Bathroom Objects in English 3

Lagu  English
Flashcards by Lagu English, updated more than 1 year ago
Lagu  English
Created by Lagu English over 2 years ago
3
0

Description

Bathroom Objects in English
Tags

Resource summary

Question Answer
bàn chải đánh răng toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/
kem đánh răng toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/
gương mirror /ˈmɪr.ɚ/
xà phòng soap /soʊp/
bồn cầu toilet /ˈtɔɪ.lət/
vòi tắm hoa sen shower /ˈʃaʊ.ɚ/
khăn tắm towel /taʊəl
bóng đèn điện lightbulb /ˈlaɪt ˌbʌlb/
lược chải tóc comb /koʊm/
giấy vệ sinh toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pɚ/
bồn tắm bathtub /ˈbæθ.tʌb/
dầu gội shampoo /ʃæmˈpuː/
chậu rửa sink /sɪŋk/
máy sấy tóc hairdryer /ˈheədraɪər/
vòi nước faucet /ˈfɔː.sɪt/
Show full summary Hide full summary

Similar

A-level French Vocabulary
daniel.praecox
AS Media Studies Terminology
Mourad
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
Chemistry 1
Peter Hoskins
Primera Guerra Mundial
Elias Ortega
Primera a Segunda Guerra Mundial
william gomez
Los SI:Evolución y desarrollo
Luis Arcos
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Valentina Lopez Paredes
CONTABILIDAD
marina salinas
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante