EM1- test3 /T1

Martin Imrich
Quiz by Martin Imrich, updated more than 1 year ago
Martin Imrich
Created by Martin Imrich over 3 years ago
3
0

Description

príprava na test1
Tags

Resource summary

Question 1

Question
V prechodnom stave (po náhlej skokovej zmene meranej veličiny až po ustálenie výchylky) péisobia okrem rušivých momentov na elektromechanický merací prístroj tieto momenty: (Mj = moment zotrvačnosti, Mb = brzdný moment, Mp = pohybový moment, Md = direktívny moment)
Answer
 • Mj + Mb + Md + Mp
 • Mj + Mb + MP
 • Mj + Mb
 • Md + Mp
 • Mj + Mb + Md

Question 2

Question
Direktívny (riadiaci) moment pôsobiaci v elektromechanickom meracom prístroji je úmerný:
Answer
 • výchylke
 • uhlovému zrýchleniu
 • uhlovej rýchlosti
 • uhlovému zrýchleniu aj výchylke
 • uhlovej rýchlosti aj výchylke

Question 3

Question
Brzdný moment vyvolaný tlmiacim zariadením pohyblivého mechanizmu prístroja je úmerný :
Answer
 • uhlovej rýchlosti
 • uhlovému zrýchleniu
 • výchylke
 • uhlovej rýchlosti aj výchylke
 • uhlovému zrýchleniu aj výchylke

Question 4

Question
Aperiodický pohyb otočného mechanizmu elektromechanického meracieho prístroja nastane vtedy, ked' riešením charakteristickej rovnice dostaneme korene:
Answer
 • reálne rovnaké
 • komplexne združené s nulovou reálnou zložkou
 • komplexne združené s nenulovou reálnou zložkou
 • reálne rozdielne
 • nezávisí to od koreňov rovnice

Question 5

Question
V ustálenom stave pôsobia (ak neuvažujeme vedl'ajšie rušivé momenty) na otočný mechanizmus ručičkového prístroja pri konštantnej veľkosti meranej veličiny tieto momenty: (Mj = moment zotrvačnosti, Mb = brzdný moment, Md = direktívny moment, Mp = pohybový moment)
Answer
 • Mb + Mp
 • Mb + Md
 • Mj + Mb + Md + Mp
 • Md + Mp
 • Mj + Md + Mp

Question 6

Question
Moment zotrvačných síl, ktorý pôsobĺ pri pohybe otočného systému meracieho prístroja, je úmerný :
Answer
 • uhlovému zrýchleniu aj uhlovej rýchlosti
 • uhlovému zrýchleniu
 • výchylke
 • uhlovej rýchlosti aj výchylke
 • uhlovej rýchlosti

Question 7

Question
Tlmený periodický pohyb otočného mechanizmu elektromechanického meracieho prístroja nastane vtedy, ked' riešením charakteristickej rovnice dostaneme korene:
Answer
 • jeden reálny dvojnásobný koreň
 • komplexne združené bez ohl'adu na velkosť reálnej zložky
 • komplexne združené s nenulovou reálnou zložkou
 • komplexne združené s nulovou reálnou zložkou
 • nezávisí to od koreňov rovnice

Question 8

Question
Netlmený periodický pohyb otočného mechanizmu elektromechanického meracieho prístroja nastane vtedy, ked' riešením charakteristickej rovnice dostaneme korene:
Answer
 • nezávisí to od koreňov rovnice
 • komplexne združené s nulovou reálnou zložkou
 • komplexne združené s nenulovou reálnou zložkou
 • reálne rozdielne
 • komplexne združené bez ohl'adu na veľkosť reálnej zložky

Question 9

Question
Elektromechanické meracie ústrojenstvo mení :
Answer
 • meranú elektrickú veličinu na výchylku ručičky (pohyblivej časti) prístroja, pričom výchylka je analógovým vyjadrením meranej veličiny
 • meranú neelektrickú veličinu na výchylku ručičky prístroja, pričom výchylka je diskrétnym vyjadrením meranej veličiny
 • meranú neelektrickú veličinu na výchylku ručičky prístroja, pričom výchylka je analógovým vyjadrením meranej veličiny
 • meranú elektrickú veličinu na výchylku ručičky prístroja, pričom výchylka je diskrétnym (číslicovým) vyjadrením meranej veličiny
 • meranú elektrickú alebo neelektrickú veličinu na výchylku ručičky prístroja, pričom výchylka je analógovým vyjadrením meranej veličiny

Question 10

Question
Silové pásobenie magnetického pol'a permanentného magnetu a magnetického pol'a vyvolaného prietokom elektrického prúdu cez cievku otočného ústrojenstva s feromagnetickým jadrom využíva :
Answer
 • magnetoelektrické ústrojenstvo
 • indukéné ústrojenstvo
 • elektromagnetické ústrojenstvo
 • ferodynamické ústrojenstvo
 • elektrodynamické ústrojenstvo
Show full summary Hide full summary

Similar

Know the principles of electricity
Vito Martino
Topic 5 Electricity & Magnetism
Jeffrey Piggott
Principles of basic electrical circuits
Vito Martino
Electricity
ShreyaDas
IGCSE Physics Heat Transfer
Jasmine Box
Renewable Energy Sources
darkangelforgiven
Physical Science 2nd Quarter Assessment
Selam H
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Electricity
aidanmullins
Physics equations GCSE
Mia Jones