Test 1,2,3

kaRa vux
Quiz by , created 4 months ago

ČVUT je nejlepší. TEST by kaRavux

32
0
0
Tags
kaRa vux
Created by kaRa vux 4 months ago
French Grammar
annabelmiddleton
Revision Timetable
stacey.henwood19
Hamlet - Character Analysis
Jess Watts
Boston Tea Party
Shelby Smith
TISSUE TYPES
Missi Shoup
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
U.S. Naturalization Test
Jaffar Barjan
Product Design
cmbj
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
GCSE PE
alexis.hobbs99

Question 1

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • jde o smlouvu, která není upravena v občansém zákonu
 • jeji právní úprava se vztahuje nemovitým věcem
 • k uzavření smlouvy stači jakákoliv forma
 • jde o tzv. svlmlouvu realizačni, na jejímž základě vznika nárok na plnění
 • závazek k uzavřeni smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněna strana povínnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy

Question 2

Question
Auditor vykonává svoji činnost
Answer
 • na základě živnostenského
 • žádná odpověď není správná
 • na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR
 • na základě koncese
 • na základě zvláštního povolení (jedná se o tzv. svobodné povolání)

Question 3

Question
Mezi vécněprávní zajišťovací prostředky patří:
Answer
 • ručení, bankovní záruka.
 • uznání dluhu.
 • smluvní pokuta
 • zadržovací právo

Question 4

Question
Vyvolání nebezpečí záměny jako forma nekalé soutěže spočívá:
Answer
 • jen v napodobení obchodní firmy soutěžitele
 • i v zlehčování soutěžitele, jeho výrobků či podniku
 • i v podplácení
 • i v napodobení příznačného označení soutěžitele (např. ochranné známky), výrobku a postupu soutěžitele i vyvolání klamné představy o spojení se soutěžitelem
 • i v porušení obchodního tajemství

Question 5

Question
Závazek nezaniká:
Answer
 • plněním s vadami
 • splněním
 • započtením
 • odstoupením od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 6

Question
6. Společníci při zrušení obchodní korporace s likvidací
Answer
 • ručí v plné výši za všechny dluhy obchodní korporace
 • O nikdy neručí, obchodní korporace je samostatnou právnickou osobou
 • neručí, pokud se tak dohodli ve společenské smlouvě
 • ručí za její dluhy po zániku korporace do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání
 • žádná z předchozích možností

Question 7

Question
7. Určete věcnou příslušnost soudu v prvním stupni ve sporu mezi podnikateli, jde-li o žalobu na zaplacení částky 150 tis. Kč:
Answer
 • vrchní soudy
 • krajský soud
 • Městský obchodní soud v Praze
 • okresní soud
 • obvodní soudy v Praze

Question 8

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svéprávnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také[blank_start].[blank_end]
Answer
 • bezúhonnost

Question 9

Question
Liberační důvody jsou:
Answer
 • subjektivní potíže na straně dlužníka O objektivně existující
 • důvody, které vedou k zániku závazku
 • nepředvídatelné, neodvratitelné. objektivně existující důvody, které pokud existují v době. kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu
 • důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 10

Question
10. O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • lze postoupit všechny pohledávky
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické
 • je to změna v obsahu závazku
 • žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Mezi obchodní korporace patří
Answer
 • komanditní společnost
 • svěřenský fond
 • každá právnická osoba
 • korporace spolek
 • nadace a nadační fond

Question 12

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start].[blank_end]
Answer
 • koncesované

Question 13

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří
Answer
 • právo na podíl na zisku
 • právo vypovědět společenskou smlouvu
 • právo převést účast na společnosti
 • právo na vypořádací podíl
 • žádná z předchozích možností

Question 14

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí
 • nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu
 • nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka
 • postoupit nelze pohledávku pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické

Question 15

Question
Mezi přeměny obchodní společnosti řadíme
Answer
 • likvidace
 • fúzi splynutím
 • prohlášení konkursu
 • žádná z předchozích možností
 • kartelovou dohodu

Question 16

Question
Označte správná tvrzení o smluvní pokutě:
Answer
 • zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká
 • může být sjednána i ústné
 • na zaplacení smluvní pokuty mají vlivtzv. liberační důvody
 • při porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou má druhá strana právo na náhradu škody i na smluvní pokutu
 • nepřiměřené vysokou smluvní pokutu může soud na návrh snížit až do výše škody

Question 17

Question
Každý závazek zaniká:
Answer
 • postoupením pohledávky
 • přistoupením k dluhu
 • převzetím dluhu
 • prekluzí
 • žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Postoupením pohledávky se změní:
Answer
 • dlužník
 • obsah závazku
 • předmět závazku
 • věřitel
 • žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje
Answer
 • den vstupu obchodní korporace do likvidace
 • u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, jednatelů
 • den vzniku pohledávky za státní organizací
 • jmenovitá hodnota tzv. kusové akcie
 • u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akc

Question 20

Question
Podle postavení účastníků v ekonomických procesech mohou být druhy hospodářské soutěže (a podle toho i druhy dohod ji narušujících):
Answer
 • Dominantní a monopolní
 • Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní
 • Také politické, sportovní a kulturní
 • Veřejné a soukromé
 • Žádná odpověď není správná

Question 21

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start].[blank_end]
Answer
 • movitá

Question 22

Question
Společníkem ve veřejné obchodní společnosti může být:
Answer
 • každá fýzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům
 • fýzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a není u ní dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zák
 • pouze fýzická osoba, která je podnikatelem
 • pouze právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku
 • žádná z předchozích možností

Question 23

Question
V rozhodčím řízení musí mít rozhodce
Answer
 • nemusí mít právnické vzdělání, stačí když je způsobilý k právním úkonům.
 • rozhodčí řízení neexistuje
 • musí mít jakékoliv vysokoškolské vzdělání a prokázat se negativním lustračním osvědčením
 • vždy právnické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání
 • vždy alespoň právnické vysokoškolské vzdělání

Question 24

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • jednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku
 • sjednání smlouvy tacitné (mlčky)
 • sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž)
 • veřejný závazek

Question 25

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start].[blank_end]
Answer
 • koncesované

Question 26

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • k podání žaloby u soudu
 • k podání reklamace
 • přijetí návrhu smlouvy
 • k uplatnění nároku na plnění u dlužníka
 • k poskytnutí plnění podle smlouvy

Question 27

Question
Akciová společnost
Answer
 • nemůže mít jen jednoho akcionáře.
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou,
 • může mít jen minimálně tři akcionáře
 • může mít jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou

Question 28

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • jednatel
 • představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury
 • společnosti každý ze společníků
 • správní rada
 • generální ředitel

Question 29

Question
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme:
Answer
 • výpověď
 • smrt dlužníka
 • dohodu
 • odstoupení od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 30

Question
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je:
Answer
 • též spotřebitel
 • též vyšší územní samosprávný celek (obec. kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat
 • též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • jen podnikatel
 • fýzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 31

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start].[blank_end]
Answer
 • oferta

Question 32

Question
Odpovědnost za vady vzniká:
Answer
 • uzavřením příslušné smlouvy
 • porušením povinnosti splnit závazek řádné
 • porušením povinnosti splnit závazek včas
 • rozhodnutím soudu
 • žádná z předchozích možností

Question 33

Question
Porušení zákazu konkurence osobou, na kterou se vztahuje, má tyto právní důsledky:
Answer
 • nemá právo hlasovat na valné hromadě
 • společnost může požadovat v zákonné lhůté. aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno
 • musí být vyloučena společníky ze společnosti
 • nemá právo na podíl na zisku
 • musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence

Question 34

Question
Mezi obchodní korporace patří
Answer
 • komanditní společnost
 • svěřenský fond
 • každá právnická osoba
 • korporace spolek
 • nadace a nadační fond

Question 35

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • dozorčí rada
 • generální ředitel
 • představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti
 • pro kurista
 • jednatel

Question 36

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem
 • závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněna strana povinnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůté uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění
 • k uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma
 • jde o smlouvu, která není upravena v občanském zákoníku

Question 37

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start].[blank_end]
Answer
 • oferta

Question 38

Question
Liberační důvody jsou:
Answer
 • objektivně existující důvody, které vedou k zániku závazku
 • důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy
 • nepředvídatelné, neodvratitelné. objektivně existující důvody, které pokud existují v době. kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu
 • subjektivní potíže na straně dlužníka
 • žádná z předchozích možností

Question 39

Question
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme:
Answer
 • výpověď
 • započtení
 • dohodu
 • smrt dlužníka
 • žádná z předchozích možností

Question 40

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří
Answer
 • právo na podíl na zisku
 • právo vypovědět společenskou smlouvu
 • právo převést účast na společnosti
 • právo na vypořádací podíl
 • žádná z předchozích možností

Question 41

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • veřejnou soutěž o nejvhodnéjší nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž)
 • sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku
 • sjednání smlouvy tacitné (mlčky)
 • veřejný závazek

Question 42

Question
Mezi přeměny obchodní společnosti řadíme
Answer
 • prohlášení konkursu
 • transformace
 • kartelovou dohodu
 • likvidace
 • žádná z předchozích možností

Question 43

Question
Akciová společnost
Answer
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou
 • může mít jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • může mít jen minimálně tři akcionáře
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou
 • nemůže mít jen jednoho akcionáře

Question 44

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start].[blank_end]
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 45

Question
Porušení zákazu konkurence osobou, na kterou se vztahuje, má tyto právní důsledky:
Answer
 • nemá právo na podíl na zisku
 • musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence
 • nemá právo hlasovat na valné hromadě
 • společnost může požadovat v zákonné lhůté. aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno
 • musí být vyloučena společníky ze společnosti

Question 46

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • je to změna v předmětu závazku
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické
 • je to změna v obsahu závazku
 • žádná z předchozích možností

Question 47

Question
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je:
Answer
 • též spotřebitel
 • též vyšší územní samosprávný celek (obec. kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat
 • též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • jen podnikatel
 • fýzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 48

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • k podání reklamace
 • k uplatnění nároků z titulů porušení povinnosti
 • poskytnutí plnění podle smlouvy
 • k přijetí návrhu smlouvy
 • podání žaloby u soudu

Question 49

Question
Nejlepší univerzity v České republice
Answer
 • ČVUT
 • VŠE