География Изходно

Syni Georgieva
Flashcards by Syni Georgieva, updated more than 1 year ago
Syni Georgieva
Created by Syni Georgieva almost 6 years ago
186
0

Description

помощ за изходно

Resource summary

Question Answer
Географско положение /определение/ Пространственото отношение и взаимовръзките на дадена теритоия с обекти раззположени извън нея.
Крайни точки /посоки и градуси/ - С - устие р. Тимок - 44˚ 13' с.ш - Ю - в. Вейката 41˚ 14' с.ш - И - н. Шабла 28˚ 37' и.д - З - в. Китката 22˚ 22' и.д
България е /четири характеристики/ - Европейска - Балканска - Морска /Черно море/ - Дунавска
Разположение - Преходно - м/у суб. троп. и умерен кл. пояс - преходен х-р на природата. - Къстопътно - 5 трансп. коридора - Стратегическо - близостта до Босфор и Дарданели
Граници - С - Румъния - 609 км. И - Черно море - 378 км. Ю - Турция - 259 км.; Гърция - 493 км. - З - Македония - 165 км.; Сърбия - 341 км.
Транспортни коридори - 4 - Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кулата - 7 - Оряхово, Силистра /р. Дунав/ - 8 - Кюстендил, София, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна - 9 - Русе, Ст. Загора, Хасково, Гърция - 10 - Калотина, София, Пловдив, Хасково, кап. Андреево, Гърция
Природна среда /определение/ Част от земната повърхност на която хората живеят и осъществяват стопанска дейност.
Гл. Черти на Релефа - Малка СНВ 472 м. -Едри форми от С на Ю;простират се от З на И - осн. равнинен низинен релеф - 72, 5 % - 5 височинни пояса - стари и млади планини
Климат
Климат - особености - 5 кл. обл - температурна инверсия - във височина t˚ се покачва. - кл. ресурс за разв. на земеделие, туризъм, електропроизводство. - неблагопр. кл. явления - слани, градушки, поледици, засушаване и др.
Води - ограничени водни ресурси - неравномерно разпределение - 2 отточни обл. - малка дължина на реките - мин. извори - нац. богатство
Старопланинска област - Западна - от Белоградчик до Златишки пр. - скали, водопади, проломи - Средна - от Златишки пр. до пр. Вратник - водопади, пропасти, речни долини - Източна - от пр. Вратник до Черно море - ниски заоблени ридове
Климат /допълнение/ - на С - над 1000 м. планински, под 1000 м. умерено конт. - на Ю - над 1000 м. планински, под 1000 м. преходно
Растителност в планината - 800 м. бук - кафяви горски - 900 м. иглолистна раст. - тъмноцветни - 1000 м. пасища и ливади - пл- ливадни почви и високопл.
Краищенско - Средногорска обл. /краище, средногорие, задбалк.котловини/ 1. Краище - мозайка от пл. котловинни редици с посока СЗ на ЮИ. 2. Средногорие - Витоша, Средна гора /3/, Балкаджаците и Хисаря 3. Средна гора - Ихтиманска, Същинска, Сърнена - задбалк.котл. - софийско поле, 10 котловини от З на И / западни високи и източни ниски.
Тракийско-странджанска обл. /горнотрак. низина, долината на р. Тунджа, Бургаска низина, Сакар и Странджа/ - ГТН - обр. в резултат на потъване и разломни дв. дълбоко хлътнал грабен/ Висока сеизмичност - Бургаска низина - някога морски залив запълнен със седиментни скали - съвременно потъване - Сакара и Странджа - ниски и стари
Полезни изкопаеми - литнитни въглища /ГТН/ - кафяви въглища /бургаска низина/ - медни руди /Странджа/ - оловно-цинкови - Сакар - нерудни - гипс, мрамори /странджа/, Варовици /Пазарджик и Чирпан/
Show full summary Hide full summary

Similar

Примерен тест за входно ниво 6 клас
Адреяна Янкова
Втори вариант за входно ниво 9 клас
Адреяна Янкова
География на растениевъдството
Адреяна Янкова
Балкански полуостров
Адреяна Янкова
Географско положение, релеф и полезни изкопаеми на Африка
Адреяна Янкова
Карта Европы
Ольга Горина
10 good study habits every student should have
Micheal Heffernan
mi mapa conceptual
Noe Noe
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
SISTEMA DIGESTIVO
lara sousa