MORFOLOGIA / CATEGORIES GRAMATICALS

Description

Les Categories Gramaticals son iguals en Castellà i en Català. Les Categories Gramaticals son: · Nom o substantiu · Verb · Adjectiu · Determinant · Pronom · Adverbi · Conjunció · Preposició
Marc Petit
Flashcards by Marc Petit, updated more than 1 year ago
Marc Petit
Created by Marc Petit over 5 years ago
233
3

Resource summary

Question Answer
CATEGORIES GRAMATICALS Nom o substantiu Verb Adjectiu Determinant Pronom Adverbi Conjunció Preposició
NOM O SUBSTANTIU Paraula variable que designa un concepte
VERB Paraula variable que expressa una acció que realitza i/o indicar el estat d'un subjecte TIPUS: Copulatiu -> Ser, Estar i Semblar Predicatiu -> jugar, voler, tenir... Pronominal -> verbs amb pronom de sufix
ADJECTIU Paraula variable que expressa la qualitat d'un nom al qual sempre acompanya
DETERMINANT Acompanya un nom i li afegeix un matís de significat TIPUS: Articles, Demostratius, Possessius, Quantitatius, Numerals, Indefinits, Interrogatius
PRONOM Paraula que substitueix un nom o un sintagma PERSONALS: Forts i Febles ALTRES: Demostratius, Possessius, Quantitatius, Numerals, Indefinits, Interrogatius i Relatius
ADVERBI Paraula invariable que modifica el significat d'un adjectiu, un verb o un altre adverbi TIPUS: De Temps, De Lloc, De Mode, De Quantitat, De Negació o Afirmació, De Dubte
CONJUNCIÓ Paraula invariable que relaciona paraules o oracions de la mateixa categoria TIPUS: Copulatives, Disjuntives, Distributives, Adversatives, Consecutives
PREPOSICIÓ Paraula invariable que relaciona paraules, sintagmes o oracions quan un dels elements depèn de l'altre
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de la Filosofía
maya velasquez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
maya velasquez
Física: Conceptos Básicos
maya velasquez
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Cómo Preparar el Examen de Matemáticas de Selectividad
Virginia León
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Los niños tontos: Resumen y estudio de la obra
D. D.
CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LAS PALABRAS
Paulina Amador
La plaça del diamant- literatura
Marta García Bachero
Formación de palabras
Claret Barajas Alejandres