Please wait - loading…

3MG216 - 3. část

Description

Quiz on 3MG216 - 3. část, created by Patrik Tuháček on 03/22/2017.
Patrik Tuháček
Quiz by Patrik Tuháček, updated more than 1 year ago
Patrik Tuháček
Created by Patrik Tuháček over 5 years ago
235
5

Resource summary

Question 1

Question
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří:
Answer
 • snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
 • ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
 • přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem
 • přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům

Question 2

Question
Kvalitativní výzkum se zabývá:
Answer
 • jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů.
 • jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.
 • výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování.
 • jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?"

Question 3

Question
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí:
Answer
 • opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami
 • pravidelný longitudiální výzkum
 • vícetematický výzkum pro více zadavatelů
 • výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb

Question 5

Question
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí:
Answer
 • to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.
 • to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky.
 • to, že je využitelná pro řešení daného problému.
 • to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.

Question 6

Question
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří:
Answer
 • dle poptávky
 • dle konkurence
 • dle pravděpodobnosti
 • dle nákladů

Question 8

Question
Strategie sbírání smetany se používá:
Answer
 • při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu
 • při snižování výrobních nákladů běžné produkce
 • pro zboží realizované ve velkých objemech
 • při zavádění nových výrobků na trh

Question 9

Question
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
Answer
 • zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled
 • rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
 • zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
 • agresivita, manažerské rozhodování, úspěch

Question 10

Question
Internacionální marketing je marketing přesahující:
Answer
 • národní hranice
 • nadnárodní hranice
 • globální hranice
 • evropské hranice

Question 11

Question
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Pro distribuční mezičlánky platí:
Answer
 • Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
 • Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží.
 • Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
 • Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.

Question 13

Question
Intenzivní distribuce:
Answer
 • je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici
 • je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech
 • je typ přímé distribuční cesty
 • je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců

Question 14

Question
Selektivní distribuce:
Answer
 • odpovídá exkluzivní distribuci
 • znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky
 • zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst
 • znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst

Question 15

Question
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty?
Answer
 • ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení
 • ano, je to nejčastější forma distribuce
 • ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné
 • ne, je to neekonomické

Question 16

Question
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta?
Answer
 • dva a více
 • maximálně 10
 • jeden a více
 • žádný

Question 17

Question
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
Answer
 • osobní prodej
 • rádiová reklama
 • outdoorová reklama
 • televizní reklama

Question 18

Question
Životní cyklus módního výrobku:
Answer
 • má horizontální tvar fáze úpadku
 • má dlouhou fázi úpadku
 • má krátkou fázi úpadku
 • má indiferentní fázi úpadku

Question 19

Question
Který z uvedených výroků není pravdivý ?
Answer
 • průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat
 • produkt nemusí mít žádné hmotné rysy
 • produkt je základním nástrojem marketingového mixu
 • životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje

Question 20

Question
Brand positioning je:
Answer
 • umístění značky v regálech maloobchodu.
 • umístění značky produktu do filmu či počítačové hry.
 • proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat.
 • umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.

Question 21

Question
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu?
Answer
 • Distribuce
 • Targeting
 • Positioning
 • Komunikace

Question 24

Question
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako:
Answer
 • disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem
 • soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže
 • pobídky podporující okamžitý prodej
 • soubor technik, mezi které patří např. sampling

Question 26

Question
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od:
Answer
 • typu trhu, právních předpisů, poptávky
 • nákladů, poptávky, nabídky
 • nákladů, poptávky, právních předpisů
 • nákladů, poptávky, konkurence

Question 29

Question
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují:
Answer
 • konkurenci v rámci managementu podniku
 • konkurenci mezi odvětvími
 • vyjednávací sílu zákazníků
 • konkurenci komplementárních výrobků

Question 30

Question
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
ktmoo.poppypoo
Cell Structure
megan.radcliffe16
Of Mice and Men Quotes
_Jess_
B3, C3, P3
George Moores
Bowlby's Theory of Attachment
Jessica Phillips
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 1
Sarah Egan
Forces and motion
Catarina Borges
Groups Starter Pack
Micheal Heffernan
General Pathoanatomy Final MCQs (401-519)- 3rd Year- PMU
Med Student