Actul Juridic Civil

Dan Cristian Ilie
Quiz by Dan Cristian Ilie, updated more than 1 year ago
Dan Cristian Ilie
Created by Dan Cristian Ilie almost 7 years ago
308
1

Description

Quiz on Actul Juridic Civil, created by Dan Cristian Ilie on 01/26/2015.

Resource summary

Question 1

Question
Testamentul este un act juridic
Answer
 • intuitu personae
 • strict personal
 • care poate fi încheiat și prin reprezentare

Question 2

Question
Contractul prin care avocatul A este angajat să-l reprezinte pe C într-un proces de stabilirea paternității:
Answer
 • este încheiat de C în considerarea calităților avocatului A
 • poate fi încheiat și prin reprezentare
 • este un act juridic strict personal

Question 3

Question
Contractul de asigurare obligatorie auto este un act juridic
Answer
 • subiectiv
 • de administrare
 • condiție

Question 4

Question
Neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere de către debitorul întreținerii atrage:
Answer
 • nulitatea relativă a contractului de întreținere
 • rezoluțiunea contractului de întreținere
 • repunerea părților în situația anterioară

Question 5

Question
X, prietenul lui Y, se oferă să-l ducă la aeroport pe acesta din urmă cu autoturismul, proprietatea lui X. Pe drum, autoturismul se defectează și Y pierde avoinul:
Answer
 • X este obligat să plătească lui Y contravaloarea biletului de avion
 • X nu este obligat să-l despăgubească pe Y pentru prejudiciul ce l-a cauzat pentru că s-a oferit din curtoazie să-l ducă la aeroport
 • X nu răspunde pentru prejudiciul cauzat lui Y, deoarece între cei doi nu s-a stabilit un raport juridic

Question 6

Question
Staționarea unui taxi într-o stație de taximetre
Answer
 • nu are semnificație juridică
 • reprezintă o manifestare de voință neechivocă, printr-un fapt concludent, în sensul de ofertă de a contracta
 • reprezintă o ofertă de a încheia un contract de transport

Question 7

Question
Eroarea asupra persoanei atrage anularea actului juridic astfel încheiat dacă
Answer
 • identitatea sau o anumită calitate a persoanei cocontractante este cauza determinată pentru care s-a încheiat actul
 • privește propria prestație sau contraprestația
 • este esențială

Question 8

Question
Persoana A, vrând să încheie un contract de arendare cu X, care avea toate calitățile necesare pentru a executa contractul, contractează din eroare cu Y, fratele lui X, cunoscut în lumea pariurilor. Contractul încheiat este:
Answer
 • lovit de nulitate absolută
 • anulabil
 • valabil încheiat, dacă Y își execută obligațiile corespunzător

Question 9

Question
Eroarea asumată:
Answer
 • este aceea care privește calitățile esențiale ale obiectului actului juridic
 • conduce la nulitatea absolută a actului juridic
 • nu atrage anularea contractului

Question 10

Question
Pentru a existența dolului-viciu de consimțământ:
Answer
 • este necesar ca acesta să fi fost determinat la încheierea actului juridic
 • acesta trebuie să provină, întotdeauna, de la cealaltă parte
 • nu este necesar ca eroarea provocată să fie esențială pentru încheierea actului juridic

Question 11

Question
Atunci când dolul provine de la gerantul afacerilor celeilalte părți, pentru a interveni anularea contractului
Answer
 • gerantul trebuie să fi avut cunoștința de manoperele lui dolozive
 • este suficient ca gerantul să fi lucrat în profitul geratului
 • geratul să fi participat indirect la manoperele dolozive ale gerantului

Question 12

Question
Partea contractantă, victimă a dolului, poate solicita:
Answer
 • nulitatea absolută a contractului
 • executarea contractului, cu plata de daune-interese
 • anularea contractului și plata de daune-interese pentru prejudiciul care a fost cauzat

Question 13

Question
Anularea actului juridic pentru dolul provocat de un terț poate avea loc
Answer
 • numai dacă privește un act juridic unilateral
 • atunci când partea în profitul căreia a lucrat terțul a participat indirect la manoperele dolozive
 • atunci când partea în profitul căreia a lucrat terțul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dolul terțului

Question 14

Question
Pentru ca violența care provine de la cealaltă parte să fie viciu de consimțământ
Answer
 • amenințarea cu un rău trebuie să fie actuală
 • temerea insuflată prin amenințare să fie actuală
 • violența trebuie să fie determinantă pentru încheierea contractului și să fie nelegitimă

Question 15

Question
Actul juridic încheiat de către una dintre părțile aflată în stare de necesitate
Answer
 • nu poate fi anulat decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare
 • este anulabil pentru leziune
 • este anulabil pentru violență

Question 16

Question
X, în timp ce se plimba cu copilul lui prin parc, a fost acostat de un vânzător ambulant, care i-a oferit o jucărie de calitate îndoielnică la un preț mare. Când X a refuzat s-o cumpere, vânzătorul a insistat, punând jucăria în mâna copilului și urmărind astfel pe cei doi. Deoarece toată lumea privea scena, din teama de a nu fi ridicol, X a cumpărat jucăria. Jucăria s-a stricat a doua zi și X l-a chemat în judecată pe vânzător, solicitând anularea contractului cu repunerea părților în situația anterioară, pe motiv de violență morală. Instanța:
Answer
 • va respinge acțiunea
 • va admite acțiunea, dacă X face dovada violenței morale
 • va admite acțiunea în anulare, dar nu va dispune restituirea prestațiilor, deoarece X nu a fost diligent

Question 17

Question
Victima violenței, viciul de consimțământ, poate solicita:
Answer
 • anularea actului juridic astfel încheiat
 • anularea actului juridic și daune-interese, dacă a suferit un prejudiciu
 • daune-interese, cu condiția să nu fi confirmat actul juridic anulabil

Question 18

Question
Atunci când o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu solicită anularea unu act juridic pentru leziune, cererea este admisibilă dacă actul juridic este:
Answer
 • comutativ și real
 • comutativ, oneros și bilateral
 • aleatoriu

Question 19

Question
Pentru existența leziunii, viciu de consimțământ general, dezechilibrul contractual trebuie:
Answer
 • să existe la data încheierii contractului
 • să apară pe parcursul executării contractului
 • să intervină imediat după încheierea contractului, datorită modificării unei norme imperative

Question 20

Question
Partea contractantă cu capacitate deplină de exercițiu al cărei consimțământ a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa:
Answer
 • rezoluțiunea contractului
 • reducerea obligațiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care a fost îndreptățită
 • anularea contractului, dacă leziunea depășește jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de acesta

Question 21

Question
Leziunea:
Answer
 • este un viciu de consimțământ general
 • în cazul minorilor, poate fi invocată referitor la orice contract în care se dovedește că există o disproporție între prestații
 • în cazul majorilor, poate fi invocată când disproporția dintre prestații este consecința unei situații speciale în care se afla cel care pretinde că i-a fost viciat consimțământul

Question 22

Question
Dreptul la acțiunea în anulare pentru leziune se prescrie:
Answer
 • în cazul majorilor, în termen de 6 luni de la data încheierii contractului
 • în cazul minorilor, în termen de un an de la data la care ocrotitorul legal a aflat despre încheierea contractului lezionar
 • în toate cazurile, în termen de 1 an de la data încheierii contractului

Question 23

Question
Persoana V, în vârstă de 80 de ani, a încheiat un contract de întreținere cu soții M și N. În schimbul întreținerii, aceasta le-a transmis soților dreptul de proprietate asupra unui apartament cu 4 camere (pe care aceștia l-au închiriat lui X). După un an de la data încheierii contractului de întreținere, V i-a chemat în judecată pe M și N, solicitând anularea contractului. V a arătat că valoarea apartamentului a cărui proprietate a transmis este cu mult mai mare decât valoarea întreținerii pe care M și N i-au prestat-o și pe care urmează să i-o presteze până la sfârșitul vieții și că din chiria obținută pe apartamentul ei acoperă toate cheltuielile de întreținere a lui V. Instanța:
Answer
 • admite acțiunea, anulează contractul pentru leziune și pune părțile în situația anterioară
 • respinge acțiunea, deoarece contractul de întreținere este aleatoriu și deci presupune riscul de pierdere sau câștig
 • admite acțiunea, anulează contractul, cu repunerea părților în situația inițială, deoarece lipsește cauza contractului de întreținere

