Java testové otázky 1-20

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
262
5

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 1-20, created by Petr Klepetko on 06/02/2019.

Resource summary

Question 1

Question
1. Co reprezentují instance třídy java.io.File?
Answer
 • Abstraktní cestu k souboru či složce
 • Data uložená v souborech, které jsou uloženy ve vnější paměti (disk, flash ...) a uspořádány do stromové struktury
 • Data uložená na disku

Question 2

Question
2. Identifikátor v Javě může obsahovat:
Answer
 • podtržítko _
 • číslice
 • ampersand &
 • zavináč @
 • mezeru

Question 3

Question
3. Identifikátor emanuel obsahuje odkaz na instanci třídy Motýl, která implementuje rozhraní ObyvatelLouky. Které z následujících podmínek vrátí hodnotu true?
Answer
 • emanuel instanceof Motyl
 • emanuel instanceof Serializable
 • emanuel instanceof Object
 • emanuel instanceof Cloneable
 • emanuel instanceof ObyvatelLouky

Question 4

Question
4. Jak dělíme datové proudy
Answer
 • vstupní x výstupní
 • bajtové x znakové
 • datové proudy nijak nedělíme
 • otevřené x zavřené
 • soubory x složky (Datové proudy pro Otevření a uzavření souboru v C a C++)

Question 5

Question
5. Jako typ návratové hodnoty metody může být uvedeno:
Answer
 • pole prvků primitivních datových typů
 • pole prvků objektových (referenčních) typů
 • jakýkoli objektový (referenční) typ
 • typ void

Question 6

Question
6. Je dána deklarace proměnných int cislo; int desítky; Který z následujících kódů získá do proměnné desítky číslici z pozice desítek v proměnné cislo ? (Například aby pro cislo=1234 bylo desitky=3.)
Answer
 • desitky = (cislo % 100)/10
 • desitky = (cislo/10)%10
 • desitky = (cislo/ 100)*10
 • desitky = cislo/10

Question 7

Question
7. K čemu se v Javě používá identifikátor:
Answer
 • Pro pojmenování metody
 • Pro pojmenování klíčových slov
 • Pro pojmenování proměnné
 • Pro pojmenování balíčku

Question 8

Question
8. Kde se v javě používají složené závorky?
Answer
 • pro ohraničení deklarace třídy nebo rozhraní
 • jako operátor přetypování
 • ve výrazech pro označení priority operací
 • při volání metody při uvádění skutečných parametrů metody
 • v deklaraci metody pro ohraničení seznamu formálních parametrů
 • při přístupu k prvku vícerozměrného pole
 • v příkazech selekce a iterace pro uvedení podmínek

Question 9

Question
9. Kde se v Javě používají kulaté závorky?
Answer
 • v deklaraci metody pro ohraničení seznamu formálních parametrů
 • při volání metody při uvádění skutečných parametrů metody
 • pro ohraničení bloku příkazů
 • při určení pořadí položky uvnitř pole

Question 10

Question
10. Která tvrzení o seznamech (třídách implementujících rozhraní List<E>) jsou pravdivá a která nepravdivá?
Answer
 • Seznamy udržují pořadí prvků a je možné používat indexy.
 • Seznamy mohou obsahovat libovolný počet shodných prvků
 • Všechny prvky v seznamu jsou stejného typu nebo jeho podtypů.
 • Pomocí metody add s jedním parametrem vkládáme prvek na konec seznamu.
 • Seznam může obsahovat prvky primitivních typů
 • Seznamy není možné procházet pomocí klasického cyklu for.
 • Indexy v seznamu jsou číselné a začínají od 1.
 • V seznamech jsou jako indexy používány řetězce.

Question 11

Question
11. Která z uvedených pravidel musí platit pro implementaci metody equals()?
Answer
 • Musí být tranzitivní: pokud x.equals(y) vrátí true a y.equals(z) také true pak musí x.equals(z) vrátit true.
 • Musí být symetrická: pokud x.equals(y) vrátí true, musí y.equals(x) vrátit true.
 • Pro x, které není null, musí x.equals(null) vrátit false
 • Pro x, které je rovné null, musí x.equals(null) vrátit true.

Question 12

Question
12. Která z následujících pravidel musí platit pro implementaci metody hashCode()?
Answer
 • Pokud zavoláte metodu hashCode() několikrát za sebou pro tutéž instanci, musí se vždy vrátit stejný výsledek.
 • Pokud jsou si dvě instance rovny (metoda equals() při jejich porovnání vrátí true), musí metoda hashCode pro obě instance vrátit stejné číslo.
 • Pokud metoda hashCode() pro dvě instance vrátí stejné číslo, znamená to, že jsou tyto instance shodné (metoda equals() při jejich porovnání vrátí true).
 • Pokud jsou dvě instance shodné (metoda equals() vrátí true), musí metoda hashCode() pro tyto instance vrátit hodnotu 0.
 • Pro dvě rozdílné instance (metoda equals() při jejich porovnání vrátí false) nesmí metoda hashCode() vrátit stejnou hodnotu.

Question 13

Question
13. Které modifikátory přístupu lze použít u datových atributů?
Answer
 • Private
 • Protected
 • Public
 • Modifikátor přístupu neuveden

Question 14

Question
15. Které z následujících / uvedených metod jsou definované ve třídě Object?
Answer
 • toString()
 • clear()
 • hashCode()
 • getName()
 • equals
 • size()
 • getClass()
 • finalize()
 • clone()

Question 15

Question
15. Které z následujících / uvedených metod jsou definované ve třídě Object?
Answer
 • toString()
 • clear()
 • hashCode()
 • getName()
 • equals
 • size()
 • getClass()
 • finalize()
 • clone()

Question 16

Question
16. Které z následujících cyklů se provedou právě 6× (šestkrát)?
Answer
 • for (int i=1; i<12; i=i+2)
 • for (int i=-5; i<=5; i=i+2)
 • for (int i=7; i>-11; i=i-3)
 • for (int i=1; i<=6; i++)
 • for (int i=0; i<6; i++)
 • for (int i=-2; i<=10; i=i+2)
 • for (int i=6; i>=0; i--)
 • for (int i=0; i<=6; i++)

Question 17

Question
17. Který z následujících identifikátorů je platný v JAVĚ?
Answer
 • MOJE_KONSTANTA
 • celeCislo
 • Něco
 • MoješikovnáMetoda
 • 5prstu
 • this

Question 18

Question
18. Máme dva textové řetězce:String s1=“Praha“; String s2=“praha“; Které vrátí hodnotu True ?
Answer
 • s1.length() == s2.length()
 • s1.toUpperCase().equals (s2.toUpperCase();
 • s1.length() != s2.length()
 • s1.equals(s2)

Question 19

Question
19. Při kterých použití ve stejné třídě vznikne chyba (při překladu nebo za běhu programu)://předpokládám, že metoda vrací float nebo double
Answer
 • int cislo = vratCislo();
 • String cislo = vratCislo();
 • vratCislo();
 • double cislo = vratCislo();

Question 20

Question
20. Mezi základní objektové vlastnosti patří:
Answer
 • dědičnost
 • možnost definování tříd objektů
 • komunikace objektů (posílání zpráv, volání metod)
 • existence objektů (instancí)
 • zapouzdření a ukrývání implementace
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin