TEST 7 2017

Olga Muñoz
Quiz by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz over 3 years ago
20
3

Description

1-50 (160A)
Tags

Resource summary

Question 1

Question
1. D'acord amb la Llei 30/92, les administracions públiques poden exercir la facultat de revocació dels seus actes:
Answer
 • En qualsevol moment i només a instància dels interessats.
 • Sempre que no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis.
 • Quan es tracti de prerrogatives o actes favorables per als interessats.

Question 2

Question
D'acord amb la Llei 30/92, l'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment pot:
Answer
 • Establir un període d'informació pública i fer l'anunci pertinent, en el qual ha d'assenyalar el lloc d'exhibició i ha de determinar el termini per a formular al·legacions que mai no pot ser inferior a un mes.
 • Establir un període d'informació pública i anunciar-lo en el BOE, en el de la comunitat autònoma o en el de la província respectiva i en un mitjà de comunicació de l'àmbit territorial corresponent.
 • Establir un període d'informació pública quan la naturalesa del mateix procediment ho requereixi.

Question 3

Question
Segons l'Estatut, Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en:
Answer
 • Municipis i comarques.
 • Municipis, comarques, vegueries i diputacions.
 • Municipis i vegueries.

Question 4

Question
Tenint en compte el que disposa la Llei 30/92 són anul·lables:
Answer
 • Un decret del Govern que desenvolupi una matèria amb reserva de llei.
 • Les resolucions mancades de motivació que produeixin indefensió.
 • La resolució d'un procediment que pateixi d'irregularitats no invalidants.

Question 5

Question
D'acord amb la Constitució, la delegació legislativa, quan tingui per objecte refondre diversos textos legals en un de sol, ha d'atorgar-se mitjançant:
Answer
 • Llei orgànica.
 • Llei ordinària.
 • Decret legislatiu.

Question 6

Question
D'acord amb la Llei 30/92, les mesures provisionals que es poden adoptar abans d'iniciar-se el procediment administratiu:
Answer
 • Es poden adoptar, d'ofici o a instància de part, i les pot acordar l'òrgan superior, el qual serà el competent per resoldre, en els casos d'urgència i per a la protecció dels interessos implicats.
 • Queden sense efecte, en tot cas, si no s'inicia el procediment en el termini d'un mes des que es van adoptar o quan l'acord d'iniciació no conté un pronunciament exprés sobre aquestes.
 • Es poden adoptar, d'ofici o a instància de part, i les pot acordar l'òrgan competent per resoldre, en els casos d'urgència i per a la protecció dels interessos implicats.

Question 7

Question
Segons el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són elements del municipi:
Answer
 • El territori, la població, l'organització i els seus símbols.
 • El territori, la població i l'organització.
 • El territori, la població, l'organització i els serveis que han de prestar obligatòriament.

Question 8

Question
Un òrgan administratiu pot avocar la competència d'un altre òrgan administratiu que no depengui jeràrquicament d'ell?
Answer
 • En tot cas, però mitjançant acte motivar en l'existència de raons d'índole tècnicam econòmica, social, jurídica o territorial.
 • Només si té autorització de l'òrgan superior jeràrquic del qual vol avocar la competència.
 • Només pel que fa a les competències que anteriorment li hagi delegat.

Question 9

Question
Quan un reglament és il·legal, quina sanció li aplica el dret administratiu?
Answer
 • La nulitat de ple dret en tot cas.
 • L'anul·labilitat si la infracció és de desviació de poder i, en la resta de supòsits, la nul·litat de ple dret.
 • La nul·litat de ple dret o l'anul·labilitat, depenent del tipus d'il·legalitat.

Question 10

Question
D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya, cas que l'establiment o la prestació dels serveis municipals obligatoris resulti impossible o de molt difícil compliment, la dispensa de l'obligació de prestar-los i la seva cobertura correspon:
Answer
 • La dispensa al Govern de la Generalitat i la prestació a la comarca.
 • La dispensa al Govern de la Generalitat i la prestació a l'Administració de la Generalitat.
 • La dispensa al Parlament de Catalunya i la prestació a la comarca.

