IX PARTE 2

Alvaro Vincens
Quiz by Alvaro Vincens, updated more than 1 year ago
Alvaro Vincens
Created by Alvaro Vincens about 5 years ago
83
0

Description

Examen 2 parte IX

Resource summary

Question 1

Question
Quina afirmació és certa sobre Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • En entorns MAN la tecnologia s'anomena Carrier Ethernet
 • ME només pot funcionar sobre MPLS
 • En ME l'operador encapsula el tràfic Ethernet del client sobre xarxa blackbone
 • La tecnologia ME simplifica l'operació i el manteniment de les xarxes dels proveïdors de serveis

Question 2

Question
Quina afirmació és incorrecta en Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • ME permet un aprovisionament ràpid de serveis de xarxa
 • ME pot funcionar sobre SONET
 • ME només pot funcionar amb interfícies superiors a 1GB
 • ME permet la connexió d'usuaris distants en un mateix bridged domain

Question 3

Question
Què és un PE en Carrier Ethernet?
Answer
 • Un PE només pot ser un switch Ethernet
 • Un PE equival a un LER de MPLS
 • Un PE pot ser un switch ATM, o un router IP amb funcionalitats de routing BGP
 • Un PE només tindrà connexions amb altres PE de la xarxa Metro-Ethernet (ME)

Question 4

Question
Quina de les següents afirmacions és certa?
Answer
 • Els EVC de Carrier Ethernet són com els FEC de MPLS
 • Els EVC de Carrier Ethernet són com els VCC d'ATM
 • Els CE de Carrier Ethernet són com els LSR de MPLS
 • L'identificador de Pseudowire és com el VPI/VCI de FR

Question 5

Question
Quina afirmació és certa sobre certa terminologia de Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • Cada EVC disposarà d'un identificador únic a la xarxa del proveïdor de serveis
 • La interficie UNI la proporciona el client
 • La interfície NNI només pot anar a velocitats de 1 Gbps
 • Un EVC realitza una connexió lògica entre una interfície UNI i una interfície NNI

Question 6

Question
Quina afirmacó és certa sobre els serveis que ofereix Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • Els serveis EVPL són els serveis més populars degut a la seva simplicitat
 • Caldrà marcar amb el tag 802.1q els serveis EPL per diferenciar-los d'altres serveis
 • En els serveis Port based RAW, el client no podrà marcar els seus paquets amb les seves pròpies vlans
 • Els serveis EVPL-LAN són serveis multipunt on a l'interficie d'entrega s'agreguen varis EVCs

Question 7

Question
Quina afirmació és incorrecta sobre VPLS?
Answer
 • Cada router CE de la xarxa crea una taula VSI per identificar les diferents instàncies VPLS
 • L'arquitectura bàsica consisteix en un full-mesh de LSPs entre PEs per cada instància VPLS
 • Cada PE actua com un "multipunt learning Ethernet bridge"
 • Per evitar bucles s'aplica la tècnica de "Split horizon"

Question 8

Question
Quina afirmació és incorrecta sobre Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • ME proporciona connectivitat Ethernet a nivell MAN o WAN, amb el cost operacional de Ethernet
 • ME es pot implementar sobre diferents tecnologies, entres les que podem destacar MPLS, SONET i WiMAX
 • La implementació de ME sobre MPLS implica utilitzar el servei de VPLS (Virtual Private LAN Service)
 • El servei de VPLS permet implementar connexions punt-multipunt

Question 9

Question
Quina afirmació és correcta sobre Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • ME permet transportar trames Ethernet amb capçalera IEEE-802.1q, per tal d'interconnectar diverses VLANs, entre dues o més seus remotes.
 • MetroEthernet és la tecnologia preferida actualment enfront a CarrierEthernet
 • Un pseudowire permet implementar serveis de connectivitat multipunt
 • Els clients de MetroEthernet es connecten als nodes PE, els quals actuen com a "non-learning bridges"

Question 10

Question
Quina afirmació és correcta?
Answer
 • ATM defineix un mode de transferència sincron
 • ATM defineix per cada usuari un nombre de canals perfectament identificats
 • ATM és una tecnologia de commutació de circuits.
 • ATM utilitza transmissió síncrona a nivell físic

Question 11

Question
En la negociació del contracte de tràfic en ATM, què no defineix?
Answer
 • Els paràmetres de trànsit
 • La qualitat de servei
 • El protocol de nivell de xarxa
 • La categoria de servei

Question 12

Question
Si es desitja transmetre, amb ATM, un flux de dades amb un ample de banda útil de 149,76 Mbps es necessita, com a mínim, un enllaç?
Answer
 • STM-1
 • STM-4
 • STM-16
 • STM-64

Question 13

Question
En un entorn ATM amb enllaços IPoA entre diferents routers, per realitzar correctament el mapeig entre adreçes IP i adreçes ATM:
Answer
 • Si els enllaços són PVC es sol utilitzar un servidor ATM-ARP
 • Si els enllaços són SVC es sol utilitzar un servidor ATM-ARP
 • Si els enllaços són SVC cal definir la relació entre l'adreça IP destí i el VPI/VCI a utilitzar en cada cas
 • Sempre cal utilitzar un servidor ATM-ARP

Question 14

Question
Quina afirmació és certa respecte la cel·la ATM?
Answer
 • La capçalera ATM conté l'identificador del circuit virtual i del camí virtual, però no conté les adreçes ATM origen ni destí
 • La cel·la ATM té 53 bytes de dades i 5 bytes de capçalera
 • La capçalera ATM conté les adreces ATM origen i destí
 • La capçalera ATM conté les adreçes ATM origen i destí i l'identificador del circuit virtual i del camí virtual.

Question 15

Question
En una xarxa ATM, quina de les següents capes AAL s'implementa en els nodes interns de la xarxa per transportar la senyalització?
Answer
 • AAL 1
 • AAL 2
 • AAL 3/4
 • AAL5

Question 16

Question
Respecte la senyalització ATM quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • El protocol Q.2931 és idèntic al protocol de senyalització de Frame Relay
 • El protocol PNNI és semblant al protocol OSPF
 • La senyalització ILMI està basada en el protocol SNMP
 • La senyalització SSCOP utilitza la capa d'adaptació AAL-5

Question 17

Question
Quina de les següents afirmacions referides a ATM és certa?
Answer
 • L'identificador VCI és únic en un determinat enllaç físic
 • El número d'enllaç físic és únic dins d'un determinat VPI
 • No hi ha valors reservats ni per VPI ni per VCI
 • L'identificador VCI és únic dins d'un determinat VPI

Question 18

Question
Quins dels següents paràmetres descriptors de tràfic mesura el jitter sofert en una comunicació ATM?
Answer
 • CDV
 • SCR
 • CLR
 • VBR

Question 19

Question
Quina de les següents afirmacions referides a ATM és incorrecta?
Answer
 • Els mecanismes d'Scheduling que s'apliquen en ATM són similars als definits al model Diffserv
 • A partir dels paràmetres de tràfic PCR,SCR aplicaré les polítiques de Policing o Shaping
 • El marcatge del paquets es realitza mitjançant el camp VPI de la capçalera ATM
 • El camp de la capçalera CLP és similar al camp DE en Frame Relay

Question 20

Question
Quina afirmació és incorrecta sobre MPLS?
Answer
 • MPLS aprofita les tecnologies existents de nivell 2 com a protocols de nivell d'enllaç
 • MPLS únicament permet transport tràfic IP
 • La capçalera MPLS també s'anomena "Shim Header"
 • La capçalera MPLS se situa entre la capçalera de nivell 2 i la capçalera IP

Question 21

Question
Quina afirmació és certa sobre MPLS?
Answer
 • MPLS integra i relaciona les funcionalitats d'encaminament de nivell 2 amb les funcions de commutació de nivell 3
 • SI MPLS funciona sobre Frame Relay, utilitzarà el camp DLCI com a etiqueta
 • En MPLS es prenen decisions d'encaminament a cada salt de la ruta, igual que en IP
 • Si MPLS funciona sobre Ethernet, afegirà la capçalera genèrica MPLS per poder etiquetar

Question 22

Question
Quina de les següents afirmacions és incorrecta?
Answer
 • Els LER de MPLS equivalen als routers en IPoA
 • Els LSR en MPLS equivalen als switchos en Frame Relay
 • Els LSP en MPLS són com els VCC d'ATM
 • El camp TTL de MPLS no té correspondència amb cap camp de la capçalera Ethernet

Question 23

Question
Quin del següents no correcpon a cap protocol de distribució d'etiquetes en MPLS
Answer
 • LDP
 • MP-BGP
 • OSPF
 • RSVP

Question 24

Question
Quina de les següents afirmacions és incorrecta
Answer
 • Un E-LSP permet prioritzar fins a 8 classes diferents de tràfic en el mateix LSP
 • En un L-LSP es poden definir fins a 8 "drop priorities" diferents mitjançant el camp EXP
 • En un L-LSP el PHB ve determinat pel camp Label
 • En un E-LSP el PHB ve determinat pel camp EXP

Question 25

Question
Respecte el DS-MPLS-TE, quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • DS-MPLS-TE es basa en definir diferents PHB dins del mateix LSP
 • DS-MPLS-TE combina tècniques de TE amb QoS en MPLS
 • DS-MPLS-TE permet dividir el BW disponible en cada enllaç entre les diferents prioritats
 • DS-MPLS-TE separa cada classe de servei en LSPs independents

Question 26

Question
En implementar MPLS-VPNs, quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • Els clients poden utilitzar diferents protocols de routing en les seves xarxes
 • Cal utilitzar el protocol MP-BGP en el nucli de la xarxa MPLS
 • Podem escollir entre diferents protocols de routing pel nucli de la xarxa MPLS
 • Cal utilitzar un únic protocol de routing entre nodes PE

Question 27

Question
Respecte al reeviament de paquets en MPLS, quina afirmació és correcta?
Answer
 • Les accions que realitzen els LSR són: push, pop i non-stop
 • La implementació de PHP permet reduïr el retard de processament dels paquets
 • L'acció de pop sempre es realitza en els LER de sortida
 • Un LSR mai realitzarà el push d'una nova label MPLS

Question 28

Question
Respecte el Router Distinguisher (RD) de les VPN-MPLS, quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • Està format per 64 bits
 • Es pot utilitzar com a identificador de la VPN-MPLS
 • És un prefix únic per cada Virtual Router
 • S'afegeix a les adreçes dels clients per evitar solapaments d'espais d'adreçament

Question 29

Question
Respecte el MPLS-TE, quina afirmació és correcte?
Answer
 • MPLS-TE combina tècniques de TE amb QoS en MPLS
 • MPLS-TE permet eviat congestions en la xarxa redistribuint convenientment els LSP
 • MPLS-TE permet dividir el BW disponible en cada enllaç entre les diferents prioritats
 • MPLS-TE es basa en definir diferents classes de servei dins del mateix LSP

Question 30

Question
Quina de les següents afirmacions és correcta?
Answer
 • La Internet actual s'ha implementat en la seva totalitat aplicant mecanismes de QoS
 • Els mecanismes de QoS s'implementen únicament a nivell IP
 • Els mecanismes de QoS són imprescindibles en les xarxes de commutació de circuits
 • La QoS permet integrar amb garanties diferents aplicacions sobre una única xarxa IP

Question 31

Question
Quina de les següents afirmacions és incorrecta?
Answer
 • El retard extrem a extrem està format pels retards de propagació, commutació, encuament i serialització
 • La variació del retard o Jitter està provocada pel diferent temps d'encuament que pateixen els paquets en els nodes que formen part d'una xarxa de commutació de paquets
 • El retard d'encuament és un retard que sempre és fix
 • La pèrdua de paquets és un fenomen característic de les xarxes de commutació de paquets

Question 32

Question
Sobre els blocs funcionals que formen part d'una arquitectura de QoS:
Answer
 • A nivell de Pla d'usuari s'implementa el CAC i la reserva de recursos
 • Els nodes interns de la xarxa realitzen les funcions de policing/shaping, control de congestió i scheduling
 • Els condicionadors de tràfic s'implementen tant en els nodes interns com en els nodes del límit de la xarxa
 • El nodes situats al límit de la xarxa realitzen les funcions de classificació, mesura, marcatge, policing i/o shaping

Question 33

Question
Sobre els condicionadors de tràfic
Answer
 • Els paquets no es poden classificar per l'interfície d'entrada
 • Les mètriques per mesurar el tràfic d'entrada són la velocitat mitja i el tamany de ràfega
 • La tècnica de traffic shaping pot provocar l'augment del jitter de la nostra xarxa
 • Per únicament limitar la velocitat de pic utilitzaremel traffic shaping

Question 34

Question
Quina afirmació és correcta:
Answer
 • Els mecanismes de control de congestió i de scheduling permeten modificar i adaptar el tràfic de l'usuari a les millors condicions amb que la xarxa el pot transmetre
 • Els mecanismes més utilitzats de control de congestió són CBWFQ, RED i WRED
 • El mecanisme WRED permet aplicar a cada tràfic una probabilitat de pèrdua de paquets diferent
 • El millor mecanisme d'encuament per garantir la QoS a diferents tràfics de dades és el Priority Queue

Question 35

Question
Quina afirmació és incorrecta sobre l'arquitectura de qualitat de servei IntServ
Answer
 • Utilitza el camp DSCP per diferenciar les diferents classes de servei
 • Utilitza els mecanismes de WRED i WFQ en els nodes interns de la xarxa
 • Utilitza el protocol de senyalització RSVP per implementar el CAC i la reserva de recursos
 • Ofereix tres tipus de serveis: best-effort, controlled local i guaranteed bit rate

Question 36

Question
Quina afirmació és incorrecta sobre l'arquitectura de qualitat de servei Diffserv
Answer
 • Utilitza el IP Precedence per oferir diferents probabilitats de pèrdua de paquets
 • Ofereix tres tipus de serveis: best-effort, assured forwarding i expedited forwarding
 • Utilitza el camp DSCP o IP Precedence per diferenciar les diferents classes de servei
 • Permet utilitzar RSVP o COPS per implementar la reserva de recursos en la xarxa

Question 37

Question
Quina afirmació és correcta sobre els mecanismes de scheduling
Answer
 • Priority Queuing: És una disciplina molt estricta que penalitza totes les cues
 • WFQ: És una disciplina molt estricta que penalitza les cues d'alta prioritat
 • LLQ: PQ+CBWFQ L'usarem per prioritzar sempre el tràfic prioritari i separar per classes la resta de tràfic
 • Custom Queuing: Existeix una única cua on el primer paquet que arriba és el primer paquet que surt

Question 38

Question
Sobre els camps "IP Precedence " i "DSCP"
Answer
 • El camp IP Precedence està en la capçalera IPv4 i el DSCP en la IPv6
 • El DSCP defineix sis classes diferents de servei amb 3 probabilitats de pèrdua de paquets diferents per cada classe AF
 • El IP Precedence defineix 16 classes diferents de tràfic
 • El tràfic best effort el marcarem amb el valor més alt del camp "IP Precedence" o "DSCP"

Question 39

Question
En un escenari en el que cal connectar dues seus remotes mitjançant un enllaç E1 per tal de transmetre-hi cinc tipus de tràfic diferents provinents d'un únic PC i cap a un únic PC remot destí, i en el que volem assegurar uns mínims de qualitat de servei
Answer
 • La millor solució de disseny és implementar una arquitectura IntServ de QoS
 • La millor solució de disseny és implementar una arquitectura DiffServ de QoS
 • Serà imprecindible usar un mecanisme LLQ de scheduling per assegurar la QoS necessària
 • En aquest escenari no és necessari implementar cap arquitectura de QoS

Question 40

Question
Quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • IPoA pot treballar amb circuits SVC i PVC
 • IPoA pot utilitzar encapsulació VC-mux
 • IPoA no pot transportar protocols de nivell 3 diferents d'IP
 • IPoA pot utilitzar la capa d'adaptació AAL5

Question 41

Question
En quin missatge i qui assigna el valor de VPI/VCI en una connexió ATM a l'emissor de la comunicació?
Answer
 • Al missatge SETUP i és assignat per l'EMISSOR
 • Al missatge SETUP i és assignat per la XARXA
 • Al missatge CALL PROCEDING i és assignat per l'EMISSOR
 • Al missatge CALL PROCEDING i és assignat per la XARXA

Question 42

Question
Respecte la senyalització ATM quina afirmació és incorrecta?
Answer
 • Els missatges CONNECT porten les adreçes ATM origen i desti
 • El protocol PNNI és semblant al protocol OSPF
 • La senyalització ILMI està basada en el protocol SNMP
 • La senyalització SSCOP és equivalent al protocol LAP-D de XDSI

Question 43

Question
Si es desitja transmetre, amb ATM, un flux de dades amb un ample de banda útil de 600Mbps es necessita, com a mínim, un enllaç?
Answer
 • STM-1
 • STM-4
 • STM-16
 • STM-64

Question 44

Question
Quina afirmació és certa sobre Metro-Ethernet (ME)?
Answer
 • En entorns MAN les tecnologia s’anomenen Carrier Ethernet
 • ME només pot funcionar sobre IP
 • En ME les decisions d’encaminament es prenen a cada salt de la ruta
 • La tecnologia ME simplifica l’operació i el manteniment de les xarxes dels proveïdors de serveis

Question 45

Question
Què és un PE en Carrier Ethernet?
Answer
 • Un PE només pot ser un switch, perquè ha de commutar les etiquetes dels paquets que rep
 • Un PE equival a un LSP de MPLS
 • Un PE pot ser un switch ATM, o un router IP amb noves funcionalitats incorporades
 • Un PE només tindrà connexions amb altres PE de la xarxa Metro-Ethernet (ME)
Show full summary Hide full summary

Similar

IX parte 1
Alvaro Vincens
PSBD TEST # 3
yog thapa
Navegacion
Adriana Forero
Procedimientos Operacionales
Adriana Forero
mi mapa conceptual
Jaime Castañeda
mi mapa conceptual
Michelle Torres
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
laura ocampo
Readings para Preparar el First Certificate (I)
Bilge Nur
El proceso educativo y sus actores
LUPITA SALDAÑA
Mapa Conceptual
Jenny Carvajal