolucions administratives de caràcter particular poden vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general si es dictada per un òrgan d’igual o superior jerarquia
 • Les resolucions administratives de caràcter particular poden vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general si es dictada pel mateix òrgan que la va aprovar
 • Les resolucions administratives de caràcter particular no poden vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general

Question 5

Question
Una direcció general d’un departament de l’Administració de la Generalitat va actuar utilitzant la seva potestat per a una finalitat diferent de la prevista per la norma. Aquest acte es considera
Answer
 • Anul·lable per manca de competència
 • Anul·lable per desviació de poder
 • Nul de ple dret perquè té un contingut impossible
 • Nul de ple dret perquè ha prescindit del procediment

Question 6

Question
La persona titular del Departament de salut té intenció d’avocar el coneixement d’un assumpte sobre la resolució del qual té atribuïda la competència de forma ordinària la persona titular d’una direcció general del mateix departament. Com s’ha de dur a terme aquesta avocació?
Answer
 • L’avocació s’ha de fer mitjançant un acord motivat que s’ha de publicar en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a la resolució final que es dicti
 • La Llei 40/2015, d’1’octubre, de règim jurídic del sector públic, no preveu la possibilitat que els òrgans superiors puguin avocar per a si mateixos el coneixement d’assumptes la resolució dels quals correspongui ordinàriament a un òrgan administratiu dependent
 • L’avocació s’ha de fer mitjançant un acord motivat que ha de ser notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti, i no es pot interposar recurs contra l’acord d’avocació
 • L’avocació s’ha de fer mitjançant un acord motivat que ha de ser notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació es pot interposar recurs de reposició

Question 7

Question
Un cop expirat el termini màxim per resoldre un procediment, quin és el termini per expedir un certificat acreditatiu del silenci administratiu
Answer
 • 1 mes
 • 20 dies
 • 3 mesos
 • 15 dies

Question 8

Question
La persona titular de la secretaria general d’un departament ha delegat la signatura en una matèria de la seva competència. Quina de les següents situacions es produeix?
Answer
 • La delegació de signatura altera la competència de l’òrgan delegant però no cal publicar-la
 • La delegació de signatura altera la competència de l’òrgan delegant i perquè sigui vàlida cal publicar-la
 • La delegació de signatura no altera la competència de l’òrgan delegant i perquè sigui vàlida no cal publicar-la
 • En els actes i resolucions que es signen per delegació no és necessari fer constar aquesta circumstància

Question 9

Question
Abans d’iniciar un expedient pel procediment administratiu comú, cal adoptar mesures provisionals. En aquesta situació, quin òrgan és competent per adoptar-les
Answer
 • L’òrgan competent per iniciar o instruir l’expedient
 • Cap òrgan, ja que ni es poden adoptar mesures provisionals abans de l’inici de l’expedient
 • L’òrgan superior jeràrquic del competent per instruir l’expedient
 • L’òrgan competent per resoldre

Question 10

Question
Un licitador es planteja interposar un recurs per impugnar l’adjudicació d’un contracte administratiu. Davant de quina jurisdicció l’ha d’interposar?
Answer
 • Penal
 • Social
 • Contencios administratiu
 • Civil

Question 11

Question
Un interessat vol interposar un recurs contenciós administratiu contra un acte exprés que no posa fi a la via administrativa. Quin és el termini per interposar-lo?
Answer
 • 2 mesos des de la seva notificació o publicació
 • 6 mesos des de la seva notificació o publicació
 • Aquests actes no poden ser objecte de recurs contenciós administratiu
 • 1 mes des de la seva notificació o publicació

Question 12

Question
Una empresa ha presentat una sol·licitud de participació en una convocatòria de subvencions. Quina d’aquestes garanties li reconeix expressament la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques?
Answer
 • No identificar a les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments
 • No ser notificada dels fets que se li imputen en el cas de procediments sancionadors
 • Presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari
 • No presentar documents originals, llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari

