NAMAZ KE MASAEEL {TEST-18}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof almost 5 years ago
1991
0

Description

The fundamentals of PRAYER

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Qasr ke kya ma'ane hai ?
Answer
 • Aadha karna
 • Kami karna
 • Peeche le jana

Question 2

Question
Q2. Hadeeth mein qasr namaz ko Allah ki taraf se ________________________ qarar diya gaya hai.
Answer
 • Aasani
 • Rukhsat
 • Sadqa

Question 3

Question
Q3. Qasr namaz kis surat mein padhi jati hai ?
Answer
 • Halate Kauf (Jang)
 • Halate Safar
 • Dono surton mein

Question 4

Question
Q4. Musafir ki tareef kya hai ?
Answer
 • Jo shaks dur ka safar kare chahe ek shaher/gaw ke andar hi rahe
 • Jo shaks apne shaher/gaw ki abaadi se bahar nikal jae
 • Jo shaks tijarat ki gharz se nikle

Question 5

Question
Q5. Rasool (s.a.w.s) ne qasr ke liye kitni musafat (travelling) muqarar farmai ?
Answer
 • 9 mile
 • 36 mile
 • Koi qa'te (absolute) musafat muqarar nahi farmai

Question 6

Question
Q6. Rasool (s.a.w.s) ne qasr ke liye kitni muddat muqarar farmai ?
Answer
 • 10 din
 • 12 din
 • Koi qa'te (absolute) musafat muqarar nahi farmai

Question 7

Question
Q7. Zuhr ke waqt safar shuru karna ho toh Zuhr aur Asr ki namaze kis waqt jama ki jaegi ?
Answer
 • Zuhr ke waqt
 • Asr ke waqt
 • Dono tarah kiya jasakta hai

Question 8

Question
Q8. Maghrib ke waqt, Maghrib aur Ishaa ko jama karna kya kehlata hai ?
Answer
 • Jama Taqdeem
 • Jama Takheer
 • Jama Salatain

Question 9

Question
Q9. 2 namaze bajamaat jama karne ka masnoon tareeqa kya hai ?
Answer
 • 1 azaan aur 2 iqaamat di jae
 • 2 azaan aur 2 iqaamat di jae
 • 1 azaan aur 1 iqaamat di jae

Question 10

Question
Q10. Safar mein WITR ada karni chahiye ?
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Sunnato ki tarah WITR chodne mein bhi koi harj nahi

Question 11

Question
Q11. Jame masjid mein namaz ada karne wala musafir dusron ke saath namaze Jumu'ah ada karsakta hai.
Answer
 • Jee haan
 • Jee nahi
 • Qasr namaz ada karna behtar hai

Question 12

Question
Q12. Zuhr se pehle safar shuru karna hoga toh Zuhr aur Asr ki namaze kis waqt jama ki jaegi ?
Answer
 • Zuhr ke waqt
 • Asr ke waqt
 • Maghrib se zara pehle

Question 13

Question
Q13.Safar ke dauran koun koun si namaze jama ki jasakti hai ?
Answer
 • Asr aur Magrib
 • Maghrib aur Ishaa
 • Fajr aur Zuhr

Question 14

Question
Q14. Safar mein bajamaat namaz ki koi ahmiyat nahi hai.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Waqt bachane ke liye infiradi namaz padhna behtar hai

Question 15

Question
Q15. Safar mein :-
Answer
 • Farz aur witr padh lena kafi hai
 • Sunnate nafil ka darja rakhti hai
 • Dono jawabaat durust hai

Question 16

Question
Q16. Sawari mein namaz padhne ke liye qible ka kya mu'amla kiya jaega ?
Answer
 • Agar mumkin ho toh sawari ka rukh qible ki taraf kar lena chahiye
 • Agar mumkin na ho toh sawari jis rukh par ho usi rukh par namaz ada karli jae
 • Dono jawabaat durust hai

Question 17

Question
Q17. Safinah, Bahri jahaaz, Hawai jahaaz, Rail ghadi waghaira mein farz namaz ada karna :-
Answer
 • Na-jaiz hai
 • Jaiz hai
 • Makrooh hai

Question 18

Question
Q18. Nabi (s.a.w.s) ne Fateh-Makkah ke mauqe par 18 din tak Makkah mein qiyam ke dauran:-
Answer
 • 2-2 rakate padhae
 • Namaze Maghrib ke siwa 2-2 rakate padhae
 • Zuhr, Asr aur Ishaa mein 4-4 rakate padhae

Question 19

Question
Q19. Sawari mein farz namaz :-
Answer
 • Mumkin ho toh khade hokar padhi jae
 • Baith kar padhi jae
 • Dono jawabaat durust hai

Question 20

Question
Q20. Makkah mein musafir muqtadi ko muqeem imaam ke peeche :-
Answer
 • Puri namaz ada karni chahiye
 • Qasr namaz ada karni chahiye
 • Jis tarah bhi padhe koi harj nahi
Show full summary Hide full summary

Similar

NAMAZ KE MASAEEL {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-4}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-13}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-1}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-12}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof