1PR101 2.test - Část 16.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 16., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
4428
175

Resource summary

Question 1

Question
Obchodní firmu má:
Answer
 • o Každá fyzická osoba
 • o Každá právnická osoba
 • o Každý podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku
 • o Podnikatel – fyzická osoba provozující živnost průmyslovým způsobem
 • o Žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Nepeněžitým vkladem společníka nemůže být:
Answer
 • o Pohledávka vůči společnosti
 • o Podnik
 • o Know – how
 • o Věc movitá
 • o Nemovitost

Question 3

Question
Základní kapitál se povinně nevytváří:
Answer
 • o Ve všech obchodních společnostech
 • o V komanditní společnosti
 • o V akciové společnosti
 • o Ve veřejné obchodní společnosti
 • o Ve společnosti s ručením omezeným

Question 4

Question
Nepeněžitým vkladem společníka nemůže být:
Answer
 • o Část podniku
 • o Závazek poskytnutí služeb
 • o Know – how
 • o Pohledávka
 • o Nemovitost

Question 5

Question
Ve veřejné obchodní společnosti:
Answer
 • o Musí být vytvořen základní kapitál alespoň ve výši Kč 5.000,-
 • o Nesmí být vedeno jméno společníka v obchodní firmě společnosti
 • o Žádný ze společníků nemá ze zákona vkladovou povinnost
 • o Může být ruční společníka za závazky společnosti vyloučeno společenskou smlouvou
 • o Nesmí být více než 50 společníků

Question 6

Question
Zákaz konkurence se v komanditní společnosti ze zákona vztahuje na:
Answer
 • o Komanditisty
 • o Komplementáře
 • o Komanditisty i komplementáře
 • o Jednatele
 • o Společníky, jejichž jméno je uvedeno v obchodní firmě společnosti

Question 7

Question
Obchodní rejstřík vedou:
Answer
 • o Krajské úřady
 • o Krajské soudy
 • o Okrasní úřady
 • o Okrasní soudy
 • o Živnostenské úřady

Question 8

Question
Zápis prokuristy do obchodního rejstříku má účinky:
Answer
 • o Kogentní
 • o Deklaratorní
 • o Konstitutivní
 • o Demonstrativní
 • o Žádná odpověď není správná

Question 9

Question
O povolení zápisu do obchodního rejstříku se rozhoduje:
Answer
 • o Rozsudkem
 • o Platebním rozkazem
 • o Usnesením
 • o Rozkladem
 • o Rozhodnutím ve správním řízení

Question 10

Question
Závazky, v nichž jsou v rovnováze vzájemná práva a povinnosti stran, jsou závazky:
Answer
 • o Generické
 • o Alternativní
 • o Synalagmatické
 • o Asynalagmatické
 • o Solidární

Question 11

Question
Lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy nazýváme lhůtou:
Answer
 • o Akceptační
 • o Promlčecí
 • o Pariční
 • o Výpovědní
 • o Splatnosti

Question 12

Question
Na základě smlouvy o postoupení pohledávky dochází:
Answer
 • o Ke změně předmětu smlouvy
 • o Ke změně obsahu smlouvy
 • o Ke změně v osobě dlužníka
 • o Ke změně v osobě věřitele
 • o K zániku smlouvy

Question 13

Question
Mezi věcně-právní zajišťovací prostředky patří:
Answer
 • o Bankovní záruka
 • o Ručení
 • o Smluvní pokuta
 • o Uznání závazku
 • o Zadržovací právo

Question 14

Question
Rejstřík zástav je veden u:
Answer
 • o Advokátní komory České republiky
 • o Notářské komory České republiky
 • o Okresních soudů
 • o Krajských soudů
 • o Katastrálních úřadů

Question 15

Question
Zákonná výše úroku z prodlení je stanovena:
Answer
 • o Ve výší 20 % ročně
 • o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, ročně
 • o Ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, ročně
 • o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k poslednímu dni prodlení, ročně
 • o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, denně

Question 16

Question
Obecná promlčecí lhůta podle nového občanského zákoníku činí:
Answer
 • o Dva roky
 • o Tři roky
 • o Čtyři roky
 • o Pět let
 • o Deset let

Question 17

Question
Platební rozkaz lze vydat:
Answer
 • o V odvolacím řízení
 • o V soudním řízení bez ohledu na předmět sporu
 • o V soudním řízení o zaplacení peněžité částky do výše Kč 100.000,-
 • o V soudním řízení o zaplacení peněžité částky bez ohledu na její výši
 • o Pouze na návrh žalobce

Question 18

Question
Obranou proti směnečnému platebnímu rozkazu je:
Answer
 • o Odpor
 • o Odklad
 • o Námitky
 • o Rozklad
 • o Stížnost

Question 19

Question
Provozovna je:
Answer
 • o Organizační složka zapisovaná do obchodního rejstříku
 • o Prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost
 • o Sídlo podnikatele
 • o Podnik
 • o Nemovitost ve vlastnictví podnikatele

Question 20

Question
Mezi živnosti z hlediska předmětu podnikání patří živnosti:
Answer
 • o Koncesované
 • o Obchodní
 • o Provozované průmyslovým způsobem
 • o Řemeslné
 • o Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić