Artículos

Carolina Candao
Flashcards by Carolina Candao, updated more than 1 year ago
Carolina Candao
Created by Carolina Candao over 1 year ago
3
0

Description

Hola
Tags

Resource summary

Question Answer
Recurso Reposicion 123/124 plazos
recurso Alzada 121/122 plazos
recurso Revision 125 obj plazos 126 resolución
capacidad de obrar 3 mayo
Concepto de interesado 4 rayo
Representacion 5 ley
Reg apoder 6 guia
Pluralidad interesados 7 joya
Nuevos interesados 8
sist identificación interesados 9 pie
Sistemas firma admitido 10 mitja k acrediti autenticitat consentiment integritat inalterabilitat i es consideren valids: -sign e recon o qualif i avancada -segell e recon i avancat -
Uso medio identif y firma 11 acreditat identitat obligat signar per : solicitud declar resp comunic recurs desesrim renuncia
Asistencia uso medio electrónico 12 tono
Derechos personas 13 tomo -comun punt acces -ser assistit mitja e -llengues -info pub arxius reg -respecte i def -exigir respons -mitjans identif i signatura e -prot dades
derecho y obligaciones relacion electronicamente 14 toro - fisiques opc -jurid, -ent sense pj - obl colegiarse -represent -empleats
lengua 15 tela
registros 16 toga reg general asentar tot doc presentat s hi pot anotar sortida Func com portal Espec data i hora of i dies inhabile Assentament ordre temporal -numero -epig exp de naturalesa -data i hora -ident interesat -org remit -pers o org a qui s envía -ref al contingut del doc registrat ON ES PODEN PRES¿ Reg elcadmonvon es dirig of correus repr dipl i of consul esp extr of asist mat reg Docs presentats shan de digital
arxiu doc 17 teja
colaboración personas 18 tofee
comparecencia 19 tapa nomes obl si norma amb rl ... indicar lloc data hora objecte i efectes
obligación de resolver. info termini max. termini max 6m 21 nota
SUSPENSIO TERMINI MAX PER RESOLDRE pot ser potewtativa o oblig admon requereix a altra, act compl i recusacio 22 nene
AMPLIACIO TERMINI MAX RESOLDRE Excepcionalment un cop esgotat mitjans motivadament termini no sup a establert no recurs 23 nomo
SILENCI 24 noria
FALTA RESOL EXPRESA OFICI efectes favor desestiment efectes desf caducitat 25
COMPUT TERMINIS hores habils max 24 dies habils mesos comenca dia seg acaba mateix dia ultim dia inh prorrogat a seg inhabil + habil inhabil 30
COMPUT TERMINIS REGISTRES horari obertura of mat reg reg 24h 365d presentacio en dia inhabil es presenta 1a hora dia habil seg calendari a la seu de dies inhabils 31
AMPLIACIO DE TERMINIS si circunst ho aconsella i no perjudica a 3r no poden excedir la meitat notificar no recurs 32 mano
TRAMITACIO URGENCIA raons int publ of o part es red a meitat exc solicitud i recursos. no recurs 33 mama
MOTIVACIO 35 malo
FORMA x escrit a trav mitj e llevat altra +adeq forma verbal refondre en yn sol acte....actes matex natur 36
EFECTES desde data en k es dictin demorada o retroactiva si admon ha de dictar acte basat en acte de altra admon ilegal li pot requerir 39 mapa
NOTIFICACIO notificar si afecta interesos termini 10d contingut text integre...etc si ometen algun req tenen efectes desde . a efecte de ent conplerta obl text int i intent acreditat 40
COND GEN PRACTICA NOT x mitjans e opcional compareix i demani o lliurament directe empl publ en cap cas mitjans pagament elements no convertibles valides si constancia enviament 41 rata
PRACTICA NOTIF PAPER 42 rana
practica notificación electrónica 43 rama
notificación infructuosa 44 raro
publicación 45 rollo
indicaciones de notificación y publicaciones 46
nulitat 47 rojo
anulabilitat 48 rifa
conversio 50
conservacio 51 lata
convalidació 52
drets interessat 53 lama
classes d iniciacio 54 loro
actuacions previes 55 L L
mesures prov 56 ligo condon
ACUMULACIO ppi economia processal art 103 ce 57 lija
inici ofici 58 59 inic prop 60 ordre sup 61 pet raon 62 denuncia 63 sancion 64 acord san 65 esp resp patrim
inici ofici inic propia 59lupa
inici ofici denuncia 62 gana
INICI INTERESAT Solicitud contingut rebut models 66 gogó
SOLIC INICI RESP PATR Prescrip contingut 67 gajo¿
Esmena i millora solicitud ampliable 5d espec dificultat 68 gafas
Declar respons i comunicacio 69
ORDENACIO .... Exp administrativu format e remetre exp esquema nac interop no info auxiliar 70
IMPULS Exp sobmes a ppi celeritat impuls ofici resp ppis transp i publ 71 jota
CONCENTRACIO DE TRAMITS EN L EXP ADM simplif admin acordar en un sol acte 72 junto
COMPLIMENT DE TRAMITS 10 d si no eS perd dret al trámit pero s admet si aporta abans resol de termini transcorregut 73
QUESTIONS INCIDENTALS 74 jarron roto
INSTRUCCIO actes d instruccio actes k requereixin interessat practicar forma mes convenient 75 jaula
ALEGACIONS abans tramit audiencia 76
Mitjans i periode prova acreditar admissible dret. si no es dona per cert acordar prova no +30-10 instructor rebutjar improc inneces si prova es informe es preceptiu 77
PRACTICA PROVA antelac suf lloc data hora. despeses es pot demanar avancament 78 jefe
PETICIO INFORMES. precept i necess concretar aspecte 79
EMISSIO INFORMES llevat disp expr fac i no vinc x mitjans e 10dies informe fora termini no pot ser no admes 80
Informes resp patrim. servei oc lessio preceptiu 10d +50.000 consell est com jur. instructor en fin audiencia 10d x remetre a comp. el dictamen en 2m. admon just inform cgpj 81fatal
AUDIENCIA un cop instr just abans prop resol. -10+15 es pot prescindir si no es t en comp +coses q aduides interesat. resp patr aud contractista 82 fan
INFO PUBLICA organ k resolgui pot acordar. anunci diari corr. compareix no atorga cond interessat pro dret a resposta 83 fama
FINALITZACIO TERMINACIO posa fi resol des ren no prohibida cad. tambe prod terminacio imp mat causa sob. resol motivada 84 faro
Terminacio sancionador 85
Terminacio convencional acord pacte conv contracte 87 faja
ACT COMPL Abans dict resol acord mot act ind per resoldre. no informes k precedeixen.notificar i 7d aleg. termini no sup 15d suspen proc 87 fijo
CONTINGUT RESOL dec quest plantej. connex posar de manif 15 d aleg. congruent amb petic. no agreuj sit in 88
PROPOSTA RESOL SANCION 89
ESP RESOL SANC 90
ESP RESOL PATRIM 91
DESESTIM ADMO 93 pomo
DESESTIM INTER 94 paro
CADUCITAT 95 palo
Tram simplif. int publ. falta conplex. of o inter abans resol es pot acordar contin ordinaria 30 d llevat k resti menys inici,esmena,aleg al inici 5d,aud nomes si es desfav,informe serv jur nomes si es precep, informe cgpj si es prec,consell estat si prec,resol 96 pago
EXECUTORIETAT inm exec llevat susp exec,nat sanc recurs, aprov sup, disp contr. formes de pagament 98 pifia
EXEC FORCOSA adv previa tret susp exec o disp cont 99 pepe
MITJANS EX FORCOSA 100
CONST PATRIM 101
EXEC SUBS 102
MULTA COERC 103
COMPULSIO PERSONES 104
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL -solicitud inici -solicitud informes -resolucio 67 81 91
Show full summary Hide full summary

Similar

Fichas Para Estudio De los Derechos del Medio Ambiente
luisvasquezh
TEXTOS PERIODISTICOS
Anlli Torres
TEXTOS PERIODISTICOS
Yessica Lopez
Los determinantes español
sylviesucre
Titulo 9°. Riesgo de Trabajo
yessica salgado
TEXTOS PERIODISTICOS
Pedro Lucas Arevalo
DIAPOSITIVAS DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
Mar Tadeo
acuerdo 98 organización y funcionamiento escuelas secundarias
zunigangeles
ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
María Bustos González
LA OBLIGACION ADUANERA EN LA IMPORTACION
YEIMY PEÑA
Obligación Legal de llevar Contabilidad.
Laura Melendez