Erivajadustega laste psühholoogia alused, I

moller.tiina
Quiz by moller.tiina, updated more than 1 year ago
moller.tiina
Created by moller.tiina about 6 years ago
180
0

Description

Õiged vastused - üks kuni mitu

Resource summary

Question 1

Question
Kognitiivse arengu hälbed on
Answer
 • intellektipuue
 • õpiraskused
 • üldandekus
 • meelepuuded
 • kõnepuuded

Question 2

Question
Kehapuuded on
Answer
 • neuromotoorika puuded
 • lihaste, luustiku ja liigeste puuded
 • kuulmiskahjustus
 • liitpuuded

Question 3

Question
Traditsiooniliselt eristatakse psühholoogias
Answer
 • vaimset arengut
 • füsioloogilist arengut
 • füüsilist arengut
 • sotsiaalset arengut
 • emotsionaalset arengut

Question 4

Question
Arenguvaldkonnad on üldiselt üksteisest
Answer
 • sõltumatud
 • sõltuvad
 • erinevad
 • mitte ükski neist

Question 5

Question
vaid .... ei eelda psüühika olemasolu
Answer
 • õppimine
 • areng
 • füüsiline kasvamine

Question 6

Question
Psüühika on närvisüsteemi (eelkõige aju) tegevuse tulemus e. selle funktsioon. Ilmneb...
Answer
 • subjektiivselt aistingutele, tajude, kujutluste, mõtete, emotsioonide jms vormis
 • objektiivselt isiku psüühilistes protsessides
 • objektiivselt isiku tegevuses, kõnes, miimikas jms
 • mitte üheski neist

Question 7

Question
Psüühiline tegevus jaotub:
Answer
 • kognitiivsed protsessid
 • kehaline tegevus
 • areng
 • emotsioonid
 • motiivid
 • vajadused

Question 8

Question
Tunnetusprotsesside alla ei kuulu:
Answer
 • emotsioonid
 • tähelepanu
 • mõtlemine
 • motiivid ja vajadused

Question 9

Question
tunnetusprotsessid on
Answer
 • mälu
 • teadmine
 • kuulmine
 • taju
 • mõtlemine
 • kõne
 • tähelepanu

Question 10

Question
Mõtlemine on
Answer
 • oma kogemuse ja tegevuse seesmine organiseerimine
 • organismi võime omdanda, säilitada ja kasutada kogetut
 • vajalik, et meelde jätta kogemusi

Question 11

Question
Tajule, mälule ja mõtlemisele on kaasuv protsess
Answer
 • tundmine
 • tähelepanu
 • emotsioonid
 • motivatsioon

Question 12

Question
Taju objektid on
Answer
 • suunataju
 • kõnetaju
 • foneemitaju
 • inimese taju
 • emotsioonide taju
 • vormitaju, liikumistaju
 • tekstuuritaju, värvustaju
 • sügavustaju
 • need kõik
 • mitte ükski neist

Question 13

Question
Taju omadus ei ole
Answer
 • nägemine
 • tahtlikkus
 • kiirus
 • mõtestatus
 • maht
 • mitte ükski

Question 14

Question
Analüütilisus on
Answer
 • eristada väikeseid detaile tervikust
 • mõtestatus
 • seotud funktsiooni tajumisega
 • kõik eelpool nimetatud

Question 15

Question
Apertseptsioon on
Answer
 • taju omadus
 • võime eristada mitut objekti
 • taju sõltuvus isiku omadustest (emotsioonide ja motivatsioonide iseärasustest)

Question 16

Question
Mälu liigid jaotuvad vastavalt
Answer
 • minevikus toimunud sündmuste järgi
 • meeldejäetud teabe järgi
 • säilitamise aja järgi
 • info tüübi järgi
 • teadvustatuse taseme järgi

Question 17

Question
Mälu jaguneb säilitamise aja järgi
Answer
 • sensoorne mälu
 • lühiajaline mälu
 • eksplitsiitne mälu
 • töömälu
 • püsimälu
 • implitsiitne mälu

Question 18

Question
Otsene, teadvusele kättesaadav on
Answer
 • eksplitsiitne
 • implitsiitne

Question 19

Question
Info tüübid jagunevad
Answer
 • ekspiltsiitne
 • episoodiline
 • sensoorne
 • semantiline
 • protseduuriline

Question 20

Question
Mälu protsessid on
Answer
 • lühimälu
 • salvestamine
 • säilitamine
 • unustamine
 • taastamine

Question 21

Question
Mõtlemine on
Answer
 • kogemuse organiseerimine
 • tegevuse organiseerimine
 • mõlemad variandid

Question 22

Question
Mineviku, oleviku ja tuleviku võimaldab siduda
Answer
 • taju
 • mälu
 • mõtlemine

Question 23

Question
Mõtlemise ühikud on
Answer
 • kujutlused
 • mõisted - tavamõisted, teadusmõisted, süsteemmõisted, ja erinevad mõisted
 • tavamõisted, teadusmõisted, süsteemmõisted

Question 24

Question
Mõtlemise operatsioonid on
Answer
 • analüüs ja süntees
 • võrdlemine, rühmitamine, järjestamine
 • defineerimine, järeldamine
 • seoste loomine, põhjus-tagajärg seoste leidmine
 • üldistamine ja konkretiseerimine

Question 25

Question
Tähelepanu liigid tahte osaluse järgi
Answer
 • tahteline
 • tahtelisjärgne
 • tahtmatu
 • suunatus sensroorsele sündmusele

Question 26

Question
Tahtelisjärgne tähelepanu tähendab, et
Answer
 • tähelepanu on aktiivne ja nõuab pingutust
 • tähelepanu on aktiivne ja ei nõua pingutust

Question 27

Question
Korduv või kestev stimulatsioon mõjub tähelepanule
Answer
 • mitte kuidagi
 • nõrgendavalt
 • tugevdavalt

Question 28

Question
Tähelepanu liigid suunatuse järgi on
Answer
 • suunatud väliskeskkonna ärritajatele
 • suunatud teiste mõtetele
 • suunatud iseenda mõtetele
 • motoorne ehk suunatud liigutustele

Question 29

Question
Tähelepanu omadused on
Answer
 • valivus
 • valiidsus
 • ümberlülitamatus
 • maht
 • ümberlülituvus
 • püsivus

Question 30

Question
Kõne
Answer
 • ei ole oluline mõtlemise vahend
 • on oluline mõtlemise vahend
 • on oluline suhtlemise vahend

Question 31

Question
Kõne mõistmise ja produtseerimise osas võib lapsel olla kahjustatud
Answer
 • kõne mõistmine
 • kõne produtseerimine

Question 32

Question
Kõne alla ei kuulu
Answer
 • mõistmine ja produtseerimine
 • sõnavara
 • grammatika
 • suuline ja kirjalik kõne
 • sisekõne
 • emotsioonid

Question 33

Question
Psüühika arengu tingimused on
Answer
 • füsioloogilised
 • psühholoogilised
 • keskkondlikud
 • bioloogilised

Question 34

Question
Fülogeneetiliselt vanemad aju osad
Answer
 • küpsevad hiljem ja on mõjutatud enam keskkonna poolt
 • küpsevad varem – need määravad füüsilised funktsioonid

Question 35

Question
Psüühiliste protsesside ontogeneetilise formeerumise mehhanismiks on
Answer
 • internaliseerimine - psüühilised toimingud korjatakse üles välisest keskkonnast
 • eksternaliseerimine - psüühilised toimingud on kaasasündinud

Question 36

Question
taju arengu käigus
Answer
 • muutub taju kiiremaks
 • taju maht suureneb
 • taju jaotuvus suureneb
 • mõtestatus suureneb
 • taju põimub järjest enam kõnega

Question 37

Question
Selleks, et tajuda tervikut koos osadevaheliste suhetega, on eelnevalt vaja
Answer
 • märgata terviku osi
 • tajuda tervikut

Question 38

Question
Mida väiksem on laps, seda vähem mõjutab tema tähelepanu keskkond.
Answer
 • õige
 • vale

Question 39

Question
Arengu käigus tähelepenu
Answer
 • valivus väheneb
 • püsivus suureneb
 • valivus suureneb
 • tähelepanu jaotamine muutub keerukamaks
 • lihtsustub ümberlülituvus

Question 40

Question
Lühimälu maht
Answer
 • 2a - 2 ühikut
 • 5a - 5 ühikut
 • 5a - 6 ühikut
 • 5a - 3 ühikut
 • 7a - 5 ühikut
 • 9a - 6 ühikut
 • Sõltub ka valdkonnast

Question 41

Question
Töömälus umbes 5 esimest eluaastat on ülekaalus
Answer
 • visuaalne info töötlus
 • kaudne info töötlus
 • visuaal-ruumiline infotöötlus

Question 42

Question
Alates 7 eluaastast tõuseb töömälu maht eelkõige
Answer
 • ühikute tihendamise arvelt
 • ühikute täpsustumise arvelt
 • fonoloogilise mahu arvelt

Question 43

Question
Vanuse kasvades suureneb püsimälus oleva info hulk ning selgemalt ja täpsemalt püsimällu salvestatud teadmised aktiveeruvad kiiremini. See väide on
Answer
 • õige
 • vale

Question 44

Question
Arengu alguses on mõtlemine
Answer
 • kaemuslik-kujundiline
 • kaemuslik-praktiline
 • verbaalne

Question 45

Question
Sisekõne hakkab kujunema
Answer
 • 5-aastaselt
 • 7-aastaselt
 • 8-aastaselt

Question 46

Question
Sõnavara tekkimise järjekord on
Answer
 • alguses tekivad tegusõnad, siis omadussõnad, siis asesõnad ja siis nimisõnad
 • alguses tekivad omadussõnad, siis asesõnad, nimisõnad ja siis tegusõnad
 • alguses tekivad asesõnad, siis tegusõnad, nimisõnad, siis omadussõnad
 • alguses tekivad nimisõnad, siis tegusõnad, siis omadussõnad ja siis asesõnad

Question 47

Question
Metatunnetus on
Answer
 • enda psüühilisest funktsioneerimisest teadlikolek
 • protsess, millele toetub psüühiline aktiivsus
 • oskus sobitada situatsiooni ja oma oskusi

Question 48

Question
Metakognitiivne kompetentsus: oskus sobitada situatsiooni ja oma oskusi/võimeid/teadmisi kõige kohasemal viisil. See väide on
Answer
 • õige
 • vale

Question 49

Question
Metatunnetus hakkab arenema
Answer
 • alates 3. eluaastast
 • alates 5. eluaastast
 • alates 8. eluaastast

Question 50

Question
Rollimäng on valdav
Answer
 • 1-3a
 • 3-7a

Question 51

Question
Arenguhälvete prenataalsed põhjused on
Answer
 • keskkondlikud
 • geneetilised

Question 52

Question
Arenguhälvete keskkondlikud põhjused on
Answer
 • pärilikud
 • teratogeenid
 • traumad
 • nakkused
 • füüsilised
 • sotsiaalsed

Question 53

Question
Postnataalsed keskkondlikud põhjused on
Answer
 • füüsilised
 • sotsiaalsed

Question 54

Question
Kromosomaalsed haigused – põhjuseks on
Answer
 • põhjuseks DNA muutused ühe geeni piires
 • kromosoomide arvu või struktuuri muutused

Question 55

Question
Teratogeenid on
Answer
 • tubakas
 • geenid
 • ravimid
 • pestitsiidud
 • alkohol
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)
miminoma
Symbols in Lord of the Flies
lowri_luxton
PSBD TEST # 3_1
Suleman Shah
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch
Computing Hardware - CPU and Memory
Shantal K Green
Control of Microbial Growth
minna baraili
10 consejos para realizar con éxito un curso virtual
Eduardo Velásquez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Art & Design in Context
Rosario Flores Arroyo
1. DEFINICIÓN DEL QUIEBRE 2. ESCUCHA E INDAGACIÓN
Stefany De la cruz