Test 11 Preguntes reals

Albert Trebla
Quiz by Albert Trebla, updated more than 1 year ago
Albert Trebla
Created by Albert Trebla over 2 years ago
28
0

Description

Quiz on Test 11 Preguntes reals, created by Albert Trebla on 04/19/2019.

Resource summary

Question 1

Question
De l'actuació del funcionari en l'exercici del seu lloc se'n pot derivar directament o indirecta, responsabilitat de tipus
Answer
 • Civil, penal i administrativa
 • Civil i penal
 • Solament civil
 • Civil i administrativa només

Question 2

Question
Les lleis orgàniques
Answer
 • Són les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i les llibertats públiques, les que aproven els estatuts d'autonomia i les que estableixen el règim electoral general
 • No poden tenir desplegament reglamentari
 • Poden regular qualsevol matèria reservada a la llei ordinària, però caldrà una votació per majoria absoluta
 • Estableixen uns principis fonamentals, que són desenvolupats per les lleis ordinàries

Question 3

Question
Quins títols de la Constitució espanyola es poden considerar que formen la part dogmàtica de la Constitució
Answer
 • Els títols II, III, IV, V i VI
 • Els títols IX i X exclusivament
 • El títol preliminar i el títol I
 • El títol preliminar

Question 4

Question
Segons el sistema retributiu aprovat pels funcionaris públics quin, d'entre els següents, no té la consideració de concepte retributiu
Answer
 • Pagues extraordinàries
 • Complement de destinació
 • Gratificacions per serveis extraordinaris
 • Indemnitzacions per raó del servei

Question 5

Question
Determineu quina de les següents afirmacions és incorrecta
Answer
 • La relació de llocs de treball ha de contenir necessàriament els requisits essencials per ocupar els llocs de treball
 • La relació de llocs de treball és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos
 • La relació de llocs de treball ha de contenir necessàriament la denominació i característiques essencials dels llocs de treball
 • La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i eventuals existents en una administració

Question 6

Question
Quan un funcionari de la Generalitat sigui elegit diputat al Parlament de Catalunya, quedarà en situació de
Answer
 • Suspensió d'ocupació
 • Excedència forçosa
 • Servei actiu

Question 7

Question
A qui correspon la iniciativa de revisió d'ofici dels actes favorables?
Answer
 • A l‘administració i a l'interessat
 • Als tribunals ordinaris
 • Únicament a l'Administració
 • Únicament a l'interessat

Question 8

Question
Les faltes lleus comeses per un funcionari de la Generalitat prescriuran als
Answer
 • 15 dies
 • 1 mes
 • 2 mesos
 • 6 mesos

Question 9

Question
Quin òrgan serà el competent per sancionar una infracció disciplinària comesa per un funcionari destinat a un centre penitenciari dependent de l'Administració de la Generalitat i consistent a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de treball?
Answer
 • El secretari general del Departament de Justícia
 • La consellera de Justícia
 • El Consell Executiu
 • El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Question 10

Question
En virtut de quin criteri es formen els grups parlamentaris al Parlament europeu
Answer
 • Les afinitats ideològiques dels parlamentaris
 • La nacionalitat dels parlamentaris
 • Les regions d'origen dels parlamentaris
 • L'edat dels parlamentaris

Question 11

Question
Quina d'aquestes funcions en relació al Tribunal Constitucional no correspon al Govern?
Answer
 • Personar-se en les qüestions d'inconstitucionalitat que afectin a Catalunya
 • Interposar qüestions d'inconstitucionalitat
 • Promoure conflictes de competències amb l'Estat
 • Interposar recursos d'inconstitucionalitat contra lleis de l'Estat

Question 12

Question
La Generalitat de Catalunya, segons definició de l'Estatut, és el conjunt d'institucions en què
Answer
 • S'organitza secularment l'autogovern de Catalunya
 • S'organitza territorialment l'autogovern de Catalunya
 • S'organitza políticament l'autogovern de Catalunya
 • Totes les respostes són correctes

Question 13

Question
La interposició del recurs contenciós administratiu, impedeix a l' Administració d'executar l'acte o la disposició que n'és l'objecte?
Answer
 • Sí, en qualsevol cas
 • No, però el Tribunal ha d'acordar d’ofici la suspensió quan del contingut de la demanda i de l'escrit de contestació a la demanda es derivi que l'execució de l'acte pot produir al recurrent danys o perjudicis
 • No, tret que el tribunal determini, a instancia de l'actor, la suspensió
 • No en cap cas; no hi ha cap previsió en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa que permeti que el Tribunal acordi la suspensió de l'execució de l'acte o disposició objecte del recurs contenciós administratiu