Question 11

Question
La federació de dues o més comunitats autònomes és possible:
Answer
 • Mai.
 • Quan així ho prevegin els respectius estatuts d'autonomia.
 • Quan, essent contigües geogràficament, mancomunin algun dels seus serveis bàsics.

Question 12

Question
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la següent tipologia competencial:
Answer
 • Competències exclusives de la Generalitat, competències compartides entre l'Estat i la Generalitat i competències executives.
 • Competències exclusives de la Generalitat, competències concurrents i competències executives.
 • Competències exclusives de la Generalitat, competències cedides per l'Estat i competències de desenvolupament.

Question 13

Question
D'acord amb l'Estatut, correspon a la Generalitat en l'àmbit de les seves competències compartides:
Answer
 • La potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i la funció executiva.
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les lleis de bases que dicti l'Estat i els seus reglaments de desenvolupament.
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat com a principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei.

Question 14

Question
Amb caràcter general, el defecte de forma d'un acte administratiu:
Answer
 • És un vici que no pot donar lloc a la convalidació de l'acte administratiu.
 • Comporta l'anul·labilitat de l'acte administratiu quan doni lloc a indefensió de les persones interessades.
 • Comporta la nul·litat de ple dret de l'acte administratiu.

Question 15

Question
Quina conseqüència té la intervenció d'un funcionari/ària en un procediment administratiu en el qual concorrin motius d'abstenció:
Answer
 • La responsabilitat en els supòsits en què s'escaigui.
 • Necessàriament, la invalidesa dels actes en els quals hagi intervingut.
 • La ineficàcia dels actes en els quals hagi intervingut.

Question 16

Question
Quina institució de la Unió Europea vetlla perquè s'apliquin els tractats i les mesures adoptades per les institucions europees?
Answer
 • El Consell de la Unió Europea.
 • El Parlament Europeu.
 • La Comissió Europea.

Question 17

Question
La defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries es configura a l'Estatut de Catalunya com una competència:
Answer
 • Executiva.
 • Exclusiva.
 • Compartida.

Question 18

Question
En quina situació administrativa es troba respecte de la seva administració d'origen un funcionari de la Generalitat que es trova destinat en comissió de serveis en una altra Administració pública?
Answer
 • Excedència voluntària per interès particular.
 • Servei actiu.
 • Serveis en altres administracions públiques.

Question 19

Question
El Consell de Garanties Estaturàries és integrat per:
Answer
 • Cinc membres nomenats pel president o presidenta de la Generalitat a proposta conjunta del Parlament i del Govern.
 • Nou membres nomenats per un període de cinc anys a proposta de tres cinquenes parts del Parlament.
 • Nou membres nomenats per un període de nou anys, i no poden ser reelegits. 

Question 20

Question
D'acord amb l'EBEP, el període de prescripció de les faltes disciplinàries és de:
Answer
 • 3 anys per les faltes molt greus, 2 anys per faltes greus i 2 mesos per faltes lleus.
 • 3 anys per les faltes molt greus, 2 anys per faltes greus i 6 mesos per faltes lleus. 
 • 6 anys per les faltes molt greus, 2 anys per faltes greus i 3 mesos per faltes lleus.

Question 21

Question
Quin dels següents principis de l'actuació administrativa no es troba recollit en l'article 103.1 de la Constitució:
Answer
 • Publicitat.
 • Coordinació.
 • Descentralització.

Question 22

Question
Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal dels diputats i diputades del Parlament és exigible davant la sala penal:
Answer
 • De l'Audiència Nacional.
 • Del Tribunal Suprem.
 • Del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma corresponent.

Question 23

Question
En l'Administració de la Generalitat, la declaració d'ofici de la nul·litat d'un acte administratiu requereix:
Answer
 • Que prèviament s'hagi declarat d'ofici la nul·litat d'altres sol·licituds substancialment iguals quant al fons.
 • Un dictamen previ favorable del Consell de Garanties Estaturàries.
 • Un dictament previ favorable de la Comissió Jurídica Assessora.

Question 24

Question
Les meses de contractació administrativa tenen competència per:
Answer
 • Modificar els contractes.
 • Valorar les ofertes.
 • Aprovar plecs de prescripcions tècniques.

Question 25

Question
Quin dels següents seveis han de prestar tots els ajuntaments catalans amb independència de la seva població?
Answer
 • Mercat.
 • Cementiri.
 • Prevenció i extinció d'incendis.

Question 26

Question
D'acord amb la Constitució poden ser objecte de regulació mitjançant decret llei:
Answer
 • Els drets i deures i llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I de la Constitució.
 • Les matèries objecte de llei ordinària.
 • El règim de les comunitats autònomes.

Question 27

Question
El Síndic de Greuges:
Answer
 • Gaudeix d'autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària. 
 • Depèn orgànicament del Govern de la Generalitat.
 • Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya.

Question 28

Question
Un acte administratiu és nul de ple dret:
Answer
 • Si té un contingut impossible.
 • Si el dicta un òrgan manifestament incompetent per raó de la jerarquia.
 • Si lesiona qualsevol dret o llibertat recollit al Títol I de la Constitució.

Question 29

Question
Contra els actes administratius que exhaureixin la via administrativa:
Answer
 • Es pot interposar, potestativament, recurs d'alçada o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
 • Es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 • No es pot interposar cap recurs en via administrativa.

Question 30

Question
D'acord amb l'article 1.1. de la Constitució, quins són els valors superiors de l'ordenament jurídic?
Answer
 • Llibertat, igualtat, justícia i dret al treball.
 • Llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític.
 • Llibertat, igualtat, justíticia i solidaritat.

Question 31

Question
Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret a:
Answer
 • Conèixer, només en el tràmit d'audiència, l'estat de tramitació dels procediments en els quals tenen la condició de persones interessades.
 • Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments en els quals tenen la condició de persones interessades. 
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior a la seva resolució, els quals podran ser tinguts en compte a l'hora de redactar la proposta de resolució.

Question 32

Question
A qui correspon elaborar i executar el pressupost de la Generalitat?
Answer
 • Al Parlament de Catalunya.
 • Al Govern de la Generalitat.
 • A l'Interventor/a General.

Question 33

Question
La potestat reglamentària és la facultat del Govern per dictar:
Answer
 • Normes de caràcter general amb rang inferior a la llei.
 • Lleis ordinàries.
 • Decrets legislatius.

Question 34

Question
Quins d'aquests ingressos té naturalesa no tributària?
Answer
 • es taxes legalment exigides per la Generalitat com a contraprestació per un servei prestat.
 • Les contribucions especials establertes per la Generalitat.
 • Les sancions imposades per la Generalitat.

Question 35

Question
Si una persona interessada en un procediment administratiu rebutja la notificació d'una actuació:
Answer
 • S'ha de fer constar aquest fet en l'expedient i el procediment continua.
 • El procediment continua sense que calgui fer constar aquest fet en l'expedient.
 • Es paralitza el procediment fins que es pugui practicar la notificació.

Question 36

Question
El Govern de Catalunya compta amb dos òrgans consultius:
Answer
 • La Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Treball, Econòmic i Social.
 • La Comissió Jurísica Assessora i el Consell de Garanties Estaturàries.
 • El Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes.

Question 37

Question
Sempre que una llei o la normativa comunitària no expressin una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són:
Answer
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els diumenges i els dies declarats festius.
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els dissabtes, els diurmenges i els dies declarats festius.
 • Hàbils i queden exclosos del còmput els diumenges, els dies declarats festius i el mes d'agost.

Question 38

Question
D'acord amb l'article 80 de l'Estatut, la Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència:
Answer
 • De la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.
 • De la Generalitat, de la resta del sector públic de Catalunya i de les entitats financeres privades.
 • De la Generalitat i dels municipis exclusivament.