Question 24

Question
În timp ce se afla la birtul din sat, X îi vinde lui Y calul său pentru 2.500 lei. La data încheierii contractului, calul suferise un accident mortal la o exploatare forestieră unde era folisit de fiul lui X. Când Y nu a putut primi calul, a cerut restituirea banilor. X a refuzat restituirea pe motiv că el nu știa că animalul pierise. Y a sesizat instanța:
Answer
 • cu o acțiune în nulitate absolută, pe motiv că obiectul actului juridic nu exista la momentul încheierii contractului
 • solicitând rezoluțiunea vânzării, cu repunerea părților în situația anterioară, deoarece vânzătorul nu și-a executat obligația contractuală, aceea de predare a bunului vândut
 • solicitând restituirea prețului, iar X s-a apărat invocând faptul că riscul contractului a trecut la cumpărător la data realizării acordului de voințe

Question 25

Question
X îi dă lui M 10.000 lei în scopul de a o convinge pe fiica lui X să nu se căsătorească cu Y, un personaj cunoscut în lumea interlopă. Căsătoria are loc și X îl cheamă în judecată pe M, solicitând rezoluționarea contractului încheiat între părți, cu restituirea sumei, pentru neîndeplinirea obligației contractuale asumate de M. Instanța:
Answer
 • respinge acțiunea, deoarece sancțiunea este nulitatea, și nu rezoluțiunea
 • admite acțiunea, constată nulitatea contractui pe motiv de cauză imorală și dispune restituirea sumei de 10.000 lui X
 • admite acțiunea și dispune rezoluționarea contractului cu restituirea sumei, deoarece X a făcut dovada că M nu a folosit toate mijloacele posibile pentru a o convinge pe fiica lui să nu se căsătorească

Question 26

Question
Un contract având ca obiect un bun individual determinat, care aparține unui terț, este:
Answer
 • valabil încheiat
 • nul, pentru că cel care se obligă trebuie să fie titularul dreptului
 • sancționat cu rezoluțiunea,dacă cel care s-a obligat nu a asigurat transmiterea dreptului către cumpărător

Question 27

Question
X intră în biroul avocatului M pentru a-l angaja într-un proces; în birou se află un coleg al avocatului, cu care X a stat de vorbă crezând că este avocatul M, și pe care l-a angajat. Contractul încheiat este:
Answer
 • un contract de mandat intuitu personae
 • anulabil pentru eroare asupra persoane
 • rezolubil, în cazul în care avocatul angajat nu își execută obligațiile contractuale

Question 28

Question
X, coproprietar al unei suprafețe de teren, vinde cota sa de 1/2 lui Y și se obligă față de acesta să-l determine pe C, celălalt coproprietar, să vândă și el partea sa din teren, tot lui Y:
Answer
 • obiectul obligației asumate de X față de Y reprezintă un fapt personal al lui X
 • X a încheiat cu Y două contracte: unul de vânzare și un contract de préte-nom
 • X a încheiat cu Y o convenție de porte-fort

Question 29

Question
Sancțiunea care se aplică în cazul unui act juridic cu cauză ilicită este:
Answer
 • în toate cauzele, nulitatea absolută
 • nulitatea absolută, cu condiția ca ea să fie comună părților sau cel puțin uneia dintre ele
 • nulitatea absolută, cu condiția ca ea să fie comună părților sau, dacă nu este comună, cealaltă parte să fi cunoscut cauza ilicită ori, în funcție de împrejurări, să fi trebuit să o cunoască

Question 30

Question
Un act juridic civil solemn trebuie să respecte forma:
Answer
 • autentică a actului notarial, sub sancțiunea nulității absolute
 • expres prevăzută de lege, sub sancțiunea nulității absolute
 • expres prevăzută prin voința comună a părților, sub sancțiunea nulității realtive

Question 31

Question
Forma cerută pentru validitatea actului juridic
Answer
 • constă întotdeauna într-un act solem
 • privește testamentul autentic, dar poate privi și testamentul olograf
 • face actul ineficace, dacă nu este respectată

