Estadística - 1ESO

Description

1º de ESO Matemáticas Flashcards on Estadística - 1ESO, created by ELENA MERCEDES MEDINA MALLEN on 02/23/2021.
ELENA MERCEDES MEDINA MALLEN
Flashcards by ELENA MERCEDES MEDINA MALLEN, updated more than 1 year ago
ELENA MERCEDES MEDINA MALLEN
Created by ELENA MERCEDES MEDINA MALLEN almost 2 years ago
55
0

Resource summary

Question Answer
Població Conjunt d'elements sobre els que es fa observació
Individu Cadascun dels elements de la població
Mostra Subconjunt de la població format per individus dels que recollim dades
Variable estadística Propietat dels individus que s'estudia i de la que es recullen dades
Variable Qualitativa Variable estadística que pren valors no numèrics. Els valors que pren s'anomenen atributs.
Variable Quantitativa Variable estadística que pren valors numèrics.
Freqüència absoluta La freqüència absoluta és el nombre de vegades que un valor (o atribut) apareix a la mostra.
Mida de la mostra És la quantitat d'individus que formen la mostra. La suma de les freqüències absolutes ha de donar la mida de la mostra.
Freqüència relativa La freqüència relativa és la proporció en la que apareix un determinat valor (o atribut) a la mostra. És calcula dividint la freqüència absoluta entre la mida de la mostra. Es pot expressar en forma de fracció, en forma de decimal o en forma de percentatge.
Taula de freqüència La Taula de freqüència és una taula on es resumeix les dades recollides en un estudi estadístic. En una columna es mostra els valors o atributs de la variable i al seu costat la freqüència amb la que han aparegut a la mostra.
Diagrama de barres Diagrama estadístic adequat per variable qualitativa o quantitativa amb pocs valors. Sobre l’eix horitzontal se situen els valors o atributs de la variable i, a sobre, s’aixequen barres l’altura de les quals és la freqüència absoluta de cada valor. Les barres han d’estar separades entre elles.
https://www.goconqr.com/en/flashcard/29008408/Estad-stica---1ESODiagrama de sectors Diagrama estadístic adequat per variable qualitativa. Són cercles dividits en sectors circulars on cada sector representa un valor o atribut de la variable. L’angle de cada sector és proporcional a les freqüències de la variable estadística. Cada sector està pintat amb un color diferent que faci fàcil diferenciar-los.
Histograma Diagrama estadístic adequat per variable quantitativa on els valors s'agrupen en intervals. Els histogrames el formen rectangles amples que s’adossen els uns al altres. Són semblants als diagrames de barres, però sense separació entre les barres. L'eix horitzontal està graduat segons els intervals de la variable.
Els recursos gràfics utilitzats són de Enquesta: Designed by vectorjuice / Freepik Mostra: Designed by pikisuperstar / Freepik Població: Designed by Freepik Histograma: Icon made by ultimatearm from www.flaticon.com Diagrama de barres: Icon made by Iconixar from www.flaticon.com Diagrama de sectors: Icon made by Freepik from www.flaticon.com Percentatge: Icon made by Freepik from www.flaticon.com Fr absoluta: Icon made by Freepik from www.flaticon.com V quantitativa: Icon made by Smashicon from www.flaticon.com V qualitativa: Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Show full summary Hide full summary

Similar

Prueba de Integrales
José William Montes Ocampo
Test de Funciones
José William Montes Ocampo
Primera Evaluación de Trigonometria
José William Montes Ocampo
Prueba de Funciones
José William Montes Ocampo
Quiz de Matematicas
Juanc480
Evaluación de Limites
José William Montes Ocampo
Prueba de la Recta y la Circunferencia
José William Montes Ocampo
Interés Simple
Sofía Valdés
FIGURAS GEOMÉTRICAS Y SUS CARACTERÍSTICAS
Yarely Delgado
Conceptos y Algoritmos del Cálculo Diferencial
Valeria Díaz2827