TEST 5 2017

Olga Muñoz
Quiz by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz over 3 years ago
13
1

Description

3 i 4 A
Tags

Resource summary

Question 1

Question
La Constitució estableix com a valors superiors de l'ordenament jurídic:
Answer
 • Llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític.
 • Llibertat, justícia, igualtat i participació.
 • Llibertat, igualtat i democràcia.

Question 2

Question
Les esmenes que presenti el Senat en relació a una proposició de llei aprovada prèviament al Congrés:
Answer
 • S'aprovaran per majoria absoluta.
 • S'aprovaran per majoria simple.
 • El Senat no pot presentar esmenes a proposicions de llei aprovades pel Congrés.

Question 3

Question
En relació a la qüestió de confiança:
Answer
 • La presenta el President del Govern a les Corts, prèvia aprovació en Consell de Ministres.
 • La presenta el President del Govern al Congrés, prèvia deliberació en Consell de Ministres.
 • La presenta el President del Congrés si no s'aconsegueix la investidura del candidat a la Presidència del Govern.

Question 4

Question
Es considera part orgànica de l'Estatut de Catalunya:
Answer
 • Del Títol I al títol V.
 • Del Títol II al VIII.
 • Del Títol II al VI.

Question 5

Question
La representació ordinària de l'Estat a Catalunya correspon a:
Answer
 • El/la Delegat/ada del Govern.
 • A la Generalitat de Catalunya.
 • Al President/a de la Generalitat.

Question 6

Question
El servei de biblioteca pública és obligatori pels municipis amb més de
Answer
 • 5.000 habitants.
 • 10.000 habitants.
 • 20.000 habitants.

Question 7

Question
La llei que recull les funcions i competències de les entitats locals de Catalunya és:
Answer
 • Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Question 8

Question
Una característica dels impostos és:
Answer
 • Que són tributs sense contraprestació.
 • Que sempre s'ajusten a la capacitat econòmica del subjecte passiu.
 • Que no es poden considerar tributs en sentit estricte.

Question 9

Question
Contra l'aprovació definitiva del Pressupost d'un Ajuntament:
Answer
 • No es podrà interposar cap recurs.
 • Al tractar-se d'un acte que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada.
 • Al tractar-se d'un acte que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu.

Question 10

Question
Segons el principi d'especialitat qualitativa del pressupost:
Answer
 • El pressupost tindrà una vigència anual.
 • No es podran assumir compromisos de despeses de venciment superior a quatre anys.
 • No es podran destinar despeses a finalitats diferents de les consignades.

Question 11

Question
En relació als impostos locals, són potestatius:
Answer
 • L'IBI, l'IAE i l'ICIO.
 • L'IIVTNU i l'ICIO.
 • L'IVTM i l'ICIO.

Question 12

Question
De les següents normes jurídiques, quina és superior jeràrquicament?
Answer
 • Reial Decret.
 • Llei ordinària.
 • Ordre Ministerial.

Question 13

Question
Indica l'àmbit jurisdiccional dels Jutjats de Pau:
Answer
 • Local.
 • Municipal.
 • Els Jutjats de Pau no formen part del poder judicial.

Question 14

Question
Les Comunitats Autònomes que van accedir a l'autonomia per la via "ordinària" de l'article 143.2. de la Constitució, no van poder modificar els seus Estatuts:
Answer
 • En 5 anys.
 • En 4 anys.
 • En 3 anys.

Question 15

Question
En relació a les competències compartides de la Generalitat de Catalunya:
Answer
 • Només inclouen potestats executives.
 • Inclouen la potestat legislativa en el marc de les bases que fixi l'Estat.
 • Inclouen la potestat reglamentària i la funció executiva, però no la potestat legislativa, que és pròpia de les competències exclusives.

Question 16

Question
El Tribunal de Comptes europeu va ser creat per:
Answer
 • L'Acta Única Europea de 1986.
 • El Tractat de la Unió Europea de 1992.
 • El Tractat de Brussel·les de 22 de juliol de 1975.

Question 17

Question
En el procediment administratiu, l'abstenció i la recusació serveixen per garantir el principi de:
Answer
 • Transparència.
 • Oficialitat.
 • Imparcalitat.

Question 18

Question
En els procediments en què l'Administració exerciti potestats sancionadores, el venciment del termini màxim del procediment sense que s'hagi dictat la resolució, provocarà:
Answer
 • La caducitat del procediment.
 • La caducitat de l'acte administratiu.
 • L'arxiu de l'expedient administratiu.

Question 19

Question
L'adopció de mesures provisionals en un procediment administratiu:
Answer
 • S'haurà de motivar.
 • Suposarà la suspensió del procediment i s'haurà de motivar.
 • Suposarà la suspensió del procediment, s'haurà de motivar i no podrà ser objecte de recurs.

Question 20

Question
En cas de què la norma de creació d'un procediment administratiu no estableixi el seu termini màxim, s'entendrà que aquest és de:
Answer
 • 3 mesos.
 • 6 mesos.
 • 1 mes.

Question 21

Question
La característica fonamental del règim harmonitzat de contractes públics:
Answer
 • És el fet de que només sigui aplicable als contractes d'obres i concessions d'obres.
 • És l'obligació de publicar l'anunci del procediment de contractació al Diari Oficial de la Unió Europea.
 • És l'obligació de publicar l'anunci del procediment de contractació al BOE.

Question 22

Question
L'acabament convencional del procediment administratiu:
Answer
 • Es pot produir per desistiment, renúncia o caducitat.
 • Implica que l'Administració i els interessats decideixen subscriure un acord que suposarà la finalització del procediment.
 • Es produeix mitjançant resolució expressa.

Question 23

Question
En relació als contractes menors:
Answer
 • Com a regla general s'adjudicaran segons els tràmits dels procediments negociats sense publicació.
 • L'Administració podrà ajudicar-los sense necessitat de procediment de contractació.
 • L'Administració podrà adjudicar-los sense necessitat de procediment de contractació, però serà preceptiu publicar la convocatòria.

Question 24

Question
Són modalitats del contracte de gestió de serveis públics
Answer
 • La concessió, la gestió interessada i el conveni.
 • Les societats de capital mixte, la concessió, la gestió interessada i el concert.
 • El concert, el conveni i les subvencions.

Question 25

Question
Quin és el termini màxim per a la concessió de l'explotació d'una obra pública:
Answer
 • 5 anys.
 • 10 anys.
 • 40 anys.

Question 26

Question
La vista de l'expedient en un procediment administratiu:
Answer
 • És un tràmit que es practica a la fase d'ordenació del procediment.
 • Es practica a la fase d'instrucció del procediment.
 • Tindrà caràcter potestatiu.

Question 27

Question
Segons la Constitució:
Answer
 • La sobirania nacional resideix en l'Estat i els seus poders emanen del poble.
 • La sobirania nacional resideix en el poble, del què emanen els poders de l'Estat.
 • La sobirania nacional resideix en les Corts i els poders de l'Estat emanen del poble.

Question 28

Question
El procediment de reforma de l'Estatut està previst al títol:
Answer
 • VI.
 • VII.
 • IX.

Question 29

Question
Al procediment negociat, serà preceptiva la publicitat:
Answer
 • Per als contractes de serveis d'import superior a 50.000€.
 • Per als contractes d'obres d'import superior a 60.000€.
 • Per als contractes de subministrament d'import superior a 60.000€.

Question 30

Question
Per poder anul·lar un acte administratiu que ha generat efectes favorables a l'interessat:
Answer
 • L'Administració haurà de declarar prèviament la lesivitat.
 • Al tractar-se d'un acte anul·lable, l'Administració el podrà esmenar en qualsevol moment.
 • La revisió de l'acte es podrà realitzar d'ofici o a instància de part.

Question 31

Question
L'Estatut estableix que l'òrgan encarregat de dictaminar sobre la constitucionalitat d'una llei aprovada pel Parlament de Catalunya és:
Answer
 • Consell Consultiu.
 • Comissió Jurídica de la Generalitat.
 • Consell de Garanties Estatutàries.

Question 32

Question
La concessió de subvencions és un exemple d'activitats administratives de:
Answer
 • D'interès públic.
 • Foment.
 • Servei públic.

Question 33

Question
Segons la Constitució, l'estructura interna dels partits polítics haurà de ser:
Answer
 • Democràtica.
 • Participativa.
 • Plural.

Question 34

Question
En relació a la moció d'investidura del President/a de la Generalitat:
Answer
 • Si no resulta escollit en primera votació, es realitza una segona votació 48 hores després en la què es considerarà atorgada la confiança del Parlament per majoria simple.
 • Si no resulta escollit en primera votació, es realitza una segona votació 24 hores després en la què es considerarà atorgada la confiança del Parlament per majoria simple.
 • Si no resulta escollit en primera votació, es realitza una segona votació 3 dies després en la què es considerarà atorgada la confiança del Parlament per majoria simple.

Question 35

Question
La classificació empresarial s'exigeix:
Answer
 • En tots els procediments de contractació menys en el negociat sense publicitat.
 • En relació als contractes d'obres d'import superior a 500.000€.
 • En els contractes de règim harmonitzat.

Question 36

Question
La garantia definitiva en relació a un procediment de contractació:
Answer
 • És del 3%, és potestativa i es retorna en el moment de la formalització del contracte.
 • És del 5%, és preceptiva i es retorna una vegada transcorregut el període de garantia del contracte 
 • És del 5%, és potestativa i es retorna una vegada finalitzat l'objecte del contracte.

Question 37

Question
En relació a l'import d'una subvenció:
Answer
 • Mai es podrà prorratejar
 • Com a regla general serà prorratejable entre els sol·licitants.
 • Excepcionalment es podrà prorratejar entre els beneficiaris.

Question 38

Question
La Constitució espanyola va entrar en vigor el:
Answer
 • 28 de desembre de 1978.
 • 29 de desembre de 1978.
 • 30 de desembre de 1978.

Question 39

Question
Mitjançant la iniciativa legislativa popular prevista a la Constitució:
Answer
 • .Es podrà proposar la reforma d'un Estatut d'Autonomia sempre i quan el Congrès adopti la proposta.
 • Es podrà proposar la reforma d'un Estatut d'Autonomia i serà necessari un mínim de 300.000 signatures.
 • No es podrà proposar la reforma d'un Estatut d'Autonomia.

Question 40

Question
L'adhesió d'Espanya a la Unió Europea es va produir:
Answer
 • Amb tots els efectes amb data d'1 de gener de 1986.
 • Al 1986 amb la signaatura de l'Acta Única Europea.
 • Al 1985 amb la signatura de l'Acord de Schengen.

Question 41

Question
El Govern de la Generalitat:
Answer
 • És l'òrgan superior col·legiat de la Generalitat i gaudeix de les potestats legislativa i reglamentària.
 • És l'òrgan superior col·legiat de la Generalitat i gaudeix de les potestats directiva i executiva.
 • És l'òrgan superior col·legiat de la Generalitat i gaudeix de les potestats reglamentària i executiva

Question 42

Question
La direcció superior del personal d'un Ajuntament correspon a:
Answer
 • L'Alcalde/ssa.
 • Al Ple.
 • El/la Director/a de recursos humans.

Question 43

Question
En relació a la formació de grups municipals al Ple d'un Ajuntament:
Answer
 • Serà preceptiva en municipis de més de 5.000 habitants.
 • Serà preceptiva en municipis de més de 20.000 habitants.
 • Serà preceptiva en municipis de més de 50.000 habitants.

Question 44

Question
El transport col·lectiu de passatgers serà preceptiu pels municipis amb més de:
Answer
 • 20.000 habitants.
 • 50.000 habitants.
 • 100.000 habitants.

Question 45

Question
Es consideren ingressos no tributaris:
Answer
 • Els preus públics i les contribucions especials.
 • Els preus públics i els ingressos de dret privat.
 • Les contribucions especials i els ingressos de dret privat.

Question 46

Question
Els organismes autònoms hauran d'enviar els seus pressupostos a l'Ajuntament del què depenguin:
Answer
 • Abans de l'1 de juny.
 • Abans de l'1 d'octubre.
 • Abans del 15 de setembre.

Question 47

Question
En relació a l'aprovació del Pressupost municipal:
Answer
 • 'acord inicial serà per majoria simple i l'acord definitiu per majoria absoluta.
 • Tant l'acord inicial com el definitiu exigeixen majoria absoluta.
 • L'acord inicial i el definitiu s'adopten per majoria simple.

Question 48

Question
En cas de silenci administratiu en relació a un recurs d'alçada interposat contra una desestimació prèvia per silenci administratiu:
Answer
 • El segon silenci tindrà efecte desestimatori respecte de les pretensions de l'interessat.
 • No es podran interposar més recursos administratius
 • El segon silenci tindrà efecte estimatori respecte de les pretensions de l'interessat.

Question 49

Question
El Comité de les Regions de la Unió Europea es va crear mitjançant:
Answer
 • L'Acta Única Europea de 1986.
 • El Tractat de la Unió Europea de 1992.
 • El Tractat d'Amsterdam de 1997.

Question 50

Question
El Govern i administració del municipi correspon a:
Answer
 • A l'Ajuntament.
 • A l'Alcalde/ssa i el Ple.
 • A l'Alcalde/ssa, el Ple i la Junta de Govern Local.
Show full summary Hide full summary

Similar

C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
AS Media Studies Terminology
Mourad
Ley de la propiedad Intelectual en Venezuela
Ovidio Rodriguez
El Gobierno y La Direccion de Procesos
Miguel Angel Avalos Velazquez
Contabilidad
Edwin Gonzalez
Mapa Conceptual
Brenda Ruiz
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
Alba Garcia
MANEJO DE CONFLICTOS
Luis Fernando
La estadistica, mapa conceptual
Flor Ivon Martínez Jiménez
HABEAS CORPUS- CASO OLLANTA HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCÓN
Silvia Maria Tito Ascue
Mind Maps with GoConqr
ernesto blcano