Question 32

Question
Forma cerută pentru validitatea actului juridic
Answer
 • este un element constitutiv al actului juridic, în absența căruia actul juridic nu poate fi probat
 • în principiu, este invariabilă pentru același tip de act solemn
 • exclude manifestarea tacită de voință

Question 33

Question
Forma cerută pentru probarea actului juridic
Answer
 • presupune întocmirea unui înscris
 • dacă nu este respectată, sancțiunea care intervine este imposibilitatea de a proba actul juridic
 • este o condiție de opozabilitate a actului juridic față de terți

Question 34

Question
Se cere o anumită formă pentru probarea actului juridic în cazul
Answer
 • contractului de depozit voluntar
 • contractului de tranzacție
 • contractului de donație

Question 35

Question
Actele juridice inseparabile de modalități sunt:
Answer
 • contractele de asigurare
 • actul de opțiune succesorală
 • contractele de rentă viageră

Question 36

Question
La data de 14 mai 2012, soții A și B au încheiat un antecontract de vânzare cu M, având ca obiect un teren situat în intravilanul localității X, unde intenționau să construiască o casă. La data perfectării antecontractului exista o interdicție temporară de construire referitoare la terenul respectiv. Promitenții-cumpărători au plătit o treime din prețul negociat. În antecontract s-a stipulat următoarea clauză: contractul de vânzare va fi încheiat la data de 1 septembrie 2012, cu condiția că până atunci să se obțină prin grija lui M, promitentul-vânzător, ridicarea interdicției de construire temporară existentă la data încheierii antecontractului, iar în caz contrar, promitentul-vânzător să restituie avansul primit și antecontractul să se desființeze. Clauza inserată în contract este:
Answer
 • o condiție rezolutorie
 • un pact comisoriu expres
 • o condiție suspensivă

Question 37

Question
Termenul stipulat în favoarea debitorului permite:
Answer
 • să renunțe la el
 • să-și îndeplinească obligația înainte de împlinirea termenului
 • creditorului să solicite plata creanței înainte de împlinirea lui

Question 38

Question
Obligația de întreținere care rezultă dintr-un contract de întreținere este afectată
Answer
 • de o condiție suspensivă
 • întotdeauna de un termen suspensiv și incert
 • întotdeauna de un termen extinctiv și incert

Question 39

Question
Termenul suspensiv
Answer
 • afectează validitatea actului juridic
 • întârzie realizarea efectelor actului juridic
 • când este grație, nu împiedică realizarea compensației

Question 40

Question
X îi vinde lui Y un apartament, cu condiția că Y să obține în termen de 3 luni un credit bancar pentru a putea plăti prețul. Condiția stipulată în contract:
Answer
 • este rezolutorie
 • este suspensivă
 • face ca drepturile și obligațiile părților să fie ineficace până la împlinirea ei

Question 41

Question
Contractul de donație în care se stipulează că donația se va desființa dacă donatarul moare înaintea donatorului este afectat de o condiție
Answer
 • suspensivă și cazuală
 • rezolutorie și cazuală
 • rezolutorie și mixtă

Question 42

Question
Donațiile între soți sunt revocabile în timpul căsătoriei, în orice moment, prin voința soțului donator. Acestea sunt afectate deci de o condiție
Answer
 • rezolutorie pur potestativă
 • suspensivă mixtă
 • rezolutorie potestativă simplă

Question 43

Question
Pendente conditione, persoana care are un drept de creanță afectat de o condiție suspensivă poate:
Answer
 • transmite dreptul prin acte între vii sau pentru cauză de moarte
 • face acte de administrare
 • face acte de conservare a dreptului său

Question 44

Question
Fructele culese ori încasate înaintea îndeplinirii condiției rezolutorie:
Answer
 • se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie
 • se restituie proprietarului înițial
 • se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie, dacă a fost de bună credință

Question 45

Question
Sarcina în favoarea dispunătorului poate fi stipulată:
Answer
 • prin donație
 • prin testament, când legatarul urmează să execute o sarcină în favoarea testatorului, la încetarea lui din viață
 • atât prin donație cât și prin testament

Question 46

Question
Reprezintă o excepție de la principiul forței obligatorii a contractului:
Answer
 • moratoriul legal
 • prorogarea convențională a termenului contractului de închiriere
 • denunțarea unilaterală a contractului

