Mandarin Básico

Description

Mestrado MANDARIN Flashcards on Mandarin Básico, created by Alessandra S. on 09/03/2013.
Alessandra S.
Flashcards by Alessandra S., updated more than 1 year ago
Alessandra S.
Created by Alessandra S. over 10 years ago
4840
10

Resource summary

Question Answer
正确 (zhèng què) Sim
错误 (cuò wù) Não
请 (qǐng) Por Favor
谢谢您 (xiè xiè nín) Obrigada
不客气 (bú kè qì) De Nada
劳驾 (láo jià) Com licença
对不起 dùi bù qǐ Desculpe (as)
早晨好 (zǎo chén hǎo) Bom dia
晚上好 (wǎn shàng hǎo) Boa tarde
晚安 (wǎn ān) Boa noite
您会讲英语吗? (nín hùi jiǎng yīng yǔ ma?) Você fala Inglês?
我只会讲一点中文。(wǒ zhǐ huì jiǎng yì diǎn zhōng wén.) Eu só falo um pouco de Mandarin.
您叫什么名字? (nín jiaò shén me míng zì?) Qual o seu nome?
我叫 ... (wǒ jiaò ...). Meu nome é ...
您好? (nín hǎo?) Tudo bem?
我很好谢谢您。(wǒ hěn hǎo, xiè xiè nín.) Eu estou bem, obrigada!
很高兴认识您。 (Hěn gāo xìng rèn shí nín.) Foi um prazer conhece-lo (la).
我不明白。(wǒ bú míng bái.) Eu não entendo!
Show full summary Hide full summary

Similar

HSK 1 Vocabulary list
Renato Lopes
Chinese Phrases - Greetings
Renato Lopes
German- Beginner
PatrickNoonan
KEE2
harrym
Cells, Tissues and Organs
yusanr98
An Inspector calls Themes
anya14
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
FCE Practice Quiz - B2
miminoma
GCSE REVISION TIMETABLE
Joana Santos9567
What You Can Do Using GoConqr
Micheal Heffernan
1. Craniul – particularități structurale și compartimente. Oasele occipital, frontal, parietal şi sfenoidul.
Hard Well