POTESTAT SANCIONADORA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Description

Quiz on POTESTAT SANCIONADORA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, created by MARCOS CASTRO on 15/10/2021.
MARCOS CASTRO
Quiz by MARCOS CASTRO, updated more than 1 year ago
MARCOS CASTRO
Created by MARCOS CASTRO over 1 year ago
353
0

Resource summary

Question 1

Question
EN MATERIA SANCIONADORA LA RESPONSABIITAT POT SER PER
Answer
 • DOL
 • CULPA
 • SIMPLE INOBSERVANCIA OBJECTIVA DE LA NORMA
 • DOL I CULPA

Question 2

Question
LA PRESCRIPCIÓ D´INFRACCIONS LLEUS A LA LLEI 40/2015 ES PRODUEIX
Answer
 • ALS 6 MESOS
 • AL ANY
 • ALS DOS ANYS
 • ALS TRES ANYS

Question 3

Question
EN MATERIA DE TRÀNSIT PAGADA LA MULTA EN PERIODE VOLUNTARI NO IMPEDEIX
Answer
 • FER AL·LEGACIONS
 • PRESENTAR RECURS DE REPOSICIÓ
 • PRESENTAR RECURS CONTENCIÓS
 • MALGRAT L´ENUNCIAT NO ES POT FER CAP DE LES ESMENTADES

Question 4

Question
EL TERMINI PER ENTENDRE DESESTIMAT EL RECURS DE REPOSICIÓ ÉS
Answer
 • UN MES
 • DOS MESOS
 • TRES MESOS
 • CAP JA QUE EL SILENCI ÉS POSITIU SEMPRE

Question 5

Question
ANTONI BRUFAU EN VIA DE RECURS VOL PROPOSAR PROVES QUE NO VA PROPOSAR EN FASE PROCEDIMENTAL
Answer
 • PODEM SER PRACTICADES EN VIA DE RECURS
 • NOMÈS SÓN PRACTICADES SI SON PROCEDENTS
 • NOMÈS SÓN PRACTICADES SI SON NECESSÀRIES
 • CAP RESPOSTA ES CORRECTA NO S`HA DE TENIR EN COMPTE

Question 6

Question
EN EL RECURS D´ALÇADA CONTRA UN DESESTIMACIÓ PER SILENCI
Answer
 • EL SILENCI POT SER NEGATIU O POSITIU
 • EL SILENCI ÉS DESESTIMATORI
 • EL SILENCI ÉS ESTIMATORI
 • LA LLEI RES INDICA AL RESPECTE

Question 7

Question
EN DRET SANCIONADOR NO EXISTEIX
Answer
 • LA RESPONSABILITAT PER CULPA
 • LA RESPONSABILITAT PER DOL
 • LA RESPONSABILITAT PER SIMPLE INOBSERVANCIA DE LA NORMA
 • CAP OPCIÓ ÉS CORRECTA

Question 8

Question
PER PODER UTILITZAR UN PROCEDIMENT ABREUJAT PREVIST AL REGLAMENT SANCIONADOR DE LA GENERALITAT
Answer
 • LA INFRACCIÓ HA DE SER FLAGRANT
 • HA DE SER CONSTATADA PER FUNCIONARI AMB CONDICIÓ D´AUTORITAT
 • HA DE SER LLEU O SANCIONADA AMB MULTA FINS 601,01 EUROS
 • TOTES LES OPCIONS SON CORRECTES

Question 9

Question
A LA LLEI 39/2015 NOTIFICAT L´ACORD D´INICI DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR SI L´INTERESSAT NO REALITZA CAP AL·LEGACIÓ
Answer
 • CONTINUA EL TRÀMIT
 • NO TÉ TRANSCENDENCIA PROCEDIMENTAL
 • L´ACORD ÉS CONSIDERAT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 • CAP OPCIÓ ÉS CORRECTA

Question 10

Question
NO ES UN CRITERI DE PROPORCIONALITAT A LA LLEI 40/2015
Answer
 • INTENCIONALITAT
 • REINCIDÈNCIA
 • CONTINUITAT
 • REPARACIÓ DEL DANY

Question 11

Question
EN MATERIA SANCIONADORA SÓN RESPONSABLES
Answer
 • PERSONES FÍSIQUES
 • PERSONES JURÍDIQUES
 • ENS SENSE PERSONALITAT SI TENEN CAPACITAT
 • TOTES LES OPCIONS SÓN CORRECTES

Question 12

Question
LA PRESCRIPCIÓ D´INFRACCIONS MOLT GREUS A LA NORMA ESTATAL ÉS PRODUEIX
Answer
 • ALS 3 ANYS
 • ALS DOS ANYS
 • ALS 6 MESOS
 • ALS 5 ANYS

Question 13

Question
MARTÍ ÉS SECRETARI D´UN ÒRGAN COL.LEGIAT I NO SAP EL QUORUM D´ASSISTÈNCIA
Answer
 • PRESIDENT O SUBSTITUT I 1/2 MEMBRES
 • PRESIDENT I SECRETARI I 1/2 MEMBRES
 • PRESIDENT I SECRETARI O ELS SEUS SUBSTITUTS I 1/2 MEMBRES
 • PRESIDENT I 1/2 MEMBRES

Question 14

Question
EL POLICIA MUNICIPAL HA DETECTA QUE ADRIANA SUPERA UN SEMÀFOR AMB VERMELL . EL POLICIA NO HI ÉS AL MUNICIPI ON TREBALLA
Answer
 • ELS FETS CONSTATATS FAN PROVA
 • LA SEVA DENÚNCIA TÉ UN VALOR IGUAL QUE LA DE UN PARTICULAR
 • L´INSTRUCTOR VALORA EN CADA CAS EL VALOR DE LA SEVA CONSTATACIÓ
 • ELS FETS CONSTATATS DESPLACEN LA CÀRREGA DE LA PROVA A L´ADMINISTRAT

Question 15

Question
EL PROCEDIMENT SANCIONADOR ÉS PARALITZA PER MÉS D´UN MES PER CULPA NO IMPUTABLE A L´INTERESSAT.
Answer
 • ES PRODUEIX LA PRESCRIPCIÓ
 • ES PRODUEIX LA CADUCITAT DE L`EXPEDIENT
 • ÉS REANUDA EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ
 • S´ARXIVA EL PROCEDIMENT

Question 16

Question
LA PRESCRIPCIÓ DE SANCIONS GREUS A LA LLEI 40/2015 ES PRODUEIX
Answer
 • 6 MESOS
 • 2 MESOS
 • 2 ANYS
 • 3 ANYS

Question 17

Question
LA SANCIÓ ÉS FERMA I L´ADMINISTRACIÓ NO INICIA EL PROCEDIMENT D´EXECUCIÓ EN EL TERMINI LEGAL
Answer
 • PRESCRIU LA SANCIÓ
 • CADUCA L´EXPEDIENT
 • PRESCRIU LA INFRACCIÓ
 • TOTES SÓN INCORRECTES

Question 18

Question
SEGONS LA LLEI 40/2015 ELACORDS A DISTANCIA
Answer
 • NO PODEM ADOPTAR-SE
 • NO ÉS REGULEN A LA LLEI 40/2015
 • S´ENTENEN FETS A LA SEU DE L´ÒRGAN
 • S´ENTEN QUE SÓN REALITZATS ON SIGUI EL SECRETARI

Question 19

Question
LES DISPOSICINS DE LA LLEI 40/2015 NO S´APLIQUEN
Answer
 • A LA MATERIA DISCIPLINÀRIA
 • A LA MATERIA DE LA LLEI DE CONTRACTES
 • A LA MATERIA DE PATRIMONI
 • A LA LLEI DE CONTRACTES I MATERIA PATRIMONIAL

Question 20

Question
LA RETROACTIVITAT DE LES DISPOSICIONS SANCIONADORES POT SER SI ÉS FAVORABLE I REFERIDA A
Answer
 • TIPICITAT
 • PRESCRIPCIÓ
 • SANCIÓ
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 21

Question
ÉS COMPATIBLE UN PROCEDIMENT SANCIONADOR AMB L´EXIGENCIA
Answer
 • DE RESPONSABILITAT PENAL
 • DE RESTITUCIÓ DE LA SITUACIÓ ALTERADA
 • DE RECLAMAR DANYS I PERJUDICIS
 • RESTITUCIÓ DE LA SITUACIÓ ALTERADA I INDEMNITZACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS

Question 22

Question
la realització d’una pluralitat d’accions o omissions que infringeixin el mateix precepte administratiu o preceptes administratius semblants, en execució d’un pla preconcebut o aprofitant una ocasió idèntica.
Answer
 • ÉS SANCIONABLE COM A INFRACCIÓ CONTINUADA
 • ÉS SANCIONABLE PER TOTES LES INFRACCIONS
 • NO ÉS SANCIONABLE
 • CAP RESPOSTA ÉS CORRECTA

Question 23

Question
LA INTERRUPCIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ D´INFRACCIONS ÉS PRODUEIX
Answer
 • AMB L´INICI DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
 • AMB L´INICI I COMUNICACIÓ A L´INTERESSAT
 • AMB LA SANCIÓ
 • ÉS PRODUEIX CADUCITAT

Question 24

Question
SI CADUCA UN EXPEDIENT SANCIONADOR
Answer
 • NO POT INCIAR´SE CAP ALTRE EXPEDIENT
 • POT INICIAR-SE ALTRE SI NO ÉS PRESCRITA LA INFRACCIÓ
 • SEMPRE S´HA D´INICIAR ALTRE
 • RES DIU LA LLEI AL RESPECTE

Question 25

Question
LA INFORMACIÓ PREVIA EN UN SANCIONADOR
Answer
 • ÉS PRECEPTIVA
 • SEMPRE ACABA AMB L´INICI DE L´EXPEDIENT
 • ES POT FER PER L´INSTRUCTOR
 • CAP OPCIÓ ÉS CORRECTA

Question 26

Question
SI INCIAT UN P0ROCEDIEMNT DE TRÀNSIT LA FUNCIONARIA TÉ CONEIXEMENT DE L ´INICI DEL PROCEDIMENT PENAL
Answer
 • POT CONTINUAR LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
 • HA D´ARXIVAR EL PROCEDIMENT
 • HA DE SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ A L´ESPERA DE LA VIA PENAL
 • CAP OPCIO ÉS CORRECTA

Question 27

Question
LA DENÚNCIA IMPLICAR SER INTERESSAT EN EL PROCEDIMENT
Answer
 • NO , MALGRAT QUE PODRIA SER INTERESSAT
 • NO , MALGRAT AIXÒ EL DENUNCIANT TÉ DRET A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT
 • L´ENUNCIAT ÉS CORRECTE
 • TÉ DRET A QUE SEMPRE LI SIGUI NOTIFICADA LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT

Question 28

Question
NO FORMA PART D´UN ACORD D´INICI DEL PROCEDIMENT
Answer
 • EL RESPONSABLE
 • ELS FETS
 • LA SANCIÓ PREVISTA
 • EN TOT CAS LES MESURES PROVISIONALS

Question 29

Question
EN UN SANCIONADOR SEGONS LA LLEI 39/2015
Answer
 • MAI HI HA PLEC DE CÀRRECS
 • SEMPRE HI HA PLEC DE CÀRRECS
 • POT HAVER PLEC DE CÀRRECS SI NO HI HAN ELEMENTS PER LA QUALIFICACIÓ
 • CAP OPCIÓ ÉS CORRECTA

Question 30

Question
ANTONI BRUFAU ÉS POLICIA MUNICIPAL I HA PRESENCIAT UNA INFRACCIÓ COMESA PER PERE VALLÉS
Answer
 • LA CÀRREGA DE LA PROVA LA TÉ L´ADMINISTRACIÓ
 • ELS FETS CONSTATATS PER LA POLICIA FAN PROVA SENSE POSSIBLITAT DE PROVA EN CONTRARI
 • ELS FETS CONSTATATS NO FAN PROVA
 • ELS FETS CONSTATATS FAN PROVA I AMB POSSIBILITAT DE PROVA EN CONTRARI

Question 31

Question
CARME HA PATIT UNA CAIGUDA EN VIA PÚBLICA I PRESENTA LESIONS I TÉ INTENCIÓ DE RECLAMAR RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A L´AJUNTAMENT
Answer
 • TÉ UN ANY PER RECLAMAR DES DE EL DANY O LESIÓ
 • TÉ DOS ANYS PER RECLAMAR
 • TÉ UN ANY PER RECLAMAR DES DE LA CURA O DETERMINACIÓ DE LES SEQÜELES
 • NO POT RECLAMAR

Question 32

Question
EN MATERIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EL SILENCI
Answer
 • NO EXISTEIX
 • ÉS ESTIMATORI
 • ÉS DESESTIMATORI SI EL PROCEDIMENT S´INICIA A INSTANCIA DE L´INTERESSAT
 • ÉS DESESTIMATORI EN TOT CAS

Question 33

Question
INCOAT EL PROCEDIMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL D´OFICI S´HA DE NOTIFICAR L´ACORD D´INCOACIÓ A L´INTERESSAT QUE TÉ. PER FER AL·LEGACIONS
Answer
 • 10 DIES
 • 20 DIES
 • 12 DIES
 • 15 DIES

Question 34

Question
NO HI HA DRET A INDEMNITZACIÓ EN CASOS DE
Answer
 • CULPA DE L´ADMINISTRACIÓ
 • CONCURRÈNCIA DE CULPA AMB L´INTERESSAT
 • CAS FORTUIT
 • FORÇA MAJOR

Question 35

Question
EL DANYS CAUSATS PER EL LEGISLADOR DE NATURALESA NO EXPROPIATÒRIA
Answer
 • NO SÓN INDEMNITZABLES
 • SÓN INDEMNITZABLES SEMPRE
 • SÓN INDEMNITZABLE SI HO PREVEU EL LEGISLADOR
 • SÓN INDEMNITZABLES SI HO DETERMINA UN JUTGE

Question 36

Question
PERE MAJOR HA DEMANAT UNA SUBVENCIÓ I EL DEPARTAMENT DE LA GENERALITAT LI FA LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN EL SEU DOMICILI 30 DESPRÉS DE SER DICTADA
Answer
 • ÉS UNA IRREGULARITAT NO INVALIDANT
 • ÉS UN ACTE NUL
 • ES UN ACTE ANUL·LABLE
 • L´ACTE NO TÉ CAP VICI

Question 37

Question
UN INTERESSAT PERSONA JURÍDICA ÉS NOTIFICAT EN EL SEU DOMICILI
Answer
 • LA NOTIFICACIÓ ÉS CORRECTA
 • LA NOTIFICACIÓ S´HA DE FER EN FORMA ELECTRÒNICA JA QUE ÉS SUBJECTE OBLIGAT A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT
 • LA NOTIFICACIÓ POT FER-SE ELECTRÒNICAMENT O PRESENCIAL A DECISIÓ DE L´ADMINISTRACIÓ
 • NOMÈS ÉS FA EN FORMA ELECTRÒNICA SI EL PROCEDIMENT S´INICIA D´OFICI

Question 38

Question
PERE ARBÓS ADVOCAT HA REBUT L´AVÍS DE QUE TÉ A LA SEVA DISPOSICIÓ EN SEU ELECTRÒNICA UNA NOTIFICACIÓ I ACCEDEIX AL SEU CONTIGUT 15 DIES DESPRÉS
Answer
 • JA ESTA NOTIFICAT DES DE QUE PASEN 10 DIES NATURALS JA QUE S´ENTEN REBUTJADA I EFECTUAT EL TRÀMIT
 • S´HA DE PUBLICAR EN EL BOE
 • S´HA DE FER UN SEGON INTENT I PUBLICAR AL BOE
 • ÉS CONSIDERA DATA DE NOTIFICACIO EL DIA QUE ACCEDEIX

Question 39

Question
EL CARTER HA EFECTUAT UN PRIMER INTENET DE NOTIFICACIÓ A LES 14,59 I VOL FER EL SEGON A LES 15,03 DEL MATEIX DIA
Answer
 • NO HI HA CAP INCONVENIENT
 • NO ÉS POSSIBLE JA QUE HA DE HAVER 3 HORES DE DIFERENCIA
 • ÉS CORRECTE JA QUE CANVIA LA FRANJA HORÀRIA
 • NOMÈS ÉS POT FER EN CASOS D´URGENCIA

Question 40

Question
NO S´HA DE PUBLICAR EN EL BOE LA NOTIFICACIÓ
Answer
 • EN CAS DE INTERESSATS DESCONEGUTS
 • EN CAS DE REALITZAR DOS INTENTS I NO PODER PRACTICAR LA NOTIFICACIÓ
 • EN CAS DE IGNORAR EL DOMICILI DE L´INTERESSAT
 • EN CAS DE REBUTJAR LA NOTIFICACIÓ L´INTERESSAT

Question 41

Question
PLANTEJADA UNA RECUSACIÓ
Answer
 • NO PARALITZA ELPROCEDIMENT
 • PARALITZA LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT
 • LA LLEI NO INDICA RES AL RESPECTE
 • LA RECUSACIÓ NOMÈS PARALITZA EL PROCEDIMENT PER AMISTAD INTIMA

Question 42

Question
EL VOTAR EN CONTRA D ´UN ACORD D´UN ÒRGAN COL·LEGIAT
Answer
 • ALLIBERA DE LA RESPONSABILITAT
 • NO ALLIBERA DE LA RESPONSABILITAT
 • ALLIBERA SI A MÉS ÉS FA VOT PARTICULAR
 • ALLIBERA SI S´EXPLICA EL MOTIU

Question 43

Question
EN MATERIA SANCIONADORA
Answer
 • LA CÀRREGA PROVATORIA LA TÉ L´ADMINISTRACIÓ
 • LA CÀRREGA LA TÉ L´ADMINISTRACIÓ EXCEPTE EN TEMA SANCIONADOR
 • LA CÀRREGA DE LA PROVA LA TÉ L´ADMINISTRAT
 • LA CÀRREGA DE LA PROVA LA TÉ L´ADMINISTRAT EXCEPTE EN MATÈRIA SANCIONADORA
Show full summary Hide full summary

Similar

Energy, Mass, & Conversions
Selam H
Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE
joshua6729
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
A-level Psychology Key Terms & Definitions
Andrea Leyden
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
GCSE AQA Biology 2 Respiration & Exercise
Lilac Potato
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
Conferences of the Cold War
Alina A
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Ricardo Padilla Alcantara