Question 47

Question
Stipulația pentru altul:
Answer
 • este o excepție de la principiul forței obligatorii a contractului
 • poate fi revocată de stipulant sau de promitent
 • este o excepție de la principiul relativității efectelor actului juridic civil

Question 48

Question
În cazul stipulației pentru altul, terțul beneficiar:
Answer
 • trebuie să accepte stipulația, pentru a se naște dreptul său
 • dacă nu acceptă stipulația, dreptul său se consideră că nu a exista niciodată
 • poate solicita desființarea contractului dintre stipulant și promitent, dacă promitentul nu-și execută obligația

Question 49

Question
Aplicarea teoriei impreviziunii presupune existența unui dezechilibru contractual care intervine
Answer
 • la data încheierii contractului
 • întotdeauna ulterior încheierii contractului
 • în urma schimbării împrejurărilor avute în vedere de părți la data încheierii actului juridic

Question 50

Question
Încetarea contractului de depozit la cererea deponentului reprezintă
Answer
 • O excepție de la principiul relativității efectelor actului juridic
 • o excepție de la principiul irevocabilității actului juridic
 • o măsură de protecție a deponentului, împotriva insolvabilității depozitarului

Question 51

Question
Din categoria avânziilor-cauză fac parte:
Answer
 • creditorii ipotecari
 • moștenitorii unor bunuri determinate din succesiunea defunctului
 • creditorii gajiști

Question 52

Question
X îi închiriază lui Y un autoturism pentru 3 luni. După două luni, X vinde autoturismul lui M. M, cumpărătorul
Answer
 • se poate folosi de bunul cumpărat de la data încheierii contractului, deoarece este proprietar
 • are calitatea de având-cauză
 • dobândește la data încheierii contractului de vânzare și obligația de a respecta contractul de încheiere în calitatea lui de proprietar subsecvent

Question 53

Question
T îi lasă prin testament lui X o casă. După încheierea testamentului (legatului), T face un împrumut la bancă și garantează cu casa (o ipotechează). T nu restituie împrumutul și moare. X :
Answer
 • dobândește casa și nu este obligat să suporte ipoteca
 • este având-cauză
 • dobândește casa liberă de orice sarcini, deoarece încheierea testamentului este anterioară contractului de împrumut

Question 54

Question
X îi împrumută lui Y 50.000 de euro, care garantează împrumutul instituind o ipotecă mobiliară asupra autoturismului BMW, proprietatea sa. Ulterior, X, având nevoie de bani, transmite creanța sa lui R, pentru suma de 45.000 de euro. În urma cesiunii de creanță, R:
Answer
 • devine creditor chirografar
 • dobândește și obligația care afectează autoturismul, fiind succesorul cu titlu particular al lui X
 • dobândește și dreptul de ipotecă asupra autoturismului

Question 55

Question
X îl împuternicește pe Y să vândă un imobil al său, iar Y îl cumpără pentru sine. Contractul de vânzare este:
Answer
 • valabil încheiat, când cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese între X și Y
 • anulabil pentru conflict de interese între părțile contractante
 • un contract cu sine însuși

Question 56

Question
Contractul încheiat de reprezentant în limita puterilor conferite, dar atunci când terțul contractant nu cunoștea și nici nu ar fi trebuit să cunoască faptul că reprezentantul acționa în această calitate
Answer
 • produce efecte numai între reprezentant și reprezentat
 • ca regulă, nu produce efecte asupra reprezentatului
 • obligă numai numai pe reprezentat și pe terț

Question 57

Question
Reprezentarea frauduloasă constă în
Answer
 • încheierea unui contract de către reprezentant pentru reprezentat, în frauda legii
 • încheierea unui act juridic de către reprezentant în frauda intereselor reprezentatului, cu intenție și în înțelegere cu terțul contractant
 • fraudarea consimțământului reprezentantului la încheierea contractului cu terțul în limitele împuternicirii date de către reprezentat

Question 58

Question
Reprezentantul răspunde pentru cauzarea de prejudicii reprezentatului în temeiul
Answer
 • contractului de mandat, dacă reprezentantul este tutore și a acționat în numele minorului aflat sub tutela sa
 • răspunderii civile delictuale, dacă a încheiat un contract în calitate de părinte, pentru minorul de 13 ani
 • contractului de mandat, în toate cazurile

Question 59

Question
Nulitatea absolută poate fi invocată
Answer
 • de oricine
 • de avânzii-cauză
 • de instanța de oficiu, fără a fi obligată în acest sens

Question 60

Question
Nulitatea absolută nu poate acoperită prin confirmare
Answer
 • în nicio situație
 • decât în cazurile expres prevăzute de lege
 • doar părțile pot reface actul juridic lovit de nulitatea absolută, respectând condițiile impuse de lege

Question 61

Question
Confirmarea este actul juridic unilateral prin care
Answer
 • cel care îndreptățit să invoce nulitatea relativă renunță în mod expres sau tacit la acest drept
 • reprezentatul devine parte la actul juridic încheiat de reprezentant în afara împuternicirii primite
 • proprietarul bunului declară că este de acord cu vânzarea bunului său încheiată de alte persoane

Question 62

Question
Pentru a fi valabilă, confirmarea unui act juridic lovit de nulitate relativă relativă trebuie să îndeplinească anumite condiții, prin care:
Answer
 • să provină de la cel al cărui consimțământ a fost viciat
 • confirmarea să fi fost făcută în cunoștință de cauză
 • confirmarea să aibă loc oricând după încheierea actului juridic și până la împlinirea termenului de prescripție extinctivă

Question 63

Question
În cazul în care natura nulității nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege
Answer
 • se prezumă că actul juridic este lovit de nulitate absolută
 • se prezumă că actul juridic este anulabil
 • se cercetează care este natura interesului ocrotit prin norma încălcată la încheierea actului juridic civil

Question 64

Question
Nulitatea amibabilă
Answer
 • poate interveni în orice fază s-ar afla procesul în care se judecă nulitatea actului juridic
 • este permisă numai în cazul actelor juridice care pot fi revocate prin acordul părților
 • îmbracă forma unui contract, având ca obiect declararea nulității unui act juridic anterior încheiat între ele

Question 65

Question
Reprezintă o cauză de nulitate relativă:
Answer
 • dolul, viciu de consimțământ
 • imoralitatea sau ilicitatea cauzei actului juridic civil
 • nerespectarea formei solemne legale

Question 66

Question
Căsătoria putativă este
Answer
 • căsătoria nulă, la încheierea căreia unul dintre soți a fost de bună-credință
 • o excepție de la principiul repunerii părților în situația anterioară
 • căsătoria nulă, în care soțul de bună-credință își păstrează situația de soț dintr-o căsătorie valabilă până la data introducerii cererii de desființare a căsătoriei

Question 67

Question
Ca urmare a desființării unui contract, posesorul de bună-credință:
Answer
 • păstrează fructele culese, cel mai târziu până la data introducerii cererii de chemare în judecată
 • restituie fructele culese ulterior bunei sale credințe
 • restituie numai fructele culese ulterior datei la care a rămas definitivă hotărârea de desființare a contractului

Question 68

Question
X îi vinde lui Y o pereche de cai, pentru 30.000 lei, iar Y îi dă ca dar de nuntă fiului său Z. După nuntă, donația se desființează pentru nerespectarea formei. Contractul de vânzare:
Answer
 • se desființează, datorită legăturii existente între vânzare și donație
 • își produce efectele, ca excepție de la principiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului inițial
 • nu este afectat de nulitatea donației

Question 69

Question
După rămânerea definitivă a hotărârii declarative de moarte a lui A, moștenitorul M vinde un autoturism moștenit de la A lui X; ulterior A se dovedește a fi în viață și se anulează hotărârea declarativă de moarte, în consecință, A cere restituirea bunurilor sale de la moștenitori; contractul de vânzare dintre X și M:
Answer
 • nu se desființează, dacă se face dovada că X știa la data încheierii contractului că A este în viață
 • nu se desființează, dacă X a fost de bună-credință la data încheierii contractului
 • își produce efectele, M fiind obligat să îl despăgubească pe A prin echivalent

Question 70

Question
A îi închiriază lui B un apartament, proprietatea sa, și ulterior încheierii contractului de locațiune, se desființează contractul de vânzare prin care A a dobândit apartamentul (din cauza unui viciu de consimțământ). Contractul de locațiune:
Answer
 • se desființează, fiind un act juridic subsecvent celui de vânzare care a fost anulat
 • nu se desființează, continuând să-și producă efectele până la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, cu condiția ca locatarul să fi fost de bună-credință
 • nu se desființează, continuând să-și producă efectele cel mult un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de anularea a contractului de vânzare, cu condiția ca locatarul să fi fost de bună credință

Question 71

Question
A îi vinde lui B un teren în suprafață de 5.000 mp. Părțile încheie un înscris autentic, în baza căruia B înscrie dreptul de proprietate asupra terenului dobândit în cartea funciară. După două luni de la înscriere, B vinde terenul lui T, care își înscrie și el dreptul de proprietate în cartea funciară. Ulterior ultimei înscrierii, contractul de vânzare dintre A și B se desființează pentru dol. A vânzătorul inițial:
Answer
 • poate introduce o acțiune împotriva lui T, prin care să solicite rectificarea înscrierii în cartea funciară în termenul de prescripție de 3 ani
 • poate introduce o acțiune împotriva lui T prin care să solicite rectificarea înscrierii în cartea funciară în termenul de decădere de 3 ani
 • dacă nu introduce o acțiune în rectificarea înscrierii în cartea funciară împotriva lui T, va fi obligat să respecte dreptul de proprietate al acestuia asupra terenului, care, după împlinirea termenului de prescripție, devin opozabil tuturor, chiar și celui care l-a înstrăinat prin actul inițial

Question 72

Question
În materia nulității, în categoria excepțiilor de la principiul restitutio in integrum intră, printre altele:
Answer
 • cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, care este obligat să restituie prestațiile primite numai dacă a profitat, integral sau parțial, de ceea ce a primit
 • cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, care poate fi obligat la restituirea integrală în cazul în care, cu intenție sau din culpă gravă, a făcut ca restituirea să fie imposibilă
 • cazul contractelor cu executare succesivă

Question 73

Question
Aplicând principiul conversiunii actului juridic civil
Answer
 • se înlătură nulitatea
 • manifestarea valabilă de voință exprimată într-un act juridic lovit de nulitate poate avea valoare de sine stătătoare, adică poate valora ca alt act juridic
 • are loc repunerea părților în situația anterioară încheierii actului juridic nul

Question 74

Question
T lasă prin legat lui M o casă. După încheierea legatului, T vinde casa lui Z. Ulterior, contractul de vânzare este lovit de nulitate datorită vicierii consimțământului cumpărătorului prin dol. După ce hotărârea de anulare a rămas definitivă, T decedează. La deschiderea succesiunii:
Answer
 • M dobândește casa prin legatul cu titlu particular, deoarece casa reintră în masa succesorală a lui T, ca efect al desființării contractului de vânzare
 • M nu primește casa, deoarece T a înțeles să revoce legatul
 • M este înlăturat de la succesiune, prin aplicare principiului validității aparenței în drept, conform căruia manifestarea de voință a lui T, deși nulă ca vânzare, valorează ca act de revocare a legatului

Question 75

Question
Față de cauzele rezoluțiunii, cauzele de nulitate:
Answer
 • pot fi și anterioare sau concomitente cu încheierea actului juridic
 • sunt întotdeauna anterioare, cel mult concomitente cu încheierea actului juridic
 • sunt ulterioare încheierii actului juridic

Question 76

Question
Într-un contract de locațiune este inclusă clauza potrivit căreia chiriașul se obligă să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator. Această clauză
Answer
 • este valabilă încheiată
 • face parte din clauzele considerate nescrise
 • dacă este executată, îl oblică pe locator la restituire
Show full summary Hide full summary

Similar

Work, Energy & Power: Quiz
alex.examtime9373
3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
Graphing Inequalities
Selam H
Macbeth - Charcters
a.agagon
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
GCSE PE
alexis.hobbs99
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Forces and motion
Catarina Borges
Biology - B1 - AQA - GCSE - Keeping Healthy and Defending Against Infection
Josh Anderson