ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 4}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 4 years ago
1204
0

Description

The fundamentals of ZAKAAT

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Rasool (s.a.w.s) ne muashio ki zakaat lene ke liye hukum diya ke :-
Answer
 • Tahseel dar logo ke ghar jae
 • Log muashi lekar tahseel dar ke paas aye
 • Koi wazeh usool nahi diya

Question 2

Question
Q2. Zakaat mein kaisa maal lena chahiye ?
Answer
 • Umdah
 • Kharab
 • Awsat darje ka

Question 3

Question
Q3. Sone ki zakaat wajib hai :-
Answer
 • Pehanne wale zewarat par
 • Rakhe huwe zewarat par
 • Dono par wajib hai

Question 4

Question
Q4. Saal mukammal hone se pehle zakaat :-
Answer
 • Ada nahi ki jasakti
 • Zakaat ada nahi hogi
 • Ada ki jasakti hai

Question 5

Question
Q5. Zakaat ke maal mein kayanat karne wala qayamat ke din _____________________ mein maal uthae huwe ayga.
Answer
 • Apne haatho
 • Apni gardan
 • Apni peet

Question 6

Question
Q6. Zakaat kahan taqseem karna afzal hai ?
Answer
 • Jis jagah se usool ki gai ho
 • Dusri jagah bhejna behtar hai
 • Dono tarah afzal hai

Question 7

Question
Q7. Jawaherat (gems) par zakaat di jaegi ?
Answer
 • Agar wo zewarat par jade ho
 • Agar maal-e-tijarat ke taur par ho
 • Har haal mein di jaegi

Question 8

Question
Q8. Amil-e-zakaat ko tohfa :-
Answer
 • Le lena chahiye
 • Nahi lena chahiye
 • Koi harj nahi

Question 9

Question
Q9. Sone ka nisaab kitna hai ?
Answer
 • 7 tole
 • 7 1/2 tole
 • 6 tole

Question 10

Question
Q10. Chandi ka nisab kitna hai :-
Answer
 • 32.5 tole
 • 72.5 tole
 • 52.5 tole

Question 11

Question
Q11. Ghulamo aur _____________________ par zakaat nahi :-
Answer
 • Ghodon
 • Unton
 • Bailo

Question 12

Question
Q12. Nisab se kam sona aur chandi ko milakar zakaat dena :-
Answer
 • Sunnat se sabit nahi
 • Sunnat se sabit hai
 • Afzal hai

Question 13

Question
Q13. Sone ki zakaat :-
Answer
 • Sone hi se ada ki jae
 • Naqd (cash) se ada ki jae
 • Dono tarah ki jasakti hai

Question 14

Question
Q14. Kitne unton par zakaat wajib hojati hai ?
Answer
 • 5
 • 10
 • 8

Question 15

Question
Q15. Mushtarik karobar mein kis tarah zakaat ada ki jaegi ?
Answer
 • Har ek ke karobari hisse ke mutabiq
 • Har ek ko barabar ada karni hogi
 • Zyada hissa, dekhne wale ko ada karni hogi
Show full summary Hide full summary

Similar

ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 6}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 5}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 2}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 7}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 8}
Asiya Abdul Raoof
DUROOD KE MASAEEL {TEST - 2}
Asiya Abdul Raoof
ROZON KE MASAEEL {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 1}
Asiya Abdul Raoof
ROZON KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
DUROOD KE MASAEEL {TEST - 4}
Asiya Abdul Raoof