Question 13

Question
En quin termini s’ha d’interposar un recurs extraordinari de revisió contra una resolució ferma que incorre en error de fet que resulta dels mateixos documents incorporats a l’expedient. Indiqueu la resposta correcta
Answer
 • Dins del termini d’un mes des de la data de la notificació de la resolució impugnada
 • Dins del termini dels 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada
 • En qualsevol moment
 • Dins del termini de 3 mesos des de la data de la notificació de la resolució impugnada

Question 14

Question
Un funcionari rep una sol·licitud d’iniciació d’un procediment on no consta el lloc o mitjà a efectes de notificacions. Quina actuació ha de fer aquest funcionari?
Answer
 • Arxivar la sol·licitud, ja que la manca de designació del lloc o mitjà de notificació no és subsanable
 • Requerir a la persona interessada que esmeni aquest defecte en el termini de 10 dies, amb la possibilitat d’ampliació de 5 dies més si s’acredita causa de força major que impedeixi la subsanació en 10 dies
 • Requerir a la persona interessada que esmeni aquest defecte en el termini de 15 dies
 • Requerir a la persona interessada que esmeni aquest defecte en el termini de 10 dies

Question 15

Question
La senyora Piera, funcionària de cos d’educadors socials ha rebut fa una setmana, una resolució del secretari general del departament on presta serveis, per la qual se li denega un permís que ha sol·licitat en matèria de personal. Disconforme amb aquesta resolució vol interposar un recurs. Quin és el recurs que pot interposar?
Answer
 • Recurs de reposició
 • Recurs d’alçada
 • Recurs de revisió
 • Reclamació prèvia a la via laboral

Question 16

Question
El senyor Puig va presentar una sol·licitud a un departament de la Generalitat que es va entendre desestimada per silenci administratiu. Contra aquesta desestimació per silenci, interposa recurs d’alçada que no és resolt de forma expressa. Davant d’aquesta manca de resolució expressa el senyor Puig ha d’entendre el seu recurs
Answer
 • Desestimat
 • Estimat
 • Prescrit
 • Caducat

Question 17

Question
Un ciutadà interposa un recurs contra un acte definitiu en via administrativa que considera anul·lable i demana a l’òrgan competent la suspensió de l’acte impugnat. El ciutadà no presenta cap al·legació que fonamenti la seva petició. El funcionari que està tramitant aquest expedient ha de preparar una proposta de resolució a aquesta petició de suspensió. En quin sentit s’ha de resoldre aquesta petició?
Answer
 • S’ha de denegar ja que no s’aprecia que l’execució de l’acte pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil
 • S’ha d’estimar la petició ja que la interposició del recurs suspèn l’execució de l’acte
 • En qualsevol cas ha de posposar l’execució de l’acte impugnat a la finalització del termini de que disposa l’Administració per dictar resolució expressa del recurs
 • En qualsevol cas ha de posposar l’execució de l’acte impugnat durant el termini d’un mes a comptar des de la data de la sol·licitud de suspensió

Question 18

Question
Us nomenen secretari d’un òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat que no té normativa pròpia de funcionament, i un vocal us planteja la possibilitat de tractar un assumpte que no consta en l’ordre del dia de la sessió. Que li responeu?
Answer
 • Només poden ser tractats els assumptes que consten en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable d’una tercera part dels membres
 • En cap cas es pot tractar en una sessió d’un òrgan col·legiat un assumpte que no consta en l’ordre del dia
 • Només poden ser tractats els assumptes que consten en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria
 • Només poden ser tractats els assumptes que consten en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents els titulars de la presidència i la secretaria, i de la meitat, com a mínim dels membres i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de tots els membres presents

Question 19

Question
Una unitat administrativa està tramitant un expedient de responsabilitat patrimonial per una quantia de 75.000 EUR, en aquest supòsit és preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora?
Answer
 • Es preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat, la quantia dels quals sigui igual o superior a 50.000 EUR
 • Únicament és preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat, la quantia dels quals sigui igual o superior a 100.000 EUR
 • La consulta a la Comissió Jurídica Assessora és facultativa en cas d’expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat, la quantia dels quals sigui igual o superior a 50.000 EUR
 • La Comissió Jurídica Assessora no emet, en cap cas, dictàmens sobre reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat

Question 20

Question
La senyora Noguera rep la notificació d’una resolució administrativa per la qual li deneguen una subvenció que havia sol·licitat. En el peu del recurs d’aquesta resolució es fa constar que en cas de considerar-ho oportú hauria d’interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent. Com hauria de canalitzar la seva representació i defensa en judici, en cas que decidís interposar aquest recurs?
Answer
 • En les actuacions davant òrgans jurisdiccionals unipersonals les parts obligatòriament han de ser assistides per procurador
 • En les actuacions davant òrgans jurisdiccionals unipersonals les parts obligatòriament han de conferir al seva representació a un procurador i poden ser assistides per advocat
 • En les actuacions davant òrgans jurisdiccionals unipersonals les parts, en qualsevol cas, poden assumir la seva representació i defensa per elles mateixes
 • En les actuacions davant òrgans jurisdiccionals unipersonals les parts poden conferir la seva representació a un procurador i són assistides en qualsevol cas per advocat

Question 21

Question
El cap del Servei de Tramitació d’Expedients d’un organisme autònom encarrega a un funcionari la tramitació de 15 expedients relatius a un mateix procediment administratiu. Quin és el primer expedient que s’ha de tramitar?
Answer
 • El primer que s’ha incoat en qualsevol cas
 • Aquell del que es pugui derivar un major perjudici a la persona interessada
 • Qualsevol expedient, ja que es tracta d’expedients d’un mateix procediment i, per tant, de naturalesa homogènia
 • El que li ha ordenat per escrit i de manera motivada el titular de la unitat administrativa

Question 22

Question
Quin dels òrgans següents pot convocar un referèndum?
Answer
 • El president del Congrés
 • El president del Govern, sense autorització del Congrés dels Diputats
 • El rei
 • El president d’una comunitat autònoma, amb autorització del Congrés dels Diputats

Question 23

Question
Un departament de la Generalitat actua amb personalitat jurídica pròpia?
Answer
 • No, comparteix personalitat amb totes les entitats que depenen del departament
 • No, només les entitats privades tenen personalitat jurídica pròpia
 • No, ja que actua amb personalitat jurídica única amb tots els departaments que formen l’Administració de la Generalitat
 • Si, però només el departament, excloent totes les entitats que en depenen

Question 24

Question
Un departament s’està plantejant la possibilitat de nomenar un comissionat per a un àmbit d’actuació específic. Quin règim jurídic s’aplica a aquesta figura?
Answer
 • El comissionat el nomena el Govern i, en qualsevol cas, ha de rebre la denominació de viceconseller
 • El comissionat el nomena el Govern i té la consideració d’alt càrrec
 • El comissionat el nomena la persona titular del departament al quan està adscrit i té la consideració d’alt càrrec
 • Els comissionats actuen sota la direcció superior de la persona titular de la secretaria general del departament corresponent i no tenen la consideració d’alt càrrec

Question 25

Question
Una ciutadana vol saber el nom del funcionari sota la responsabilitat del qual es tramita la seva petició de subvenció perquè creu que és un antic company d’escola. Hi te dret?
Answer
 • SÍ, excepte en el cas que acrediti justa causa
 • No, excepte en el cas que aquest desconeixement li ocasioni indefensió
 • Sí, hi te dret
 • Sí, només amb el consentiment del funcionari afectat

Question 26

Question
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la generalitat pot participar en els organismes internacionals competents en matèries d’interès rellevants per a Catalunya?
Answer
 • Si, excepte en el cas d’organismes de caràcter cultural
 • Si, especialment en el cas de la UNESCO, en els termes que estableixi tal organisme internacional corresponent amb la normativa de l’Estat
 • No, és una competència exclusiva de l’Estat
 • Si, sempre que ho estableixi una comissió bilateral entre la Generalitat i la Comissió Europea

Question 27

Question
Quin és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes de la gestió econòmica, i dels control d’eficiència del sector públic de Catalunya
Answer
 • La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
 • Únicament el Tribunal de Comptes
 • La Sindicatura de Comptes
 • La Intervenció General de l’Administració de l’Estat

Question 28

Question
Una funcionària rep una sol·licitud de desistiment d’una persona interessada en un procediment iniciat per 3 persones físiques i una persona jurídica. Aquesta sol·licitud de desistiment es presenta 8 dies després d’haver iniciat el procediment. Quina resposta ha de donar a aquesta sol·licitud de desistiment?
Answer
 • L’ha de rebutjat perquè és requereix la renúncia de tots els que han presentat la sol·licitud d’inici del procediment
 • L’ha d’acceptar i paralitzar-ne la tramitació fins que la resta manifesti si s’adhereix a la renúncia
 • L’ha d’acceptar
 • L’ha de rebutjar perquè el desistiment només es pot acceptar si es produeix en el termini de 5 dies posteriors a la sol·licitud d’inici del procediment

Question 29

Question
El Govern d’una comunitat autònoma aprova un acord de Govern que permet a una ONG, i només per una vegada, reduir els tràmits necessaris per obtenir una llicència, regulats prèviament en un decret que el mateix Govern havia dictat 10 anys abans. Ho pot fer?
Answer
 • No, per la impossibilitat de derogar singularment els reglaments
 • Si, perquè l’acord emana del mateix òrgan que va dictar el decret
 • Si, perquè una norma posterior deroga una norma anterior
 • Si, per aplicació del principi constitucional d’eficàcia administrativa

Question 30

Question
Un funcionari rep la consulta d’un treballador, contractat laboral temporal adscrit al Departament de Justícia, en relació amb quin òrgan ha d’adreçar una reclamació prèvia a la via laboral. Quina resposta ha de donar aquest funcionari?
Answer
 • Davant el secretari general del Departament de Justícia
 • Davant la secretària d’Administració i Funció Pública
 • Davant el secretari d’Ocupació i Relacions Laborals
 • Davant el director de serveis del Departament de Justícia

Question 31

Question
El Servei de Contractació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya està tramitant un contracte administratiu de serveis mitjançant procediment negociat. És procedent sotmetre l’expedient a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada del Departament?
Answer
 • Sí. Tots els contractes administratius estan sotmesos a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada
 • No. Els contractes administratius adjudicats mitjançant procediment negociat no estan sotmesos a fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada
 • Si. Els contractes administratius adjudicats mitjançant procediment negociat estan sotmesos a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada.
 • No. Els contractes administratius no estan sotmesos a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada

Question 32

Question
Un ajuntament d’un petit municipi no disposa de mitjans tècnics suficients per prestar un determinat servei de la seva competència. Quina figura jurídica donaria cobertura al fet que el consell comarcal passés a prestar aquest servei per raons d’eficàcia?
Answer
 • Es tracta d’un encàrrec de gestió que no suposa la cessió de la titularitat de competència ni dels elements substantius del seu exercici
 • Es tracta d’un encàrrec de gestió que suposa la cessió de la titularitat de competència no dels elements substantius del seu exercici
 • Es tracta d’una delegació de competències que cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • Es tracta d’una delegació de competències que caldria publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Question 33

Question
El Síndic de greuges és la Institució que té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i
Answer
 • Gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària
 • Depèn orgànicament del Govern de la Generalitat
 • Depèn orgànicament del president de la Generalitat
 • Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya

Question 34

Question
D’acord amb l’article 23 de la Llei 13/2008 de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la determinació del nombre, la denominació i l’àmbit de competències dels departament en que s’organitza el Govern, correspon
Answer
 • Al president de la Generalitat, per decret
 • Al Parlament de Catalunya, mitjançant llei
 • Al Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord
 • Al Govern de la Generalitat de Catalunya, per decret

Question 35

Question
Segons el que preveu la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, un acte administratiu és nul de ple dret
Answer
 • Si té un contingut impossible
 • Si el dicta un òrgan manifestament incompetent per raó de la jerarquia
 • Si lesiona qualsevol dret o llibertat recollit al títol I de la Constitució espanyola
 • Si es dicta fora del termini establert a l’efecte

Question 36

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra els actes administratius que exhaureixin la via administrativa
Answer
 • Exclusivament procedirà el recurs de revisió
 • Es pot interposar, potestativament, recurs d’alçada o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
 • Es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
 • No es pot interposar cap recurs en via administrativa

Question 37

Question
D’acord amb l’article 1.1 de la Constitució espanyola, quins són els valors superiors de l’ordenament jurídic
Answer
 • Llibertat, igualtat, justícia i autonomia
 • Llibertat, igualtat, justícia i dret al treball
 • Llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític
 • Llibertat, igualtat, justícia i solidaritat

Question 38

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el dret dels particulars a reclamar sobre la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques prescriu
Answer
 • Al cap de sis mesos de produir-se el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles
 • Al cap de sis mesos de produir-se el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se l’efecte lesiu en tots els casos
 • Al cap d’un any de produir-se el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se l’efecte lesiu en tots els casos
 • Al cap d’un any de produir-se el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles

Question 39

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els ciutadans en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret a
Answer
 • No presentar documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració pública de l’Estat espanyol
 • Conèixer, només en el tràmit d’audiència, l’estat de tramitació dels procediments en els quals tenen la condició de persones interessades
 • Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals tenen la condició de persones interessades
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment, anterior a la seva resolució, en quals podran ser tinguts en compte a l’hora de redactar la proposta de resolució

Question 40

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, per poder actuar en representació d’una altra persona davant les administracions públiques cal
Answer
 • Acreditar la representació en tots els casos mitjançant poder notarial
 • Acreditar la representació en tots els casos a través de qualsevol mitjà vàlid en dret
 • Acreditar la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret quan s’han de formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets
 • No es pot actuar en representació d’una altra persona quan s’han de formular sol·licituds i entaular recursos, desistir d’accions o renunciar a drets

Question 41

Question
La potestat reglamentària és la facultat del Govern per dictar
Answer
 • Lleis ordinàries
 • Normes de caràcter general amb rang inferior a la llei
 • Lleis orgàniques
 • Decrets legislatius

Question 42

Question
D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, la licitació d’un contracte no sotmès a regulació harmonitzada per part de l’Administració de la Generalitat s’ha de realitzar a
Answer
 • Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea
 • Al perfil del contractant, Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea
 • Al perfil del contractant
 • Al perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea

Question 43

Question
D’acord amb allò que preveu la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, en relació amb la figura de la delegació de signatura, quina de les afirmacions següents és correcta?
Answer
 • No cal publicar-la perquè sigui vàlida
 • No cal fer constar l’autoritat de procedència
 • Altera la competència de l’òrgan delegant
 • Només cal publicar-la en el cas de resolucions de caràcter sancionador

Question 44

Question
D’acord amb l’article 110 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives, i de manera íntegra
Answer
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva
 • Únicament la potestat reglamentària i la funció executiva
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l’Estat com a principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei
 • Exclusivament la potestat legislativa i la potestat reglamentària

Question 45

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, què ocorre si una persona interessada en un procediment administratiu rebutja la notificació d’una actuació?
Answer
 • S’ha de fer constar aquest fet en l’expedient i el procediment continua
 • El procediment continua sense que calgui fer constar aquest fer en l’expedient
 • Es paralitza el procediment fins que es pugui practicar la notificació
 • No es considera efectuat el tràmit de notificació, però, no obstant això, el procediment continua

Question 46

Question
D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, quan l’Administració pública hagi de contractar de manera immediata a causa d’una situació catastròfica, la contractació haurà de seguir la tramitació
Answer
 • Ordinària
 • D’emergència
 • Especial
 • D’urgència

Question 47

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que una llei o normativa comunitària europea no expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalen per dies, s’entén que aquests són
Answer
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els diumenges i els dies declarats festius
 • Naturals
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els diumenges, els dies declarats festius i el mes d’agost

Question 48

Question
D’acord amb la Constitució espanyola, quin dels drets següents és dret fonamental?
Answer
 • El dret a la propietat privada i a la herència
 • El dret a l’habitatge digne
 • El dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional
 • Al dret a la protecció de la salut

Question 49

Question
D’acord amb l’article 80 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència
Answer
 • De la Generalitat de Catalunya, dels ens locals i de al resta del sector públic de Catalunya
 • De la Generalitat de Catalunya, de al resta del sector públic de Catalunya i de les entitats financeres privades
 • De la Generalitat de Catalunya i dels municipis exclusivament
 • Només de la Generalitat de Catalunya

Question 50

Question
D’acord amb l’Estatut d’autonomia, Catalunya té
Answer
 • Una llengua pròpia en tot el territori, el català i tres llengües oficials: el català, el castellà i l’occità (denominat aranès a l’Aran)
 • Dues llengües pròpies en tot el territori, el català, i l’occità (denominat aranès a l’Aran) i dues llengües oficials, el català i el castellà
 • Dues llengües pròpies en tot el territori, el català i l’occità (denominat aranès a l’Aran) i tres llengües oficials, el català i el castellà i l’occità (denominat aranès a l’Aran)
 • Una llengua pròpia, el català, i dues llengües oficials, el català i el castellà

Question 51

Question
L’Estatut d’autonomia de Catalunya és
Answer
 • Una llei ordinària que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat
 • Una llei ordinària que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat
 • Una llei orgànica que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat
 • Una llei orgànica que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat

Question 52

Question
En relació amb la figura del silenci administratiu, regulada pels articles 24 i 25 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, quina de les afirmacions següents és certa?
Answer
 • L’estimació per silenci no té la consideració d’acte administratiu finalitzador del procediment
 • Només es pot acreditar mitjançant certificat de silenci
 • En els casos de desestimació per silenci, la resolució expressa posterior que pugui adoptar l’administració no està vinculada pel sentit del silenci
 • En els casos d’estimació per silenci, la resolució expressa posterior que pugui adoptar l’administració no està vinculada pel sentit del silenci

Question 53

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins del tràmit d’audiència les persones interessades poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents
Answer
 • En un termini no inferior a vint dies ni superior a trenta, i les persones interessades no poden prescindir d’aquest tràmit
 • En un termini no inferior a vint dies ni superior a trenta, i les persones interessades poden prescindir d’aquest tràmit
 • En un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze i les persones interessades poden prescindir d’aquest tràmit
 • En un termini no inferior a quinze dies ni superior a quinze i les persones interessades poden prescindir d’aquest tràmit

Question 54

Question
D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el recurs de reposició
Answer
 • És potestatiu i s’interposa davant l’òrgan superior jeràrquic del que hagi dictat l’acte objecte de recurs
 • És potestatiu i s’interposa davant l’òrgan administratiu que hagi dictat l’acte objecte de recurs
 • És preceptiu i s’interposa davant l’òrgan superior jeràrquic del que hagi dictat l’acte objecte de recurs
 • És preceptiu i s’interposa davant l’òrgan administratiu que hagi dictat l’acte objecte de recurs

Question 55

Question
D’acord amb l’article 103.1 de la Constitució espanyola, l’Administració pública serveis amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis
Answer
 • D’eficàcia, jerarquia, centralització, desconcentració i coordinació
 • D’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació
 • D’eficiència, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació
 • D’eficàcia, jerarquia, centralització, concentració i coordinació

Question 56

Question
D’acord amb l’article 25 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, tenen caràcter de contractes administratius
Answer
 • Tots els contractes subscrits per les administracions públiques
 • Tots els contractes subscrits per un ens que tingui la condició de poder adjudicador
 • Només els contractes d’obres, subministraments i serveis subscrits per les administracions públiques
 • Els contractes d’obra, concessió d’obra, concessió de serveis, subministrament i serveis, subscrits per les administracions públiques

Question 57

Question
D’acord amb l’article 19 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la compareixença dels ciutadans davant les oficines públiques
Answer
 • És obligatòria en tots els casos
 • És voluntària en tots els casos
 • Només és obligatòria quan estigui prevista en un reglament
 • Només és obligatòria quan estigui prevista en una norma amb rang de llei

Question 58

Question
D’acord amb l’article 17 del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni e la Generalitat de Catalunya, els bens de domini públic de la Generalitat de Catalunya són
Answer
 • Inalienables, imprescriptibles i inembargables
 • Inalienables, prescriptibles i inembargables
 • Inalienables, imprescriptibles i embargables
 • Alienables, imprescriptibles i inembargables

Question 59

Question
D’acord amb la Constitució espanyola, la base de l’organització i funcionament dels tribunals és el principi
Answer
 • De mobilitat jurisdiccional
 • De descentralització jurisdiccional
 • De coordinació jurisdiccional
 • D’unitat jurisdiccional

Question 60

Question
Quin dels següents aspectes, d’acord amb la Constitució espanyola, no ha de formar part necessàriament del contingut dels estatuts d’autonomia?
Answer
 • L’escut, la bandera i els òrgans institucionals d’autogovern
 • La delimitació del territori de la comunitat
 • La denominació de la comunitat
 • La denominació, organització i la seu de les institucions autònomes pròpies

Question 61

Question
D’acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
Answer
 • Els reglaments aprovats per Acord tenen igual rang jurídic que els reglaments aprovats per Resolució
 • Els reglaments aprovats per Ordre tenen igual rang jurídic que els reglaments aprovats per Decret
 • Els reglaments aprovats per Ordre tenen major rang jurídic que els reglaments aprovats per Decret
 • Els reglaments aprovats per Decret tenen major rang jurídic que els reglaments aprovats per Ordre

Question 62

Question
Amb caràcter general, el defecte de forma d’un acte administratiu
Answer
 • És un vici que no pot donar lloc a la convalidació de l’acte administratiu
 • Comporta l’anul·labilitat de l’acte administratiu quan doni lloc a indefensió de les persones interessades
 • No pot ser mai rectificat per l’Administració
 • Comporta la nul·litat de ple dret de l’acte administratiu

Question 63

Question
Segons la Constitució espanyola, quina de les següents funcions és exercida pel Rei?
Answer
 • Convocar referèndums
 • Designar el Defensor del Poble
 • Proposar el nomenament de ministres
 • Nomenar el President del Tribunal Suprem a proposta de les Corts Generals

Question 64

Question
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, si no hi ha normes específiques de funcionament d’un òrgan col·legiat, en cas d’absència, el president serà substituït
Answer
 • Si no hi ha vicepresidents, pel vocal de més rang
 • Pel vicepresident de més edat
 • Si no hi ha vicepresident pel vocal de més antiguitat
 • Pel secretari

Question 65

Question
El Consell de Garanties estatutàries és integrat per
Answer
 • Cinc membres nomenats pel president de la generalitat a proposta conjunta del Parlament i del Govern
 • Nou membres nomenats per un període de nou anys, i no poden ser reelegits
 • Cinc membres nomenats per període de cinc anys i no poden ser reelegits
 • Nou membres nomenats per un període de cinc anys a proposta de tres cinquenes parts del Parlament

Question 66

Question
Per tal de recuperar la possessió d’un bé immoble que no té la consideració de domini públic, un cop transcorregut un any de la seva usurpació, l’Administració de la Generalitat
Answer
 • Ha d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Ha d’acudir a la jurisdicció ordinària
 • No pot recuperar-la fins passats 5 anys des de la usurpació
 • Pot recuperar-la d’ofici en qualsevol moment

Question 67

Question
En el recurs contenciós administratiu, la citació a termini (emplaçament) suposa
Answer
 • L’anunci d’interposició del recurs en el diari oficial corresponent
 • Que l’Administració demandada comunica als qui apareguin com a persones interessades en l’expedient administratiu objecte del recurs la possibilitat que es presentin com a demandats en el termini de 9 dies
 • Que el jutjat o tribunal competent en el recurs comunica als qui apareguin com a persones interessades en l’expedient administratiu objecte del recurs la possibilitat que es presentin com a demandats en el termini de 9 dies
 • Que el jutjat o tribunal competent en el recurs comunica als qui apareguin com a persones interessades en l’expedient administratiu objecte del recurs la possibilitat que es presentin com a demandats en el termini de 15 dies

Question 68

Question
Quan la norma que regula un procediment no fixi el termini màxim de la notificació d’una resolució expressa, aquest és de
Answer
 • 3 mesos
 • 30 dies hàbils
 • 1 mes
 • 4 mesos

Question 69

Question
Si un treballador d’una Administració pública vol reclamar judicialment contra la decisió extintiva del seu contracte de treball
Answer
 • Prèviament a la via judicial haurà d’esgotar la via administrativa, mitjançant la interposició del corresponent recurs de reposició
 • Prèviament a la interposició de la demanda judicial ha de reclamar en via administrativa i, un cop notificada la resolució denegatòria o transcorregut un mes sense haver estat notificada la resolució, pot formalitzar la demanda davant el jutjat social corresponent
 • Prèviament a la interposició de la demanda judicial ha d’interposar recurs d’alçada i, notificada la resolució denegatòria o transcorregut un mes sense haver estat notificada la resolució, pot formalitzar demanda davant el jutjat social corresponent
 • Pot interposar directament una demanda per acomiadament davant el jutjat social competent, ja que la relació jurídica està sotmesa al dret laboral

Question 70

Question
Quins dels principis d’actuació administrativa no es troba recollit en l’article 103.1 de la Constitució?
Answer
 • Publicitat
 • Coordinació
 • Desconcentració
 • Descentralització

Question 71

Question
Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal dels diputats del Parlament de Catalunya és exigible davant la sala penal
Answer
 • De l’Audiència provincial corresponent
 • De l’Audiència Nacional
 • Del Tribunal Suprem
 • Del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Question 72

Question
En l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la declaració d’ofici de la nul·litat d’un acte administratiu requereix
Answer
 • Que prèviament s’hagi declarat d’ofici la nul·litat d’altres sol·licituds iguals quant al fons
 • Un dictamen previ favorable del Consell de Garanties estatutàries
 • Un dictamen previ favorable de la Comissió Jurídica Assessora
 • Que en tots els casos es dugui a terme a iniciativa de l’Administració

Question 73

Question
Els jutjats i tribunals contenciosos administratius tenen competència sobre
Answer
 • Qüestions derivades de les relacions contractuals laborals del personal que presti serveis en una Administració pública
 • Qüestions relatives a la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals
 • Conflictes d’atribucions entre òrgans d’una mateixa administració
 • El recurs contenciós disciplinari militar

Question 74

Question
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
Answer
 • Els comissionats són nomenats pel president de la Generalitat
 • Els directors generals són nomenats per ordres del conseller del departament d’adscripció
 • Els delegats territorials del Govern tenen rang de secretari general, a efectes de protocol
 • Els delegats territorials dels departaments tenen nivell orgànic de director general

Question 75

Question
D'acord amb el reial decret 1/2013, de 29 de novembre, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a les ofertes d'ocupació pública, quin percentatge de les vacants s'ha de reservar per ser cobertes entre persones amb discapacitat?
Answer
 • El 7%
 • El 2%
 • No inferior al 2%
 • No inferior al 7%
Show full summary Hide full summary

Similar

SAT Exam 'Word of the Day' Set 2
SAT Prep Group
A-Level History: Nazi Germany
cian.buckley+1
Biology AQA 3.1.2 Proteins
evie.daines
Prática para o TOEFL
miminoma
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
Volcanoes
Amber Patel
DIDÁCTICA
Juan Cruz Alonso
Eugenio Maria de hostos y las ideas modernas
Justin Luciano