Question 14

Question
La promoció interna, que possibilita l'accés dels funcionaris a un cos o escala del grup immediatament superior, es realitza a través d'un procediment de
Answer
 • De selecció o de provisió
 • Segons les necessitats del servei provisió de llocs de treball
 • Selecció
 • Lliure designació

Question 15

Question
La justícia és gratuïta
Answer
 • Si s'acredita insuficiència de recursos per litigar
 • Sempre
 • Si ho demanen els interessats en el procés
 • Mai ja que sempre es generen costes judicials

Question 16

Question
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Answer
 • El nomena el president de la Generalitat de Catalunya, a proposta del rei
 • El nomena el Rei, a proposta del president de la Generalitat de Catalunya
 • El nomena el president de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell General del Poder Judicial
 • El nomena el Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial

Question 17

Question
El procediment administratiu és competència
Answer
 • Exclusiva de la comunitat autònoma d'acord amb l'article 148.1.18 de la Constitució
 • Compartida entre l'Estat la comunitat autònoma d'acord amb l'article 148 de la Constitució
 • Exclusiva de l'Estat d'acord amb l'article 149.1.18 de la Constitució
 • Concurrent de l'Estat i la Comunitat autònoma d'acord amb l'article 148 de la Constitució

Question 18

Question
Correspon que un funcionari passi a la situació de suspensió d'ocupació
Answer
 • Quan compleix el servei militar o la prestació substitutiva
 • En cas de llarga malaltia
 • Quan ho determina l’òrgan competent com a conseqüència d'un expedient judicial o disciplinari
 • Quan se li concedeix una llicència de tres mesos per assumptes propis

Question 19

Question
En la concessió, qui ostenta la titularitat del servei públic
Answer
 • La titularitat és compartida entre l'administració pública i el contractista
 • El contractista
 • L'Administració pública
 • La persona que rep la concessió

Question 20

Question
El Tribunal Suprem és l’òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres?
Answer
 • Depèn de si l'assumpte és civil, penal, social o administratiu
 • Sí, fins i tot per sobre del Tribunal Constitucional
 • Sí, llevat el que disposa en matèria de garanties constitucionals
 • No, l’Audiència Nacional és l’òrgan jurisdiccional superior en l'ordre penal

Question 21

Question
Per la comissió d'una falta disciplinaria lleu, un funcionari de la Generalitat pot ser sancionat amb
Answer
 • Destitució del càrrec de comandament
 • Trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat
 • Suspensió de funcions fins a un mes
 • Amonestació

Question 22

Question
En quin dels següents casos no escau interposar el recurs d’alçada?
Answer
 • Ordre del director d'un centre penitenciari per la qual s'assignen serveis a un funcionari dels cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris
 • Resolució de la consellera de Justícia de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
 • Actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal qualificador de les proves per a l'ingrés al cos d'auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
 • Resolució del director general de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació que determina la destinació d'un intern a un determinat centre penitenciari

Question 23

Question
Són competències exclusives
Answer
 • Aquelles que atribueixen a la Generalitat o a l'Estat la funció executiva sobre una matèria
 • Aquelles que atribueixen a la Generalitat o a l'Estat la potestat legislativa i/o la funció executiva sobre una matèria delimitada a l'Estatut d'autonomia
 • Aquelles que atribueixen a la Generalitat o a l'Estat la funció normativa sobre una matèria
 • Aquelles que atribueixen a la Generalitat o a l'Estat totes les funcions sobre una matèria prèviament delimitada

Question 24

Question
En el supòsit que un particular, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, pateixi una lesió que d'acord amb la llei no tingui el deure jurídic de suportar, tindrà dret a ser indemnitzat per l'Administració pública corresponent?
Answer
 • Sempre, llevat dels casos de força major
 • Sempre, sense cap excepció
 • Mai, llevat que el causant de la lesió hagi actuat dolosament
 • Algunes vegades, si es va pactar la indemnització abans d'utilitzar el servei públic

Question 25

Question
En general els actes administratius produeixen efectes
Answer
 • Als 20 dies de ser dictats
 • Als 20 dies de ser dictats i publicats
 • Al dia següent de la data en que es van dictar
 • Des de la data en que es dicten

Question 26

Question
Per modificar una llei orgànica cal
Answer
 • La majoria absoluta dels vots del Congrés
 • La majoria absoluta d'ambdues cambres
 • L'aprovació del Senat
 • La majoria simple dels vots del Congrés

Question 27

Question
Segons l'Estatut d' Autonomia de Catalunya, la iniciativa legislativa correspon
Answer
 • Als diputats i al Consell Executiu
 • Als diputats, al Consell Executiu i al Consell Consultiu
 • Als anteriors més als ciutadans
 • Als diputats, als grups parlamentaris i al Govern. També correspon als ciutadans, mitjançant la iniciativa legislativa popular, i als òrgans representatius dels ens supramunicipals de caràcter territorial

Question 28

Question
Quina d'aquestes proves no seria aplicable en els processos de selecció per oposició als cossos de l' Administració de la Generalitat?
Answer
 • Es pot preveure fer entrevistes per avaluar la idoneïtat dels aspirants respecte a les funcions genèriques del cos o escala o dels llocs a proveir
 • En els cossos dels grups A ¡ B, també es pot preveure la realització d'una memòria breu sobre funcions genèriques dels llocs a proveir
 • Les proves escrites, en determinats casos, es llegiran davant els òrgans seleccionadors, que formularan, si escau, preguntes als aspirants
 • La fase de prova, que pot ser selectiva

Question 29

Question
Qui pot sol·licitar la responsabilitat de l'Administració pública
Answer
 • Tota persona que es consideri lesionat per l'actuació de l'Administració
 • Tothom que ho vulgui estigui afectat directament o no per l’actuació de l'Administració
 • L'interessat i els seus beneficiaris
 • L’interessat afectat per l'actuació de l'administració pública

Question 30

Question
D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Síndic de Greuges
Answer
 • Supervisa l'activitat de l'Administració per defensar els drets i les llibertats que reconeix la Constitució
 • Controla l'actuació administrativa en la seva vessant econòmica ¡ financera
 • És l’òrgan jeràrquicament subordinat al Defensor del Poble en matèria de drets i llibertats constitucionals
 • Respon les consultes dels ciutadans sobre qüestions relacionades amb el Parlament de Catalunya

Question 31

Question
D'acord amb l'article 117.1 de la Constitució espanyola qui integra el Poder judicial al nostre país
Answer
 • Els jutges
 • Els jutges, magistrats, fiscals i advocats
 • Els jutges i magistrats
 • Els jutges, els magistrats i els advocats

Question 32

Question
Quin d'aquests supòsits no és causa de cessament del President de la Generalitat
Answer
 • Aprovació d'una qüestió de confiança
 • Renovació del parlament després d'unes eleccions generals
 • Aprovació d'una moció de censura
 • Incapacitat física permanent reconeguda pel parlament

Question 33

Question
En el supòsit que un Conseller del Govern català cometés un delicte fora de Catalunya, per exigir la seva responsabilitat penal
Answer
 • Seria necessari el permís del Consell Executiu
 • Seria competent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Seria competent el Tribunal Suprem
 • Seria necessari el permís del Parlament català

Question 34

Question
Assenyali la tasca que el conseller no pot realitzar com a cap del seu departament
Answer
 • Resoldre els conflictes d'atribucions que es produeixin
 • Representar, dirigir i organitzar el seu departament
 • Nomenar i separar els alts càrrecs del seu departament
 • Dictar decrets

Question 35

Question
Quina és la naturalesa jurídica dels estatuts d'autonomia?
Answer
 • De llei marc
 • De llei orgànica amb un sistema especial de reforma
 • De llei del Parlament de Catalunya
 • De llei ordinària

Question 36

Question
En el cas que existeixi convalidació d'un acte favorable quan produeix efectes?
Answer
 • Des de la seva convalidació
 • Es retrotrau al moment de la seva creació
 • No són convalidables
 • No hi ha la possibilitat de retroactivitat d'aquests actes

Question 37

Question
D'acord amb l'article 149.1.18a de la Constitució espanyola, la legislació sobre la responsabilitat administrativa és
Answer
 • Competència exclusiva de les comunitats autònomes
 • Competència concurrent de l'Estat i de les comunitats autònomes
 • Competència compartida entre l'Estat i les comunitats autònomes
 • Competència exclusiva de l'Estat

Question 38

Question
Per quin període de temps són elegits els membres del Consell General del Poder Judicial?
Answer
 • Per un període de 3 anys
 • Per un període de 4 anys
 • Per un període de 6 anys
 • Per un període de 5 anys

Question 39

Question
L’encàrrec de gestió NO implica
Answer
 • La formalització en els termes que estableixi la normativa pròpia, ni un acord exprés entre els òrgans implicats
 • L’atribució d'activitats de caràcter material, tècniques o de serveis a altres òrgans que no són titulars de les competències corresponents
 • La cessió de la titularitat de la competència
 • Que la formalització hagi d'esmentar les activitats afectades per l’encàrrec

Question 40

Question
Contra quin d'aquests actes no es pot interposar el recurs de revisió
Answer
 • Contra actes que no esgotin la via administrativa
 • Que la resolució es va dictar a conseqüència dels delictes reconeguts a l'article 125.1.d de la Llei 39/2015
 • Contra actes que en la seva resolució hi varen influir testimonis declarats falsos
 • Contra actes dictats incorrent en error de fet

Question 41

Question
Quina de les següents disposicions normatives no es dicta en cap cas en l'exercici de la potestat reglamentaria?
Answer
 • Un reial decret legislatiu
 • Una ordre ministerial
 • Un reial decret del Consell de Ministres
 • Un decret del Consell Executiu

Question 42

Question
Quin dels principis següents NO ha d'inspirar el procediment administratiu?
Answer
 • Principi d'oficialitat
 • Principi de congruència
 • Principi formalista
 • Principi de celeritat

Question 43

Question
D'acord amb el que determina l'article 149 de la Constitució espanyola en relació amb les matèries "règim jurídic de les administracions públiques", "règim estatutari dels funcionaris de les administracions públiques" i "procediment administratiu comú"
Answer
 • L'Estat té competència exclusiva sobre el règim jurídic de les administracions públiques, el règim estatutari dels seus funcionaris i el procediment administratiu comú
 • L'Estat té competència exclusiva sobre les bases del regim jurídic de les administracions públiques, sobre el règim estatutari dels seus funcionaris i el procediment administratiu comú
 • L'Estat té competència exclusiva sobre les bases del regim jurídic de les administracions públiques, sobre les bases del regim estatutari dels seus funcionaris i sobre el procediment administratiu comú
 • L'Estat té competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques, sobre les bases del règim estatutari dels seus funcionaris i sobre les bases del procediment administratiu comú

Question 44

Question
On s'enuncien els principis informadors que inspiren la Constitució espanyola actual?
Answer
 • Al títol preliminar de la Constitució
 • Al títol I de la Constitució
 • Al títol X de la Constitució
 • Al títol II de la Constitució

Question 45

Question
Quan una disposició atribueix una competència a una administració, sense especificar-ne l’òrgan, s'entén que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon
Answer
 • A l’òrgan que aquesta administració determini lliurement
 • Als òrgans inferiors d'aquesta administració
 • A l’òrgan jeràrquicament superior d'aquesta administració
 • Als òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del territori

Question 46

Question
Les necessitats de recursos humans que no puguin ser cobertes amb els efectius de personal existents en una Administració, han de ser objecte de
Answer
 • Provisió pel sistema de lliure designació
 • Amortització de vacants
 • Oferta d'ocupació pública
 • Cobertura amb personal eventual

Question 47

Question
L'Estat s'organitza territorialment en
Answer
 • Municipis, províncies i comunitats autònomes
 • Municipis, comarques i províncies
 • Municipis, províncies, comarques i comunitats autònomes
 • Municipis, províncies i illes

Question 48

Question
Dins el sistema institucional comunitari, la Comissió representa
Answer
 • L’interès dels governs dels estats membre
 • L’interès de la Comunitat europea
 • L’interès dels estats membres
 • L’interès dels ciutadans de la Comunitat

Question 49

Question
En l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i pel que fa als procediments de responsabilitat patrimonial
Answer
 • Els ha de resoldre el conseller corresponent i en el decurs de la tramitació del procediment ha d'emetre dictamen el Consell de Garanties Estatutàries
 • Els ha de resoldre el secretari general del Departament el funcionament del qual hagi produït els danys i en el decurs de la instrucció del procediment ha d'emetre dictamen el Consell d'Estat
 • Els ha de resoldre el conseller corresponent i en el marc de la instrucció del procediment ha d'emetre dictamen la Comissió Jurídica Assessora si l’import de la indemnització és igual o superior a 50.000 EUR
 • Els ha de resoldre el Consell Executiu i en el decurs de la instrucció del procediment ha d'emetre dictamen el Consell de Garanties Estatutàries si l’import de la indemnització és igual o superior a 50.000 EUR

Question 50

Question
El Congrés de Diputats està compost per
Answer
 • Un mínim de 300 i un màxim de 400 diputats
 • Un mínim de 200 i un màxim de 400 diputats
 • Un mínim de 300 i un màxim de 500 diputats
 • Un mínim de 200 i un màxim de 300 diputats
Show full summary Hide full summary

Similar

Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
Rounding to decimal places
Ellen Billingham
Spanish: Grammar 3.2
Selam H
Cells, Tissues and Organs
yusanr98
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
EDUCACIÔN ESPECIAL
MARIA FELIX JAEN NEBLINA
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
laura ocampo
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Vicki Causer
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Juan Villegas
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Dalia Amaya yagual