DAUR-E-QURAN juz 12

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 6 years ago
95
1

Description

Brief interpretation of the QURAN

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Surah Hood mein kis ka zikr aaya hai ?
Answer
 • Hazrat Hood (a.s)
 • Hazrat Ibrahim (a.s)
 • Bahut se anbiya (a.s) ka

Question 2

Question
Q2. Samud ki taraf kis nabi ko bheja gaya ?
Answer
 • Saleh (a.s)
 • Hood (a.s)
 • Shuaib (a.s)

Question 3

Question
Q3. Aam taur par jab insaan ko kisi mushkil ke baad koi ni’amat milti hai toh uska rawaiya kya hota hai ?
Answer
 • Allah ka shukr adaa karta hai
 • Dusron ki madad karta hai
 • Apni mehnat aur aqal se hasil ki hui samjhta hai

Question 4

Question
Q4. Kin logon ki suhbat faida mand hoti hai ?
Answer
 • Neek logon ki
 • Mohallay walon ki
 • Ghar walon ki

Question 5

Question
Q5. Humesha imaan lane mein jaldi koun karta hai aur kyun ?
Answer
 • Qaum ke elites , taaqat ki wajah se
 • Pisa huwa tabqah , ajizi ki wajah se
 • Talibe ilm , ilm ki wajah se

Question 6

Question
Q6. Allah ke taraf se ootni (she camel) nishani ke taur par kis qaum ko di gai thi ?
Answer
 • Qaum-e-Aad
 • Qaum-e-Samud
 • Ahle Madyan

Question 7

Question
Q7. Musa (a.s) ko kitne mu’ajze diye gae the ?
Answer
 • 9
 • 8
 • 7

Question 8

Question
Q8. Kis nabi ki qaum naap taol mein kami karti thi ?
Answer
 • Shuaib (a.s)
 • Saleh (a.s)
 • Hood (a.s)

Question 9

Question
Q9. Jab farishte nawjawaan ladkon ki shakl mein Loot (a.s) ke paas aaye toh Loot (a.s) ne apni qaum ki taraf se kis baat ka dar mehsus kiya ?
Answer
 • Wo unhe qatal kardeyge
 • Wo apni betiyon ki shadi unse karne ki zid kareyge
 • Wo badkaar log the

Question 10

Question
Q10. Quran mein Yusuf (a.s) ke qisse ko sub qisson mein kaisa qissa farmaya gaya hai ?
Answer
 • Behtarin qissa
 • Sacha qissa
 • Ajeeb qissa

Question 11

Question
Q11. Yusuf (a.s) ne apne liye qaid khud chuni. Iski wajah kya thi ?
Answer
 • Take gunah se bach sake
 • Take aziz-e-misr ki pareshani dur hojae
 • Take jail mein tabligh kar sake

Question 12

Question
Q12. Aurtey aam taur par kab laghwiaat aur badnaami ke qise (scandals) par discussions karti hai ?
Answer
 • Har waqt
 • Chai ki dawaton mein (coffee parties)
 • Ilm ki majlison mein
Show full summary Hide full summary

Similar

Religious Expression
Dhanil Capil
Major World Religions-Islam
Caoimhe O'Connell
AP World History Chapter 7
matthewchand12
DAUR-E-QURAN juz 1
Asiya Abdul Raoof
Surah al-Fatihah | Word Analysis | Day 1
Al Huda Canada
DAUR-E-QURAN juz 30
Asiya Abdul Raoof
Surah al-Naba Quiz
Al Huda Canada
TAFSEER SURAH BAQARAH {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
Surah al-Abasa Quiz
Al Huda Canada
Surah Yaseen Ayahs 11 - 17 Quiz
Al Huda Canada