1PR101 2.test - Část 8.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 8., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
5869
190

Resource summary

Question 1

Question
Není-li doba plnění ve smlouvě určena:
Answer
 • o Je smlouva neplatná
 • o Je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy
 • o Může dlužník splnit závazek kdykoli
 • o Určí ji podle zákona dlužník
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Podnikatelem není:
Answer
 • o Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • o Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • o Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • o S.R.O. s jediným společníkem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 3

Question
Zadržovací právo vzniká:
Answer
 • o Písemnou smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem o zadržení věci
 • o Rozhodnutím soudu o zadržení
 • o Jednostranným zadržením věci pro zajištění splatné peněžité pohledávky (občan)
 • o Jednostranným prohlášením dlužníka, že souhlasí se zadržením movité věci
 • o K věcem movitým, nemovitým nebo k pohledávce

Question 4

Question
O komanditní společnosti platí:
Answer
 • o Společnost ručí ze zákona za své závazky
 • o Komplementářem muže být pouze fyzická osoba
 • o Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ne
 • o Společnost netvoří základní kapitál
 • o Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů zapsaného v obchodním rejstříku

Question 5

Question
Předmětem smlouvy o koupi najaté věci podle obchodního zákoníku, muže být:
Answer
 • o Pouze nemovitost
 • o Movitá i nemovitá věc
 • o Movitá věc, nemovitost pouze leželi na území CR
 • o Movitá věc, nemovitost pouze jako součást podniku
 • o Pouze movitá věc

Question 6

Question
Označte správná tvrzení týkající se OR:
Answer
 • o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu
 • o Nahlížet do něho muže každý
 • o Zapisují se do něho všichni podnikatelé
 • o Údaje v něm uvedené se zveřejňují v obchodním věstníku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
O akciové společnosti, jenž se zakládá s veřejnou nabídkou:
Answer
 • o Je založena uzavřením zakladatelské smlouvy
 • o Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • o Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 2 mil. Kč
 • o Na základě veřejné nabídky akcie nelze upisovat nepeněžitými vklady
 • o Akcie lze upisovat jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady

Question 8

Question
Rozhodčí řízení:
Answer
 • o Je zásadně veřejné
 • o Je vždy dvouinstanční
 • o Končí vydáním rozsudku
 • o Končí vydáním rozhodčího nálezu, proti kterému lze podat rozklad
 • o Končí vydáním rozhodčího nálezu, proti kterému nelze podat opravný prostředek

Question 9

Question
Mezi absolutní obchody patří:
Answer
 • o Smlouva o prodeji podniku
 • o Smlouva o nájmu podniku
 • o Kupní smlouva
 • o Smlouva o dílo
 • o Nájemní smlouva

Question 10

Question
Společník každé obchodní společnosti za závazky společnosti:
Answer
 • o Ručí
 • o Neručí
 • o Odpovídá
 • o Neodpovídá
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Pouze obchodním zákoníkem se řídí bez ohledu na subjekty právního vztahu:
Answer
 • o Smlouva o nájmu podniku (pozn. část v občanském)
 • o Smlouva pojistná
 • o Smlouva o prodeji nemovitosti
 • o Zástavní smlouva
 • o Vztah mezi statutárním orgánem společnosti a společností

Question 12

Question
Označte správná tvrzení týkající se živnostenského rejstříku:
Answer
 • o Rejstřík je veden v elektronické nebo listinné podobě (pozn. jen elektronické výpisy můžou být obojí)
 • o Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem na skutečnostech tam uvedených (pro získání některých informací ale sankce a RČ nemůže ani tak)
 • o Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu
 • o Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel
 • o Žádná z předchozích možností

Question 13

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • o Bezdlužnost
 • o Bezúhonnost
 • o Dosažení stanoveného věku
 • o Způsobilost k právním úkonům
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Smlouva musí být uzavřena podle obchodního zákoníku:
Answer
 • o Písemně jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly
 • o Písemně, pokud tak stanoví zákon
 • o Vždy jen na jedné listině
 • o Vždy jen písemně
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Podnikání je činnost, kterou může oprávněně vykonávat:
Answer
 • o Každá fyzická osoba
 • o Každá právnická osoba
 • o Pouze osoba, která má statut podnikatele
 • o Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem:
Answer
 • o Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným
 • o Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným (fyzická osoba může být jediným zakladatelem max. 3 S.R.O.)
 • o Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti
 • o Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 17

Question
V obchodních sporech řešených před soudem:
Answer
 • o Musí mít každý účastník obhájce
 • o Musí mít vždy obhájce navrhovatel
 • o Musí mít vždy obhájce odpůrce
 • o Žádný z účastníků sporu nemusí mít obhájce
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Označte správná tvrzení o prokuře:
Answer
 • o Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou
 • o Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona
 • o Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury
 • o Může ji udělit každý podnikatel
 • o Prokuristou může být pouze fyzická osoba

Question 19

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • o Nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí
 • o Nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu
 • o Nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka
 • o Nelze postoupit pohledávku nepeněžitou
 • o Postoupit lze všechny pohledávky

Question 20

Question
Do kartelového práva (v praxi nazývaného též „právo hospodářské soutěže“) nepatří:
Answer
 • o Zneužití dominantního postavení na trhu
 • o Podplácení
 • o Dohody narušující hospodářskou soutěž
 • o Zlehčování soutěžitele
 • o Spojování soutěžitelů
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić