PM Bab 4 Quiz

Marilyn May
Quiz by Marilyn May, updated more than 1 year ago
Marilyn May
Created by Marilyn May over 6 years ago
73
0

Description

PM bab4 Quiz

Resource summary

Question 1

Question
Antara cara memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat ialah _____ , kecuali:
Answer
 • Menyediakan perkhidmatan pendidikan
 • Menyediakan perkhidmatan kesihatan
 • Menyediakan kemudahan perhubungan dan pengangkutan
 • Menyediakan tempat kediaman

Question 2

Question
Apakah faktor penggubalan DEB?
Answer
 • Pembangunan yang tidak seimbang antara wilayah dan mewujudkan jurang perbezaan ekonomi antara etnik
 • Sebagai tonggak Wawasan 2020
 • Meperkasakan semangat perpaduan
 • Membangunkan modal insan

Question 3

Question
Apakah tujuan DEB?
Answer
 • Menyatupadukan rakyat
 • Membasmi kemiskinan
 • Meningkatkan daya saing negara
 • Meningkatkan keutuhan

Question 4

Question
Berikut merupakan cara yang telah dilaksanakan selari dengan strategi DEB, kecuali:
Answer
 • Pembukaan 1 juta tanah seperti FELDA dan FELCRA
 • Menyusun semula corak guna tenaga
 • Membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan K-ekonomi
 • Membangunkan kawasan zon perindustrian di bandar dan menggalakkan migrasi dari luar bandar ke bandar

Question 5

Question
Yang berikut, manakah bukan tujuan penggubalan DPN?
Answer
 • Membina sebuah negara yang bersatu padu bagi mencapai pembangunan ekonomi yang mapan hasil kestabilan politik dan sosial
 • Langkah permulaan mencapai Wawasan 2020 bertaraf negara maju dengan pembangunan seimbang
 • Memangkin perwujudan negara bangsa yang dapat melahirkan rakyat yang bersikap kesamaan dan kekitaan antara satu sama lain.
 • Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang adil dan bersatu padu

Question 6

Question
Apakah tema DWN?
Answer
 • Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara
 • Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan
 • Insan yang cemerlang, melahirkan negara yang maju
 • Pemimpin yang jujur, melahirkan politik yang stabil

Question 7

Question
"Menghapuskan kemiskinan tegar dan mengurangkan kemiskinan relatif melalui pengenalan Program Pembasmian Rakyat Termiskin (PPRT)" Pernyataan tersebut merujuk kepada
Answer
 • Tujuan DPN
 • Teras Utama DWN
 • Strategi DPN
 • Objektif Wawasan 2020

Question 8

Question
Yang manakah bukan teras utama DWN?
Answer
 • Membina bangsa yang berdaya tahan
 • Masyarakat saksama
 • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
 • Melahirkan masyarakat yang bermaruah tinggi

Question 9

Question
"Moto perjuangan yang diketengahkan oleh kerajaan Malaysia untuk menyatupadukan rakyat ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju." Pernyataan tersebut merujuk kepada
Answer
 • Dasar Wawasan Negara
 • Gagasan 1 Malaysia
 • Model Ekonomi Baru
 • Wawasan 2020

Question 10

Question
Yang manakah bukan cabaran Wawasan 2020?
Answer
 • Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang dan mengamalkan satu bentuk persefahaman
 • Mewujudkan sebuah negara Islam yang makmur dan damai
 • Mewujudkan masyarakat yang adil dengan pengagihan kekayaan negara tanpa mengira kaum
 • Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu dan mempunyai matlamat yang dikongsi bersama

Question 11

Question
"Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan tidak memanfaatkan masyarakat." Pernyataan tersebut mengakibatkan penggubalan
Answer
 • Model Ekonomi Baru
 • Dasar Wawasan Negara
 • Dasar Pembangunan Nasional
 • Gagasan 1 Malaysia

Question 12

Question
Yang manakah bukan elemen utama MEB?
Answer
 • Melonjak ekonomi negara untuk mencapai tahap negara maju menjelang 2020
 • Meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah
 • Melahirkan pemimpin yang berintegriti tinggi, berkebolehan, berdedikasi dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab
 • Pertumbuhan ekonomi mapan yang mengambil kira kesan ke atas alam sekitar dan sumber alam

Question 13

Question
MEB diperkenalkan selari dengan pengenalan empat tonggak utama yang akan mendorong perubahan bagi mencapai Wawasan2020. Tonggak-tonggak tersebut ialah ____, kecuali:
Answer
 • Konsep 1 Malaysia
 • Rancangan Malaysia Kesepuluh
 • Program Transformasi Ekonomi
 • Tahun Melawati Malaysia

Question 14

Question
Berikut merupakan antara 8 inisiatif pembaharuan strategik (IPS) yang menjayakan MEB, kecuali:
Answer
 • Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan
 • Mewujudkan ekonomi demestik yang berdaya saing
 • Memperkukuhkan sektor awam
 • Membangunkan tenaga kerja berkualiti
 • Meningkatkan kebergantungan kepada pekerja asing

Question 15

Question
_____ mengertikan setiap rakyat perlu berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Apakah yang perlu dilengkapkan?
Answer
 • Gagasan 1 Malaysia
 • Wawasan 2020
 • Dasar Wawasan Negara
 • Model Ekonomi Baru

Question 16

Question
Aspek-aspek utama 1 Malaysia merangkumi aspek penerapan teras-teras perpaduan dan aspek penerapan 8 nilai aspirasi. Yang berikut merupakan aspek penerapan teras-teras perpaduan, kecuali
Answer
 • Prinsip kenegaraan
 • Prinsip toleransi
 • Prinsip Penerimaan
 • Prinsip keadilan sosial

Question 17

Question
Yang manakah bukan aspek penerapan 8 Nilai Aspirasi?
Answer
 • Ketekunan
 • Ketabahan
 • Budaya Ketepatan
 • Budaya inovasi

Question 18

Question
Antaranya yang manakah ialah program 1 Malaysia
Answer
 • Hospital 1 Malaysia
 • Restoran 1 Malaysia
 • Sekolah 1 Malaysia
 • Menu 1 Malaysia

Question 19

Question
Apakah fungsi Bank Pembangunan dan Bank Pertanian?
Answer
 • Menggalakkan sikap menabung
 • Membantu bumiputera mendapatkan modal
 • Menggalakkan pelaburan
 • Memberikan pinjam kepada rakyat Malaysia

Question 20

Question
Penubuhan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Pertanian Malaysia (UPM kini Universiti Putra Malaysia), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Institut Teknologi Mara (ITM kini UiTM) adalah merupakan
Answer
 • Strategi mengurangkan dan membasmi kemiskinan
 • Strategi menyusun semula masyarakat
 • Strategi menyatupadukan masyarakat
 • Strategi meningkatkan tahap pembelajaran rakyat

Question 21

Question
"Memupuk perpaduan, semangat patriotik, kematangan politik, bertolak ansur, penyayang serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi." Pernyataan tersebut merupakan salah satu teras utama MEB. Pernyataan tersebut merujuk kepada
Answer
 • Membina bangsa berdaya tahan
 • Masyarakat yang saksama
 • Pembangunan sumber manusia
 • mempertingkatkan data saing

Question 22

Question
Apakah fungsi Pembangunan Masayarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)?
Answer
 • meningkatkan dan mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi
 • meningkatkan dan mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan politik
 • memberi bantuan kepada Bumiputera dalam memulakan perniagaan
 • memberi bantuan khidmat nasihat kepada Bumiputera yang menghadapi masalah dalam perniagaan

Question 23

Question
Berikut merupakan ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020, kecuali:
Answer
 • Berpandukan Pasaran
 • Tadbir Urus yang Rapi
 • Berintegrasi Serantau
 • Ekonomi yang Mapan
 • Keusahawan
 • Inovatif
Show full summary Hide full summary

Similar

PM MCQ 1
Marilyn May
Biochemistry MCQ Exam 1- PMU 2nd Year
Med Student
PMU - 2nd Semester Anatomy - CNS (Skull)
Sole C
Brain & Mind quiz
Ben Armstrong
Arthrology, myology - Part 2 (a)
Sole C
CNS Skull Part 1
Med Student
Arthrology, Myology - Part 1 (b)
Sole C
S Exame Preparation
Abdulkarim Baba
Arthrology, myology - Part 2(a)- PMU
Med Student
Quizz Gestion du stress
jo vey
Long Answers Semester 1 Anatomy
Sole C