Neurovědy - otázky

Soňa Šulcová
Flashcards by Soňa Šulcová, updated more than 1 year ago
Soňa Šulcová
Created by Soňa Šulcová almost 6 years ago
234
1

Description

Otázky na SZ z neurověd, jak by asi došlo průměrně inteligentní gorile, ale popis je naneštěstí povinné pole.

Resource summary

Question Answer
 Nucleus lentiformis obsahuje neuronální struktury: *pallidum a putamen ; *neostriatické a paleostriatické
Neostriatum je složené z: **ncl. caudatus a putamen
Nucleus subthalamicus je zapojen do systému (funkčně patří): *bazálních ganglií
Nucleus ruber sestává z části magnocelulární a parvicelulární. U člověka je více vyvinutá: *parvicelulární část
Základními neurotransmisivními systémy v bazálních gangliích jsou: *GABA, DA, Ach
V rámci dorzolaterálního prefrontálního subkortikálního obvodu se nervová vlákna dostávají do ncl. subthalamicus cestou přes: **pars externa globus pallidus
Léze bazálních ganglií se projevují následujícími základními symptomy: *léze putamen- choreatické pohyby a myoklonie; *léze pallida a jeho spojů- Parkinsonův syndrom ; *leze ncl. caudatus- athetotické pohyby a změny svalového tonu
Poškození pallida vede: *k choreatickým pohybům a ke svalové hypotonii
Poškození substantia nigra se spolupodílí na vzniku: *Parkinsonova syndromu
Cornu frontale má následující ohraničení: kraniálně = tela choroidea; mediálně= septum pellucidum; laterálně= nucleus caudatus **Fikce (správně je kraniálně corpus calosum)
Mediální ohraničení cornu frontale tvoří: *septum pellucidum
Syndrom, vyznačujícíá se přechodným jednostran. ochrnutím, snížením svalového tonu, snížením citlivosti, bolestivými stavy, pohybovým neklidem, oscilacemi pozornosti, emoční labilitou se nazývá: **talamický syndrom
Jako magnocelulární vrstvy ncl. corporis geniculati lateralis jsou označeny vrstvy: *1, 2
Nucleus corporis geniculati lateralis sestává ze 6 vrstev neuronů. Axony z nazálních polovin sítnice končí ve vrstvách: *1, 4, 6
Hypotalamus má spojení s hypofýzou přes: *jádra hypotalamická (zejména ncl. supraopticus, ncl. paraventricularis)
K hormonům adenohypofýzy patří: *např. luteinizační hormon, prolaktin
Jaký hormon neprodukuje adenohypofýza *neprodukuje melanotropin a oxytocin
Epifýza (Corpus pineale) je zavěšena na: **commisura habenularum
Nucleus interpeduncularis je jednou z přepojovacích stanic pro: *čichové informace
V corpus trapezoideum se kříží: *neurity neuronů ncl. cochlearis dorsalis et ventralis
V mostě Varolově se nachází: *centrum okulokardiálního reflexu ; *centrum rohovkového reflexu
Adiadochokinéze, abázie a astázie jsou poruchy: *mozečkové
Paramediánní zónu mozečku ve směru mediolaterálním tvoří: **paramediánní kortex; ncll. emboliformes a globosi
Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří: **Edingerovo- Westphalovo jádro ; **ganglion ciliare
Musculus sphincter pupillae je inervován: *postgangliovými parasympatickými vlákny
Neurity neuronů ncl. intermediolateralis jsou přepojovány: *v ganglion cervicale superior jako pregangliová sympatická vlákna
Přenos informací sympatikem v postgangliovém úseku je zabezpečený: *acetylcholin, nonadrenalin
Jaký je mediátor postgangliových vláken sympatiku/ postgangliová sympatická vlákna / sympatikus postgangliový úsek *noradrenalin a v jednom případě i acetycholin
Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling-Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu: *C8 - L3
Neurony na úrovni míšních segmentů, které jsou zdrojem neuritů sympatické dráhy, tvoří: *ncl. intermediolateralis (C8/Th 1- L2/3)
Neurity neuronů ncl. intermediolateralis jsou přepojovány: *v ganglion cervicale superior jako pregangliová sympatická vlákna
Arnoldova dráha je drahou: *frontopontinní a po přepojení v jádrech pontu směřuje do mozečku
Součástí Türckovy dráhy jsou neurity neuronů: *occipito-parieto-temporální mozkové kůry
Laterálně vstupují do míchy aferentní nervová vlákna, která končí v segmentu míšním na lamina I a především na lamina II a V. Neurony lamina I a lamina V jsou zdrojem nervové dráhy, která představuje: *tractus spinothalamicus
schéma spinálního nervu: vlákna končící u lamina 1 a 5 jsou zdrojem vláken pro *tractus spinothalamicus
Informace o tupé bolesti jsou vedeny do primární senzitivní kůry drahou: *spino-reticulo-thalamickou
Tractus corticospinalis lateralis začíná: *v area 4, 6, 3, 1, 2
Systém mediálních drah mozkového kmene zahrnuje následující dráhy: *tractus vestibulospinalis medialis et lateralis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis
Neurony ncl. vestibularis medialis jsou zdrojem axonů, které se podílejí na : *descendentní části FLM (=fasciculus longitudinalis medialis , pozn.aut.) a ovlivňují krční motoneurony
Aferentní axony nn. VII., IX., X. vstupují do tractus solitarius v prodloužené míše a končí na dendritických zónách neuronů, které tvoří: *rostrální část ncl. gustatorius ; *rostrální část ncl. solitarius
neurony z jader hlavových nervů (chuťová dráha) jdou: *do kraniální části ncl. solitarius, *do kraniální části ncl. gustatorius
Axony vysílané neurony ncl. cochlearis dorsalis a ventralis se kříží v útvaru corpus trapezoideum a dále pokračují směrem do korového centra sluchového jako: *lemniscus lateralis & *lemniscus acusticus
Dráha z vestibulárního ústrojí se ve svém průběhu mj. přepojuje v ganglion vestibulare. Axony těchto neuronů pak směřují k vestibulárním jádrům. O kolik jader se v tomto případě jedná? *4
Jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatic. opak. gest a pohybů lidí z pacientova okolí? **orbitofrontální obvod
Poškození orbitofrontálního-subkortikálního obvodu vede: *ke ztrátě zájmů a iniciativy ; *k hypomanickým příznakům a beztaktnosti ; *k poklesu iniciativy
Čichové informace cestou stria medullaris thalami směřují do talamického jádra. Po přepojení v talamu směřují do: *do orbitofrontálního kortexu
Claustrum odděluje od talamu: capsula externa ;capsula extrema ; *neplatí žádná z výše uvedených variant; capsula interna
Základní aferentace amygdalárních jader je následující: *z jader talamu, ncl. solitarius, z neokortexu
Amygdala přijímá veškeré senzitivní a senzorické informace cestou: *z talamu, neokortexu a ncl. solitarius
Otvory ve stropu III. komory mozkové jsou jedinými místy spojení komorového systému CNS s prostorem kolem CNS. Toto tvrzení je: *fikce
3. komora mozková je místo spojení s prostorem kolem CNS ne
Levá hemisféra u tzv. praváků umožňuje mj. rozpoznávání a uchování melodie i notový zápis a zpěv. Pravá hemisféra zase mj. umožňuje práci s miniaturou. *Fikce
Pro exterorecepční reflexy mj. platí, že nepodléhají únavě, nepodléhají přímo činnosti mozkové kůry a mají velmi krátkou reflexní dobu. Toto tvrzení je: *fikce
Který hlavový nerv se nachází u čtverohrbolí? III.
Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození: *frontálního okohybného pole (area 8, 9)
Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti: *Brocova centra
Sekundární chuťová kůra se nachází: *v insule
Korová pole 13, 14, 15 se nacházejí v oblasti *regio insularis
Enthorhinální kortex je podle Brodmanna: *area 28
Show full summary Hide full summary

Similar

Sociale zekerheid is bestuursrecht
Rabin Jagram
Schizophrenia Key Terms
Keziah Bunyan
Biological Therapies - Drugs more commonly used- not ECT
annette Hendley
Biological explanation SZ
annette Hendley
Psychological Explanations of SZ
annette Hendley
Psychological Therapies SZ
annette Hendley
Moje mesto
sona sasona
Psychological Explanations of SZ - created from Mind Map
annette Hendley
Classification and diagnosis of SZ AQA
annette Hendley
1PR101 2.test - Část 17.
Nikola Truong
EMPRESA Y SUS MERCADOS
Archy jesus ruiz