Question 39

Question
D'acord amb la Constitució, quin dels drets següents és dret fonamental:
Answer
 • Dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.
 • Dret a l'habitatge digne.
 • Dret a la protecció de la salut.

Question 40

Question
D'acord amb l'Estatut, Catalunya té:
Answer
 • Una llengua pròpia en tot el territori, el català, i tres llengües oficials, el català, el castellà i l'occità (denominat aranès a l'Aran). 
 • Dues llengües pròpies en tot el territori, el català i l'occità (denominat aranès a l'Aran), i dues llengües oficials, el català i el castellà.
 • Dues llengües pròpies en tot el territori, el català i l'occità (denominat aranès a l'Aran), i tres llengües oficials, el català, el castellà i l'occità.

Question 41

Question
La manca de consideració d'un funcionari/ària envers els administrats o el personal al servei de l'Administració de la Generalitat en l'exercici de llurs funcions es considera:
Answer
 • Falta lleu.
 • Falta molt greu.
 • Falta greu.

Question 42

Question
Dins del tràmit d'audiència les persones interessades poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents:
Answer
 • En un termini no inferior a vint dies ni superior a trenta, i les persones interessades poden prescindir d'aquest tràmit.
 • En un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, i les persones interessades poden prescindir d'aquest tràmit.
 • En un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, i les persones interessades no poden prescindir d'aquest tràmit.

Question 43

Question
D'acord amb l'article 19 de la Llei de contractes del sector públic, tenen caràcter de contractes administratius:
Answer
 • Tots els contractes de gestió dels serveis públics i de subministrament subscrits per les administracions públiques.
 • Tots els contractes subscrits per les administracions públiques.
 • ots els contractes d'obres i de serveis subscrits per les administracions públiques.

Question 44

Question
El descans de maternitat obligatori per a la mare en cas de filiació biològica és de:
Answer
 • 16 setmanes.
 • Les 6 primeres setmanes posteriors al part.
 • 2 mesos.

Question 45

Question
Es considerarà falta molt greu:
Answer
 • El descuit en el compliment de les funcions.
 • L'abandonament del servei.
 • L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.

Question 46

Question
Són retribucions bàsiques del personal funcionari de la Generalitat:
Answer
 • El sou les pagues extraordinàries de productivitat i els triennis.
 • El sou i el complement específic.
 • El sou, els triennis i les pagues extraordinàries.

Question 47

Question
Quin d'aquests organismes pertany a la Unió Europea?
Answer
 • El Tribunal de Comptes.
 • El Tribunal de Drets Humans.
 • El Fons Monetari Internacional.

Question 48

Question
Quins són els principis bàsics de la contractació administrativa, d'acord amb la normativa vigent?
Answer
 • Publicitat, igualtat, no discriminació i concurrència.
 • Especialitat, transparència i irretroactivitat de les actuacions.
 • Publicitat, especialitat i transparència.

Question 49

Question
Els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes són:
Answer
 • Normes estatals amb caràcter de llei orgànica.
 • Normes estatals amb caràcter de llei ordinària.
 • Normes autonòmiques amb caràcter de llei orgànica.

Question 50

Question
Qui es podrà fer càrrec de la notificació d'un acte administratiu quan es practiqui en el domicili de la persona interessada si aquesta no hi és present en el moment de lliurar-se?
Answer
 • Qualsevol persona que visqui al mateix edifici si no s'ha trobat ningú al domicili.
 • Qualsevol persona que es trobi en el domicili i faci constar la seva identitat.
 • Ningú; ha de ser la mateixa persona interessada, personalment, qui rebi la notificació.
Show full summary Hide full summary

Similar

10 Study Techniques
PatrickNoonan
Command Words
Mr Mckinlay
1PR101 1.test - 6. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 2.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 6.
Nikola Truong
PuKW STEP6 - Hummel
Antonia Ilieva
Characters in "An Inspector Calls"
Steve Whitmill
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS
Christian Goncalves
Geography Coastal Zones Flashcards Year 8
T Kilcoyne
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante