Matikka kpl 1

Sanni Parviainen
Quiz by Sanni Parviainen, updated more than 1 year ago
Sanni Parviainen
Created by Sanni Parviainen over 4 years ago
6
1

Description

Monivalintaa kappaleesta 1

Resource summary

Question 1

Question
Aineistossa on 10 muuttujaa ja 20 tilastoyksikköä
Answer
 • Aineistossa on 10 havaintoa
 • Aineistossa on 20 havaintoa
 • Aineistossa on 30 havaintoa
 • Aineistossa on 200 havaintoa

Question 2

Question
Millä menetelmällä todennäköisyys tulla mukaan otokseen vaihtelee eri tilastoyksiköiden välillä?
Answer
 • Yksinkertainen satunnaisotanta
 • Systemaattinen otanta
 • Ositettu otanta, suhteellinen kiintiöinti
 • Ositettu otanta, optimaalinen kiintiöinti

Question 3

Question
Jos perusjoukon kaikki tilastoyksiköt eivät ole tutkittavissa, kyse on
Answer
 • kehikkoperusjoukosta
 • tavoiteperusjoukosta
 • alipeitosta
 • ylipeitosta

Question 4

Question
Kyselytutkimuksessa kysely kohdistetaan 1000-2000 henkilölle
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Valitse tilastollisen tutkimuksen vaiheet
Answer
 • Aineiston esittäminen ja tiivistäminen
 • Johtopäätösten tekeminen
 • Muuttujamäärittelyt
 • Matemaattisten mallien soveltaminen
 • Kohdejoukon määrittely
 • Tutkimuksen suunnittelu
 • Tutkimusaineiston hankinta

Question 6

Question
Mikä seuraavista ei voi olla virheellisen tuloksen syy?
Answer
 • Keruussa tapahtunut virhe
 • Väärin valittu menetelmä
 • Syöttö- tai tallennusvirhe
 • Mekaaninen laskuvirhe

Question 7

Question
Mitä tarkoittaa tutkimuksen sisäinen validiteetti?
Answer
 • Tutkimustulokset ovat yleistettävissä
 • Mittaustulokset ovat samoja eri toistokerroilla
 • Analyysi on johdonmukainen
 • Tulokset johtuvat tutkimusasetelmasta eikä ulkoisia häiriötekijöitä esiinny

Question 8

Question
Sisäisessä validiteetissa tärkeässä asemassa on otoksen edustavuus perusjoukkoon nähden
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Perusjoukko, populaatio ja kohdejoukko tarkoittavat samaa asiaa
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Tilastoyksikkö, havaintoyksikkö ja alkio tarkoittavat samaa asiaa
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Pehmeä aineisto tarkoittaa
Answer
 • sitä, että informaatiota ei voida ilmoittaa numeerisessa muodossa
 • sitä, että informaatiota ei voida ilmoittaa sanallisessa muodossa
 • pehmeän aineiston käsitettä ei mainittu kirjassa

Question 12

Question
Mitä tarkoittaa dikotominen muuttuja?
Answer
 • Muuttuja on luokitteluasteikon muuttuja
 • Muuttuja on diskreetti
 • Muuttuja saa vain kaksi arvoa
 • Muuttuja saa vain yhden arvon

Question 13

Question
Luokkien tai koodien järjestyksen vaihtaminen vaikuttaa aineiston käsittelyyn tai saataviin tuloksiin, kun kyseessä on luokitteluasteikon muuttuja
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Luokitteluasteikon muuttujille ei saa laskea suhteellisia frekvenssejä
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Tilasto-ohjelmat pitävät huolen siitä, mitä toimenpiteitä saa tehdä eri mitta-asteikon muuttujille
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Mikä seuraavista väittämistä on totta?
Answer
 • Keskiarvo voidaan laskea, mikäli muuttujan mahdollisia arvoja on vähintään 10
 • Keskiarvo voidaan laskea, mikäli muuttujan mahdollisia arvoja on vähintään 5
 • Keskiarvo voidaan laskea, mikäli muuttujan mahdollisia arvoja on vähintään 7

Question 17

Question
Kulttuurierot ja ympäristön muutokset voivat aiheuttaa sen, ettei mittari ole validi eri ympäristöissä
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Tutkimuksen kohdejoukkona on jollakin paikkakunnalla toimivat yritykset. Paikkakunnalle vasta muuttaneet yritykset, joita ei ole vielä rekisterissä aiheuttavat
Answer
 • alipeittoa
 • ylipeittoa
 • kadon

Question 19

Question
Mikä seuraavista ei vaikuta satunnaisotannassa käytettävään otantamenetelmään?
Answer
 • Tutkittavat muuttujat
 • Kustannukset
 • Otoskoko
 • Perusjoukon luonne

Question 20

Question
Jos perusjoukon havaintoyksiköt ovat poimittaessa tutkittavien muuttujien suhteen satunnaisessa järjestyksessä, otanta vastaa yksinkertaista satunnaisotantaa
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Ositetussa otannassa huomioidaan vain ositteen koko ja ositteen havaintoyksiköiden hajonta
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Otoskoko ja perusjoukon koko ovat suoraan verrannollisia
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Mikä seuraavista ei ole totta liittyen otoskokoon?
Answer
 • Otoskoon ehdoton minimi on 150 tilastoyksikköä
 • Otoskoon ollessa 150-300 voidaan tehdä johtopäätöksiä jostakin alaryhmästä
 • Jos tutkimuksessa on alaryhmiä, ryhmän koon on oltava vähintään 30
 • Pieni otoskoko aiheuttaa ongelmia etenkin ristiintaulukoinnissa
 • Valtakunnallisissa mielipidetutkimuksissa riittävä otoskoko on 500
 • Valtakunnallisissa tutkimuksissa, jotka koskevat koko väestöä, ja joissa tuloksia tarkastellaan taustamuuttujien mukaan, otoskoko on 4000-5000

Question 24

Question
Koekyselyn vastauksia ei ole tarpeen koodata käytettävään tilasto-ohjelmaan
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Useimmiten on aiheellista luokitella määrälliset muuttujat keräysvaiheessa
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
SFDC App Builder 1 (26-50)
Connie Woolard
APARATO RESPIRATORIO
Ariana Chavez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
Maria Rosa Araya
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Ricardo Padilla Alcantara
Branding: Adidas
Gabriela Sánchez Idrovo
Estrategias de enseñanza
flores Cervantes
Competencias integrales de la profesión de enfermería
Vicente Ratzam Ujpán
CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS
jennifer Garcia buitrago