Materials

Adrián Filgueras
Quiz by Adrián Filgueras, updated more than 1 year ago
Adrián Filgueras
Created by Adrián Filgueras over 4 years ago
14
1

Description

hola
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Pel mecanitzat de peces metàl·liques s'utilitzen:
Answer
 • El torn
 • La fresa
 • El trepant
 • Totes les anteriors són correctes
 • Cap és correcta

Question 2

Question
Són propietats dels materials plàstics:
Answer
 • Facilitat de modelar
 • Baixa densitat
 • Impermeabilitat
 • Resistència a la corrosió
 • Totes són correctes

Question 3

Question
Els plàstics que quan s'escalfen, es fan tous i es poden tornar a emmotllar, s'anomenen:
Answer
 • Termoplàstics
 • Termoestables
 • Elastòmers
 • Totes les anteriors són correctes
 • Cap és correcta

Question 4

Question
Els processos per l'obtenció dels metalls a partir del seus minerals s'anomenen:
Answer
 • Metal·lurgia
 • Siderurgia
 • Extrussió
 • Sinterització
 • Conformació

Question 5

Question
Són aliatges del ferro:
Answer
 • Acer
 • Acer inoxidable
 • Acer corten
 • Acer refractari
 • Totes són correctes

Question 6

Question
Un metall tòxic i prohibit per a canonades d'aigua és el:
Answer
 • Coure
 • Magnesi
 • Acer
 • Plom
 • Estany

Question 7

Question
Els perfils metàl·lics que tenen forma de I, H, L, U, ... s'anomenen:
Answer
 • Perfils corrugats
 • Perfils laminats
 • Perfils nervats
 • Perfils perforats
 • Cap és correcta

Question 8

Question
El tratament tèrmic del trempat consisteix en sotmetre al material a un:
Answer
 • Escalfament alt i refredat lent
 • Escalfament baix i refredament lent
 • Escalfament alt i refredament ràpid
 • Escalfament baix i refredament ràpid
 • No s'escalfa el material

Question 9

Question
Els plàstics que quan s'escalfen, es carbonitzen i no es poden tornar a emmotllar
Answer
 • Termoplàstics
 • Termoestables
 • Elastòmers
 • Totes les anteriors són correctes
 • Cap és correcta

Question 10

Question
El neoprè (PCP) és un tipus de plàstic:
Answer
 • Termoplàstoc
 • Termoestable
 • Elastòmer
 • No és un material plàstic
 • Cap és correcta

Question 11

Question
El llautó, el bronze i l'alpaca són aliatges del:
Answer
 • Coure
 • Magnesi
 • Acer
 • Plom
 • Estany

Question 12

Question
Per la galvanització de metalls s'utilitza
Answer
 • Coure
 • Magnesi
 • Zenc
 • Plom
 • Estany

Question 13

Question
Són polímers d'origen natural els derivats de:
Answer
 • El làtex
 • L'ambre
 • La resina dels pins
 • La crosta de la llet
 • Totes són correctes

Question 14

Question
El metall més lleuger entre els que s'indiquen és el:
Answer
 • Coure
 • Magnesi
 • Zenc
 • Plom
 • Estany

Question 15

Question
El material que es descarta d'un mineral metàl·lic s'anomena:
Answer
 • Ganga
 • Alliatge
 • Mena
 • Rebuig
 • Cap és correcta

Question 16

Question
La unió intima en estat fos de dos o més metalls s'anomena:
Answer
 • Acer
 • Aliatge
 • Metalització
 • Tremp
 • Cap és correcta

Question 17

Question
La propietat de que un material no es trenqui en ser colpejat, s'anomena:
Answer
 • Tenacitat
 • Ductilitat
 • Mal·leabilitat
 • Flexibilitat
 • Soldabilitat

Question 18

Question
Un polimer amb un grau de polimerització molt baix (d'entre 4 i 20 polimers) s'anomena:
Answer
 • Oligomer
 • Mesopolimer
 • Polimer baix
 • Alt polimer
 • Cap és correcta

Question 19

Question
La propietat de que d'un material es puguin obtenir làmines molt fines, s'anomena:
Answer
 • Mal·leabilitat
 • Tenacitat
 • Ductilitat
 • Flexibilitat
 • Soldabilitat

Question 20

Question
Les resines d'epòxid (EP) són materials:
Answer
 • Termoplàstics
 • Termoestables
 • Elastòmers
 • No és un material plàstic
 • Cap és correcta

Question 21

Question
Són possibles acabats superficials de l'acer inoxidable:
Answer
 • Lluent
 • Gravat
 • Sorrejat
 • Pintat
 • Totes són correctes

Question 22

Question
Els sistemes constructius basats en la fabricació dels elements constructius en un taller xxxx només el muntatge a obre s'anomenen:
Answer
 • Pretensats
 • Prefabricats
 • Prelacats
 • Precomprimits
 • Totes són correctes

Question 23

Question
Els plàstics poden tenir un origen:
Answer
 • Animal
 • Vegetal
 • De la química del carboni
 • Totes les anteriors són correctes
 • Cap és correcta

Question 24

Question
Els processos de treball del ferro en calent mitjançant cops o pressió, s'anomena:
Answer
 • Forja
 • Fundició
 • Laminatge
 • Extrusió
 • Tremp

Question 25

Question
Els biopolimers són:
Answer
 • Plàstics no provinents del petroli
 • Biocompatibles amb l'esser humà
 • Biodegradables
 • D'origen animal o vegetal
 • Totes les anteriors són correctes

Question 26

Question
El metall més tou entre els que s'indiquen és el:
Answer
 • Coure
 • Alumini
 • Acer
 • Plom
 • Estany

Question 27

Question
La propietat de que un material es pugui estirar fins obtenir fils llargs i fins s'anomena:
Answer
 • Tenacitat
 • Ductilitat
 • Mal·leabilitat
 • Flexibilitat
 • Soldabilitat

Question 28

Question
El kevlar (PA) és un tipus de plàstic:
Answer
 • Termoplàstics
 • Termoestables
 • Elastòmers
 • No és un material plàstic
 • Cap és correcta

Question 29

Question
Són diferents tipus de xapes metàl·liques:
Answer
 • Estirada
 • Estriada
 • Llagrimada
 • Perforada
 • Totes són correctes

Question 30

Question
Un metall ultrarresistent és:
Answer
 • Coure
 • Titani
 • Zenc
 • Plom
 • Estany

Question 31

Question
L'oxidació artificial controlada, accelerada i uniforme de la capa superficial del perfil de l'alumini, per mitjà de l'electròlisi amb una solució d'àcid sulfúric s'anomena:
Answer
 • Decapat
 • Lacat
 • Anoditzat
 • Oxidat
 • Totes són correctes

Question 32

Question
El tipus de cadena d'un polímer pot ser:
Answer
 • Lineal
 • Ramificada
 • Encreuada
 • Arborescent
 • Totes són correctes

Question 33

Question
Els metalls es poden classificar en:
Answer
 • Termoestables
 • Termoplàstics
 • Elastòmers
 • Totes són correctes
 • Cap és correcta

Question 34

Question
El sistema de conformació en fred mitjançant el qual un material pla es obligat a agafar la forma d'un motlle mitjançant una premsa, s'anomena:
Answer
 • Tremp
 • Extrussió
 • Laminatge
 • Embutició
 • Fosa

Question 35

Question
Materials plàstics combinats amb altres materials a fi d'obtenir nous materials amb unes determinades propietats, s'anomenen:
Answer
 • Cautxús
 • Resines
 • Compòsites
 • Materials biotecnologics
 • Materials reciclables

Question 36

Question
La galvanitació confereix a l'acer la propietat de ser:
Answer
 • Elàstic
 • Plàstic
 • Ignífug
 • Soldable
 • No oxidable

Question 37

Question
Els plàstics els trobem en el mercat en forma de:
Answer
 • Perfils rígids extrudits
 • Formes diverses obtingudes per emmotllament
 • Escumes
 • Materials elàstics
 • Totes són correctes

Question 38

Question
Els tractaments externs de l'alumini:
Answer
 • Decapat
 • Lacat
 • Anoditzat
 • Oxidat
 • Totes són correctes

Question 39

Question
L'aplicació més important dels plàstics escumats és com a:
Answer
 • Paviments
 • Revestiments de parets
 • Revestiments de sostres
 • Aillaments tèrmics i acústics
 • Totes són correctes

Question 40

Question
Les sigles amb que s'identifica el metacrilat són:
Answer
 • PP
 • PA
 • PWWA
 • EP
 • Cap és correcta

Question 41

Question
Els materials plàstics que s'utilitzen com adhesius ultra resistents són:
Answer
 • Escumes de poliuretà
 • Resines d'epoxid
 • Filtres de carboni
 • Silicones
 • Totes són correctes

Question 42

Question
Són marques comercials del metacrilat:
Answer
 • Plexiglás
 • Vitroflex
 • Lucite
 • Altuglas
 • Totes són correctes
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry Module C2: Material Choices
James McConnell
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
awesome.lois
Attachment - Psychology - Flash Cards
Jessica Göbel
The main reason knowledge is produced is to solve problems.
Darrel Hong
Materials
Billie Juniper
Materials
vixi N8
Materials and their properties (updated Oct)
T Andrews
Biological rhythms
Brendan Williams
Energy P1
Jawad Karim
www.autoshkolla-shqip.tk - t1
Autoshkolla Shqip