3MG216 - 3. část

Patrik Tuháček
Quiz by Patrik Tuháček, updated more than 1 year ago
Patrik Tuháček
Created by Patrik Tuháček almost 4 years ago
203
5

Description

Quiz on 3MG216 - 3. část, created by Patrik Tuháček on 03/22/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří:
Answer
 • snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů
 • ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím
 • přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem
 • přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům

Question 2

Question
Kvalitativní výzkum se zabývá:
Answer
 • jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů.
 • jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.
 • výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování.
 • jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?"

Question 3

Question
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí:
Answer
 • opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami
 • pravidelný longitudiální výzkum
 • vícetematický výzkum pro více zadavatelů
 • výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb

Question 5

Question
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí:
Answer
 • to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.
 • to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky.
 • to, že je využitelná pro řešení daného problému.
 • to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.

Question 6

Question
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří:
Answer
 • dle poptávky
 • dle konkurence
 • dle pravděpodobnosti
 • dle nákladů

Question 8

Question
Strategie sbírání smetany se používá:
Answer
 • při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu
 • při snižování výrobních nákladů běžné produkce
 • pro zboží realizované ve velkých objemech
 • při zavádění nových výrobků na trh

Question 9

Question
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
Answer
 • zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled
 • rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
 • zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
 • agresivita, manažerské rozhodování, úspěch

Question 10

Question
Internacionální marketing je marketing přesahující:
Answer
 • národní hranice
 • nadnárodní hranice
 • globální hranice
 • evropské hranice

Question 11

Question
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Pro distribuční mezičlánky platí:
Answer
 • Prostředníci nejsou vlastníky zboží.
 • Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží.
 • Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.
 • Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.

Question 13

Question
Intenzivní distribuce:
Answer
 • je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici
 • je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech
 • je typ přímé distribuční cesty
 • je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců

Question 14

Question
Selektivní distribuce:
Answer
 • odpovídá exkluzivní distribuci
 • znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky
 • zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst
 • znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst

Question 15

Question
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty?
Answer
 • ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení
 • ano, je to nejčastější forma distribuce
 • ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné
 • ne, je to neekonomické

Question 16

Question
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta?
Answer
 • dva a více
 • maximálně 10
 • jeden a více
 • žádný

Question 17

Question
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
Answer
 • osobní prodej
 • rádiová reklama
 • outdoorová reklama
 • televizní reklama

Question 18

Question
Životní cyklus módního výrobku:
Answer
 • má horizontální tvar fáze úpadku
 • má dlouhou fázi úpadku
 • má krátkou fázi úpadku
 • má indiferentní fázi úpadku

Question 19

Question
Který z uvedených výroků není pravdivý ?
Answer
 • průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat
 • produkt nemusí mít žádné hmotné rysy
 • produkt je základním nástrojem marketingového mixu
 • životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje

Question 20

Question
Brand positioning je:
Answer
 • umístění značky v regálech maloobchodu.
 • umístění značky produktu do filmu či počítačové hry.
 • proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat.
 • umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.

Question 21

Question
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu?
Answer
 • Distribuce
 • Targeting
 • Positioning
 • Komunikace

Question 24

Question
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako:
Answer
 • disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem
 • soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže
 • pobídky podporující okamžitý prodej
 • soubor technik, mezi které patří např. sampling

Question 26

Question
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od:
Answer
 • typu trhu, právních předpisů, poptávky
 • nákladů, poptávky, nabídky
 • nákladů, poptávky, právních předpisů
 • nákladů, poptávky, konkurence

Question 29

Question
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují:
Answer
 • konkurenci v rámci managementu podniku
 • konkurenci mezi odvětvími
 • vyjednávací sílu zákazníků
 • konkurenci komplementárních výrobků

Question 30

Question
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Mind Maps Essay Template
linda_riches
Geography Coastal Zones Flashcards
Zakiya Tabassum
History of Psychology
mia.rigby
GCSE English Language Overview
philip.ellis
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
Mapas mentales con ExamTime
LIC. MA. DE LA LUZ JIMENEZ
Aula Virtual
carla ribulgo
Actos humanos
MABEL PICO
Proyecto académico pedagógico solidario
Rosario Pellejero
Técnicas de cocción
Fernando Ruiz