1PR101 2.test - Část 11.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 11., created by Nikola Truong on 12/11/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
5706
194

Resource summary

Question 1

Question
Mezi zánik závazku na základě právního úkonu řadíme:
Answer
 • o Smrt dlužníka
 • o Dodatečná nemožnost plnění
 • o Splacení odstupného
 • o Uplynutí doby

Question 2

Question
Při smlouvě o výpůjčce:
Answer
 • o Musí být vrácena jiná podobná věc
 • o Musí být vrácena cena věci vyjádřena v penězích
 • o Musí být vrácena jiná věc stejné hodnoty
 • o Musí být vrácena tatáž věc
 • o Žádná z předchozích možností

Question 3

Question
Návrh na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku musí být podán:
Answer
 • o Nejpozději do 6 měsíců od založení společnosti
 • o Nejpozději do 60 dnů od založení společnosti nebo doručení živnostenského oprávnění
 • o Nejpozději do 1 roku od založení společnosti
 • o Do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění
 • o Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Obchodní zákoník neupravuje:
Answer
 • o Právní postavení podnikatele
 • o Věcná práva
 • o Podnikání zahraničních osob
 • o Nekalou soutěž
 • o Obchodní závazkové vztahy

Question 5

Question
S.R.O:
Answer
 • o Musí mít vždy dozorčí radu
 • o Nemusí mít dozorčí radu
 • o Dozorčí orgán se jmenuje kontrolní rada,
 • o Dozorčí rada se jmenuje Výbor lidové kontroly
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Označte správná tvrzení týkající se živnostenského oprávnění:
Answer
 • o Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs
 • o Živnostenské oprávnění nemůže být nikdy časově nebo místně omezeno
 • o Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu
 • o O živnostenské oprávnění žádá fyzická osoba u živnostenského úřadu, v jehož obvodu má své bydliště
 • o Žádná odpověď není správná

Question 7

Question
Před podáním návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku musí být splaceno na každý peněžitý vklad:
Answer
 • o Nejméně 50 %
 • o Nejméně 30 %
 • o Nejméně 40 %
 • o Peněžité vklady musí být splaceny v plné výši
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
K podmínkám vzniku zadržovacího práva patří:
Answer
 • o Hodnota zadržené věci není ve zřejmém nepoměru k pohledávce
 • o Skutečnost, že má věřitel reálně určitou movitou věc u sebe
 • o Skutečnost, že na zadržené věci nevázne zástavní právo
 • o Uzavření písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem o zadržení věci
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
O rozhodčím řízení platí:
Answer
 • o Rozhodují v něm soudy
 • o Výsledkem rozhodčího řízení je rozsudek s konstitutivními účinky
 • o Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který je soudně vykonatelný
 • o Rozhodují v něm orgány státní správy
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Zánik závazku zmařením účelu smlouvy předpokládá mimo jiné:
Answer
 • o Písemnou dohodu stran, kterou se smlouva ruší
 • o Uplynutí prekluzivní lhůty
 • o Vyjádření účelu, pro který je smlouva uzavírána přímo ve smlouvě
 • o Zaplacení odstupného
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Akcionář za závazky akciové společnosti:
Answer
 • o Odpovídá jen do výše hodnoty upsaných akcií
 • o Ručí do výše nesplacené části emisního kursu akcií, které upsal
 • o Ručí do výše hodnoty upsaných akcií
 • o Odpovídá
 • o Neručí po dobu jejího trvání

Question 12

Question
Liberační důvody jsou:
Answer
 • o Důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy
 • o Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době, kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu
 • o Objektivně existující důvody, které vedou k zániku závazku
 • o Subjektivní potíže na straně dlužníka
 • o Žádná z předchozích možností

Question 13

Question
Smlouva o sdružení:
Answer
 • o Upravuje sdružení několika osob, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu
 • o Zakládá sdružení s právní subjektivitou
 • o Je upravena pouze v občanském zákoníku, podnikatelé tento smluvní typ uzavřít nemohou
 • o Není upravena v občanském zákoníku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Výkon rozhodnutí na peněžité plnění nelze provést:
Answer
 • o Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • o Přikázáním jiných peněžitých pohledávek
 • o Postižením jiných majetkových práv
 • o Provedením prací a výkonů
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Obchodní právo:
Answer
 • o Patří mezi soudní judikáty
 • o Patří mezi právo smíšené
 • o Patří do systému soukromého práva
 • o Je součástí mezinárodního práva
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Výše úroku z prodlení:
Answer
 • o Může být stranami sjednána
 • o Není zákonem stanovena
 • o Činí ze zákona 10 % p.a.
 • o Musí být stranami sjednána, jinak nelze úrok požadovat
 • o Činí ze zákona 5 % p.a.

Question 17

Question
Rezervní fond:
Answer
 • o Musí vytvořit obchodní společnost, za jejíž závazky ručí ze zákona jeden nebo více společníků veškerým svým majetkem
 • o Se tvoří výlučně z příplatků zakladatelů nad výši vkladů
 • o Musí vytvořit každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku
 • o Musí vytvořit každá obchodní společnost
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří:
Answer
 • o Právo na podíl na zisku
 • o Právo vypovědět společenskou smlouvu
 • o Právo převést účast na společnosti
 • o Právo na vypořádací podíl
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Předmětem právní úpravy obchodního zákoníku je:
Answer
 • o Nekalá soutěž
 • o Právní úprava věcných práv
 • o Smlouva o nájmu nebytových prostor
 • o Právní úprava podmínek podnikání
 • o Postavení podnikatelů

Question 20

Question
Dílčí závazek znamená, že:
Answer
 • Každý dlužník může odmítnout plnit za ostatní
 • Dlužníci odpovídají za splnění závazku věřiteli podle výše svých podílů na závazku
 • Závazek zanikne jen, když splní věřiteli všichni dlužníci svůj podíl
 • Věřitel může požadovat splnění celého závazku na kterémkoliv z dlužníků
 • Každý z dlužníků se zprostí odpovědnosti, pokud splní to, k čemu se zavázal sám
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić