TEMA 10A – Mecànica de vehicles

Jaouad OB
Quiz by Jaouad OB, updated more than 1 year ago More Less
Jaouad OB
Created by Jaouad OB over 3 years ago
3
1
0

Description

- bombers (orbita Geronina) Quiz on TEMA 10A – Mecànica de vehicles, created by Jaouad OB on 04/20/2016.

Resource summary

Question 1

Question
Comporta les cambres de refrigeració, els orificis d’admissió i escapament, els orificis per a la combustió i les bugies. Estem parlant de:
Answer
 • Culata per a motor amb vàlvules laterals.
 • Culata per a motor amb vàlvules al capdavant i arbre de lleves lateral.
 • Culata per a motor amb vàlvules al capdavant i arbres de lleves al darrere.
 • Culata amb cambra cilíndrica per a motor de dos temps.

Question 2

Question
És el motor caracteritzat perquè la combustió es realitza, teòricament, a pressió per autoencesa a causa de les temperatures arribades per efecte de la pressió. Aquesta definició correspon a un:
Answer
 • a) Motor d’encesa provocat per una espurna.
 • b) Motor d’encesa per compressió.
 • c) Motor de combustió.
 • B i C són correctes.

Question 3

Question
L’element principal de qualsevol motor, tant pel seu pes i volum com pel seu assentament dintre del motor és:
Answer
 • La junta.
 • La culata.
 • El bloc de cilindres.
 • El càrter.

Question 4

Question
L’eix motor, que rep el moviment de la biela i transforma el moviment alternatiu del pistó en un moviment de rotació; és el:
Answer
 • Cigonyal.
 • Boló.
 • Segment.
 • Pistó.

Question 5

Question
Els buits formats entre la culata i els cilindres s’anomena:
Answer
 • Cilindrada.
 • Cambra de compressió.
 • Relació de compressió.
 • Relació volumètrica.

Question 6

Question
En els motors de quatre temps, el cicle de funcionament real és:
Answer
 • Admissió, explosió - expansió, compressió i escapament.
 • Escapament, explosió – expansió, admissió i compressió.
 • Compressió, admissió, escapament i explosió – expansió.
 • Admissió, compressió, explosió – expansió i escapament.

Question 7

Question
Quina de les següents característiques no és un avantatge del motor de dos temps?
Answer
 • Menor grandària i pes.
 • Major utilització del dispositiu d’arrencada en fred.
 • Menor complexitat mecànica.
 • Culata i cilindre més simples.

Question 8

Question
Quina peça es col·loca allunyada del motor per evitar el perill d’incendi?
Answer
 • El dipòsit de carburant.
 • La bomba d’alimentació.
 • Els filtres de carburant.
 • Els filtres d’aire.

Question 9

Question
Quin dels següents no és un element mòbil auxiliar d’un motor?
Answer
 • Els segments.
 • El boló.
 • La biela.
 • Tots els elements anteriors són auxiliars.

Question 10

Question
El circuit que proporciona la quantitat de combustible necessària per al funcionament del motor a baixes revolucions s’anomena:
Answer
 • Circuit enriquidor.
 • Circuit de compensació.
 • Circuit economitzador.
 • Circuit de ralentí.

Question 11

Question
Indica la resposta incorrecte respecte els filtres d’aire:
Answer
 • La seva funció és la de retenir les partícules en suspensió i evitar que penetri en l’interior del cilindre.
 • Existeixen dos tipus de filtres d’aire: el sec i el banyat en oli.
 • El filtre se sol muntar amb un recobriment de material plàstic.
 • El filtre d’aire disposa de dues posicions.

Question 12

Question
En el carburador elemental, l’encarregat de mantenir constant el nivell de combustible a la sortida del sortidor és:
Answer
 • El tonell.
 • El difusor.
 • El venturi.
 • La papallona.

Question 13

Question
L’element que, situat en l’interior d’un cilindre i unit a la biela mitjançant un boló, rep la força d’expansió dels gasos provinents de la combustió, i es desplaça al llarg de les parets del cilindre, s’anomena:
Answer
 • Càrter.
 • Pistó.
 • Biela.
 • Cigonyal.

Question 14

Question
Quantes són les parts fonamentals d’una biela?
Answer
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Question 15

Question
Què és la relació de compressió?
Answer
 • La que existeix entre el volum total que ocupa la barreja admesa quan el pistó està en el seu PMI, i el volum que queda quan el pistó ha arribat al seu PMS.
 • Els buits que s’originen entre la culata i els cilindres. De la seva forma dependran el tipus i el funcionament del motor.
 • La que hi ha entre el volum real de gasos admesos i el volum teòric d’aquets.
 • El volum ocupat per un cilindre entre el seu PMS i el seu PMI.

Question 16

Question
Adequa la riquesa de barreja d’una dosificació de màxim rendiment, amb independència de la càrrega en els cilindres. Parlem del circuit:
Answer
 • De compensació.
 • Economitzador.
 • Enriquidor.
 • D’arrencada.

Question 17

Question
Els motors d’automòbils, gairebé en la seva totalitat són:
Answer
 • a) Els motors tèrmics.
 • b) Els motors elèctrics.
 • c) Els motors de combustió interna.
 • d) Les respostes A i C són correctes.

Question 18

Question
En un motor de quatre temps, quina és la relació de revolucions entre el cigonyal i l’arbre de lleves?
Answer
 • 1 a 4.
 • 1 a 3.
 • 1 a 2.
 • 1 a 1.

Question 19

Question
Els motors que estan formats per un cilindre buit en l’interior del qual hi ha un èmbol o pistó que es pot desplaçar en un sentit o un altre alternativament, són:
Answer
 • Els motors tèrmics.
 • Els motors de combustió interna.
 • Els motors alternatius.
 • Cap resposta és correcta.

Question 20

Question
Quina de les següents no és una de les cambres en les què es classifiquen les culates?
Answer
 • Cambra allargada.
 • Cambra en angle.
 • Cambra obliqua.
 • Cambra hemisfèrica.
Show full summary Hide full summary

Similar

TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Pascual Perez
1. Weimar Republic: its early problems and achievements
ShreyaDas
Meriya Pinales & Malika Hurt
hurtmalika
Transforming Graphs
james_hobson
French Grammar- Irregular Verbs
thornamelia
Animal Farm
010534
Sociology: Crime and Deviance Flash cards
Beth Morley
Organic Nomenclature
mahnoor.gohar
Testing for ions
Joshua Rees
Preparing for ACT Math section
Don Ferris