1PR101 2.test - Část 2.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 2., created by Nikola Truong on 12/11/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
10018
214

Resource summary

Question 1

Question
Generální klauzule nekalé soutěže zahrnuje tyto pojmové znaky:
Answer
 • o Jednání v hospodářské soutěži
 • o Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže
 • o Klamavou srovnávací reklamu
 • o Zavinění rušitele
 • o Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebovateli

Question 2

Question
Veřejnou obchodní společnost může založit minimálně:
Answer
 • o 4 zakladatelé
 • o 5 zakladatelů
 • o 2 zakladatelé
 • o 3 zakladatelé
 • o 1 zakladatel

Question 3

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • o Generální ředitel
 • o Dozorčí rada
 • o Představenstvo
 • o Jednatel

Question 4

Question
Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám:
Answer
 • o Ode dne jejich zapsání do obchodního rejstříku
 • o Od právní moci rozhodnutí soudu, kterým se povoluje návrh na zápis
 • o Vždy až od 16 dne po jejich zveřejnění rejstříkovým soudcem
 • o Od podání návrhu na jejich zápis k soudu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Společníci společnosti s ručením omezeným:
Answer
 • o Za závazky společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obch. rejstříku
 • o Za závazky společnosti ručí do výše svých splacených vkladů
 • o Za závazky společnosti neručí
 • o Za závazky společnosti odpovídají
 • o Za závazky společnosti ručí solidárně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku

Question 6

Question
Zástavním právem může být zajištěna:
Answer
 • o Jen pohledávka peněžitá
 • o Pohledávka peněžitá i nepeněžitá
 • o Jen pohledávka, která má vzniknout v budoucnu
 • o Jen pohledávka nepeněžitá
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
K převzetí dluhu dochází na základě:
Answer
 • o Písemné smlouvy mezi věřitelem a osobou třetí, která se stává novým dlužníkem
 • o Jednostranného písemného prohlášení třetí osoby vůči věřiteli, že přijímá dluh za dlužníka
 • o Rozhodnutí soudu
 • o Písemné smlouvy mezi dlužníkem a osobou třetí se souhlasem věřitele
 • o Jednostranného písemného prohlášení osoby třetí vůči dlužníkovi, že přebírá jeho dluh

Question 8

Question
Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou:
Answer
 • o Komplementáři
 • o Dozorčí rada
 • o Všichni komanditisté a všichni komplementáři
 • o Kontrolní komise
 • o Komanditisté

Question 9

Question
Akcionáři mají právo na vydání akcie:
Answer
 • o Po splacení jmenovité hodnoty akcie
 • o Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku bez ohledu na splacení emisního kurzu
 • o Po splacení emisního kurzu akcie
 • o Po splacení 30 % emisního kurzu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • o Bezdlužnosti
 • o Bezúhonnost
 • o Dosažení stanoveného věku
 • o Způsobilost k právním úkonům
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu společnosti s účinkem vůči třetím osobám nad rámec zákona:
Answer
 • o Je možné, pokud vyplývá z rozhodnutí orgánů společnosti
 • o Je možné, pokud vyplývá ze stanov
 • o Je možno uplatnit jen pokud byl při něm překročen rozsah předmětu podnikání společnosti
 • o Není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno
 • o Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Všechny obchodní společnosti:
Answer
 • o Mají právní subjektivitu od založení
 • o Mohou být založeny i jednou osobou
 • o Mohou být založeny za účelem podnikání
 • o Žádná z předchozích možností

Question 13

Question
Kupní smlouva uzavřená podnikateli na dodávku zboží se řídí:
Answer
 • o Občanským zákoníkem
 • o Obchodním zákoníkem
 • o Směrnicemi EU o prodeji zboží
 • o Zákonem o ochraně spotřebitelů
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Povinný subjekt je povinen nahradit:
Answer
 • o Jen předvídatelnou škodu
 • o Předvídatelnou i nepředvídatelnou škodu
 • o Jen škodu nepřesahující úplatu za plnění
 • o Jen škodu, která byla stanovena ve smlouvě
 • o Jakoukoliv vzniklou škodu

Question 15

Question
Věcnou příslušnost zkoumá soud:
Answer
 • o Před tím, než začne jednat ve věci samé
 • o Na návrh účastníka řízení
 • o Kdykoliv za řízení
 • o Na výzvu nadřízeného soudu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Vklady do základního kapitálu společnosti:
Answer
 • o Musí být splaceny jen u s.r.o. a a.s.
 • o Musí být vždy splaceny ve 100 % ještě před vznikem společnosti
 • o Ve 100 % musí být před vznikem kapitálové společnosti splaceny vklady nepeněžité
 • o Ve 100 % musí být splaceny před vznikem každé společnosti vklady peněžité
 • o Žádná z předchozích možností

Question 17

Question
Pro uplatnění smluvní pokuty mezi podnikateli platí:
Answer
 • o Nepřiměřenou smluvní pokutu může soud snížit
 • o Smluvní pokuta musí být sjednána písemně
 • o Smluvní pokutu lze sjednat i ústně
 • o Okolnosti vylučující odpovědnost mají vliv na povinnost platit smluvní pokutu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Zákonné zastoupení podnikatelů podle obchodního zákoníku vzniká:
Answer
 • o U statutárních orgánů podnikatelů
 • o U advokátů
 • o Jen na základě plné moci udělené podnikatelem
 • o V případě prokury
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Mezi povinnosti likvidátora nepatří:
Answer
 • o Koordinovat svůj postup se statutárním orgánem podniku
 • o Oznámit vstup do likvidace známým věřitelům
 • o Podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku
 • o Sestavit soupis jmění
 • o Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká:
Answer
 • o Převodem práva
 • o Ručením
 • o Zápisem do obchodního rejstříku
 • o Směnkou
 • o Žádná z předchozích možností
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić