QURANIC GEMS QUIZ 28-29-30

Shabana Rupani
Quiz by Shabana Rupani, updated 3 months ago
300
0
0

Description

TRANSLATION AND TAFSEER OF SELECTED AYAH OF THE HOLY QURAN
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Q1) Ayat ko jhutlaane se kya muraad hai ?
Answer
 • Quran ko bilkul na padhna
 • Padhna magar samajhna nahi
 • samajhna per amal na karna
 • All of the above

Question 2

Question
Q2) Jis tarah murghe ki skin utaar di jaati hai usi tarah Qayamat ke din kya cheez dikhai degi ?
Answer
 • Aasmaan
 • Zameen
 • Pahaad
 • Samandar

Question 3

Question
Q3) Samandar aur dariya ke paani Qayamat ke din kaise honge ?
Answer
 • Sailaab ho jayenge
 • Aag se bhadak uthenge
 • Khushk ho jayenge
 • Aabi makhlooq ko bahar phenk denge

Question 4

Question
Q4) Qayamat ke roz log apne Aamaal ke mutabiq kis cheez mein doob jayenge ?
Answer
 • Paseene mein
 • Dukh mein
 • Paani mein
 • Khoon mein

Question 5

Question
Q5) Allah jisse bhalai ka irada karta hai to use kya ata karta hai ?
Answer
 • Maal, taki wo Allah ki raah meim kharch kar sake
 • Deen ki samajh boojh
 • Logon ke kaam aane ki fikr
 • Bada uhda jisse wo dusron ko faayda dein

Question 6

Question
Q6) Log kyu Yateemon, Miskeenon aue Qaidiyon ko khana khilaate hain ?
Answer
 • Log shukrguzaar hon
 • Log unke kaam karein
 • Riyakari
 • Allah ke chehre ke liye

Question 7

Question
Q7) Nafq-al-Awwal(pehle soor) ke baad kya hoga ?
Answer
 • Sab ladne lagenge
 • Sab dehshat -zada ho jayenge
 • Sab mar jayenge
 • Sab apni Qabar se nikalkar maidaan-e-Hashr mein jama ho jayenge

Question 8

Question
Q8) Quran mein Quran ke alawah kisko Furqan aur Noor Kaha gaya hai ?
Answer
 • Injeel
 • Zaboor
 • Tawrah
 • Suhoof-e-Ibrahim

Question 9

Question
Q9) Pehli Wahi ki amad per Hazrat Khadijah(RA) ne Aap(SAW) ko tasalli dete hue Aap(SAW) ki kis khoobi ka zikr kiya tha ?
Answer
 • Aap(SAW) Allah ke shukrguzar bande hain
 • Aap(SAW) bhookon ko khana khilaate hain
 • Aap(SAW) Sabr karnewale bande hain
 • None of the above

Question 10

Question
Q10) Allah ke deedar ke husool ke liye Rasool(SAW) ne kin Namazon ko waqt per ada karne ki taqeed ki ?
Answer
 • Fajr aur Zuhr
 • Fajr aur Asar
 • Fajr aur Maghrib
 • Fajr aur Isha

Question 11

Question
Q11) Kaafir Qayamat ke din kya kahenge ?
Answer
 • Kaash main nek Aamaal kar leta
 • Kaash main Imaan le aata
 • Kaash main Mitti hota
 • Kaash main Jaanwar hota

Question 12

Question
Q12) Insaan se pehle Quran ko kis cheez ke saamne pesh kiya gaya tha ?
Answer
 • Zameen
 • Aasmaan
 • Pahad
 • All of the above

Question 13

Question
Q13) Sabse badi nemat jo Jannatiyon ko milegi ?
Answer
 • Jannat ke wasat mein ghar
 • Jannat ka libaas
 • Farishton ki mezbaani
 • Allah ka deedaar

Question 14

Question
Q14) Insaan ko janwar se tashbeeh kyu di gayi hai ?
Answer
 • Aapas mein ladte hain
 • Kaan hote hue bhi sunte nahi hain
 • Sirf khaane ki fikr karte hain
 • doosron ke kaam nahi aate
Show full summary Hide full summary

Similar

QURANIC GEMS QUIZ 7-8-9
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ JUZ 1-2-3
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 16-17-18
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 25-26-27
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 4-5-6
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 10-11-12
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 19-20-21
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 22-23-24
Shabana Rupani
QURANIC GEMS QUIZ 13-14-15
Shabana Rupani
Fahm al-Qur'an Juz' 1 Part 1 Quiz
Al Huda Canada
Fahm al-Qur'an Juz' 1 Part 2 Quiz
Al Huda Canada